Nadanie statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.11.127

Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia SG WP

Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111 poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§  1.
Statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadaje się:
1)
116 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią w Opolu - w brzmieniu, jak załącznik Nr 1;*
2)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Legionowie - w brzmieniu, jak załącznik Nr 2;*
3)
Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - w brzmieniu, jak załącznik Nr 3.*
§  2.
Tracą moc zarządzenia Ministra Obrony Narodowej:
1)
Nr 29/MON z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 52);
2)
Nr 31/MON z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 54 oraz Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 3, poz. 30 i z 2003 r. Nr 4, poz. 30);
3)
Nr 89/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 143 i z 1999 r. poz. 104 oraz Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 16, poz. 131, z 2003 r. Nr 4, poz. 29 i Nr 7, poz. 73).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiana załącznika nr 3 wynikająca z § 3 zarządzenia nr 1/MON z dnia 11 stycznia 2008 r. (Dz.Urz.MON.08.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lutego 2008 r. nie została naniesiona na tekst.

Zmiana załącznika nr 3 wynikająca z § 1 zarządzenia nr 25/MON z dnia 12 września 2008 r. (Dz.Urz.MON.08.18.237) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 października 2008 r. nie została naniesiona na tekst.

Zmiana załącznika nr 3 wynikająca z § 1 zarządzenia nr 35/MON z dnia 4 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.MON.08.24.295) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 stycznia 2009 r. nie została naniesiona na tekst.

Zmiana załącznika nr 2 wynikająca z § 3 zarządzenia nr 16/MON z dnia 8 kwietnia 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.7.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 maja 2009 r. nie została naniesiona na tekst.

Zmiana załącznika nr 1 wynikająca z § 1 zarządzenia nr 23/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.13.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31·lipca·2009·r. nie została naniesiona na tekst.

Zmiana załącznika nr 3 wynikająca z § 3 zarządzenia nr 3/MON z dnia 29 stycznia 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.2.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5·marca·2010·r. nie została naniesiona na tekst.

..................................................

______

* Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.