Nadanie statutu państwowej instytucji kultury Instytutowi Adama Mickiewicza.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2006.2.16

Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie nadania statutu państwowej instytucji kultury Instytutowi Adama Mickiewicza.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Instytutowi Adama Mickiewicza nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1889).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

INSTYTUTU ADAMA MICKIEWICZA

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§  1.
Instytut Adama Mickiewicza, zwany dalej "Instytutem", jest państwową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 123, poz. 1111), zwanej dalej "ustawą", zarządzenia Nr 7 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie podziału państwowej instytucji kultury instytutu im. Adama Mickiewicza i utworzenia państwowej instytucji kultury - Instytutu Adama Mickiewicza oraz państwowej instytucji kultury - Narodowego Centrum Kultury, oraz niniejszego Statutu.
§  2.
Instytut posiada osobowość prawną.
§  3.
1.
Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska. Instytut może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Instytut może tworzyć w Polsce filie, ośrodki i oddziały.
3.
Organizatorem Instytutu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
4.
Instytut jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 70/2006.
5.
Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister.

Rozdział  II.

Zakres działalności Instytutu

§  4.
1.
Celem działalności Instytutu jest międzynarodowa popularyzacja historycznych i współczesnych dokonań kultury polskiej, realizowana w sposób służący promocji Polski za granicą w ramach polityki kulturalnej państwa oraz w zgodzie z podstawowymi założeniami polityki zagranicznej i zagranicznej polityki kulturalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Realizując cele statutowe Instytut współpracuje przede wszystkim z:
1)
jednostkami odpowiedzialnymi za kreowanie i realizację polityki państwowej w zakresie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej, promocji Polski, zwłaszcza poprzez dyplomację publiczną i kulturalną;
2)
placówkami zagranicznymi Ministra Spraw Zagranicznych, w tym Instytutami Polskimi, z którymi konsultuje konkretne przedsięwzięcia programowe dotyczące konkretnych państw lub regionów;
3)
renomowanymi zagranicznymi instytucjami kultury, nauki, mediów oraz centrami badawczymi, a także organizacjami pozarządowymi;
4)
zagranicznymi ośrodkami polonistycznymi i polonoznawczymi oraz innymi instytucjami i organizacjami popularyzującymi historię i kulturę Polski;
5)
indywidualnymi badaczami i popularyzatorami historii i kultury polskiej, w tym historykami, literaturoznawcami, tłumaczami literatury polskiej, kuratorami sztuki, organizatorami projektów muzycznych, teatralnych i medialnych, dziennikarzami;
6)
organizacjami i instytucjami Polaków i Polonii za granicą, zasłużonymi dla sprawy międzynarodowej popularyzacji kultury polskiej i wiedzy o historii Polski.
§  5.
1.
Instytut realizuje zadania określone w § 4, w szczególności poprzez:
1)
popularyzowanie polskiej twórczości kulturalnej na arenie międzynarodowej;
2)
upowszechnianie wiedzy na temat historii Polski i jej pluralistycznego (w wymiarze regionalnym, językowym, etnicznym, religijnym) dziedzictwa kulturowego w środowisku międzynarodowym;
