Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2012.41

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie, zwanemu dalej "Urzędem", nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2. 
Statut określa szczegółowy zakres zadań i organizację Urzędu.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 2).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 września 2012 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU STATYSTYCZNEGO W SZCZECINIE

§  1. 
Urząd działa na podstawie:
1)
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591);
2)
niniejszego statutu.
§  2. 
Siedzibą Urzędu jest Szczecin.
§  3. 
1. 
W skład Urzędu wchodzą:
1)
Wydział Organizacji;
2)
Wydział Rejestrów;
3)
Wydział Badań Ankietowych;
4)
Ośrodek Statystyki Morskiej;
5)
Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego;
6)
Ośrodek Statystyki Transportu i Łączności;
6a) 1
 Ośrodek Inżynierii Danych;
7)
Zachodniopomorski Ośrodek Badań Regionalnych;
8)
Wydział Realizacji Badań;
9)
Wydział Informatyki;
10)
Wydział Kadr i Szkolenia;
11)
Wydział Ekonomiczny;
12)
Wydział Administracyjny;
13)
Oddział w Koszalinie;
14) 2
 Oddział w Stargardzie;
15) 3
 Oddział w Świnoujściu.
2. 
W Urzędzie tworzy się samodzielne stanowiska pracy:
1)
radca prawny;
2)
do spraw ochrony informacji niejawnych;
3)
do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

- podległe bezpośrednio dyrektorowi Urzędu.

