Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2002.9.46

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje:
§  1. Urzędom kontroli skarbowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ

§  1.
1. W skład urzędu kontroli skarbowej wchodzą następujące komórki organizacyjne o charakterze:
1) merytorycznym obejmującym komórki:
a) programowania kontroli, zajmujące się informatyką, przygotowaniem, planowaniem, oceną efektywności wyników i sprawozdawczością z kontroli, analizami oraz obsługą prasową,
b) kontroli podatkowej,
c) kontroli budżetowej,
d) kontroli dewizowej,
e) badania prawidłowości stosowania cen,
f) postępowań przygotowawczych,
g) kontroli wewnętrznej,
h) 1 (uchylona),
i) dokumentacji skarbowej,
j) kontroli obrotu towarowego z zagranicą,
k) realizacyjne,
2) ogólnym obejmującym komórki:
a) kadr i spraw socjalnych,
b) szkolenia zawodowego,
c) spraw administracyjno-gospodarczych,
d) obsługi prawnej,
e) księgowości.
2. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej może łączyć lub dzielić komórki organizacyjne, dostosowując ich zakres działania do specyfiki gospodarczej i lokalnych warunków regionu z wyjątkiem komórki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. k).
3. Inspektorzy kontroli skarbowej zatrudniani są jedynie w komórkach organizacyjnych o charakterze merytorycznym.
§  2.
1. W ośrodkach zamiejscowych tworzy się komórki organizacyjne, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a)-j), z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. Ze względu na warunki i specyfikę regionu, na terenie którego funkcjonują ośrodki zamiejscowe, dyrektor urzędu może odstąpić od tworzenia niektórych komórek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a)-j)
3. Do realizacji zadań o charakterze ogólnym w ośrodku zamiejscowym tworzy się jedną komórkę organizacyjną.
4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3, nie ma zastosowania w przypadku gdy w ośrodku zamiejscowym obsługę prawną wykonuje chociażby jeden radca prawny. W tym przypadku w ośrodku zamiejscowym oprócz komórki organizacyjnej o charakterze ogólnym tworzy się komórkę obsługi prawnej.
§  3.
1. Przy urzędzie kontroli skarbowej mogą być utworzone gospodarstwa pomocnicze na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zakres działalności wykonywanej przez gospodarstwa pomocnicze podlega zatwierdzeniu przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
§  4.
1. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej ustala regulamin organizacyjny urzędu stosując zasady określone w § 1 i 2.
2. Regulamin organizacyjny powinien określać:
1) strukturę organizacyjną urzędu,
2) szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych w urzędzie,
3) zasady organizacji pracy urzędu,
4) zakres nadzoru sprawowanego przez dyrektora i wicedyrektorów z uwzględnieniem § 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 96, poz. 856),
5) zakres stałych uprawnień wicedyrektorów, naczelników wydziałów i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych do podejmowania decyzji i przedstawiania stanowiska urzędu kontroli skarbowej w określonych sprawach.
3. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej ustala zakres czynności pracowników urzędu.
§  5. Regulaminy organizacyjne urzędów kontroli skarbowej podlegają zatwierdzeniu przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
1 Załącznik § 1 ust. 1 pkt 1 lit. h) uchylona przez § 1 zarządzenia nr 28 z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.Urz.MF.03.13.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2003 r.