3)
współpracę z innymi podmiotami na rzecz tworzenia spójnego wizerunku promocyjnego polskiej tożsamości kulturalnej;
4)
stałą współpracę programową z placówkami zagranicznymi Ministra Spraw Zagranicznych, m.in. poprzez przygotowywanie wspólnych projektów promocyjnych oraz służących ich realizacji koncepcji, materiałów, wizyt studyjnych zagranicznych specjalistów, itd.;
5)
opracowywanie i koordynację wykonania projektów promocji kultury polskiej w formie przygotowywanych przez instytucje kultury lub indywidualnych kuratorów ofert programowych, wybranych w drodze konkursu lub zleconych przez Ministra lub Ministra Spraw Zagranicznych;
6)
współpracę z krajowymi instytucjami kultury w celu wspierania ich inicjatyw kulturalnych na płaszczyźnie międzynarodowej;
7)
działania na rzecz sprawnego funkcjonowania i ciągłej aktualizacji zintegrowanego systemu informacji o kulturze polskiej, polskim dziedzictwie i języku;
8)
stałe zaopatrywania, głównie w ramach współpracy z placówkami zagranicznymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zagranicznych popularyzatorów, badaczy i specjalistów różnych dziedzin kultury polskiej w potrzebne im materiały i informacje (prasa, książki, nuty itd.);
9)
tworzenie zestawu materiałów informacyjno-promocyjnych oraz dzieł na temat kultury polskiej w ramach projektów zgodnie z zapisem pkt 4;
10)
publikacje obcojęzycznych materiałów w ramach współpracy z zagraniczną prasą fachową lub w postaci odrębnych wydawnictw ukazujących się w formie tradycyjnej lub elektronicznej pism promujących kulturę;
11)
fundowanie stypendiów zagranicznych dla polskich twórców i specjalistów w zakresie kultury, a także stypendiów krajowych dla zagranicznych twórców i specjalistów w zakresie kultury ze środków będących w dyspozycji Instytutu;
12)
wspieranie instrumentami finansowymi i promocyjnymi zagranicznych edycji na różnych nośnikach tłumaczeń polskiej literatury pięknej oraz humanistycznej, a także zagranicznych publikacji na temat historii Polski i jej kultury;
13)
przygotowywanie na zlecenie Ministra oraz Ministra Spraw Zagranicznych i realizacji polskiej oferty kulturalnej podczas międzynarodowych imprez kulturalnych za granicą;
14)
koordynację realizacji projektów związanych z obchodami ważnych rocznic i innych wydarzeń o istotnym znaczeniu dla polskiej kultury, odbywających się w Polsce i poza jej granicami;
15)
działania związane z upamiętnieniem i dokumentacją polskiego dziedzictwa narodowego za granicą;
16)
inicjatywy służące wzrostowi profesjonalizmu krajowych ośrodków i instytucji, również niepaństwowych, w zakresie zdolności do prowadzenia zagranicznej działalności promocyjnej w sferze kultury i dziedzictwa;
17)
pozyskiwanie środków pozabudżetowych i wykorzystywanie ich na realizację zadań Instytutu.
2.
W ramach prowadzonej działalności Instytut może prezentować także w Polsce wydarzenia kulturalne realizowane w związku z działalnością określoną w ust. 1 pkt 1, 2 i 9 prezentowane za granicą.
3. 1
Instytut, działając z upoważnienia Ministra:
1)
może współpracować z zagranicznymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Polsce przy realizacji w kraju projektów wynikających z międzynarodowych zobowiązań Polski podejmowanych w ramach realizacji zasady wzajemności;
2)
prowadzi Punkt Kontaktowy do spraw Kultury, na podstawie umowy z Komisją Europejską.

