Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2012.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§  1.
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Nr 27 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 8, poz. 30, z późn. zm.3) ).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min Spraw Wew. i Ad. z 2005 r. Nr 13, poz. 49, z 2006 r. Nr 12, poz. 62, z 2007 r. Nr 10, poz. 49, z 2008 r. Nr 11, poz. 55 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 4.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu

Rozdział  1.

FIRMA I SIEDZIBA SANATORIUM>

§  1. 1
1.
Samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu nadaje się nazwę: "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu".
2.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu może używać skróconej nazwy: "SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kołobrzegu".
§  2.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu, zwany dalej "Sanatorium", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą - samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
§  3.
Siedzibą Sanatorium jest Kołobrzeg, ul. Portowa 22.
§  4.
1.
Sanatorium uzyskało osobowość prawną dnia 1 lipca 1998 r. - z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego w Koszalinie.
2.
Organem tworzącym Sanatorium jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§  5.
Sanatorium działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

Rozdział  2.

CELE I ZADANIA SANATORIUM

§  6. 2
Sanatorium powołane jest w celu:
1)
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Sanatorium;
2)
realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
§  7. 3
Zadania Sanatorium obejmują w szczególności:
1)
udzielanie:
a)
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej,
b)
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej;
2)
organizowanie turnusów antystresowych i profilaktyczno - rehabilitacyjnych;
3)
prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;
4)
organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Sanatorium;
5)
zaopatrywanie komórek organizacyjnych Sanatorium w leki, materiały i sprzęt medyczny;
6)
medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
7)
medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;
8)
wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
9)
wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.
§  8.
Wykonując swoje zadania Sanatorium współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział  3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SANATORIUM

§  9.
Organami Sanatorium są:
1)
kierownik;
2)
rada społeczna.
§  10.
1.
Sanatorium kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Sanatorium.
2.
Kierownik Sanatorium wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika Sanatorium, głównego księgowego, przełożonej pielęgniarek i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych.
3.
Zastępcy kierownika Sanatorium i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
4.
W razie nieobecności kierownika Sanatorium zastępuje go, wyznaczony przez kierownika Sanatorium, zastępca kierownika Sanatorium, a w razie nieobecności zastępcy kierownika Sanatorium pracownik wyznaczony przez kierownika Sanatorium.
5.
Zastępcy kierownika Sanatorium oraz pełnomocnicy Sanatorium działają w granicach ich umocowania.
6.
Pełnomocników Sanatorium ustanawia i odwołuje kierownik Sanatorium. Udzielenie pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 7, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.
Udzielenie pełnomocnictwa przez kierownika Sanatorium, który zarządza Sanatorium na podstawie umowy cywilnoprawnej następuje z zachowaniem formy aktu notarialnego.
§  11.
1.
Kierownik Sanatorium wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Sanatorium w szczególności w formie zarządzeń.
2.
Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji, w repertorium ujmującej:
1)
oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;
2)
numer/rok;
3)
datę wejścia w życie;
4)
imię i nazwisko podpisującego akt.
§  12.
1.
W Sanatorium działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika Sanatorium.
2.
Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.
3.
W skład rady społecznej wchodzą:
1)
jako przewodniczący - przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2)
jako członkowie:
a)
przedstawiciel Policji,
b)
przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,
c)
przedstawiciel Straży Granicznej,
d)
przedstawiciel Służby Więziennej,
e)
przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
f)
przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
§  13.
1.
Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
2.
Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:
1)
rezygnacji z funkcji;
2)
niemożności uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;
3)
przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestniczenie w posiedzeniach rady społecznej;
4)
zwolnienia ze służby lub pracy;
5)
nieusprawiedliwionej nieobecności na 2 kolejnych posiedzeniach rady społecznej;
6)
prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
7)
negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.
3.
Członkowstwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.
4.
W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej, minister właściwy do spraw wewnętrznych z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.
§  14.
Do zadań rady społecznej należy:
1)
przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:
a)
zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Sanatorium,
b)
zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Sanatorium, powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20.000 zł,
c)
związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Sanatorium i innych związanych ze zmianami statutu Sanatorium,
d)
przyznawania kierownikowi Sanatorium nagród;
2)
przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Sanatorium z kierownikiem Sanatorium;
3)
przedstawianie kierownikowi Sanatorium wniosków i opinii w sprawach:
a)
planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b)
rocznego sprawozdania finansowego, w tym w zakresie planu inwestycyjnego,
c)
kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji,
d)
podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty;
4)
opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Sanatorium;
5)
dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
6)
uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
7)
wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Sanatorium.
§  15.
Od uchwały rady społecznej kierownikowi Sanatorium przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  16.
Spory wynikłe między kierownikiem Sanatorium a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§  17. 4
Strukturę organizacyjną Sanatorium stanowią:
1)
Przedsiębiorstwa:
a)
Stacjonarne Lecznictwo Uzdrowiskowe,
b)
Ambulatoryjne Lecznictwo i Rehabilitacja Lecznicza, udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia chorób:
cukrzycy,
dolnych dróg oddechowych,
górnych dróg oddechowych,
endokrynologicznych,
kardiologicznych i nadciśnienia,
naczyń obwodowych,
ortopedyczno - urazowych,
osteoporozy,
reumatologicznych,
otyłości;
2)
komórki administracyjno-gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.

Rozdział  4.

GOSPODARKA FINANSOWA SANATORIUM

§  18.
Sanatorium prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
§  19.
1.
Podstawą gospodarki finansowej Sanatorium jest plan finansowy ustalany przez kierownika Sanatorium.
2.
Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.
3.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
4.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika Sanatorium dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.
5.
Sanatorium pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
§  20.
Sanatorium jest utrzymywane z wpływów pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia, z osobami fizycznymi oraz z budżetu państwa i Unii Europejskiej, z wydzielonej działalności gospodarczej i innych źródeł.
§  21.
Sanatorium obowiązane jest uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:
1)
zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Sanatorium;
2)
zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Sanatorium;
3)
zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przez Sanatorium;
4)
zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20.000 zł;
5)
nabycie na rzecz Sanatorium aktywów trwałych o łącznej wartości przekraczającej w danym roku kalendarzowym 10% planu finansowego dochodów Sanatorium;
6)
zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100.000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;
7)
prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza;
8)
zmianę wierzyciela Sanatorium.
§  22.
Sanatorium prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza w zakresie oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych na cele działalności statutowej Sanatorium.

Załącznik 5 (uchylony).

1 Załącznik § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 3 z dnia 8 stycznia 2013 r. (Dz.Urz.MSW.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lutego 2013 r.
2 Załącznik § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 3 z dnia 8 stycznia 2013 r. (Dz.Urz.MSW.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lutego 2013 r.
3 Załącznik § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 3 z dnia 8 stycznia 2013 r. (Dz.Urz.MSW.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lutego 2013 r.
4 Załącznik § 17 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 3 z dnia 8 stycznia 2013 r. (Dz.Urz.MSW.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lutego 2013 r.
5 Załącznik uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 3 z dnia 8 stycznia 2013 r. (Dz.Urz.MSW.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lutego 2013 r.