Nadanie statutu Teatrowi Polskiemu we Wrocławiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.78

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie nadania statutu Teatrowi Polskiemu we Wrocławiu.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2) oraz umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Teatru Polskiego we Wrocławiu zawartej we Wrocławiu dnia 8 września 2005 r. między Ministrem Kultury a Województwem Dolnośląskim zarządza się, co następuje:
§  1.
Teatrowi Polskiemu we Wrocławiu nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.
______

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1889).

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

Teatru Polskiego we Wrocławiu

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§  1.
Teatr Polski we Wrocławiu zwany dalej "Teatrem" jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Dolnośląskiego, działająca w szczególności na podstawie:
a)
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą",
b)
umowy z dnia 8 września 2005 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Teatru Polskiego we Wrocławiu, zwanej dalej "Umową",
c)
zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1949 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania (M.P. Nr A-3, poz. 32) o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą "Państwowy Teatr Dolnośląski we Wrocławiu",
d)
uchwały nr 184/912/69 Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia z dnia 28 kwietnia 1969 r. w sprawie zmiany nazwy Przedsiębiorstwa Państwowego "Państwowe Teatry Dramatyczne we Wrocławiu" na Przedsiębiorstwo Państwowe "Teatr Polski we Wrocławiu",
e)
niniejszego statutu.
§  2.
1.
Organizatorami Teatru są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwo Dolnośląskie.
2.
Teatr jest instytucją kultury, prowadzoną wspólnie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwo Dolnośląskie, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§  3.
Siedzibą Teatru jest miasto Wrocław, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Rozdział  II.

Cele i zakres działania Teatru

§  4.
Podstawowym zadaniem Teatru jest tworzenie i upowszechnianie spektakli teatralnych, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą.
1.
Do zadań Teatru należy w szczególności:
a)
realizowanie spektakli teatralnych i upowszechnianie sztuki teatralnej oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych,
b)
prowadzenie działalności impresaryjnej w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej,
c)
prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej oraz realizacja nagrań w różnych technikach,
d)
prowadzenie ośrodka dokumentacji działań artystycznych oraz informacji z zakresu kultury i sztuki,
e)
prowadzenie galerii sztuki,
f)
prowadzenie działalności edukacyjnej wśród młodzieży w ramach Klubu 1212 i Konkursu "Młodzież poznaje Teatr".

Rozdział  III.

Organizacja i zarządzanie Teatrem

§  5.
1.
Teatrem kieruje Dyrektor Naczelny, którego powołuje i odwołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w uzgodnieniu z Województwem Dolnośląskim, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach i postanowieniach Umowy.
2.
W teatrze może zostać utworzone stanowisko Dyrektora Artystycznego oraz stanowiska zastępców Dyrektora Naczelnego, powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora Naczelnego, po uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3.
Dyrektor Naczelny może jednocześnie pełnić funkcję Dyrektora Artystycznego.
4.
Dyrektor zarządza całokształtem działalności Teatru, czuwa nad mieniem Teatru i jest za nie odpowiedzialny.
5.
Do zakresu działania Dyrektora Naczelnego Teatru należy w szczególności:
a)
ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
b)
reprezentowanie Teatru na zewnątrz,
c)
przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
d)
wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
e)
zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Teatru oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
f)
prowadzenie polityki repertuarowej i artystycznej Teatru.
§  6.
1.
Organizację wewnętrzną Teatru i zakres zadań komórek organizacyjnych Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Naczelnego Teatru, po zasięgnięciu opinii organizatorów oraz opinii działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2.
Nadzór nad funkcjonowaniem Teatru sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§  7.
1.
W Teatrze działa Rada Artystyczno-Programowa, będąca organem doradczym i opiniotwórczym Dyrektora Naczelnego w sprawach związanych z działalnością Teatru.
2.
Radę Artystyczno-Programową powołuje Dyrektor Naczelny, z tym że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma prawo do desygnowania do Rady swojego przedstawiciela.
3.
Tryb działania, strukturę, liczbę członków oraz zakres spraw opiniowanych przez Radę Artystyczno-Programową określa regulamin organizacyjny.

Rozdział  IV.

Gospodarka finansowa Teatru

§  8.
Majątek Teatru może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych z działalnością Teatru.
§  9.
Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie i Umowie.
§  10.
Działalność Teatru jest finansowana z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dotacji Województwa Dolnośląskiego, z dochodów własnych uzyskiwanych z działalności statutowej, dobrowolnych wpłat, darowizn, zapisów osób prywatnych i fizycznych, a także innych źródeł dozwolonych prawem.
§  11.
Teatr może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową.
§  12.
Teatr może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusze w tym fundusz z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych. Zasady gospodarowania tymi funduszami określa regulamin organizacyjny.

Rozdział  V.

Przepisy końcowe

§  13.
1.
Połączenie, podział lub likwidacja Teatru może nastąpić w trybie określonym w Ustawie oraz z uwzględnieniem postanowień Umowy.
2.
Zmiany statutu dokonywane są przez organizatora, u którego w rejestrze jest wpisany Teatr, po uzgodnieniu ze współorganizatorem, w treści wynikającej ze stosownej uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego.