Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.152

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siedlcach nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie Nr 54/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siedlcach (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 222).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach