Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2010.9.58

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 24 września 2010 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Warszawie

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Urzędowi Statystycznemu w Warszawie, zwanemu dalej "Urzędem", nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2.
Statut określa szczegółowy zakres zadań i organizację Urzędu.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 17 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Warszawie (Dz. Urz. GUS Nr 19, poz. 129, z późn. zm.2)).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 79, z 2003 r. Nr 1, poz. 1, z 2005 r. Nr 4, poz. 25, z 2007 r. Nr 6, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 19, Nr 5, poz. 35 i Nr 12, poz. 73.

ZAŁĄCZNIK 

Statut Urzędu Statystycznego w Warszawie

§ 1.
Urząd działa na podstawie:
1)
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
2)
niniejszego statutu.
§  2.
Siedzibą Urzędu jest Warszawa.
§  3.
1.
Szczegółowy zakres zadań Urzędu obejmuje:
1)
zbieranie, gromadzenie, przechowywanie, analizę oraz opracowywanie danych statystycznych;
2)
zbieranie informacji o zapotrzebowaniu na analizy statystyczne w regionie oraz w zakresie specjalizacji Urzędu;
3)
projektowanie formularzy i wejściowych danych statystycznych w zakresie specjalizacji Urzędu;
4)
organizację pracy i tworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających pracę rachmistrzów spisowych, ankieterów statystycznych oraz rzeczoznawców;
5)
prowadzenie prac koncepcyjnych nad metodologią badań statystycznych;
6)
inicjowanie i prowadzenie systematycznych badań oraz analiz sytuacji społecznej i gospodarczej w regionie, prowadzenie monitoringu koniunktury gospodarczej oraz bazy wiedzy statystycznej o regionie;
7)
prowadzenie informatorium statystycznego;
8)
prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej i rachunków narodowych;
9)
przedstawianie organom administracji rządowej oraz organom jednostek samorządu terytorialnego informacji statystycznych w zakresie, terminach i w formach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, przyjętym przez Radę Ministrów;
10)
prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części obejmującej osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mające siedzibę na obszarze województwa mazowieckiego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mające miejsce zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego, a także udostępnianie danych z rejestru REGON w tym zakresie;
11)
prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic) oraz współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy administracji publicznej w województwie mazowieckim w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji rejestru TERYT;
12)
prowadzenie badań wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej;
13)
tworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających popularyzację i promocję statystyki oraz wiedzy o statystyce publicznej;
14)
administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa mazowieckiego.
2.
Urząd może przyjmować zamówienia i zlecenia na wykonanie prac określonych w art. 21 ustawy, o której mowa w § 1 pkt 1, a w szczególności na:
1)
wykonywanie na zamówienie opracowań wspomagających inne systemy informacyjne administracji publicznej;
2)
prowadzenie na indywidualne zamówienie badań statystycznych nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej;
3)
wykonywanie na zlecenie dodatkowych opracowań i analiz, w tym przy wykorzystaniu danych zgromadzonych w badaniach objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej;
4)
prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie statystyki.
3.
Zadania określone w ust. 2 są wykonywane poza statutowymi obowiązkami Urzędu.
§  4.
Do Urzędu należą niżej wymienione specjalistyczne zadania ogólnokrajowe, wykonywane w ramach prac prowadzonych na rzecz statystyki publicznej jako całości:
1)
w zakresie statystyki przedsiębiorstw niefinansowych:
a)
prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej,
b)
przygotowywanie propozycji zmian do projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej,
c)
projektowanie formularzy i wejściowych struktur danych statystycznych,
d)
zbieranie, gromadzenie, analiza oraz opracowywanie danych statystycznych,
e)
prowadzenie prac nad wykorzystaniem administracyjnych źródeł danych,
f)
współudział w pracach metodologicznych oraz współpracy międzynarodowej,
g)
opracowywanie publikacji zgodnie z planem opracowań statystycznych oraz planem wydawniczym,
h)
prowadzenie dziedzinowej bazy danych statystyki przedsiębiorstw niefinansowych;
2)
współdziałanie z Głównym Urzędem Statystycznym w prowadzeniu prac mających na celu utrzymanie i rozwój rejestrów statystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod ich aktualizacji, na podstawie danych z systemów informacyjnych administracji publicznej;
3)
rozwój metod i form gromadzenia danych statystycznych, w szczególności projektowanie i testowanie formularzy, pojęć oraz pytań wykorzystywanych w badaniach ankietowych;
4)
opracowywanie metod integracji i standaryzacji danych z systemów informacyjnych administracji publicznej;
5)
przekształcanie zbiorów administracyjnych w zbiory danych statystycznych;
6)
przygotowywanie opracowań z zakresu statystyki obszarów metropolitalnych;
7)
opracowywanie informacji i publikacji zbiorczych w układach terytorialnych;
8)
współdziałanie z Głównym Urzędem Statystycznym oraz Centrum Informatyki Statystycznej w zakresie testowania rozwiązań informatycznych;
9)
opracowywanie zbiorów i przygotowywanie tablic ogólnopolskich i regionalnych, a także prowadzenie prac projektowo-programistycznych w zakresie określonym odrębnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
§  5.
1.
W skład Urzędu wchodzą:
1)
Wydział Organizacji;
2)
Wydział Rejestrów;
3)
Wydział Badań Ankietowych;
4)
Wydział Informatyki;
5)
Wydział Kadr i Szkolenia;
6)
Wydział Ekonomiczny;
7)
Wydział Administracyjny;
8)
Ośrodek Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych;
9)
Ośrodek Administracyjnych Źródeł Danych;
10)
Ośrodek Bazy Jednostek Statystycznych;
11)
Ośrodek Metod Pozyskiwania Danych;
12)
Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych;
13)
Oddział w Ciechanowie;
14)
Oddział w Ostrołęce;
15)
Oddział w Płocku;
16)
Oddział w Radomiu;
17)
Oddział w Siedlcach.
2.
W Urzędzie tworzy się samodzielne stanowiska pracy:
1)
radca prawny;
2)
do spraw ochrony informacji niejawnych;
3)
do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

