Nadanie statutu Teatrowi Klasyki Polskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2023.15

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 marca 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 28 marca 2023 r.
w sprawie nadania statutu Teatrowi Klasyki Polskiej

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Teatrowi Klasyki Polskiej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT TEATRU KLASYKI POLSKIEJ

ROZDZIAŁ  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Teatr Klasyki Polskiej, zwany dalej "Teatrem", jest współprowadzoną na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Teatr Klasyki Polskiej, instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
1)
ustawy z dnia 25 października 1991 r. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej "ustawą";
2)
umowy w sprawie utworzenia instytucji kultury - Teatru Klasyki Polskiej, zawartej w Warszawie w dniu 27 marca 2023 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Teatr Klasyki Polskiej, zwanej dalej "umową";
3)
niniejszego statutu.
§  2. 
1. 
Organizatorem Teatru jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
2. 
Teatr podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.
3. 
Nadzór nad Teatrem sprawuje Minister.
§  3. 
Siedzibą Teatru jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania

Rzeczypospolita Polska i zagranica.

ROZDZIAŁ  2

Zakres działalności

§  4. 
1. 
Do zakresu działalności Teatru należy:
1)
kształtowanie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez przygotowywanie i wystawianie dzieł dramatycznych z narodowego repertuaru, adaptowanie na scenę wielkich dzieł polskiej literatury oraz przekładów dzieł klasyki światowej;
2)
kultywowanie sztuki aktorskiej poprzez prowadzenie sceny rapsodycznej oraz warsztatów i seminariów dla zainteresowanych aktorów i reżyserów w zakresie pozyskiwania, wzmacniania i rozwijania umiejętności niezbędnych dla realizacji aktorskich zadań w inscenizacjach dramatu.
2. 
Zadania, o których mowa w ust. 1, Teatr realizuje przez:
1)
prowadzenie badań nad dziedzictwem kulturowym związanym z dziełami kluczowymi dla polskiej tożsamości narodowej, w tym pielęgnowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla inscenizacji wysokiej literatury dramatycznej;
2)
prowadzenie warsztatów aktorskich dla aktorów zawodowych, studentów oraz innych adeptów sztuki aktorskiej;
3)
prezentowanie przygotowanych spektakli na innych scenach w kraju i za granicą;
4)
realizacja różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć teatralnych;
5)
promocja polskiej literatury, w szczególności dramatu oraz upowszechnianie sztuki i kultury teatralnej.
§  5. 
Teatr może realizować swoje zadania we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi, naukowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, firmami fonograficznymi, a także innymi podmiotami działającymi w dziedzinie kultury, w tym:
1)
zatrudniać twórców, wykonawców oraz innych specjalistów;
2)
prowadzić działalność impresaryjną samodzielnie lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji;
3)
realizować transmisje, nagrania radiowe, telewizyjne, fonograficzne i video, filmy oraz inne formy zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku; wydawać kasety audio i video, płyty oraz inne nośniki obrazu i dźwięku;
4)
współdziałać z instytucjami oświatowymi w celu zapewnienia sobie właściwie przygotowanych kadr, a także organizować szkolenia, seminaria, plenery, kursy, warsztaty, wystawy lub w nich uczestniczyć;
5)
prowadzić działalność wydawniczą oraz wystawienniczą związaną ze statutowym zakresem działalności.

