Nadanie statutu Teatrowi Wielkiemu - Operze Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2006.5.44

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 4 sierpnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu Teatrowi Wielkiemu - Operze Narodowej.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Teatrowi Wielkiemu - Operze Narodowej nadaje się statut stanowiący załącznik niniejszego zarządzenia.
§  2.
Traci moc załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie podziału państwowej instytucji kultury Teatru Narodowego na Teatr Wielki - Operę Narodową oraz Teatr Narodowy oraz nadania statutów utworzonym w wyniku podziału państwowym instytucjom kultury (DzUrz. MKiS Nr 6, poz. 17).
§  3.
Do stosunku pracy dyrektora naczelnego i zastępców dyrektora, powołanych na podstawie statutu, o którym mowa w § 2, stosuje się przepisy niniejszego statutu.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (DzU Nr 131, poz. 911).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DzU z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

Powołany do życia z inicjatywy Wojciecha Bogusławskiego i otwarty 24 lutego 1833 roku przez pierwszego dyrektora Karola Kurpińskiego, a doprowadzony do stanu świetności przez twórcę opery narodowej Stanisława Moniuszkę, Teatr Wielki ofiarnie służył narodowi polskiemu do chwili zniszczenia go przez najeźdźcę hitlerowskiego.

Odbudowany i rozbudowany wysiłkiem społeczeństwa polskiego, z dniem 19 listopada 1965 roku oddany został w służbę narodu.

Teatr Wielki - Opera Narodowa jako pierwsza scena operowa i baletowa w Polsce, powołana do kultywowania i wzbogacania swoją działalnością historycznych tradycji kulturalnych, krzewienia współczesnej rodzimej twórczości muzycznej oraz upowszechniania najbardziej wartościowych utworów repertuaru światowego, jest otoczona szczególną opieką władz państwowych. Dla podkreślenia historycznych zasług, wagi i znaczenia dla kultury narodowej i ogólnoświatowej oraz wiodącej roli w życiu muzycznym Polski, nadaje się Teatrowi Wielkiemu - Operze Narodowej niniejszy statut.

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

§  1.
Teatr Wielki - Opera Narodowa, zwany dalej "Teatrem", jest państwową instytucją kultury, o szczególnym znaczeniu dla polskiej kultury narodowej, wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i ekonomicznym, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "Ministrem" i posiadającą osobowość prawną.
§  2. 1
Teatr działa w szczególności na podstawie:
1)
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą";
2)
zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie podziału państwowej instytucji kultury Teatru Narodowego na Teatr Wielki - Operę Narodową oraz Teatr Narodowy oraz nadania statutów utworzonym w wyniku podziału państwowym instytucjom kultury (Dz. Urz. MKiS Nr 6, poz. 17);
3)
zarządzenia Nr 23 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Wielkiemu - Operze Narodowej (Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 44, z 2008 r. Nr 4, poz. 40 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 2, poz. 11);
4)
niniejszego statutu.
§  3.
1.
Organizatorem Teatru jest Minister, który sprawuje nadzór nad Teatrem.
2.
Siedzibą Teatru jest miasto stołeczne Warszawa.
3.
Teatr prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

ROZDZIAŁ  II.