- podległe bezpośrednio dyrektorowi Urzędu.

3.
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym przez dyrektora Urzędu.
4.
Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym, w ramach wydziałów, ośrodków i oddziałów, komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których nazwę i zakres zadań określa regulamin organizacyjny Urzędu.
5.
Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym samodzielne stanowiska pracy bezpośrednio mu podległe, inne niż określone w ust. 2.
6.
Dyrektor Urzędu wydaje, inne niż określone w ust. 3-5, zarządzenia wewnętrzne i polecenia służbowe dotyczące funkcjonowania Urzędu.
7.
Dyrektor Urzędu może powoływać stałe komisje lub zespoły robocze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania.
§  6.
1.
Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 13-17, jest:
1)
zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych z badań realizowanych zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej;
2)
udostępnianie danych statystycznych (informatorium statystyczne);
3)
rejestracja w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON;
4)
prowadzenie prac aktualizacyjnych dla potrzeb krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT i bieżące współdziałanie w tym zakresie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
5)
udział w pracach organizacyjnych dotyczących spisów powszechnych i innych badaniach statystycznych o szerokim zasięgu obserwacji, w tym prowadzonych z udziałem rachmistrzów spisowych i ankieterów statystycznych;
6)
współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań statutowych Urzędu.
2.
Terytorialny zasięg działania oddziałów określa regulamin organizacyjny Urzędu.
§  7.
1.
Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, przy pomocy zastępców.
2.
Dyrektor Urzędu jest organem administracji niezespolonej w województwie.
3.
Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
§  8.
1.
Dyrektor Urzędu przy wykonywaniu zadań kieruje się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2.
Urząd przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 4, współdziała z Głównym Urzędem Statystycznym i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.
§  9.
Przy wykonywaniu zadań dyrektor Urzędu współdziała z organami administracji publicznej, w szczególności z Wojewodą Mazowieckim, oraz organami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego.
§  10.
Urząd używa pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: "Urząd Statystyczny w Warszawie".
§  11.
Urząd prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
§  12.
1.
Działalność Urzędu jest finansowana odpowiednio z działów: "Administracja publiczna" (jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej; spis powszechny i inne) i "Informatyka" (inne jednostki usług informatycznych).
2.
Działalność Urzędu w zakresie zadań określonych w § 3 ust. 2 jest finansowana w ramach rachunku dochodów własnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078).