Nadanie statutu państwowej instytucji kultury Narodowemu Centrum Kultury.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2006.2.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 8
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 14 marca 2006 r.
w sprawie nadania statutu państwowej instytucji kultury Narodowemu Centrum Kultury.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Narodowemu Centrum Kultury nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1889).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

NARODOWEGO CENTRUM KULTURY

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§  1.
Narodowe Centrum Kultury, zwane dalej "Centrum", jest państwową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 123, poz. 1111), zwanej dalej "ustawą", zarządzenia Nr 7 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie podziału państwowej instytucji kultury instytutu im. Adama Mickiewicza i utworzenia państwowej instytucji kultury- Instytutu Adama Mickiewicza oraz państwowej instytucji kultury - Narodowego Centrum Kultury, oraz niniejszego Statutu.
§  2.
Centrum posiada osobowość prawną.
§  3.
1.
Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska. Centrum może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Centrum może tworzyć w filie, ośrodki i oddziały specjalistyczne.
3.
Organizatorem Centrum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
4.
Centrum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 71/2006.
5.
Nadzór nad Centrum sprawuje Minister.

Rozdział  II.

Zakres działalności Centrum

§  4.
Przedmiotem działalności Centrum jest:
1.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.
2.
Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.
3.
Edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką.
4.
Inspirowanie i wspomaganie działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych.
5.
Prowadzenie informacji kulturalnej oraz prac badawczych i eksperckich w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o procesach zachodzących w działalności kulturalnej, szczególnie nadzorowanej przez samorządy terytorialne.
6.
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację zadań Centrum.
7.
Stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.
8. 1
Przygotowywanie na potrzeby własne oraz administracji publicznej, szczególnie dla Ministra, corocznych raportów z dziedziny objętej zakresem działalności Centrum. Tematyka i zakres corocznych raportów uzgadniane są z Ministrem.
9. 2
Analiza, dokumentowanie i upowszechnianie w skali międzynarodowej wiedzy o historii Polski i Europy XX wieku, w szczególności wiedzy o reżimach totalitarnych, cierpieniach ludności cywilnej, ofiarach wojen, ucisku, przymusowych wysiedleniach, represjach nacjonalistycznych, rasistowskich i innych motywowanych ideologicznie, a także wiedzy o sprzeciwie i o walce społeczeństw Europy Środkowej i Wschodniej z tymi reżimami.
§  5.
Centrum realizuje zadania określone w § 4, w szczególności poprzez:
1. 3
Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, kulturalnych, akcji społecznych realizujących cele Centrum, opracowywanie i zlecanie analiz i ekspertyz służących diagnozie oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedzin objętych zakresem działania Centrum, na terenie kraju i poza jego granicami.
2.
Prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych.
3.
Dokumentowanie działalności społeczno-kulturalnej.
4.
Gromadzenie i zarządzanie informacjami na temat wydarzeń i projektów kulturalnych, organizacji pozarządowych i instytucji kultury.
5. 4
Gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat polskiego dziedzictwa narodowego na terenie kraju i poza jego granicami.
6. 5
Organizowanie na terenie kraju i poza jego granicami konferencji, seminariów, sympozjów, opracowywanie analiz, raportów i ekspertyz oraz upowszechnianie ich wyników.
7.
Organizowanie i prowadzenie kształcenia, szkoleń, doskonalenia zawodowego dla pracowników kultury oraz wolontariuszy i animatorów organizacji pozarządowych.
8.
Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych.
9.
Prowadzenie działalności wydawniczej.
10.
Zawieranie umów i porozumień z innymi instytucjami jak również z organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej realizacji lub zlecenia projektu realizującego cele Centrum.

Rozdział  III.