Zadania Teatru

§  4.
1. 2
Do zadań Teatru należy w szczególności przygotowywanie i wystawianie dzieł operowych, baletowych i muzycznych z narodowego i światowego repertuaru. Przygotowywanie i wystawianie dzieł baletowych realizuje wyodrębniony zespół - Polski Balet Narodowy.
2.
Zadania Teatru obejmują również:
1)
prowadzenie Muzeum Teatralnego;
2)
prowadzenie Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki;
3) 3
(uchylony);
4)
promocję oraz upowszechnianie sztuki operowej, baletowej i muzycznej oraz szeroko pojętej twórczości teatralnej, w tym myśli scenograficznej;
5)
udział w kształceniu kadr artystycznych i technicznych;
6)
prowadzenie innej działalności, niepozostającej w sprzeczności z celami i pozostałymi zadaniami Teatru, we własnym zakresie lub za pośrednictwem podmiotów gospodarczych.
3.
Teatr może realizować swoje zadania poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
4.
Teatr uczestniczy w realizacji zadań wynikających ze strategii i programów rządowych i samorządowych.
§  5.
Przedstawienia i koncerty Teatru odbywają się w jego siedzibie, jak również na scenach krajowych i zagranicznych.
§  6.
1.
Dla realizacji swoich zadań w kraju i za granicą, we własnym zakresie lub w ramach współpracy z innymi instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi Teatr może:
1)
zatrudniać twórców, wykonawców oraz innych specjalistów;
2)
współdziałać z organizacjami społecznymi działającymi w dziedzinie kultury, a także z ośrodkami naukowymi, fundacjami oraz organizatorami festiwali, kongresów i innych przedsięwzięć;
3)
prowadzić własną działalność impresaryjną lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji;
4)
realizować transmisje, nagrania radiowe, telewizyjne, fonograficzne i wideo, filmy oraz inne formy zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku; wydawać kasety audio i wideo, płyty oraz inne nośniki obrazu i dźwięku;
5)
współdziałać z instytucjami szkolnictwa artystycznego i technicznego w celu zapewnienia sobie właściwie przygotowanych kadr, a także organizować szkolenia, seminaria, plenery, kursy, warsztaty, wystawy itp., lub w nich uczestniczyć;
6)
opracowywać, publikować i rozpowszechniać wydawnictwa drukowane i multimedialne z zakresu swojej działalności;
7)
prowadzić działalność bibliotekarską oraz wystawienniczą.
2.
W celu finansowania działalności określonej w § 4 Teatr może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia przedmiotu działalności Teatru, określonego w § 4.
3.
Działalność określona w ust. 2 może być prowadzona w szczególności w zakresie:
1)
produkcji i konserwacji środków inscenizacji, wyposażenia i sprzętu technicznego;
2)
wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form użytkowania posiadanego majątku;
3)
reklamy, transportu i handlu;
4)
innym, uwzględniającym specyfikę oraz możliwości techniczno-organizacyjne Teatru.

ROZDZIAŁ  III.

Organy zarządzające i doradcze

§  7. 4
1.
Teatrem kieruje Dyrektor Naczelny, zwany dalej "Dyrektorem", którego powołuje i odwołuje Minister na czas określony, nie krótszy niż trzy lata. Kandydat na Dyrektora może zostać wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez Ministra.
2. 5
Dyrektor kieruje działalnością Teatru przy pomocy zastępców w liczbie nie przekraczającej 5.
3.
Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Ministra, powołuje i odwołuje zastępców Dyrektora.
4.
Stanowiska zastępców Dyrektora mogą być łączone. Decyzję w tej sprawie, na wniosek Dyrektora, podejmuje Minister.
5.
Kierowników komórek organizacyjnych powołuje i odwołuje Dyrektor.
§  8.
Dyrektor zarządza całokształtem działalności Teatru, reprezentuje go na zewnątrz, czuwa nad mieniem Teatru i jest za niego odpowiedzialny.
§  9.
1.
Teatr jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
2.
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje wobec pracowników Teatru Dyrektor.
3.
Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.
§  10. 6
1.
Organizację wewnętrzną Teatru, w tym podział kompetencji między Dyrektorem i zastępcami Dyrektora, określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.
2.
Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

ROZDZIAŁ  IV.

Kolegia doradcze

§  11.
1.
Dyrektor może tworzyć - z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej połowy zatrudnionych pracowników działalności podstawowej - kolegia doradcze o charakterze stałym lub dla realizacji konkretnego zadania. Powołując kolegium Dyrektor określa przedmiot działania i liczbę członków kolegium.
2.
W skład kolegium wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród pracowników Teatru lub spoza ich grona.
3.
Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.
4.
Uchwały kolegium podejmowane są zwykłą większością głosów członków kolegium w obecności co najmniej połowy składu kolegium.
5.
Kolegium przewodniczy Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik Teatru.
6.
Obsługę kancelaryjno-biurową kolegium zapewnia Teatr.
§  12.
1.
Organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora jest rada programowa.
2.
Radę programową powołuje i odwołuje Dyrektor, który kieruje pracą rady.
3.
Szczegółowy tryb i zakres działania rady określa regulamin nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.

