Nadanie statutu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.79

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 195), zarządza się, co następuje:
§  1. 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 182).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W WARSZAWIE

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, zwane dalej "Muzeum", jest państwową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:
1)
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720), zwanej dalej "ustawą o muzeach";
2)
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";
3)
rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 195);
4)
statutu.
§  2. 
Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pod numerem RIK MON 1/2007.
§  3. 
Muzeum posiada osobowość prawną.
§  4. 
Siedzibą Muzeum jest Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§  5. 
Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: "Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie".
§  6. 
Muzeum może używać nazwy skróconej w brzmieniu "MWP".
§  7. 
Organizatorem Muzeum jest Minister Obrony Narodowej, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
§  8. 
Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Obrony Narodowej.
§  9. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje nadzór nad Muzeum w zakresie określonym w ustawie o muzeach.

Rozdział  2

Zakres działania Muzeum

§  10. 
Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wartości historycznych związanych z dziejami oręża polskiego, popularyzacja wiedzy o polskiej historii wojskowości oraz promowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§  11. 
Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1)
gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupu i darowizn od osób fizycznych, osób prawnych, instytucji państwowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji;
2)
poszukiwania zabytków w celu ich pozyskania do zbiorów;
3)
inspirowanie twórczości w zakresie sztuk pięknych o tematyce związanej z dziejami oręża polskiego;
4)
przechowywanie, konserwację, inwentaryzację i katalogowanie muzealiów;
5)
organizowanie wystaw stałych i czasowych;
6)
prowadzenie działalności edukacyjnej;
7)
udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
8)
prowadzenie biblioteki fachowej oraz archiwum;
9)
współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi;
10)
użyczanie muzealiów innym muzeom krajowym i zagranicznym;
11)
współdziałanie w tworzeniu nowych placówek muzealnych o charakterze wojskowo-historycznym w kraju i za granicą;
12)
współpracę z jednostkami i instytucjami wojskowymi w zakresie propagowania ich tradycji i historii poprzez wzbogacanie sal tradycji, izb pamięci oraz ekspozycji plenerowych broni i uzbrojenia;
13)
spełnianie funkcji konsultacyjnej na rzecz innych muzeów, izb pamięci narodowej, sal tradycji w jednostkach wojskowych, filmu, teatru, telewizji, twórców, stowarzyszeń miłośników dawnej broni i barwy oraz kolekcjonerów militariów;
14)
opracowywanie i publikacje wyników badań naukowych, katalogów, przewodników wystaw, sprawozdań, wydawnictw popularnonaukowych i popularnych dotyczących historii i tradycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
15)
przynależność do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń muzeów wojskowo-historycznych oraz organizowanie konferencji i spotkań naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym.
§  12. 
Muzeum gromadzi zbiory związane z dziejami oręża Polskiego oraz państw obcych, popularyzacją wiedzy o polskiej historii wojskowości oraz promowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące w szczególności następujące rodzaje zbiorów:
1)
pojazdy i statki wojskowe oraz ich części lub wyposażenie;
2)
broń białą, strzelecką, artyleryjską, rakietową;
3)
medale, ordery, odznaczenia, znaczki patriotyczne;
4)
utwory plastyczne, obrazy, grafiki, rzeźby i wytwory rzemiosła artystycznego;
5)
makiety, dioramy pojazdów i powietrznych statków wojskowych oraz ich wyposażenia;
6)
pamiątki, puchary, plakiety, proporczyki i inne materialne świadectwa życia społecznego;
7)
umundurowanie i wyposażenie wojskowe;
8)
sztandary, proporce, znaki dowódców, flagi państwowe;
9)
archiwalia, kolekcje osobiste, relacje i opracowania, filmy, fotografie i albumy;
10)
materiały biblioteczne, starodruki, książki, mapy, czasopisma, druki ulotne.

Rozdział  3

Zarządzanie Muzeum

§  13. 
1. 
Muzeum zarządza Dyrektor Muzeum, powoływany i odwoływany przez Ministra Obrony Narodowej.
2. 
Dyrektor Muzeum może zostać wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej.
3. 
Dyrektor Muzeum odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
4. 
Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:
1)
kierowanie Muzeum w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych, administracyjnych i gospodarczych;
2)
nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
3)
reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
4)
przedstawianie właściwym instytucjom i Ministrowi Obrony Narodowej planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;
5)
wydawanie zarządzeń i decyzji w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania Muzeum;
6)
nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem komórek wewnętrznych Muzeum oraz przestrzeganiem terminowego i należytego wykonywania zadań;
7)
nadzór nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem przyznanymi dotacjami i otrzymanymi środkami materiałowymi;
8)
zapewnienie warunków do efektywnej współpracy z muzeami, instytucjami kultury, instytutami naukowo-badawczymi - krajowymi i zagranicznymi oraz właściwymi organami administracji państwowej i gospodarczej;
9)
zapewnienie realizacji i nadzór nad kontrolą wewnętrzną;
10)
nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;
11)
wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę, określonych w odrębnych przepisach;
12)
tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
13)
zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
14)
tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.
§  14. 
Dyrektor Muzeum zarządza działalnością Muzeum przy pomocy czterech zastępców, których powołuje i odwołuje w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
§  15. 
1. 
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych, jest uprawniony Dyrektor Muzeum.
2. 
Dyrektor Muzeum może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3. 
Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Obrony Narodowej, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
§  16. 
1. 
Przy Muzeum działa Rada Muzeum.
2. 
Rada Muzeum liczy 9 członków.
3. 
Członków Rady Muzeum powołuje Minister Obrony Narodowej.
4. 
Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.
5. 
Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

Rozdział  4

Organizacja Muzeum

§  17. 
W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące oddziały:
1)
Oddział - Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej z siedzibą w Warszawie;
2)
Oddział Martyrologiczny - Muzeum Katyńskie z siedzibą w Warszawie;
3)
Oddział - Muzeum Broni Pancernej z siedzibą w Poznaniu;
4)
Oddział - Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą w Ossowie.
§  18. 
1. 
Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działania komórek organizacyjnych, stanowisk pracy oraz oddziałów, a także zasady ich funkcjonowania, określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. 
Zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Rozdział  5

Gospodarka finansowa Muzeum

§  19. 
1. 
Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
2. 
Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest ustalony przez Dyrektora Muzeum plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji Ministra Obrony Narodowej.
3. 
Muzeum sporządza plan finansowy na podstawie odrębnych przepisów.
4. 
Majątek Muzeum wykorzystuje się do realizacji celów wynikających z zakresu działalności Muzeum.
5. 
Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej.
§  20. 
Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1)
dotacje przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej;
2)
przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3)
przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4)
dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
5)
środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§  21. 
1. 
Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
1)
wykonywania ekspertyz i wydawania opinii;
2)
wykonywania usług konserwatorskich;
3)
wykonywania usług fotograficznych, poligraficznych i wydawniczych;
4)
sprzedaży publikacji i pamiątek;
5)
wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych;
6)
organizacji konferencji, zjazdów i sympozjów;
7)
obsługi ruchu turystycznego.
2. 
Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

Rozdział  5

Postanowienia końcowe

§  22. 
Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Minister Obrony Narodowej, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
§  23. 
Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.