Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2013.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Nadaje się Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Nr 91 Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie (Dz. Urz. Min. Śród. i GIOŚ z 2007 r., Nr 2, poz. 26 i Nr 3, poz. 63 oraz Dz. Urz. Min. Śród. z 2012 r. poz. 22).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.

ZAŁĄCZNIK

STATUT REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

§  1.
1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwany dalej "Regionalnym Zarządem", działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą", rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878 oraz z 2010 r. Nr 130, poz. 874), zwanego dalej "rozporządzeniem", oraz niniejszego statutu.
2. Regionalny Zarząd zapewnia obsługę dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwanego dalej "dyrektorem Regionalnego Zarządu", będącego organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie określonym w ustawie.
3. Regionalny Zarząd jest państwową jednostką budżetową, utworzoną dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, podległą prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
§  2.
1. Obszar działania Regionalnego Zarządu obejmuje region wodny Środkowej Wisły, region wodny Jarft, region wodny Niemna, region wodny Łyny i Węgorapy oraz region wodny Świeżej, określone rozporządzeniem.
2. Siedzibą Regionalnego Zarządu jest Warszawa.
§  3.
1. Regionalnym Zarządem kieruje dyrektor Regionalnego Zarządu.
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu kieruje Regionalnym Zarządem przy pomocy zastępców dyrektora oraz głównego księgowego.
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu wykonuje zadania określone w ustawie.
4. Dla realizacji zadań Regionalnego Zarządu mogą być tworzone wewnętrzne komórki organizacyjne (wydziały, działy, zespoły, stanowiska pracy), jednostki terenowe (zarządy zlewni, inspektoraty, nadzory), a także inne jednostki organizacyjne - na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
5. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora Regionalnego Zarządu wykonuje wyznaczona do tych spraw osoba.
§  4.
1. W skład Regionalnego Zarządu wchodzą następujące piony i jednostki terenowe:
1) pion Zasobów Wodnych;
2) pion Ochrony Przeciwpowodziowej;
3) pion Utrzymania Wód i Urządzeń Wodnych;
4) pion Gospodarowania Majątkiem Skarbu Państwa;
5) pion Inwestycji i Funduszy Europejskich;
6) pion Administracyjno-Prawny;
7) pion Ekonomiczny;
8) Zarząd Zlewni Pojezierza Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej Hańczy z siedzibą w Giżycku;
9) Zarząd Zlewni Narwi z siedzibą w Dębe;
10) Zarząd Zlewni Wisły lubelskiej i Bugu granicznego z siedzibą w Puławach;
11) Zarząd Zlewni Wisły mazowieckiej z siedzibą w Warszawie;
12) Zarząd Zlewni Kamiennej i Radomki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Pionem lub pionami kierują zastępcy dyrektora Regionalnego Zarządu w liczbie uzgodnionej z prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
3. Pionem ekonomicznym kieruje główny księgowy.
§  5. Szczegółową wewnętrzną strukturę organizacyjną Regionalnego Zarządu, zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności, określa Regulamin Organizacyjny Regionalnego Zarządu, nadany przez dyrektora Regionalnego Zarządu.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.