Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2024.59

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2024 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 17 maja 2024 r.
w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  2
1. 
Kadencja członków Rady Programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa powołanych na podstawie statutu Narodowego Instytutu Dziedzictwa stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa (Dz. Urz. MKiDN poz. 5) wygasa z dniem 10 czerwca 2024 r.
2. 
Kadencja członków Rady Instytutu Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków powołanych na podstawie statutu Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Konserwacji Zabytków (Dz. Urz. MKiDN z 2023 r. poz. 63) wygasa z dniem 10 czerwca 2024 r.
§  3.  3
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Narodowy Instytut Dziedzictwa, zwany dalej "Instytutem", jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
1)
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87), zwanej dalej "ustawą";
2)
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904);
3)
zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków oraz utworzenia państwowej instytucji kultury - Narodowego Instytutu Dziedzictwa (Dz. Urz. MKiDN poz. 58);
4)
statutu.
§  2. 
1. 
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem", który jest organizatorem Instytutu.
2. 
Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. 
Instytut może tworzyć oddziały i pracownie terenowe oraz specjalistyczne pracownie terenowe na terenie Polski, po uzyskaniu zgody Ministra.
4. 
Instytut jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.
5. 
Instytut może używać skróconej nazwy w brzmieniu: "NID".

Rozdział  2

Zakres działalności Instytutu

§  3. 
Instytut inicjuje i podejmuje działania na rzecz zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się na obszarze Polski, w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń.
§  4. 
Do zakresu działalności Instytutu należy:
1)
wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony i konserwacji zabytków;
2)
kształtowanie świadomości społecznej w zakresie potrzeby ochrony zabytków i obrony wartości związanych z dziedzictwem kulturowym;
3)
gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym;
4)
prowadzenie działalności naukowo-badawczej dotyczącej dziedzictwa kulturowego;
5)
opracowanie planu rozwoju sieci magazynów służących do:
a)
przechowywania i konserwowania zabytków ruchomych stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym zabytków archeologicznych, w warunkach zapewniających im trwałe zachowanie,
b)
przechowywania źródeł archeologicznych niebędących zabytkami, na czas badań i weryfikacji ich wyników.
§  5. 
Zakres działalności określony w § 4 Instytut realizuje w szczególności poprzez:
1)
wydawanie opinii i ekspertyz, przygotowywanie opracowań studialnych i innych dokumentów dotyczących zabytków, a także prowadzenie badań i analiz oraz upowszechnianie ich wyników, na rzecz organów administracji publicznej oraz pozostałych interesariuszy;
2)
tworzenie, upowszechnianie i wdrażanie standardów dokumentacji, badania, konserwacji i digitalizacji zabytków;
3)
organizowanie szkoleń i warsztatów na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków, prowadzenie specjalistycznych programów szkoleniowych i współpracę z uczelniami dotyczącą organizowania studiów podyplomowych, na rzecz służb konserwatorskich oraz innych służb i środowisk związanych z opieką nad zabytkami;
4)
merytoryczne wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w procesach planowania i wdrażania projektów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych;
5)
podejmowanie działań na rzecz zachowania zasobów architektury drewnianej, jako szczególnie zagrożonego zasobu dziedzictwa kulturowego z powodu postępującego procesu jego degradacji;
6)
podejmowanie działań na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przekazywanych z pokolenia na pokolenie praktyk, wiedzy, wyobrażeń, idei i wartości, umiejętności, tradycji, przekazów, a także związanych z nimi artefaktów, przedmiotów i miejsc, tworzących grupową, narodową, etniczną bądź religijną tożsamość, wzmacniających poczucie przynależności do grupy, społeczności czy wspólnoty;
7)
monitorowanie i analizę ryzyk dla dziedzictwa kulturowego oraz wypracowywanie metod przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom, w tym związanym ze zmianami klimatu oraz innymi globalnymi wyzwaniami;
8)
przeciwdziałanie przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu oraz współpracę w tym zakresie ze służbami państwa, powołanymi do ścigania tego rodzaju przestępstw;
9)
udział w inicjowanych przez Ministra lub Generalnego Konserwatora Zabytków procesach ewaluacji i usprawnienia systemu ochrony zabytków oraz dziedzictwa niematerialnego, w tym formułowanie uwag do projektów aktów prawnych związanych z systemem ochrony i konserwacji zabytków;
10)
koordynowanie procedury występowania z wnioskiem o uznanie zabytku za pomnik historii oraz monitorowanie stanu zachowania pomników historii i miejsc światowego dziedzictwa;
11)
inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych promujących wartość dziedzictwa kulturowego, prowadzenie na rzecz społeczeństwa działań edukacyjnych, organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, koordynację Europejskich Dni Dziedzictwa, Europejskich Dni Archeologii i Dnia Architektury Drewnianej oraz podejmowanie innych działań służących angażowaniu społecznemu w ochronę dziedzictwa;
12)
popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad nim poprzez prowadzenie portali i stron internetowych, profili w mediach społecznościowych, wydawanie książek, czasopism, broszur i innych publikacji, produkcję filmów, nagrań wideo i podcastów, a także organizowanie konkursów i podejmowanie innych inicjatyw służących temu celowi;
13)
gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wiedzy o stanie zachowania i wartościach dziedzictwa, w tym zbiorów naukowych, a także zarządzanie dokumentacją rejestru zabytków i Krajowej Ewidencji Zabytków oraz ewidencjonowanie badań archeologicznych;
14)
prowadzenie cyfrowego systemu danych o dziedzictwie kulturowym, w tym danych geolokalizacyjnych oraz digitalizację i udostępnianie danych o zabytkach dla promowania wartości, których są nośnikami;
15)
prowadzenie projektów informatycznych, wdrażanie zmian technologicznych dotyczących procesów digitalizacji i dokumentacji obiektów zabytkowych, koordynację gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych cyfrowych, wyznaczanie standardów, a także wsparcie działań digitalizacyjnych w procesach konserwacji zabytków, edukację kadr instytucji kultury w zakresie digitalizacji obiektów nieruchomych oraz promocję zasobów cyfrowych;
16)
zarządzanie polską częścią Parku Mużakowskiego w Łęknicy oraz współpracę ze stroną niemiecką w podejmowaniu działań służących jego ochronie jako unikalnego dziedzictwa kulturowego;
17)
wykonywanie powierzonych przez Ministra zapisów porozumień, konwencji i innych dokumentów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę oraz implementację aktów prawnych organów Unii Europejskiej, związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego; rozwijanie w porozumieniu z Ministrem współpracy międzynarodowej, służącej ochronie dziedzictwa kulturowego;
18)
współpracę z właścicielami i zarządcami zabytków na rzecz właściwego zarządzania zasobem dziedzictwa kulturowego;
19)
prowadzenie programów własnych oraz powierzanych do realizacji przez Ministra służących finansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotów prowadzących działalność w dziedzinach objętych zakresem działania Instytutu;
20)
promowanie wzorcowych prac konserwatorskich przy zabytkach oraz dorobku polskiej szkoły konserwacji;
21)
prowadzenie innych działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i konserwacją zabytków na zlecenie Ministra.