3. 
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym przez dyrektora Urzędu.
4. 
Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym w ramach wydziałów, ośrodków i oddziałów komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których nazwę i zakres zadań określa regulamin organizacyjny Urzędu, a także inne niż określone w ust. 2, bezpośrednio mu podległe samodzielne stanowiska pracy, po uzyskaniu akceptacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. 
Dyrektor Urzędu wydaje inne, niż określone w ust. 3 i 4, zarządzenia wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Urzędu.
6. 
Dyrektor może powoływać komisje lub zespoły, w szczególności o charakterze opiniodawczo-doradczym lub roboczym, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania.
§  4.  4
1. 
Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, przy pomocy dwóch zastępców.
2. 
Dyrektor Urzędu jest organem administracji niezespolonej w województwie.
3. 
Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
4. 
Stosunek pracy z zastępcami dyrektora Urzędu nawiązuje i rozwiązuje dyrektor Urzędu.
§  5. 
Szczegółowy zakres zadań Urzędu obejmuje:
1)
przekształcanie zbiorów administracyjnych w zbiory danych statystycznych;
2)
zbieranie danych, w tym z systemów informacyjnych administracji publicznej, gromadzenie, opracowywanie oraz analizę danych statystycznych;
3)
prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu prac metodologicznych;
4)
prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa zachodniopomorskiego;
5)
współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa zachodniopomorskiego;
6)
rozpoznawanie oraz analizę zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa zachodniopomorskiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania;
7)
udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących województwa zachodniopomorskiego;
8)
prowadzenie badań i analiz istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi;
9)
wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich współpracujących z samorządem terytorialnym;
10)
prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa zachodniopomorskiego;
11)
współudział w prowadzeniu prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej;
12)
przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa zachodniopomorskiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom;
13)
prowadzenie na terenie województwa zachodniopomorskiego działalności badawczej, analitycznej i publikacyjnej w obszarze statystyki transgranicznej i euroregionalnej we współpracy z Ośrodkiem Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie;
14) 5
 prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w zakresie osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także udostępnianie danych z rejestru REGON;
15)
prowadzenie obsługi oraz udostępnianie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) na obszarze województwa zachodniopomorskiego w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic);
16)
prowadzenie przestrzennych baz adresowych na obszarze województwa zachodniopomorskiego na potrzeby tworzenia operatów przestrzennych w posiadanym specjalistycznym oprogramowaniu GIS, na bazie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) i rejestrów statystycznych;
17)
współpracę z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w województwie prowadzącymi urzędowe rejestry oraz systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji prowadzonych rejestrów i operatów do badań;
18)
prowadzenie badań wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej;
19)
administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
§  6.  6
1. 
Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości w obszarach: statystyki nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego, statystyki morskiej i żeglugi śródlądowej, statystyki transportu i łączności.
2. 
Urząd, jako jednostka autorska ogólnopolskich badań w zakresie statystyki nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego, statystyki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz statystyki transportu i łączności, realizuje zadania poprzez opracowywanie metodologii, programowanie i organizację badań statystycznych, w szczególności dotyczące:
1)
przygotowania zakresu przedmiotowego i podmiotowego badań;
2)
przygotowania operatów oraz tworzenia kartotek do badań;
3)
opracowania wzorów formularzy i kwestionariuszy wraz z objaśnieniami;
4)
zbierania, gromadzenia, opracowywania oraz analizowania danych statystycznych;
5)
kontroli i akceptacji ogólnopolskich zbiorów, tablic kontrolnych i wynikowych;
6)
oceny jakości danych i kontroli kompletności zbiorów, w tym analizy przyczyn braków odpowiedzi i podejmowania działań naprawczych;
7)
informatycznej obsługi prowadzonych badań, w tym przygotowania założeń do systemów informatycznych związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem, analizowaniem i opracowaniem danych wynikowych;
8)
tworzenia i prowadzenia baz danych statystycznych;
9)
inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych, badań testowych i pilotażowych;
10)
opracowywania rachunku satelitarnego z zakresu statystyki nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego, statystyki morskiej oraz statystyki transportu;
11)
monitorowania zasobów pozastatystycznych źródeł informacji oraz prowadzenia prac umożliwiających wykorzystywanie w badaniach statystycznych danych gromadzonych w źródłach administracyjnych;
12)
doskonalenia wykorzystywanych narzędzi badawczych oraz metodologii w celu podnoszenia jakości badań oraz redukcji kosztów i obciążeń respondentów;
13)
opracowywania publikacji wynikowych i analitycznych;
14)
monitorowania zmian w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym, prowadzenia prac mających na celu dostosowanie badań do obowiązujących wymogów prawnych;
15)
opiniowania projektów dokumentów rządowych;
16)
współpracy z innymi resortami, instytucjami i organizacjami w celu integracji i koordynacji badań statystycznych oraz pozyskiwania danych, w tym uczestnictwo w pracach zespołów międzynarodowych, międzyresortowych i w grupach ekspertów;
17)
przygotowywania dokumentów i materiałów na posiedzenia i konsultacje na potrzeby współpracy międzynarodowej;
18)
prowadzenia prac w zakresie wykorzystania nowych technologii i źródeł danych we współpracy z jednostkami służb statystyki publicznej, w szczególności w zakresie przeprowadzania analiz oraz wprowadzania nowoczesnych metod i narzędzi do przetwarzania ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych źródeł danych, zwłaszcza w zakresie specjalizacji Urzędu.
§  7.  7
 Zadaniem Ośrodków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4-6a, jest realizacja zadań określonych w § 6.
§  8. 
Zadaniem Zachodniopomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych jest w szczególności realizacja zadań określonych w § 5 pkt 6-13.
§  9.  8
 Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 13-15, jest:
1)
udział w realizowaniu spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji;
2)
wykonywanie innych zadań określonych przez dyrektora Urzędu w regulaminie organizacyjnym Urzędu.
§  10. 
1. 
Dyrektor Urzędu przy wykonywaniu zadań kieruje się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. 
Urząd przy wykonywaniu zadań współdziała z Głównym Urzędem Statystycznym i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.
§  11. 
Wykonując zadania dyrektor Urzędu współdziała z organami administracji publicznej, w szczególności z Wojewodą Zachodniopomorskim oraz organami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego.
§  12. 
Urząd używa pieczęci z godłem państwowym i napisem w otoku: "Urząd Statystyczny w Szczecinie".
§  13. 
Urząd prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
§  14.  9
 Działalność Urzędu jest finansowana z działu "Administracja publiczna" (jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej; spis powszechny i inne).
1 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 6a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 2 z dnia 12 stycznia 2017 r. (Dz.Urz.GUS.2017.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 stycznia 2017 r.
2 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 6 z dnia 10 listopada 2016 r. (Dz.Urz.GUS.2016.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 listopada 2016 r.
3 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 9 z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz.Urz.GUS.2017.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 sierpnia 2017 r.
4 Załącznik § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 6 z dnia 10 listopada 2016 r. (Dz.Urz.GUS.2016.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 listopada 2016 r.
5 Załącznik § 5 pkt 14 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 15 z dnia 24 października 2014 r. (Dz.Urz.GUS.2014.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2014 r.
6 Załącznik § 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 4 z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.Urz.GUS.2018.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 czerwca 2018 r.
7 Załącznik § 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 2 z dnia 12 stycznia 2017 r. (Dz.Urz.GUS.2017.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 stycznia 2017 r.
8 Załącznik § 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 9 z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz.Urz.GUS.2017.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 sierpnia 2017 r.
9 Załącznik § 14 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 20 z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.GUS.2018.65) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.