Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.27

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 92
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 175, poz. 1462) zarządza się, co następuje:
§  1. Nadaje się Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Nr 7 Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK  1

STATUT

REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

§  1.
1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwany dalej "Regionalnym Zarządem", działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), zwanej dalej "ustawą", rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878 oraz z 2010 r. Nr 130, poz. 874), zwanego dalej "rozporządzeniem" oraz niniejszego statutu.
2. Regionalny Zarząd zapewnia obsługę dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwanego dalej "dyrektorem Regionalnego Zarządu", będącego organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie określonym w ustawie.
3. Regionalny Zarząd jest państwową jednostką budżetową, utworzoną dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, podległą prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
§  2.
1. Obszar działania Regionalnego Zarządu obejmuje dorzecze Odry - region wodny Środkowej Odry, region wodny Morawy, region wodny Izery, region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa), region wodny Metuje oraz region wodny Orlicy, określone rozporządzeniem.
2. Siedzibą Regionalnego Zarządu jest Wrocław.
§  3.
1. Regionalnym Zarządem kieruje dyrektor Regionalnego Zarządu.
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu kieruje Regionalnym Zarządem przy pomocy zastępców dyrektora oraz głównego księgowego.
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu wykonuje zadania określone w ustawie.
4. Dla realizacji zadań Regionalnego Zarządu mogą być tworzone wewnętrzne komórki organizacyjne (wydziały, działy, zespoły, stanowiska pracy), jednostki terenowe (zarządy zlewni, inspektoraty, nadzory), a także inne jednostki organizacyjne - na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
5. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora Regionalnego Zarządu wykonuje wyznaczona do tych spraw osoba.
§  4.
1. W skład Regionalnego Zarządu wchodzą następujące piony i jednostki terenowe:
1) pion Zasobów Wodnych;
2) pion Ochrony Przeciwpowodziowej;
3) pion Utrzymania Wód i Urządzeń Wodnych;
4) pion Gospodarowania Majątkiem Skarbu Państwa;
5) pion Inwestycji i Funduszy Europejskich;
6) pion Administracyjno-Prawny;
7) pion Ekonomiczny;
8) Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu;
9) Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu;
10) Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej, Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Jeleniej Górze;
11) Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie.
2. Pionem lub pionami kierują zastępcy dyrektora Regionalnego Zarządu w liczbie uzgodnionej z prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
3. Pionem ekonomicznym kieruje główny księgowy.
§  5. Szczegółową wewnętrzną strukturę organizacyjną Regionalnego Zarządu, zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności, określa Regulamin Organizacyjny Regionalnego Zarządu, nadany przez dyrektora Regionalnego Zarządu.
1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 19 z dnia 5 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.3.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 czerwca 2007 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 25 z dnia 9 maja 2012 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.12.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 maja 2012 r.