Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.31

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 oraz z 2018 r. poz. 1137 i 1694) zarządza się, co następuje:
§  1.  Urzędowi Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, w tym jego delegaturom w Krakowie i Kędzierzynie-Koźlu, nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU

§  1. 
1.  Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, zwany dalej "Urzędem", działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 oraz z 2018 r. poz. 1137 i 1694) oraz niniejszego statutu.
2.  Urząd zapewnia obsługę Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, zwanego dalej "Dyrektorem", będącego terenowym organem administracji żeglugi śródlądowej.
§  2. 
1.  W skład Urzędu wchodzą następujące piony:
1) Nadzoru nad Żeglugą Śródlądową, Drogami Wodnymi i Inspekcji Technicznych;
2) Administracyjno-Finansowy.
2.  W skład Urzędu wchodzą także delegatury urzędu żeglugi śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu i Krakowie.
3.  W skład delegatury urzędu żeglugi śródlądowej wchodzą:
1) Pion Terenowego Nadzoru nad Żeglugą Śródlądową i Drogami Wodnymi;
2) samodzielne stanowiska do spraw administracyjno-organizacyjnych.
4.  Delegaturą urzędu kieruje Dyrektor delegatury urzędu żeglugi śródlądowej.
5.  W pionach, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 1, do realizacji określonych zadań Dyrektora, Dyrektor może tworzyć zamiejscowe stanowiska pracy.
6.  W zależności od potrzeb, w pionach, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 1, dla realizacji zadań Dyrektora mogą być tworzone biura, wydziały, zespoły, samodzielne stanowiska.
§  3.  Organizację wewnętrzną Urzędu, w tym jego delegatur oraz szczegółowy zakres zadań pionów, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 3 pkt 1, samodzielnych stanowisk, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, biur, wydziałów, zespołów oraz samodzielnych stanowisk utworzonych na podstawie § 2 ust. 6, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.
§  4.  Zakres działania Dyrektora obejmuje sprawy wynikające w szczególności z:
1) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;
2) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1970);
4) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169, 650, 1481 i 1629);
5) ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 387, 650 i 1629);
6) odrębnych przepisów.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 30 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Krakowie (Dz. Urz. MTBiGM poz. 24), zarządzeniem Nr 31 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu (Dz. Urz. MTBiGM poz. 25) oraz zarządzeniem Nr 35 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu (Dz. Urz. MTBiGM poz. 29), które na podstawie art. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. poz. 1694) tracą moc z dniem 1 października 2018 r.