Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2017.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 2 czerwca 2017 r.
w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) zarządza się, co następuje:
§  1.  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 68 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie-Zdroju (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 82).

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju

Rozdział  1.

FIRMA, SIEDZIBA SANATORIUM

§  1. 
1.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie-Zdroju otrzymuje nazwę "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju".
2.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju, zwany dalej "Sanatorium", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą - samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
3.  Sanatorium może używać skróconej nazwy "SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" MSWiA w Kudowie-Zdroju".
§  2.  Siedzibą Sanatorium jest Kudowa-Zdrój, ul. Stefana Okrzei 1.
§  3.  Sanatorium uzyskało osobowość prawną dnia 2 stycznia 1998 r. - z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Sanatorium jest wpisane jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000054961. Akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
§  4.  Podmiotem tworzącym Sanatorium jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§  5.  Sanatorium działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879 i 960 oraz z 2017 r. poz. 60);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
6) postanowień niniejszego statutu.

Rozdział  2.

CELE I ZADANIA SANATORIUM

§  6.  Sanatorium jest powołane w celu:
1) wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu w jednostkach i komórkach organizacyjnych Sanatorium świadczeń zdrowotnych określonych w regulaminie organizacyjnym Sanatorium;
2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym z wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
§  7.  Zadania Sanatorium obejmują w szczególności:
1) leczenie uzdrowiskowe i rehabilitację leczniczą w rodzaju:
a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
b) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne;
2) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;
3) zaopatrywanie komórek organizacyjnych Sanatorium w leki, materiały i sprzęt medyczny;
4) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Sanatorium;
5) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
6) medyczne zabezpieczenie zadań obronnych wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
7) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
8) wykonywanie działalności innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.
§  8.  Wykonując zadania Sanatorium współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz z innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również z innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz z osobami fizycznymi.

Rozdział  3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SANATORIUM

§  9.  Organami Sanatorium są:
1) kierownik;
2) rada społeczna.
§  10. 
1.  Kierownik kieruje Sanatorium i reprezentuje Sanatorium na zewnątrz.
2.  Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika, głównego księgowego, przełożonej pielęgniarek i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Sanatorium.
3.  Zastępcy kierownika i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
4.  W razie nieobecności kierownika zastępuje go, wyznaczony przez kierownika, zastępca kierownika, a w razie nieobecności zastępcy kierownika, pracownik wyznaczony przez kierownika.
5.  Zastępcy kierownika działają w granicach ich umocowania. Zakres umocowania określa kierownik.
§  11. 
1.  Kierownik wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Sanatorium, w tym w formie zarządzeń.
2.  Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji w repertorium zawierającym:
1) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;
2) numer/rok;
3) datę wejścia w życie;
4) imię i nazwisko podpisującego akt.
§  12. 
1.  W Sanatorium działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika.
2.  Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.
3.  W skład rady społecznej wchodzą:
1) przewodniczący - przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2) członkowie:
a) przedstawiciel Policji,
b) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,
c) przedstawiciel Straży Granicznej,
d) przedstawiciel Służby Więziennej,
e) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
§  13. 
1.  Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
2.  Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:
1) rezygnacji z funkcji;
2) braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;
3) przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestniczenie w posiedzeniach rady społecznej;
4) zwolnienia ze służby lub pracy;
5) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach rady społecznej;
6) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
7) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.
3.  Członkostwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.
4.  W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej, minister właściwy do spraw wewnętrznych z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.
§  14.  Do zadań rady społecznej należy:
1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Sanatorium,
b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Sanatorium,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Sanatorium,
d) przyznawania kierownikowi nagród,
e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Sanatorium z kierownikiem - z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych Sanatorium oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Sanatorium,
f) regulaminu organizacyjnego;
3) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Sanatorium;
4) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
5) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i w statucie Sanatorium.
§  15.  Od uchwały rady społecznej kierownikowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  16.  Spory wynikłe między kierownikiem a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§  17.  Strukturę organizacyjną Sanatorium stanowią:
1) Sanatorium Uzdrowiskowe, w którym są udzielane świadczenia zdrowotne w zakresie uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych;
2) Przychodnia Uzdrowiskowa, w której są udzielane świadczenia zdrowotne w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej;
3) Szpital Uzdrowiskowy, w którym są udzielane świadczenia zdrowotne w zakresie uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym oraz rehabilitacji w warunkach stacjonarnych;
4) komórki administracyjno-gospodarcze.

Rozdział  4.

GOSPODARKA FINANSOWA SANATORIUM

§  18.  Sanatorium prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
§  19. 
1.  Podstawą gospodarki finansowej Sanatorium jest plan finansowy ustalany przez kierownika.
2.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza sprawozdanie finansowe.
3.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
4.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.
5.  Sanatorium pokrywa we własnym zakresie stratę netto.
§  20. 
1.  Sanatorium jest utrzymywane ze środków finansowych pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawieranych z:
1) publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia;
2) osobami fizycznymi.
2.  Sanatorium może uzyskiwać środki finansowe zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§  21.  Sanatorium jest obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:
1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Sanatorium;
2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Sanatorium;
3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przez Sanatorium;
4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł;
5) nabycie na rzecz Sanatorium aktywów trwałych o jednostkowej wartości przekraczającej 50 000 zł;
6) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100 000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;
7) prowadzenie działalności innej niż działalność lecznicza;
8) zmianę wierzyciela Sanatorium.
§  22.  Sanatorium prowadzi wydzieloną działalność inną niż działalność lecznicza w zakresie:
1) oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych dla celów działalności statutowej Sanatorium;
2) zakwaterowania oraz usług gastronomicznych;
3) wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
4) rozrywki i rekreacji;
5) prowadzenia parkingu.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).