Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2013.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 2 kwietnia 2013 r.
w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Kultury

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:
§  1. Narodowemu Centrum Kultury nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu państwowej instytucji kultury Narodowemu Centrum Kultury (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 15, z 2008 r. Nr 7, poz. 63 oraz z 2011 r. Nr 9, poz. 78).
§  3. Członkowie Rady Programowej Narodowego Centrum Kultury, powołani na podstawie statutu Narodowego Centrum Kultury stanowiącego załącznik do zarządzenia, o którym mowa w § 2, pełnią obowiązki do końca kadencji, na którą zostali powołani.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

NARODOWEGO CENTRUM KULTURY

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. Narodowe Centrum Kultury, zwane dalej "Centrum", jest państwową instytucją kultury utworzoną na podstawie zarządzenia Nr 7 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie podziału państwowej instytucji kultury instytutu im. Adama Mickiewicza i utworzenia państwowej instytucji kultury - Instytutu Adama Mickiewicza oraz państwowej instytucji kultury - Narodowego Centrum Kultury (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 14) i działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą";
2) niniejszego Statutu.
§  2.
1. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania Rzeczpospolita Polska. Centrum może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organizatorem Centrum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
3. Centrum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 71/2006 i posiada osobowość prawną.
4. Nadzór nad Centrum sprawuje Minister.
5. Centrum może używać nazwy skróconej "NCK".

Rozdział  2

Zakres działalności Centrum

§  3. Przedmiotem działalności Centrum jest:
1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej;
2) promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego;
3) edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką;
4) inspirowanie i wspomaganie działających w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów;
5) prowadzenie informacji kulturalnej oraz prac badawczych i eksperckich w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o procesach zachodzących w działalności kulturalnej, szczególnie nadzorowanej przez samorządy terytorialne;
6) pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizacją zadań Centrum;
7) stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie;
8) przygotowywanie na potrzeby własne oraz administracji publicznej, szczególnie dla Ministra corocznych raportów z dziedziny objętej zakresem działalności Centrum. Tematyka i zakres corocznych raportów uzgadniane są z Ministrem;
9) analiza, dokumentowanie i upowszechnianie w skali międzynarodowej wiedzy o historii Polski i Europy XX wieku, w szczególności wiedzy o reżimach totalitarnych, cierpieniach ludności cywilnej, ofiarach wojen, ucisku, przymusowych wysiedleniach, represjach nacjonalistycznych, rasistowskich i innych motywowanych ideologicznie, a także wiedzy o sprzeciwie i o walce społeczeństw Europy Środkowej i Wschodniej z tymi reżimami.
§  4. Centrum realizuje zadania określone w § 3, w szczególności poprzez:
1) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, kulturalnych, akcji społecznych realizujących cele Centrum, opracowywanie i zlecanie analiz i ekspertyz służących diagnozie oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedziny objętej zakresem działania Centrum, na terenie kraju i poza jego granicami;
2) prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych;
3) dokumentowanie działalności społeczno-kulturalnej;
4) gromadzenie i zarządzanie informacjami na temat wydarzeń i projektów kulturalnych, organizacji pozarządowych i instytucji kultury;
5) gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat polskiego dziedzictwa narodowego na terenie kraju i poza jego granicami;
6) organizowanie na terenie kraju i poza jego granicami konferencji, seminariów, sympozjów, opracowywanie analiz, raportów i ekspertyz oraz upowszechnianie ich wyników;
7) organizowanie i prowadzenie kształcenia, szkoleń, doskonalenia zawodowego dla pracowników kultury oraz wolontariuszy i animatorów organizacji pozarządowych;
8) organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych;
9) prowadzenie działalności wydawniczej;
10) zawieranie umów i porozumień z innymi instytucjami jak również z organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej realizacji lub zlecenia projektu realizującego cele Centrum;
11) organizowanie, na zlecenie Ministra, czynności związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów Ministra, w tym ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów;
12) realizowanie programów mających na celu finansowanie lub dofinansowanie zadań podmiotów prowadzących działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w zakresie działalności Centrum;
13) 1 produkcję i koprodukcję telewizyjnych i radiowych audycji artystycznych oraz edukacyjno-informacyjnych związanych z kulturą w celu ich emisji w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji, innych nadawców lub w Internecie oraz rozporządzania nimi w inny sposób.

