Nadanie statutu Stałemu Przedstawicielstwu Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2006.3.171

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2006 r.

DECYZJA Nr 124
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Stałemu Przedstawicielstwu Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu

Na podstawie art. 238 ust. 3, w związku z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Stałemu Przedstawicielstwu Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu nadaje się niniejszy statut:
Statut

Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu 

§  1.
1.
Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu, zwane dalej "stałym przedstawicielstwem", jest placówką zagraniczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.).
2.
Siedzibą stałego przedstawicielstwa jest Strasburg.
§  2.
1.
Stałe przedstawicielstwo używa nazwy "Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu".
2.
Stałe przedstawicielstwo może używać nazwy wymienionej w ust. 1 w tłumaczeniu na język urzędowy państwa przyjmującego, a także na inne języki powszechnie używane w stosunkach zagranicznych.
§  3.
1.
Stałe przedstawicielstwo prowadzi działalność w zakresie administracji publicznej, związaną ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych - sekcja L dział 75 podklasa 75.21 Z, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289, z późn. zm.).
2.
Działalność podstawowa stałego przedstawicielstwa obejmuje wykonywanie prac misji dyplomatycznej w siedzibach organizacji międzynarodowych.
§  4.
Szczegółowy zakres zadań stałego przedstawicielstwa określają przepisy wewnętrznego regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez dyrektora generalnego służby zagranicznej.
§  5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.