Nadanie statutu Radzie do spraw Zdrowia Psychicznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2013.41

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 17 października 2013 r.
w sprawie nadania statutu Radzie do spraw Zdrowia Psychicznego

Na podstawie art. 4a ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) zarządza się, co następuje:
§  1.
Radzie do spraw Zdrowia Psychicznego nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT RADY DO SPRAW ZDROWIA PSYCHICZNEGO

§  1.
1.
W skład Rady do spraw Zdrowia Psychicznego, zwanej dalej "Radą", wchodzą osoby, o których mowa w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
2.
Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
3.
Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
§  2.
1.
W pracach Rady może uczestniczyć minister właściwy do spraw zdrowia albo jego upoważniony przedstawiciel.
2.
Do udziału w pracach Rady mogą być zapraszani, na wniosek Przewodniczącego Rady albo co najmniej 1/3 składu Rady, eksperci z różnych dziedzin medycyny i innych dziedzin nauki.
§  3.
W celu realizacji zadań Rady Przewodniczący:
1)
przygotowuje projekty planów pracy i planów posiedzeń Rady;
2)
ustala terminy posiedzeń Rady i projekt porządku obrad;
3)
ustala propozycje wyznaczenia przez Radę referentów poszczególnych tematów posiedzeń Rady;
4)
zleca przygotowanie ekspertyz, ocen i opinii niezbędnych dla realizacji zadań Rady;
5)
przedstawia Radzie projekty opinii, wniosków, ocen i sprawozdań;
6)
przedstawia opinie, wnioski, oceny i sprawozdania, uchwalone przez Radę ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
§  4.
1.
Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
2.
Prace Rady mogą być prowadzone w trybie obiegowym przy użyciu poczty elektronicznej.
3.
Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady.
4.
Posiedzenie Rady może być zwołane również na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia albo co najmniej 1/3 składu Rady.
§  5.
1.
W celu usprawnienia wykonywania zadań Rady, jej Przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej 1/3 składu Rady, może powoływać zespoły problemowe.
2.
Zespoły problemowe powołuje się na stałe lub na czas oznaczony albo do wykonania określonego zadania.
3.
Przewodniczący Rady ustala skład zespołu problemowego spośród członków Rady oraz powołuje przewodniczącego zespołu problemowego.
§  6.
1.
Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2.
Rada obraduje w obecności Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności, w obecności Zastępcy Przewodniczącego oraz co najmniej 1/2 składu Rady.
§  7.
1.
Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym oraz zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady albo w trybie obiegowym. Decyzje w sprawie podjęcia uchwały w trybie obiegowym podejmuje Przewodniczący Rady albo działający z jego upoważnienia Zastępca Przewodniczącego.
2.
Osoby, o których mowa w § 2 ust. 2, nie biorą udziału w głosowaniu.
§  8.
1.
W przypadku decyzji Przewodniczącego Rady albo działającego z jego upoważnienia Zastępcy Przewodniczącego o podjęciu uchwały w trybie obiegowym Przewodniczący Rady albo działający z jego upoważnienia Zastępca Przewodniczącego zawiadamia członków Rady o treści projektu uchwały, sposobie

oddania głosu oraz o nieprzekraczalnym terminie, w którym projektowana uchwała powinna zostać podjęta wraz z oświadczeniem o oddaniu głosu za, przeciw albo o wstrzymaniu się od głosu. Oświadczenie zostaje potwierdzone własnoręcznym podpisem osoby wchodzącej w skład Rady, ze wskazaniem daty jego podpisania.

2.
Za dzień podjęcia uchwały w trybie obiegowym uważa się dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku gdy wszyscy członkowie Rady oddali głos przed jego upływem, dzień oddania ostatniego głosu.
§  9.
1.
Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół.
2.
Protokół sporządzany jest przez Sekretarza.
3.
Protokół posiedzenia zawiera:
1)
datę i miejsce sporządzenia;
2)
porządek obrad;
3)
imiona i nazwiska uczestników posiedzenia;
4)
informację na temat przebiegu obrad;
5)
przewidywany termin kolejnego posiedzenia.
4.
Protokół podpisuje Sekretarz oraz Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu -Zastępca Przewodniczącego.
5.
Do protokołu dołącza się listę obecności oraz uchwały podjęte na posiedzeniu.
6.
Protokół otrzymuje minister właściwy do spraw zdrowia. Protokół jest do wglądu dla każdego członka Rady.
§  10.
Informacja o podjęciu uchwały przez Radę w trybie obiegowym zamieszczana jest w protokole z najbliższego posiedzenia Rady. Załącznikiem do protokołu są oświadczenia, o których mowa w § 8 ust. 1.
§  11.
Wydatki związane z działalnością Rady są pokrywane z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.
§  12.
Obsługę organizacyjną i techniczną Rady zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Zdrowia właściwa w sprawach ochrony zdrowia psychicznego.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).