Dz.Urz.MON.2018.199

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 195), zarządza się, co następuje:
§  1.  Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 248 oraz z 2016 r. poz. 9).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.  Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, zwane dalej "Muzeum", jest państwową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669), zwanej dalej "ustawą o muzeach";
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";
3) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 195);
4) statutu.
§  2.  Organizatorem Muzeum jest Minister Obrony Narodowej, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
§  3.  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje nadzór nad Muzeum w zakresie określonym w ustawie o muzeach.
§  4.  Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pod numerem RIK MON 3/2007.
§  5.  Muzeum posiada osobowość prawną.
§  6.  Siedzibą Muzeum jest Bydgoszcz, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§  7.  Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: "Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy".
§  8.  Muzeum może używać nazwy skróconej w brzmieniu "MWL".

Rozdział  2

Zakres działania Muzeum

§  9.  Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wartości historycznych związanych z dziejami oręża polskiego, w szczególności z historią i tradycją sił lądowych, popularyzacja wiedzy o polskiej historii wojskowości oraz promowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§  10.  Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1) gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupu i darowizn od osób fizycznych, osób prawnych, instytucji państwowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji;
2) poszukiwania zabytków w celu ich pozyskania do zbiorów;
3) inspirowanie twórczości w zakresie sztuk pięknych o tematyce związanej z dziejami oręża polskiego, w szczególności z historią i tradycją sił lądowych;
4) przechowywanie, konserwację, inwentaryzację i katalogowanie muzealiów;
5) organizowanie wystaw stałych i czasowych;
6) prowadzenie działalności edukacyjnej;
7) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
8) prowadzenie biblioteki fachowej oraz archiwum;
9) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi;
10) użyczanie muzealiów innym muzeom krajowym i zagranicznym;
11) współdziałanie w tworzeniu nowych placówek muzealnych o charakterze wojskowo-historycznym w kraju i za granicą;
12) współpracę z jednostkami i instytucjami wojskowymi w zakresie ukazywania ich tradycji i historii poprzez wzbogacanie sal tradycji, izb pamięci oraz ekspozycji plenerowych broni i uzbrojenia;
13) spełnianie funkcji konsultacyjnej na rzecz innych muzeów, izb pamięci narodowej, sal tradycji w jednostkach wojskowych, filmu, teatru, telewizji, twórców, stowarzyszeń miłośników dawnej broni i barwy oraz kolekcjonerów militariów;
14) opracowywanie i publikacje wyników badań naukowych, katalogów, przewodników wystaw, sprawozdań, wydawnictw popularnonaukowych i popularnych dotyczących historii i tradycji sił lądowych;
15) przynależność do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń muzeów wojskowo- historycznych oraz organizowanie konferencji i spotkań naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym.
§  11.  Muzeum gromadzi zbiory z zakresu historii i tradycji sił lądowych.
§  12.  Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:
1) pojazdy wojskowe i ich części lub wyposażenie;
2) broń białą, strzelecką, artyleryjską, rakietową;
3) medale, ordery, odznaczenia, znaczki patriotyczne;
4) utwory plastyczne, obrazy, grafiki, rzeźby i wytwory rzemiosła artystycznego;
5) makiety, dioramy pojazdów wojskowych i ich wyposażenia;
6) pamiątki, puchary, plakiety, proporczyki i inne materialne świadectwa życia społecznego;
7) umundurowanie i wyposażenie wojskowe;
8) sztandary, proporce, znaki dowódców, flagi państwowe;
9) archiwalia, kolekcje osobiste, relacje i opracowania, filmy, fotografie i albumy;
10) materiały biblioteczne, starodruki, książki, mapy, czasopisma, druki ulotne.

Rozdział  3

Nadzór i zarządzanie Muzeum

§  13.  Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Obrony Narodowej.
§  14. 
1.  Muzeum zarządza Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Ministra Obrony Narodowej na wniosek osoby zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej sprawującej nadzór nad Muzeum, opracowany przez Dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw edukacji, kultury i dziedzictwa.
2.  Dyrektor może zostać wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej.
3.  Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
4.  Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
2) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
3) przedstawianie właściwym instytucjom i Ministrowi Obrony Narodowej planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;
4) wydawanie zarządzeń;
5) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;
6) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;
7) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę, określonych w odrębnych przepisach;
8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
9) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.
§  15.  Dyrektor zarządza działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy, którego powołuje i odwołuje w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
§  16. 
1.  Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.
2.  Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3.  Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Obrony Narodowej, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
§  17. 
1.  Przy Muzeum działa Rada Muzeum.
2.  Rada Muzeum liczy 9 członków.
3.  Członków Rady Muzeum powołuje Minister Obrony Narodowej.
4.  Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.
5.  Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

Rozdział  4

Organizacja Muzeum

§  18.  W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące oddziały:
1) Oddział - Muzeum Artylerii z siedzibą w Toruniu;
2) Oddział - Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych z siedzibą we Wrocławiu;
3) Oddział - Muzeum Wojsk Lądowych z siedzibą w Osówcu.
§  19. 
1.  Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działania komórek organizacyjnych, stanowisk pracy oraz oddziałów, a także zasady ich funkcjonowania, określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii osoby zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej sprawującej nadzór nad Muzeum oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. Propozycję opinii dla osoby zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej sprawującej nadzór nad Muzeum przedstawia Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw edukacji, kultury i dziedzictwa.
2.  Zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Rozdział  5

Gospodarka finansowa Muzeum

§  20. 
1.  Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
2.  Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest ustalony przez Dyrektora plan finansowy, z zachowaniem wysokości dotacji Ministra Obrony Narodowej.
3.  Muzeum sporządza plan finansowy na podstawie odrębnych przepisów.
4.  Majątek Muzeum wykorzystuje się do realizacji celów wynikających z zakresu działalności Muzeum.
5.  Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej.
§  21.  Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1) dotacje przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej;
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
5) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§  22. 
1.  Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
1) wykonywania ekspertyz i wydawania opinii;
2) wykonywania usług konserwatorskich;
3) wykonywania usług fotograficznych, poligraficznych i wydawniczych;
4) sprzedaży publikacji i pamiątek;
5) wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych;
6) organizacji konferencji, zjazdów i sympozjów;
7) obsługi ruchu turystycznego.
2.  Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

Rozdział  6

Postanowienia końcowe

§  22.  Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Minister Obrony Narodowej, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
§  23.  Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.