ROZDZIAŁ  3

Zarządzanie i organizacja

§  6. 
1. 
Teatr jest zarządzany przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Minister w trybie określonym ustawą, po uzgodnieniu z Fundacją Teatr Klasyki Polskiej, zwaną dalej "Fundacją".
2. 
Dyrektor zarządza Teatrem przy pomocy dwóch zastępców, których powołuje i odwołuje po uzyskaniu opinii Ministra oraz Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 
Dyrektor powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora do spraw artystycznych po uzyskaniu zgody Ministra i Fundacji.
§  7. 
1. 
Dyrektor zarządza działalnością Teatru, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Teatru.
2. 
Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1)
reprezentowanie Teatru na zewnątrz;
2)
kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Teatru;
3)
przygotowywanie programów działania i planów finansowych Teatru na każdy rok budżetowy;
4)
przygotowywanie planów repertuarowych na sezony artystyczne;
5)
zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
6)
nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów finansowych Teatru;
7)
sporządzanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych za każdy rok budżetowy;
8)
sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Teatru;
9)
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;
10)
wydawanie wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów wewnętrznych Teatru;
11)
wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Teatru oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Teatru;
12)
przedstawianie Ministrowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.
§  8. 
1. 
Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy.
2. 
Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.
§  9. 
1. 
Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Teatru, określając zakres pełnomocnictwa.
2. 
Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
§  10. 
Działalność Teatru organizowana jest w oparciu o sezon artystyczny, na który ustala się plan repertuarowy.

ROZDZIAŁ  4

Rada Artystyczno-Programowa

§  11. 
1. 
W Teatrze działa Rada Artystyczno-Programowa, zwana dalej "Radą", jako organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora.
2. 
Do zadań Rady należy opiniowanie:
1)
planów rozwoju i działalności Teatru;
2)
planów repertuarowych;
3)
istotnych spraw związanych z bieżącą działalnością Teatru.
3. 
Członków Rady powołuje i odwołuje Dyrektor.
4. 
W skład Rady wchodzi pięć osób, w tym jedna osoba wskazana przez Ministra oraz jedna osoba wskazana przez Fundację.
5. 
Radę powołuje się na okres równy sezonom artystycznym na które został zatrudniony Dyrektor.
6. 
Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.
7. 
Dyrektor zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej pracami.
8. 
W razie nieobecności Dyrektora jego zadania wykonuje wskazany przez niego zastępca.
9. 
Dyrektor zwołuje posiedzenia Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w sezonie artystycznym.
10. 
Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Dyrektora lub co najmniej połowy składu Rady.
11. 
Dyrektor może odwołać członka Rady w przypadku niewykonywania przez niego obowiązków członka Rady.
12. 
Członkowie Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
13. 
Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy statutowego składu Rady. Głosowanie może być przeprowadzone pisemnie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.
14. 
Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

ROZDZIAŁ  5

Działalność dodatkowa

§  12. 
1. 
Teatr może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Teatru.
2. 
Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:
1)
produkcji i konserwacji środków inscenizacji, wyposażenia i sprzętu technicznego;
2)
wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form użytkowania posiadanego majątku;
3)
organizacji i produkcji wydarzeń związanych z działalnością promocyjną, popularyzatorską, edukacyjną, kulturalną i artystyczną;
4)
promocji, reklamy, public relations i badania rynku;
5)
organizacji konferencji, warsztatów i wystaw;
6)
sprzedaży wydawnictw, materiałów promocyjnych i wyrobów przemysłu kultury.
3. 
Środki uzyskane z prowadzonej dodatkowej działalności mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań statutowych Teatru.

ROZDZIAŁ  6

Majątek i finanse

§  13. 
1. 
Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie, umowie i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
2. 
Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Ministra.
§  14. 
1. 
Źródłami finansowania działalności Teatru są dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, przychody z prowadzonej działalności statutowej, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu oraz z dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych lub prawnych oraz z innych źródeł.
2. 
Uzyskane przychody Teatr przeznacza na pokrycie kosztów działalności statutowej Teatru.
§  15. 
Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską wyłonioną zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.
§  16. 
1. 
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Teatru, w tym do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
2. 
W przypadku przyznania Dyrektorowi dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 31a ustawy lub innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, do dokonywania czynności prawnych uprawnieni są działający łącznie: zastępca dyrektora i główny księgowy.

ROZDZIAŁ  7

Postanowienia końcowe

§  17. 
1. 
Połączenia, podziału lub likwidacji Teatru dokonuje Minister po uzgodnieniu z Fundacją w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach oraz w umowie.
2. 
Zmiany statutu dokonuje Minister po uzgodnieniu z Fundacją.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).