Dz.Urz.MON.2018.129

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Wojskowemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650, 1128, 1375 i 1532) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wojskowemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 245).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, utworzone na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371 i 1524 oraz z 2018 r. poz. 1375), zwane dalej "Wojskowym Centrum", jest jednostką organizacyjną publicznej służby oraz samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, będącym podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650, 1128, 1375 i 1532).
2.  Wojskowe Centrum posiada osobowość prawną.
3.  Czynności podmiotu tworzącego w stosunku do Wojskowego Centrum oraz nadzór nad jego działalnością wykonuje Minister Obrony Narodowej lub osoby przez niego upoważnione.
4.  Siedzibą Wojskowego Centrum jest Warszawa.
5.  Obszarem działania Wojskowego Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. 
1.  Wojskowe Centrum używa nazwy "Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej".
2.  Wojskowe Centrum może używać nazwy skróconej "Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ" lub "WCKiK SPZOZ", a także odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.
§  3.  Wojskowe Centrum działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;
2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
3) ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366);
5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650);
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544 i 1552);
7) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 i 1000);
8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560);
9) ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173);
10) ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2024);
11) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
12) statutu;
13) innych przepisów prawa.

Rozdział  II

Cele i zadania Wojskowego Centrum

§  4. 
1.  Podstawowym celem Wojskowego Centrum jest pobieranie krwi i jej składników, preparatyka oraz zaopatrywanie w krew lub jej składniki do celów określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.
2.  Do zadań Wojskowego Centrum należy:
1) wykonywanie zadań określonych w art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;
2) pobieranie krwi i oddzielanie jej składników;
3) współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
4) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny;
5) organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
6) gromadzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych krwi i jej składników oraz środków materiałowych do pobierania krwi i jej składników oraz preparatyki, niezbędnych do realizacji zadań mobilizacyjnych resortu obrony narodowej;
7) zaopatrywanie w krew i jej składniki, w szczególności podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej oraz utworzonych i prowadzonych przez Skarb Państwa reprezentowany przez tego ministra, jednostek organizacyjnych wojsk sojuszniczych w ramach wsparcia państwa gospodarza oraz wojskowych delegacji zagranicznych w ramach planowanego zabezpieczenia medycznego;
8) szkolenie rezerw osobowych dla potrzeb wojskowej służby zdrowia w zakresie pobierania krwi;
9) opracowywanie analiz, ocen, ekspertyz i standardów transfuzjologicznych, mających zastosowanie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wymogów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;
10) udzielanie świadczeń zdrowotnych;
11) zawieranie umów na wykonanie świadczeń zdrowotnych;
12) realizacja zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie i na zasadach określonych zawartymi umowami.
3.  Wojskowe Centrum może realizować inne zadania, w tym programy profilaktyczno- zdrowotne, zlecone przez podmiot tworzący lub inne uprawnione organy na podstawie odrębnych przepisów lub zawartej umowy.
§  6.  Wojskowe Centrum może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  7. 
1.  Wojskowe Centrum może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, polegającą na wykonywaniu odpłatnych usług w zakresie:
1) prowadzenia szkoleń, kursów i konferencji;
2) najmu, dzierżawy i użyczania majątku trwałego.
2.  Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1, nie może ograniczać zadań własnych Wojskowego Centrum oraz nie może być uciążliwe dla pacjenta.
§  8.  Wojskowe Centrum, oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych oraz działalności, o których mowa w § 4-6:
1) wykonuje badania specjalistyczne zgodnie z potrzebami orzecznictwa wojskowo-lekarskiego lub instytucji do tego uprawnionych;
2) upowszechnia oświatę zdrowotną wśród pacjentów i personelu Wojskowego Centrum.
§  9.  Wojskowe Centrum może pełnić funkcje konsultacyjne dla innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
§  10.  Wykonując swoje zadania, Wojskowe Centrum współpracuje w szczególności z innymi jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi, podmiotami leczniczymi utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej oraz innymi podmiotami leczniczymi, Polskim Czerwonym Krzyżem i organizacjami honorowych dawców krwi, jednostkami naukowo-badawczymi,

stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

Rozdział  III

Organy Wojskowego Centrum i ich kompetencje

§  11. 
1.  Działalnością Wojskowego Centrum kieruje dyrektor i reprezentuje je na zewnątrz.
2.  Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania Wojskowego Centrum oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność.
3.  Dyrektor jest przełożonym żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w Wojskowym Centrum i wszystkich zatrudnionych pracowników.
4.  Dyrektor wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych.
§  12.  Kierowanie Wojskowym Centrum dyrektor realizuje przy pomocy:
1) zastępcy dyrektora;
2) zastępcy dyrektora do spraw medycznych;
3) głównego księgowego;
4) kierowników komórek organizacyjnych;
5) innych osób funkcyjnych.

Rozdział  IV

Struktura organizacyjna Wojskowego Centrum

§  13.  W skład Wojskowego Centrum wchodzą:
1) dyrekcja;
2) dział finansowo-księgowy;
3) dział administracyjno-logistyczny;
4) sekcja zamówień publicznych;
5) pion ochrony informacji niejawnych;
6) zespół medyczny;
7) dział zapewnienia jakości;
8) samodzielne stanowiska pracy;
9) terenowe stacje w: Bydgoszczy, Ełku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Szczecinie i Wrocławiu.
§  14. 
1.  Szczegółową strukturę organizacyjną Wojskowego Centrum, w tym wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych oraz sposób kierowania nimi, określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
2.  W regulaminie organizacyjnym dyrektor określa również sposób zapewnienia ciągłości kierowania Wojskowym Centrum na wypadek swojej nieobecności lub niemożności wykonywania obowiązków w przypadku wystąpienia innych okoliczności faktycznych lub prawnych.

Rozdział  V

Gospodarka finansowa Wojskowego Centrum

§  15. 
1.  Wojskowe Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2.  Podstawą gospodarki Wojskowego Centrum jest plan finansowy ustalony przez dyrektora.
3.  Sprawozdanie finansowe zatwierdza Minister Obrony Narodowej.
4.  Wojskowe Centrum pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania z posiadanych środków i uzyskanych przychodów.
5.  Wojskowe Centrum gospodaruje posiadanym mieniem.
6.  Zbycie aktywów trwałych Wojskowego Centrum, oddanie ich w najem, dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.
§  16.  Wojskowe Centrum może uzyskiwać środki finansowe określone w art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§  17. 
1.  Wartość majątku Wojskowego Centrum określają:
1) fundusz założycielski;
2) fundusz zakładu.