Dziennik resortowy

Dz.Urz.MPiT.2019.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667) zarządza się, co następuje:
§  1.  Urzędowi Dozoru Technicznego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r. 2

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

§  1.  Urząd Dozoru Technicznego, zwany dalej "UDT", działa na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667) oraz niniejszego statutu.
§  2.  UDT kieruje Prezes, zwany dalej "Prezesem", przy pomocy wiceprezesa albo wiceprezesów, dyrektorów oddziałów terenowych, dyrektora Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego, dyrektorów departamentów oraz kierowników zespołów, o których mowa w § 3.
§  3. 
1.  W skład UDT wchodzą:
1) Centrala UDT;
2) oddziały terenowe UDT.
2.  W skład Centrali UDT wchodzą:
1) Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego;
2) Departament Prawno-Organizacyjny;
3) Departament Techniki;
4) Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności;
5) Departament Innowacji i Rozwoju;
6) Departament Administracji i Infrastruktury;
7) Departament Informatyki;
8) Departament Finansowy;
9) Departament Kadr;
10) Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
11) Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;
12) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych.
3.  Oddziałami terenowymi UDT są:
1) oddział terenowy z siedzibą w Bydgoszczy;
2) oddział terenowy z siedzibą w Gdańsku;
3) oddział terenowy z siedzibą w Katowicach;
4) oddział terenowy z siedzibą w Krakowie;
5) oddział terenowy z siedzibą w Lublinie;
6) oddział terenowy z siedzibą w Łodzi;
7) oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu;
8) oddział terenowy z siedzibą w Szczecinie;
9) oddział terenowy z siedzibą w Warszawie;
10) oddział terenowy z siedzibą we Wrocławiu.
4.  W oddziałach terenowych UDT działają biura.
5.  Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Centrali UDT oraz oddziałów terenowych UDT określa regulamin organizacyjny UDT nadany przez Prezesa.
§  4. 
1.  Przy Prezesie działa Kolegium UDT, zwane dalej "Kolegium".
2.  Kolegium jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa w zakresie przygotowywania projektów rozwiązań służących realizacji oraz zwiększaniu efektywności i jakości działań UDT, określonych w art. 37 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
3.  W skład Kolegium wchodzi od 8 do 10 członków. Liczbę członków Kolegium określa Prezes.
4.  Członków Kolegium powołuje i odwołuje Prezes spośród pracowników UDT i osób dysponujących wiedzą i doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Prezes wyznacza przewodniczącego spośród członków Kolegium.
5.  Kolegium wybiera spośród powołanych członków wiceprzewodniczącego i sekretarza.
6.  Do zadań Kolegium należy:
1) opiniowanie i doradztwo w zakresie prac związanych z działalnością UDT i jego rozwojem;
2) przygotowywanie i przedkładanie Prezesowi propozycji zawierających rozwiązania służące osiąganiu celów działania UDT oraz wpływających na zwiększenie efektywności wykonywania zadań przez UDT;
3) doradztwo w zakresie polityki i strategii rozwoju UDT;
4) wspieranie działań w zakresie popularyzowania zagadnień związanych z bezpieczeństwem technicznym;
5) opracowywanie opinii, wniosków i rekomendacji w sprawach przedłożonych przez Prezesa;
6) dokonywanie okresowych ocen realizacji celów działania UDT;
7) opiniowanie zagadnień związanych z oceną efektywności i jakości działań UDT;
8) przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności Kolegium oraz harmonogramu prac na kolejny rok kalendarzowy.
7.  Sprawozdanie z działalności Kolegium, o którym mowa w ust. 6 pkt 8, Prezes przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w terminie do dnia 31 marca każdego kolejnego roku.
8.  Kolegium podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Kolegium. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
9.  Szczegółową organizację pracy Kolegium określa regulamin nadany przez Prezesa.
10.  UDT zapewnia Kolegium obsługę organizacyjną, prawną i biurową.
§  5. 
1.  Prezes może udzielać osobom, o których mowa w § 2, a także innym pracownikom UDT lub innym osobom, ogólnych i szczególnych pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu UDT.
2.  Prezes udziela pełnomocnictw w formie pisemnej lub innej formie wymaganej do ważności czynności prawnej.
3.  UDT prowadzi rejestr udzielonych pełnomocnictw zawierający adnotacje o odwołaniu lub wygaśnięciu pełnomocnictwa.
4.  W sprawach nieuregulowanych w statucie do pełnomocnictw stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).
§  6.  W celu zapewnienia funkcjonowania w UDT adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej Prezes korzysta ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
2 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego (Dz. U. poz. 306), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 2518).