Rozdział  3

Organizacja i zarządzanie

§  5. Organami Centrum są: Dyrektor Centrum, zwany dalej "Dyrektorem", i Rada Programowa, zwana dalej "Radą".
§  6.
1. Dyrektor zarządza Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
1) odpowiedzialność za bieżącą działalność Centrum;
2) przygotowywanie programów działania i planów finansowych Centrum na każdy rok kalendarzowy;
3) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów finansowych Centrum;
4) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy i ich publikowanie;
5) wydawanie wewnętrznych regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych Centrum.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w trybie określonym ustawą.
4. Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy trzech zastępców.
5. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Ministra.
§  7.
1. Centrum może tworzyć filie, ośrodki i oddziały specjalistyczne.
2. Tworzenie, łączenie i likwidacja filii, ośrodków i oddziałów specjalistycznych następuje na podstawie zarządzenia Dyrektora, po uzyskaniu zgody Ministra.
3. Organizację wewnętrzną Centrum, w tym podział kompetencji między Dyrektorem i zastępcami Dyrektora, określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.
4. Zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§  8.
1. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Centrum.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie programów i planów Centrum oraz ocena ich realizacji;
2) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Centrum;
3) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Centrum.
§  9.
1. W skład Rady wchodzi 5 członków powoływanych na okres 4 lat przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Ministra, spośród przedstawicieli środowisk twórczych, artystycznych i naukowych.
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.
3. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i jego Zastępcę.
4. Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz zwołuje jej posiedzenia.
§  10.
1. Z zastrzeżeniem innych postanowień statutu, uchwały Rady zapadają na posiedzeniach w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
2. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek trzech członków Rady lub Dyrektora.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z przewidywanym porządkiem obrad rozsyłane jest nie później niż na 14 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Ministra, Dyrektora lub na wniosek co najmniej połowy składu Rady. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Członkostwo w Radzie ustaje przed upływem kadencji w razie:
1) zrzeczenia się;
2) śmierci;
3) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
4) odwołania przez Dyrektora Centrum, po zasięgnięciu opinii Rady i Ministra, z powodu nie-wykonywania obowiązków członka Rady wynikających z niniejszego Statutu lub regulaminu, o którym mowa w ust. 6.
6. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.
§  11.
1. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady, może powoływać zespoły opiniodawcze lub o charakterze honorowym.
2. Powołując zespół Dyrektor określa jego przedmiot działania, skład i liczbę członków zespołu.

Rozdział  4

Gospodarka finansowa

§  12.
1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. Źródłami finansowania działalności Centrum są:
1) środki przekazywane przez Ministra w postaci dotacji podmiotowych i celowych;
2) przychody z tytułu wykonywania zadań na rzecz organizacji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji;
3) środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;
4) środki z tytułu spadków, zapisów i darowizn otrzymywanych w postaci pieniężnej od osób fizycznych i prawnych;
5) dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze;
6) odsetki z lokat bankowych;
7) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz dochody ze świadczenia usług.
3. Dyrektor Centrum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjnie jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Minister.
§  13.
1. Do składania w imieniu Centrum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor Centrum.
2. Dyrektor Centrum może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Centrum określając zakres ich umocowania.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział  5

Przepisy końcowe

§  14. Połączenia, podziału lub likwidacji Centrum dokonuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie.
§  15. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
1 Załącznik § 4 pkt 13 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 20 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MKiDN.2013.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 listopada 2013 r.