Rozdział  3

Organizacja i zarządzanie

§  6. 
Organami Instytutu są: Dyrektor Instytutu, zwany dalej "Dyrektorem" oraz Rada Programowa zwana dalej "Radą".
§  7. 
1. 
Dyrektor zarządza Instytutem, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za strategię działania Instytutu.
2. 
Do zakresu działania Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
1)
odpowiedzialność za bieżącą działalność Instytutu oraz nadzór nad majątkiem przekazanym mu w zarząd;
2)
przygotowywanie programów działania i planów finansowych Instytutu na każdy rok kalendarzowy;
3)
nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów finansowych Instytutu;
4)
sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy i ich publikowanie;
5)
wydawanie wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów wewnętrznych Instytutu.
3. 
Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w trybie określonym ustawą.
4. 
Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy czterech zastępców.
5. 
Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Ministrem.
§  8. 
1. 
Rada jest organem doradczym Dyrektora w zakresie działalności statutowej Instytutu.
2. 
Do zadań Rady należy:
1)
analizowanie efektywności merytorycznych działań podejmowanych przez Instytut;
2)
wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora w sprawach związanych z działalnością Instytutu;
3)
poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Instytutu.
3. 
W skład Rady wchodzi 15 osób spośród przedstawicieli środowisk kultury, pracowników naukowych, osób wyróżniających się wiedzą teoretyczną i praktyczną znajomością zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.
4. 
Członków Rady powołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Ministra, na okres trzech lat.
5. 
Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w razie:
1)
rezygnacji z członkostwa;
2)
śmierci;
3)
prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych, zakazu członkostwa w Radzie lub ubezwłasnowolnienia;
4)
odwołania przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady i Ministra z powodu uporczywego niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających z regulaminu Rady lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie tych obowiązków.
6. 
Rada działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę i zatwierdzonego przez Dyrektora.
7. 
Pracami Rady kieruje przewodniczący wybrany przez członków Rady ze swego grona.
8. 
Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia Instytut.
9. 
Dyrektor zwołuje posiedzenie Rady co najmniej raz w roku.
10. 
Rada może odbywać posiedzenia w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
§  9. 
1. 
Dyrektor może powoływać koordynatora, kolegia doradcze, zespoły projektowe lub zadaniowe. Powołując koordynatora, kolegium doradcze albo zespół projektowy Dyrektor określa cel, zakres działania, planowane efekty lub produkty działania, a w przypadku kolegium doradczego i zespołu projektowego skład osobowy oraz przewodniczącego lub kierownika.
2. 
W skład kolegium doradczego i zespołu projektowego wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród pracowników Instytutu lub spoza ich grona.
3. 
Obsługę kancelaryjno-biurową koordynatora, kolegium lub zespołu zapewnia Instytut.
§  10. 
Organizację wewnętrzną Instytutu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.

Rozdział  4

Źródła finansowania i mienie Instytutu

§  11. 
1. 
Minister zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Instytutu.
2. 
Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
3. 
Przychodami Instytutu są:
1)
środki przekazywane przez Ministra w formie dotacji podmiotowej i celowej;
2)
dotacje inne niż wymienione w pkt 1;
3)
środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;
4)
przychody z prowadzonej działalności dodatkowej, w tym m.in. z tytułu wykonywania zadań na rzecz organizacji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji;
5)
przychody ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
6)
przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
7)
środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, m.in. z tytułu spadków, zapisów i darowizn otrzymywanych w postaci pieniężnej oraz
8)
środki z innych źródeł.
§  12. 
Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.
§  13. 
1. 
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytutu, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.
2. 
Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Instytutu określając zakres pełnomocnictwa.
3. 
Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
§  14. 
1. 
Instytut może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Instytutu.
2. 
Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:
1)
sprzedaży wydawnictw książkowych i publikacji;
2)
usług cyfryzacji, digitalizacji i udostępniania zasobu archiwalnego;
3)
usług szkoleniowych i wystawienniczych;
4)
usług analityczno-konserwatorskich oraz inwentaryzacyjnych, a także usług doradczo- konsultacyjnych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
3. 
Środki uzyskane z prowadzonej dodatkowej działalności mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań statutowych Instytutu.

Rozdział  5

Postanowienia końcowe

§  15. 
Połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu dokonuje Minister na warunkach i w trybie przewidzianych w obowiązujących przepisach.
§  16. 
Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 740).
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 maja 2024 r. (Dz.Urz.MKiDN.2024.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 maja 2024 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 maja 2024 r. (Dz.Urz.MKiDN.2024.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 maja 2024 r.