Dziennik resortowy

Dz.Urz.MG.2013.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 6 lutego 2013 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki

Na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) zarządza się, co następuje:
§  1. Urzędowi Regulacji Energetyki nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki (M. P. Nr 71, poz. 769 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 879).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2013 r.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

§  1.
1. Urząd Regulacji Energetyki, zwany dalej "Urzędem", zapewnia obsługę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem".
2. Urząd działa pod bezpośrednim nadzorem i kierownictwem Prezesa.
3. Siedzibą Urzędu jest miasto stołeczne Warszawa.
§  2.
1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu i dyrektorów oddziałów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.
2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Urzędu do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.
§  3.
1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i wyodrębnione stanowiska:
1) Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła;
2) Departament Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych;
3) Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich;
4) Departament Systemów Wsparcia;
5) Departament Strategii i Komunikacji Społecznej;
6) Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów;
7) Biuro - Centrum Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci;
8) Biuro Dyrektora Generalnego;
9) Stanowisko do Spraw Współpracy Międzynarodowej;
10) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
11) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.
2. W skład Urzędu wchodzą również:
1) Oddział Centralny w Warszawie;
2) północno-zachodni oddział terenowy z siedzibą w Szczecinie;
3) północny oddział terenowy z siedzibą w Gdańsku;
4) zachodni oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu;
5) wschodni oddział terenowy z siedzibą w Lublinie;
6) środkowo-zachodni oddział terenowy z siedzibą w Łodzi;
7) południowo-zachodni oddział terenowy z siedzibą we Wrocławiu;
8) południowy oddział terenowy z siedzibą w Katowicach;
9) południowo-wschodni oddział terenowy z siedzibą w Krakowie.
3. Organizację wewnętrzną, zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych, wyodrębnionych stanowisk i oddziałów, o których mowa w ust. 1 i 2, określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa na wniosek dyrektora generalnego.
§  4. Prezes może powoływać zespoły pomocnicze, opiniodawcze lub doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.