Nadanie statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. - OpenLEX

Nadanie statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAiC.2012.19

Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie nadania statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1.
Władzy Wdrażającej Programy Europejskie nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Nr 1 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 1).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

WŁADZY WDRAŻAJĄCEJ PROGRAMY EUROPEJSKIE

§  1.
1.
Władza Wdrażająca Programy Europejskie, zwana dalej "Władzą Wdrażającą", jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.
2.
Siedzibą Władzy Wdrażającej jest Warszawa.
3.
Władza Wdrażająca realizuje w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zadania związane z:
1)
zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami innych programów powierzonych jej do realizacji;
2)
kontrolą pierwszego stopnia Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej:
a)
współpraca transnarodowa: Region Morza Bałtyckiego, Program dla Europy Środkowej,
b)
współpraca międzyregionalna: INTERREG IVC, URBACT II, ESPON 2013.
4.
Władza Wdrażająca zarządza programami powierzonymi jej do realizacji w zakresie i w sposób zgodny z decyzjami uprawnionych organów administracji rządowej oraz zasadami obowiązującymi przy realizacji tych programów.
§  2.
Zakres zadań wykonywanych przez Władzę Wdrażającą, o których mowa w § 1 ust. 3, określają umowy lub porozumienia zawarte między Władzą Wdrażającą a organami administracji publicznej.
§  3.
1.
W skład Władzy Wdrażającej wchodzą:
1)
Kierownictwo Władzy Wdrażającej:
a)
Dyrektor,
b)
Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych I,
c)
Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych II,
d)
Dyrektor Departamentu Programów Europejskich,
e)
Dyrektor Departamentu Systemu Zarządzania i Kontroli,
f)
Dyrektor Departamentu Finansowo - Administracyjnego;
2) 1
Departament Funduszy Strukturalnych I:
a)
Wydział Wdrażania POIG 1,
b)
Wydział Wdrażania POIG 2,
c)
Wydział Wdrażania POIŚ,
d)
Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Koordynacji i Analiz;
3) 2
Departament Funduszy Strukturalnych II:
a)
Wydział Rozliczeń POIG 1,
b)
Wydział Rozliczeń POIG 2,
c)
Wydział Rozliczeń POIG 3,
d)
Wydział Rozliczeń POIG 4,
e)
Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Koordynacji i Analiz;
4) 3
Departament Programów Europejskich:
a)
Wydział Wdrażania Projektów Bezpieczeństwa Granic,
b)
Wydział Wdrażania Projektów Migracyjnych i Integracji Społecznej,
c)
Wydział Wdrażania Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy,
d)
Wydział Wdrażania Komponentu Romskiego,
e)
Wydział Rozliczeń Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy oraz Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
f)
Wydział Rozliczeń Programu Ogólnego SOLID;
5) 4
Departament Systemu Zarządzania i Kontroli:
a)
Wydział Prawny,
b)
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych,
c)
Wydział Kontroli na Miejscu,
d)
Wydział Nieprawidłowości i Protestów,
e)
Wydział Projektów Systemowych;
f)
Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Analiz i Ewaluacji;
6)
Departament Finansowo-Administracyjny:
a)
Główny Księgowy,
b)
Wydział Finansów,
c)
Wydział Księgowości,
d)
Wydział Kadr i Płac,
e)
Wydział Administracyjny,
f) 5
(uchylona),
g)
Wydział Planowania i Poświadczeń,
h) 6
Wydział Pomocy Technicznej.
2.
Szczegółową strukturę etatową Władzy Wdrażającej, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz obowiązków pracowniczych określa Dyrektor.
§  4.
1.
Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Administracji i Cyfryzacji.
2.
Dyrektor kieruje Władzą Wdrażającą i reprezentuje ją jednoosobowo na zewnątrz.
3.
W razie nieobecności Dyrektora pracą Władzy Wdrażającej kieruje upoważniony przez niego Dyrektor Departamentu.
4.
Dyrektor wykonuje zadania Władzy Wdrażającej przy pomocy Dyrektorów Departamentów.
5.
Władza Wdrażająca jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)).
6.
Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych we Władzy Wdrażającej i może powierzać wykonywanie określonych zadań innym osobom na podstawie umów cywilnoprawnych.
7.
Dyrektor może wydawać zarządzenia, decyzje i wytyczne w sprawach związanych z funkcjonowaniem i zakresem działania Władzy Wdrażającej.
8.
Dyrektor może zlecać podległym pracownikom wykonywanie innych zadań niż określone w zakresie czynności na zajmowanym stanowisku przez okres niezbędny do realizacji tych zadań.
9.
Dyrektor może upoważnić Dyrektorów Departamentów i kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2-6, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378.

1 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 7 z dnia 6 marca 2013 r. (Dz.Urz.MAiC.13.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2013 r.
2 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 11 z dnia 3 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz.MAiC.12.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 sierpnia 2012 r.
3 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 11 z dnia 3 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz.MAiC.12.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 sierpnia 2012 r.
4 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 7 z dnia 6 marca 2013 r. (Dz.Urz.MAiC.13.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2013 r.
5 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 6 lit. f) uchylona przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia nr 11 z dnia 3 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz.MAiC.12.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 sierpnia 2012 r.
6 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 6 lit. h) zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia nr 11 z dnia 3 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz.MAiC.12.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 sierpnia 2012 r.