Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2019.2

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792, 1669 i 2227) zarządza się, co następuje:
§  1.  Państwowej Agencji Atomistyki nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 69 Ministra Środowiska z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 4, poz. 66 oraz Dz. Urz. Min. Środ. z 2014 r. poz. 63).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI

§  1. 
1.  Państwowa Agencja Atomistyki, zwana dalej "Agencją", jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zwanego dalej "Prezesem Agencji".
2.  Agencja działa pod bezpośrednim kierownictwem Prezesa Agencji.
§  2. 
1.  Prezes Agencji kieruje Agencją przy pomocy Wiceprezesa Agencji, Dyrektora Generalnego Agencji oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1.
2.  Zakres czynności osób, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem Dyrektora Generalnego Agencji, ustala Prezes Agencji.
3.  Prezes Agencji może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Agencji do załatwiania określonych spraw w jego imieniu.
§  3. 
1.  W skład Agencji wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Nadzoru i Kontroli;
2) Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych;
3) Departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Programów Międzynarodowych;
4) Departament Ochrony Radiologicznej;
5) Departament Budżetowo-Organizacyjny;
6) Departament Prawny.
2.  W skład Agencji wchodzi także stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych podległe bezpośrednio Prezesowi Agencji.
3.  Pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych podlega w zakresie ochrony informacji niejawnych Kancelaria Tajna.
§  4.  Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 3 ust. 1, a także pomiędzy tymi komórkami organizacyjnymi a pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych rozstrzyga Prezes Agencji.
§  5.  Prezes Agencji może tworzyć i znosić komisje oraz zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, o charakterze stałym lub doraźnym, określając w szczególności cel powołania, nazwę, skład osobowy, zakres i tryb ich działania oraz zasady ich obsługi.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).