Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MK.2002.3.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 37
MINISTRA KULTURY
z dnia 10 czerwca 2002 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Malborku.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 i z 2002 r. Nr 41, poz. 364) zarządza się, co następuje:
§  1. Muzeum Zamkowemu w Malborku nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 8 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 marca 1989 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Malborku (Dz. Urz. MKiS Nr 1, poz. 7 i z 1994 r. Nr 8, poz. 37).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Muzeum Zamkowego w Malborku

I.

Postanowienia ogólne

§  1. Muzeum Zamkowe w Malborku zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 i z 2002 r. Nr 41, poz. 363) oraz postanowień niniejszego statutu.
§  2.
1. Organizatorem Muzeum jest Minister Kultury.
2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury pod nr 13/92 i posiada osobowość prawną.
3. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury pod nr PRM/17/98 dnia 6 lipca 1998 r.
§  3. Minister Kultury zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
§  4. Siedzibą Muzeum jest Malbork, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§  5. Muzeum używa pieczęci okrągłej z godłem państwa w środku i napisem w otoku: "Muzeum Zamkowe w Malborku".

II.

Cele i zadania Muzeum

§  6.
1. Muzeum jest państwową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym i oświatowym oraz muzeum-rezydencją historyczną.
2. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach, a w szczególności: dbałość o zachowanie substancji zabytkowej obiektów należących do Zamku w Malborku jako najwyższej rangi pomnika historii i architektury oraz ważnego elementu dziedzictwa światowego.
§  7. Muzeum realizuje cele określone w § 6 przez:
1) poddawanie, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, konserwacji swych zabytkowych budowli w celu utrzymania ich w możliwie najlepszym stanie,
2) gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych z zakresu sztuki, historii, kultury materialnej i dokumentów życia społecznego, a także bibliotecznych zbiorów specjalnych, w drodze zakupów, darowizn, zapisów, przekazów, depozytów oraz badań i ekspedycji naukowych,
3) zabezpieczanie i konserwacja zbiorów,
4) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów, gromadzenie i skuteczną ochronę dzieł sztuki i pamiątek historycznych, związanych z zakresem działania Muzeum,
5) upowszechnianie w kraju i za granicą swych zbiorów i wiedzy na temat Muzeum w sposób sprzyjający pełnemu odbiorowi ich wartości,
6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
7) prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i informacyjnej,
8) organizowanie imprez artystycznych oraz podejmowanie innych przedsięwzięć (w tym plenerowych) promujących zespół zamkowy i jego zbiory,
9) współpracę z osobami fizycznymi, muzeami oraz instytucjami o podobnych celach w kraju i za granicą.

III.

Organizacja Muzeum

§  8. Muzeum posiada następujące komórki i jednostki organizacyjne:
1) Dział Konserwacji Zamku,
2) Dział Historii,
3) Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego,
4) Dział Militariów,
5) Gabinet Numizmatów,
6) Dział Naukowo-Oświatowy,
7) Dział Promocji i Wydawnictw,
8) Dział Głównego Inwentaryzatora,
9) Biblioteka Naukowa,
10) Dział Obsługi Ruchu Turystycznego,
11) Dział Finansowo-Księgowy,
12) Dział Gospodarczy,
13) Wewnętrzna Służba Ochrony,
14) Oddział - Muzeum w Kwidzynie.
§  9. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres zadań działów i oddziałów, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Muzeum w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

IV.

Nadzór i zarządzanie Muzeum

§  10. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury.
§  11.
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Minister Kultury.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 12 osób.
§  12. Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Minister Kultury.
§  13.
1. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy dwóch zastępców.
2. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor Muzeum w uzgodnieniu z Ministrem Kultury.
§  14.
1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
5) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
7) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
9) organizacja ochrony Muzeum,
10) koordynacja zadań z zakresu ochrony muzealiów na wypadek szczególnych zagrożeń.

V.

Kolegia doradcze

§  15.
1. W Muzeum działa kolegium kustoszy, utworzone na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o muzeach.
2. W skład kolegium wchodzą: dyrektor, zastępcy dyrektora, kuratorzy i wszyscy muzealnicy zatrudnieni na stanowiskach kustosza dyplomowanego, starszego kustosza i kustosza.
3. Kolegium wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
4. Posiedzenia kolegium zwoływane są przez przewodniczącego, z inicjatywy co najmniej połowy składu członków kolegium lub na wniosek dyrektora Muzeum.
5. Opinie kolegium przyjmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% członków kolegium w głosowaniu jawnym.
6. Szczegółowy tryb działania kolegium określa uchwalony przez nie regulamin.
7. Udział w posiedzeniach kolegium jest honorowy.
8. Obsługę kancelaryjno-biurową zapewnia Muzeum.

VI.

Majątek i finanse Muzeum

§  16. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§  17. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§  18. Muzeum otrzymuje dotacje z budżetu państwa, korzysta z wpływów uzyskanych z własnej działalności, a także może otrzymywać środki od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§  19. Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi Kultury.
§  20.
1. Muzeum prowadzi jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, w tym w szczególności:
1) usług konserwatorskich i edukacyjnych,
2) wynajmu pomieszczeń i terenów będących w dyspozycji Muzeum,
3) reklam i sponsoringu,
4) organizacji konferencji i imprez,
5) działalności handlowej.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.
§  21. 1
1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.
2. Zastępca dyrektora i główny księgowy - działający łącznie - upoważnieni są do zawierania umów cywilnoprawnych, których drugą stroną jest dyrektor Muzeum.

VII.

Przepisy końcowe

§  22.
1. Przekształcenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Minister Kultury na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
1 Załącznik § 21 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 14 z dnia 8 lipca 2005 r. (Dz.Urz.MK.05.3.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 lipca 2005 r.