Rozdział  III.

Organizacja i zarządzanie

§  6.
Organami Instytutu są: Dyrektor Instytutu, Kolegium i Rada Programowa.
§  7.
1.
Dyrektor Instytutu zarządza Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.
2.
Do obowiązków Dyrektora Instytutu należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
1)
odpowiedzialność za bieżącą działalność Instytutu;
2)
przygotowywanie programów działania i planów finansowych Instytutu na każdy rok kalendarzowy;
3)
nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów finansowych Instytutu;
4)
sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy i ich publikowanie;
5)
wydawanie wewnętrznych regulaminów.
3.
Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Minister po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Zagranicznych.
4.
Dyrektor Instytutu zarządza Instytutem przy pomocy zastępców.
5.
Liczbę zastępców Dyrektora ustala Dyrektor Instytutu w uzgodnieniu z Ministrem.
6.
Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Instytutu, po zasięgnięciu opinii Ministra.
7.
Organizację wewnętrzną Instytutu, w tym podział kompetencji między Dyrektorem Instytutu i Zastępcami Dyrektora, określa nadany przez Dyrektora Instytutu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, Regulamin Organizacyjny.
8.
Wszelkie zmiany Regulaminu Organizacyjnego są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§  8.
1.
Kolegium jest organem opiniodawczym i doradczym Instytutu.
2.
W skład Kolegium wchodzą:
1)
trzy osoby powoływane i odwoływane przez Ministra;
2)
trzy osoby powoływane i odwoływane przez Ministra na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych.
3.
Kolegium działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Ministra Regulamin Organizacyjny.
4.
Przewodniczącego Kolegium powołuje Minister spośród jego członków.
§  9.
1.
Do obowiązków Kolegium należy:
1)
dbanie o zgodność realizowanego przez Instytut programu z aktualnymi zadaniami zagranicznej polityki kulturalnej RP i międzynarodowej promocji Polski;
2)
przedstawianie opinii i doradzanie Dyrektorowi Instytutu w zakresie bieżących spraw Instytutu;
3)
opiniowanie programów działania i planów finansowych Instytutu za każdy rok kalendarzowy i przedkładanie tej oceny Radzie Programowej.
2.
Dyrektor Instytutu zwołuje Kolegium nie rzadziej niż raz na kwartał.
§  10.
1.
Rada Programowa, zwana dalej "Radą", jest organem doradczym i opiniodawczym Instytutu.
2.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)
opiniowanie programów i planów Instytutu oraz ocena ich realizacji;
2)
określanie wyzwań dla zagranicznej popularyzacji kultury polskiej;
3)
poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Instytutu;
4)
wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora Instytutu we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Instytutu.
§  11.
1.
W skład Rady wchodzą:
1)
Dyrektor Instytutu lub wyznaczona przez niego osoba - jako sekretarz Rady;
2)
trzy osoby powoływane i odwoływane przez Ministra;
3)
trzy osoby powoływane i odwoływane przez Ministra na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych;
4)
trzy osoby powoływane i odwoływane przez Dyrektora Instytutu.
2.
Przewodniczącego Rady powołuje Minister po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Zagranicznych spośród jej członków.
3.
Kadencja Rady trwa 5 lat.
4.
Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w razie:
1)
zrzeczenia się członkostwa;
2)
prawomocnego orzeczenia kary za przestępstwo popełnione umyślnie;
3)
utraty praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
4)
odwołania przez Dyrektora Instytutu, po zasięgnięciu opinii Ministra, z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających z niniejszego Statutu lub regulaminu;
5)
śmierci.
5.
W razie wygaśnięcia członkostwa w Radzie, wyborów uzupełniających dokonują osoby uprawnione w trybie przewidzianym w ust. 1 i 2.
§  12.
1.
Podstawową formą działania Rady są ogólne zebrania. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.
2.
Z zastrzeżeniem innych postanowień statutu, uchwały Rady zapadają na posiedzeniach w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W sytuacjach spornych stanowisko reprezentanta Ministra jest przeważające.
3.
Tajne głosowanie zarządza się na wniosek trzech członków Rady lub Dyrektora Instytutu.
4.
Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z przewidywanym porządkiem obrad rozsyłane jest nie później niż na 14 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia.
5.
Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Ministra, Dyrektora Instytutu lub na wniosek, co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6.
Dyrektor Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady, może powoływać inne społeczne ciała o charakterze honorowym, w szczególności w celu uhonorowania osób zasłużonych dla Instytutu.

Rozdział  IV.

Gospodarka finansowa

§  13.
1.
Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2.
Przychodami Instytutu są:
1)
w zakresie utrzymania Instytutu i zapewnienia możliwości realizacji podstawowej działalności statutowej - środki przekazywane przez Ministra w postaci dotacji budżetowej;
2)
przychody z tytułu wykonywania zadań na rzecz organizacji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji;
3)
środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;
4)
środki z tytułu spadków, zapisów i darowizn otrzymywanych w postaci pieniężnej od osób fizycznych i prawnych;
5)
dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze;
6)
odsetki z lokat bankowych;
7)
dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz dochody ze świadczenia usług.
3.
Dyrektor Instytutu zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Dyrektor Instytutu.
§  14.
1.
Do składania w imieniu Instytutu oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.
2.
Osobami upoważnionymi są: Dyrektor i Zastępcy Dyrektora Instytutu, główny księgowy oraz upoważnieni pisemnie przez Dyrektora Instytutu pełnomocnicy.
3.
Dyrektor Instytutu może upoważnić określone osoby do dokonywania innych niż wymienione w ust. 1, czynności prawnych w imieniu Instytutu, określając każdorazowo zakres pełnomocnictwa.

Rozdział  V.

Działalność gospodarcza Instytutu

§  15.
Instytut może prowadzić działalność gospodarczą zbieżną z celami statutowymi.

Rozdział  VI.

Przepisy końcowe

§  16.
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
1 Załącznik § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 2 z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz.Urz.MKiDN.08.1.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 stycznia 2008 r.