Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2020.37

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centralnemu Ośrodkowi Medycyny Sportowej w Warszawie

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) zarządza się, co następuje:
§  1.  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centralnemu Ośrodkowi Medycyny Sportowej w Warszawie nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centralnemu Ośrodkowi Medycyny Sportowej w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 29).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie

Rozdział  1.

Postanowienie ogólne

§  1.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie, zwany dalej "Ośrodkiem", jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 298 i 567) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział  2.

Nazwa, siedziba i obszar działania

§  2. 
1.  Ośrodek może używać nazw skróconych: "Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej" oraz "COMS".
2.  Siedzibą Ośrodka jest miasto stołeczne Warszawa.
3.  Obszarem działania Ośrodka jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.  Ośrodek może prowadzić filie oraz punkty przyjęć na obszarze swojego działania.

Rozdział  3.

Cel i zadania

§  3.  Celem działania Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z zakresu medycyny sportowej i dziedzin pokrewnych, w powiązaniu z działalnością edukacyjną

i badawczą, promocją zdrowia oraz działalnością na rzecz rozwoju medycyny sportowej.

§  4. 
1.  Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) sprawowanie opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych;
2) zabezpieczenie medyczne zawodników kadry narodowej podczas Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich oraz innych międzynarodowych imprez sportowych afiliowanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Europejski Komitet Olimpijski oraz międzynarodowe federacje i stowarzyszenia sportowe;
3) wykonywanie badań z zakresu medycyny sportowej obejmujących dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia;
4) wdrażanie działań profilaktycznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z procedurami antydopingowymi;
5) prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia;
6) prowadzenie badań naukowych oraz wdrażanie nowych metod i technik w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
7) działalność edukacyjna w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
8) udzielanie świadczeń w zakresie medycznego i fizjologicznego monitorowania procesu treningu sportowego;
9) udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób innych niż określone w pkt 1-3.
2.  Wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1, może następować na podstawie umów zawieranych przez Ośrodek z podmiotami innymi niż Narodowy Fundusz Zdrowia.
3.  Ośrodek wykonując swoje zadania współpracuje w szczególności z:
1) podmiotami leczniczymi;
2) instytutami badawczymi;
3) uczelniami;
4) towarzystwami naukowymi;
5) Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Polskim Komitetem Paraolimpijskim;
6) międzynarodowymi organizacjami sportowymi, medycznymi i naukowymi;
7) związkami i klubami sportowymi;
8) organizacjami zajmującymi się zwalczaniem dopingu w sporcie;
9) ministrami właściwymi do spraw: zdrowia, kultury fizycznej, oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki;
10) jednostkami samorządu terytorialnego.
§  5.  Ośrodek może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji zrzeszających podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie zbieżnym do działalności statutowej Ośrodka.

Rozdział  4.

Organy i struktura organizacyjna

§  6.  Organami Ośrodka są:
1) Dyrektor;
2) Rada Społeczna.
§  7. 
1.  Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.
2.  Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
3.  W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
§  8. 
1.  Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna, w składzie pięciu osób, która jest powoływana przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
2.  W skład Rady Społecznej wchodzi:
1) trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym jeden jako przewodniczący;
2) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
3.  Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Ośrodku.
4.  Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.
5.  Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przed upływem kadencji w przypadku:
1) rezygnacji;
2) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem;
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;
4) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań;
5) podjęcia działalności zawodowej lub społecznej konkurencyjnej wobec działalności Ośrodka.
6.  W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, minister właściwy do spraw zdrowia z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej.
7.  Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 6 pełnią swoją funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.
8.  Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
9.  W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Ośrodku.
10.  Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  9.  Zadania Rady Społecznej określa art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§  10. 
1.  W skład Ośrodka wchodzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:
1) Przychodnia Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, którą stanowią:
a) Poradnia Medycyny Sportowej,
b) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
c) Poradnia Kardiologiczna,
d) Poradnia Otorynolaryngologiczna,
e) Poradnia Okulistyczna,
f) Poradnia Neurologiczna,
g) Poradnia Pulmonologiczna,
h) Poradnia Alergologiczna,
i) Poradnia Rehabilitacyjna,
j) Pracownia Fizjoterapii,
k) Pracownia USG,
l) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,
m) Punkt Pobrań Materiałów do Badań,
n) Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
2) Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej, które stanowią:
a) Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
b) Poradnia Chorób Metabolicznych,
c) Poradnia Żywieniowa,
d) Poradnia Psychologiczna,
e) Pracownia Fizjologii Wysiłku Fizycznego,
f) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,
g) Punkt Pobrań Materiałów do Badań;
3) Przychodnia Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej Filia w Gdyni, którą stanowią:
a) Poradnia Medycyny Sportowej,
b) Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
c) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
d) Poradnia Kardiologiczna,
e) Poradnia Otolaryngologiczna,
f) Poradnia Psychologiczna,
g) Poradnia Pulmonologiczna,
h) Poradnia Rehabilitacyjna,
i) Poradnia Wad Postawy,
j) Pracownia Fizjologii Wysiłku Fizycznego,
k) Punkt Pobrań Materiału do Badań,
l) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,
m) Poradnia Żywieniowa,
n) Pracownia USG;
4) Dział Księgowości;
5) Dział Administracyjny z Sekcją Informatyczną;
6) Dział Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Prawnych;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw BHP;
9) Inspektor Ochrony Danych.
2.  Zadania komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny Ośrodka ustalony przez Dyrektora.

Rozdział  5.

Gospodarka finansowa

§  11. 
1.  Ośrodek pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania oraz prowadzi gospodarkę finansową, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2.  Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.
3.  Ośrodek może prowadzić wydzieloną działalność w zakresie:
1) organizacji szkoleń, konferencji, praktyk oraz innych działań o charakterze edukacyjnym;
2) usług wydawniczych;
3) usług związanych z poprawą kondycji fizycznej;
4) organizacji targów, wystaw i konferencji;
5) medycznego zabezpieczania imprez;
6) handlu i usług, jeśli nie pozostają one w sprzeczności z działalnością statutową.
4.  Ośrodek sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568).
5.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Ośrodek spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
6.  Wyboru firmy audytorskiej dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.
7.  Sprawozdanie finansowe Ośrodka zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.
8.  Ośrodek decyduje o podziale zysku.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).