Nadanie statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAiC.2012.1

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie nadania statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Władzy Wdrażającej Programy Europejskie nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc statut Władzy Wdrażającej Programy Europejskie stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 26 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie zmiany nazwy państwowej jednostki budżetowej Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE na Władza Wdrażająca Programy Europejskie oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 4, poz. 13, z późn. zm.2)).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2007 r. Nr 11, poz. 56, z 2009 Nr 1 poz. 1 i Nr 12, poz. 66 oraz z 2010 r. Nr 7 poz. 31.

ZAŁĄCZNIK

STATUT WŁADZY WDRAŻAJĄCEJ PROGRAMY EUROPEJSKIE

§  1.
1.
Władza Wdrażająca Programy Europejskie, zwana dalej "Władzą Wdrażającą", jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.
2.
Siedzibą Władzy Wdrażającej jest Warszawa.
3.
Władza Wdrażająca realizuje w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zadania związane z:
1)
zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami innych programów powierzonych jej do realizacji;
2)
kontrolą pierwszego stopnia programów INTERREG IVC, ESPON 2013, Programu dla Europy Środkowej oraz Programu Regionu Morza Bałtyckiego.
4.
Władza Wdrażająca zarządza programami powierzonymi jej do realizacji w zakresie i w sposób zgodny z decyzjami uprawnionych organów administracji rządowej oraz zasadami obowiązującymi przy realizacji tych programów.
§  2.
Zakres zadań wykonywanych przez Władzę Wdrażającą, o których mowa w § 1 ust. 3, określają umowy lub porozumienia zawarte między Władzą Wdrażającą a organami administracji publicznej.
§  3.
1.
W skład Władzy Wdrażającej wchodzą:
1)
Kierownictwo Władzy Wdrażającej:
a)
Dyrektor,
b)
Zastępca Dyrektora do Spraw Funduszy Strukturalnych,
c)
Zastępca Dyrektora do Spraw Programów Europejskich,
d)
Główny Księgowy;
2)
Zespół do Spraw Projektów Infrastrukturalnych;
3)
Zespół do Spraw Imigrantów i Integracji Społecznej;
4)
Zespół do Spraw Informatyzacji;
5)
Zespół do Spraw Projektu Systemowego;
6)
Zespół do Spraw Projektów Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
7)
Zespół do Spraw Rozwoju Regionalnego;
8)
Zespół do Spraw Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
9)
Zespół do Spraw Finansowo-Księgowych;
10)
Zespół Prawny;
11)
Zespół do Spraw Zamówień Publicznych;
12)
Zespół Audytu Wewnętrznego;
13)
Zespół do Spraw Obsługi Administracyjnej.
2.
Szczegółową strukturę etatową Władzy Wdrażającej, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz obowiązków pracowniczych określa Dyrektor.
§  4.
1.
Dyrektora oraz jego Zastępców powołuje i odwołuje Minister Administracji i Cyfryzacji.
2.
Powołanie i odwoływanie Zastępcy Dyrektora następuje na wniosek Dyrektora.
3.
Władzą Wdrażającą kieruje Dyrektor i reprezentuje ją jednoosobowo na zewnątrz.
4.
W razie nieobecności Dyrektora pracą Władzy Wdrażającej kieruje upoważniony przez niego Zastępca Dyrektora.
5.
Dyrektor wykonuje zadania Władzy Wdrażającej przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2-13.
6.
Władza Wdrażająca jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)).
7.
Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych we Władzy Wdrażającej i może powierzać wykonywanie określonych zadań innym osobom na podstawie umów cywilnoprawnych.
8.
Dyrektor może wydawać zarządzenia, decyzje i wytyczne w sprawach związanych z funkcjonowaniem i zakresem działania Władzy Wdrażającej.
9.
Dyrektor może zlecać podległym pracownikom wykonywanie innych zadań niż określone w zakresie czynności na zajmowanym stanowisku przez okres niezbędny do realizacji tych zadań.
10.
Dyrektor może upoważnić Zastępców Dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2-13, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.
§  5.
Do zadań Dyrektora, w szczególności, należy:
1)
realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki budżetowej;
2)
wypełnianie obowiązków ciążących na dysponencie środków budżetu państwa drugiego stopnia, podległym dysponentowi części;
3)
bezpośrednie nadzorowanie pracy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego, Zespołu Audytu Wewnętrznego, Zespołu do Spraw Obsługi Administracyjnej, Zespołu Prawnego oraz Zespołu do Spraw Zamówień Publicznych.
§  6.
Do zadań Zastępcy Dyrektora do Spraw Funduszy Strukturalnych należy kierowanie, koordynowanie i nadzór bieżącej pracy Zespołu do Spraw Projektów Infrastrukturalnych, Zespołu do Spraw Informatyzacji oraz Zespołu do Spraw Projektu Systemowego.
§  7.
Do zadań Zastępcy Dyrektora do Spraw Programów Europejskich należy kierowanie, koordynowanie i nadzór bieżącej pracy Zespołu do Spraw Projektów Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Zespołu do Spraw Rozwoju Regionalnego, Zespołu do Spraw Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Zespołu do Spraw Imigrantów i Integracji Społecznej.
§  8.
Do zadań Głównego Księgowego należy:
1)
kierowanie, koordynowanie i nadzór bieżącej pracy Zespołu do Spraw Finansowo-Księgowych;
2)
wykonywanie powierzonych obowiązków w zakresie określonym w przepisach wynikających z ustawy o finansach publicznych.
§  9.
Do zadań Zespołu do Spraw Projektów Infrastrukturalnych należy nadzór nad wdrażaniem projektów infrastrukturalnych w zakresie funduszy powierzonych Władzy Wdrażającej do realizacji w ramach umów lub porozumień, o których mowa w § 2.
§  10.
Do zadań Zespołu do Spraw Imigrantów i Integracji Społecznej należy nadzór nad wdrażaniem programów i projektów dotyczących imigrantów oraz integracji społecznej w zakresie funduszy powierzonych Władzy Wdrażającej do realizacji w ramach umów lub porozumień, o których mowa w § 2.
§  11.
Do zadań Zespołu do Spraw Informatyzacji należy nadzór nad wdrażaniem projektów wsparcia społeczeństwa informacyjnego w zakresie funduszy powierzonych Władzy Wdrażającej do realizacji w ramach umów lub porozumień, o których mowa w § 2.
§  12.
Do zadań Zespołu do Spraw Projektu Systemowego należy wykonywanie powierzonych Władzy Wdrażającej zadań związanych z realizacją umów lub porozumień, o których mowa w § 2.
§  13.
Do zadań Zespołu do Spraw Projektów Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy nadzór nad wdrażaniem projektów bezpieczeństwa wewnętrznego w zakresie funduszy powierzonych Władzy Wdrażającej do realizacji w ramach umów lub porozumień, o których mowa w § 2.
§  14.
Do zadań Zespołu do Spraw Rozwoju Regionalnego należy nadzór nad wdrażaniem projektów instytucjonalnych w zakresie funduszy powierzonych Władzy Wdrażającej do realizacji w ramach umów lub porozumień, o których mowa w § 2.
§  15.
Do zadań Zespołu do Spraw Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wykonywanie powierzonych Władzy Wdrażającej zadań związanych z realizacją umów lub porozumień, o których mowa w § 2.
§  16.
Do zadań Zespołu do Spraw Finansowo-Księgowych należy realizacja zadań związanych z wykonywaniem przez Dyrektora Władzy Wdrażającej funkcji dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia, bieżącą obsługą finansowo-księgową Władzy Wdrażającej, prowadzeniem prawidłowych i terminowych rozliczeń płatności, księgowań, ewidencji i sprawozdawczości w ramach przyznanych Władzy Wdrażającej środków budżetowych oraz w ramach programów nadzorowanych przez Władzę Wdrażającą.
§  17.
Do zadań Zespołu Prawnego należy obsługa prawna Władzy Wdrażającej.
§  18.
Do zadań Zespołu do Spraw Zamówień Publicznych należy obsługa Władzy Wdrażającej w zakresie udzielania zamówień publicznych.
§  19.
Do zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego należy prowadzenie audytu wewnętrznego we Władzy Wdrażającej.
§  20.
Do zadań Zespołu do Spraw Obsługi Administracyjnej należy prowadzenie spraw administracyjnych oraz zapewnienie działania systemu informatycznego Władzy Wdrażającej.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378.