Organizacja i zarządzanie

§  6.
Organami Centrum są: Dyrektor Centrum i Rada Programowa.
§  7. 6
1.
Dyrektor Centrum zarządza Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.
2.
Do obowiązków Dyrektora Centrum należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
1)
odpowiedzialność za bieżącą działalność Centrum;
2)
przygotowywanie programów działania i planów finansowych Centrum na każdy rok kalendarzowy;
3)
nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów finansowych Centrum;
4)
sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy i ich publikowanie;
5)
wydawanie wewnętrznych regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych Centrum.
3.
Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Minister w trybie określonym ustawą.
4.
Dyrektor Centrum może zarządzać Centrum przy pomocy trzech zastępców.
5.
Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum po zasięgnięciu opinii Ministra.
§  7a. 7
1.
Dyrektor Centrum tworzy, łączy i likwiduje filie, ośrodki i oddziały specjalistyczne po uzyskaniu zgody Ministra.
2.
Organizację wewnętrzną Centrum, w tym podział kompetencji pomiędzy Dyrektorem Centrum i zastępcami Dyrektora, określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Centrum, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.
3.
Wszelkie zmiany regulaminu organizacyjnego mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
§  8.
1.
Rada Programowa, zwana dalej "Radą", jest organem doradczym i opiniodawczym Centrum.
2.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)
opiniowanie programów i planów Centrum oraz ocena ich realizacji;
2)
poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Centrum;
3)
wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora Centrum we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Centrum.
§  9.
1.
W skład Rady wchodzą osoby powoływane na okres 4 lat przez Dyrektora Centrum po zasięgnięciu opinii Ministra.
1a. 8
W skład Rady wchodzą osoby spośród przedstawicieli środowisk twórczych, artystycznych i naukowych.
2.
Liczba członków Rady nie może przekroczyć piętnastu osób.
3.
Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor Centrum.
4.
Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i jego Zastępcę.
5.
Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej pracami.
§  10.
1.
Z zastrzeżeniem innych postanowień statutu, uchwały Rady zapadają na posiedzeniach w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
2.
Tajne głosowanie zarządza się na wniosek trzech członków Rady lub Dyrektora Centrum.
3.
Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z przewidywanym porządkiem obrad rozsyłane jest nie później niż na 14 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia.
4.
Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Ministra, Dyrektora Centrum lub na wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. 9
Członkostwo w Radzie ustaje przed upływem kadencji w razie:
1)
zrzeczenia się;
2)
śmierci;
3)
prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
4)
odwołania przez Dyrektora Centrum, po zasięgnięciu opinii Rady i Ministra, z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających z niniejszego Statutu lub regulaminu.
6.
Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.
7.
Dyrektor Centrum, po zasięgnięciu opinii Rady, może powoływać inne społeczne ciała o charakterze honorowym.

Rozdział  IV.

Gospodarka finansowa

§  11.
1.
Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2.
Przychodami Centrum są:
1) 10
środki przekazane przez Ministra w postaci dotacji budżetowych;
2)
przychody z tytułu wykonywania zadań na rzecz organizacji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji;
3)
środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;
4)
środki z tytułu spadków, zapisów i darowizn otrzymywanych w postaci pieniężnej od osób fizycznych i prawnych;
5)
dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze;
6)
odsetki z lokat bankowych;
7)
dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz dochody ze świadczenia usług.
3. 11
Dyrektor Centrum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjnie jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Minister.
§  12. 12
1.
Do składania w imieniu Centrum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor Centrum.
2.
Dyrektor Centrum może upoważnić określone osoby do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum, określając zakres ich pełnomocnictwa.

Rozdział  V.

(uchylony) 13

Rozdział  VI.

Przepisy końcowe

§  14.
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
1 Załącznik § 4 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 35 z dnia 31 października 2008 r. (Dz.Urz.MKiDN.08.7.63) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2008 r.
2 Załącznik § 4 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 59 z dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.Urz.MKiDN.11.9.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 grudnia 2011 r.
3 Załącznik § 5 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 35 z dnia 31 października 2008 r. (Dz.Urz.MKiDN.08.7.63) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia nr 59 z dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.Urz.MKiDN.11.9.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 grudnia 2011 r.

4 Załącznik § 5 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia nr 59 z dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.Urz.MKiDN.11.9.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 grudnia 2011 r.
5 Załącznik § 5 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia nr 59 z dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.Urz.MKiDN.11.9.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 grudnia 2011 r.
6 Załącznik § 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 59 z dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.Urz.MKiDN.11.9.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 grudnia 2011 r.
7 Załącznik § 7a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 59 z dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.Urz.MKiDN.11.9.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 grudnia 2011 r.
8 Załącznik § 9 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 59 z dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.Urz.MKiDN.11.9.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 grudnia 2011 r.
9 Załącznik § 10 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 59 z dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.Urz.MKiDN.11.9.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 grudnia 2011 r.
10 Załącznik § 11 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 59 z dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.Urz.MKiDN.11.9.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 grudnia 2011 r.
11 Załącznik § 11 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 59 z dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.Urz.MKiDN.11.9.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 grudnia 2011 r.
12 Załącznik § 12 zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 59 z dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.Urz.MKiDN.11.9.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 grudnia 2011 r.
13 Załącznik rozdział V uchylony przez § 1 pkt 10 zarządzenia nr 59 z dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.Urz.MKiDN.11.9.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 grudnia 2011 r.