ROZDZIAŁ  V.

Działalność Teatru

§  13.
1.
Teatr prowadzi działalność na podstawie programów artystycznych, planów repertuarowych i planów działalności.
2.
Programy artystyczne i plany repertuarowe oraz plany działalności zatwierdza Dyrektor.

ROZDZIAŁ  VI.

Gospodarka finansowa Teatru

§  14.
Teatr działa we własnym imieniu i na własny rachunek, gospodarując wydzieloną częścią mienia i zapewniając jego ochronę.
§  15.
1.
Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2.
Majątek Teatru może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów wynikających z zakresu działania Teatru.
3.
Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.
§  16. 7
Przychodami Teatru są dotacje z budżetu, wpływy z prowadzonej działalności, środki otrzymywane od osób fizycznych i osób prawnych oraz z innych źródeł.

ROZDZIAŁ  VII.

Przedstawicielstwo Teatru

§  17.
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Teatru, także w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, uprawnionymi są:
1)
Dyrektor samodzielnie,
2)
zastępca Dyrektora oraz główny księgowy działający łącznie,
3)
inne osoby po uzyskaniu stosownego pełnomocnictwa Dyrektora.
§  18.
1.
Pełnomocników ustanawia i odwołuje Dyrektor.
2.
Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.
Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze Teatru, prowadzonym przez organizatora. Nie dotyczy to pełnomocnictw procesowych.

ROZDZIAŁ  VIIa 8

Przepisy przejściowe

§  18a.
1.
Teatr, do czasu zakończenia obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, zapewnia obsługę Komitetu Obchodów 200. Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina powołanego zarządzeniem Nr 3 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Obchodów 200. Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina oraz obsługę Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina powołanego zarządzeniem Nr 4 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.
2.
Obsługa, o której mowa w ust. 1, wykonywana jest przy pomocy Biura Obchodów Roku Chopinowskiego 2010, zwanego dalej "Biurem".
3.
Biurem kieruje Dyrektor Biura, którego powołuje i odwołuje Dyrektor Teatru.
4.
Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Biura określa Regulamin Biura nadawany przez Dyrektora Biura w uzgodnieniu z Dyrektorem Teatru.

ROZDZIAŁ  VIII.

Przepisy końcowe

§  19.
1.
Połączenia, podziału lub likwidacji Teatru dokonuje Minister, na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2.
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

______

1 Załącznik § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 10 z dnia 29 kwietnia 2009 r. (Dz.Urz.MKiDN.09.2.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2009 r.
2 Załącznik § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 10 z dnia 29 kwietnia 2009 r. (Dz.Urz.MKiDN.09.2.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2009 r.
3 Załącznik § 4 ust. 2 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 25 z dnia 18 lipca 2008 r. (Dz.Urz.MKiDN.08.4.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lipca 2008 r.
4 Załącznik § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 25 z dnia 18 lipca 2008 r. (Dz.Urz.MKiDN.08.4.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lipca 2008 r.
5 Załącznik § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 10 z dnia 29 kwietnia 2009 r. (Dz.Urz.MKiDN.09.2.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2009 r.
6 Załącznik § 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 25 z dnia 18 lipca 2008 r. (Dz.Urz.MKiDN.08.4.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lipca 2008 r.
7 Załącznik § 16 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 25 z dnia 18 lipca 2008 r. (Dz.Urz.MKiDN.08.4.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lipca 2008 r.
8 Załącznik rozdział VIIa dodany przez § 1 zarządzenia nr 3 z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MKiDN.09.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 lutego 2009 r.