Nadanie statutu Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. - OpenLEX

Nadanie statutu Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2022.33

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 kwietnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Kadencja członków Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu powołanych zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (Dz. Urz. MKiDN poz. 50 i 74, z 2020 r. poz. 2 oraz Dz. Urz. MKDNiS z 2021 r. poz. 34) wygasa z dniem upływu kadencji, na którą zostali powołani.
§  3. 
Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (Dz. Urz. MKiDN poz. 41).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, zwane dalej "Muzeum", jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "Ministrem", Województwa Opolskiego, zwanego dalej "Województwem" i Powiatu Brzeskiego, zwanego danej "Powiatem", działającą w szczególności na podstawie:
1)
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385), zwanej dalej "ustawą o muzeach";
2)
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";
3)
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954);
4)
umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, zawartej dnia 14 września 2005 r., zwanej dalej "umową";
5)
niniejszego statutu.
§  2. 
1. 
Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 69/2006.
2. 
Muzeum posiada osobowość prawną.
§  3. 
1. 
Siedzibą Muzeum jest Miasto Brzeg.
2. 
Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§  4. 
Muzeum używa pieczęci podłużnej z nazwą, danymi teleadresowymi oraz numerami NIP i REGON Muzeum.

Rozdział  2

Zakres działania Muzeum oraz rodzaj gromadzonych zbiorów

§  5. 
Do zakresu działania Muzeum należy:
1)
ochrona i utrzymanie stanu historycznego Zamku Piastów Śląskich w Brzegu - Pomnika Historii - w tym zabytkowych wnętrz, kolekcji dzieł sztuki, obiektów zabytkowych, pamiątek historycznych, zbiorów bibliotecznych oraz archiwalnych;
2)
ochrona i utrzymanie stanu historycznego budynku piastowskiego Gimnazjum Książęcego wraz z dokumentowaniem i gromadzenie zbiorów związanych z działalnością naukową;
3)
dokumentowanie i gromadzenie zbiorów związanych z kulturą i dziejami terenów znajdujących na obszarze dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.
§  6. 
1. 
Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1)
gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
2)
inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
3)
przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
4)
zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz zabezpieczenie stanowisk archeologicznych;
5)
urządzanie wystaw stałych i czasowych;
6)
organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych;
7)
prowadzenie działalności edukacyjnej;
8)
popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
9)
udostępnianie zgromadzonych zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
10)
zapewnianie właściwych warunków zwiedzania Muzeum oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
11)
prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań, materiałów popularnonaukowych, informacyjnych i reklamowych z zakresu działalności Muzeum;
12)
organizowanie wykładów, sesji naukowych i konferencji;
13)
użyczanie i przyjmowanie zabytków w depozyt;
14)
prowadzenie biblioteki fachowej i archiwum.
2. 
Muzeum może prowadzić działalność przez współpracę z polskimi i zagranicznymi: instytucjami kultury, muzeami, instytutami naukowo-badawczymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
§  7. 
Muzeum gromadzi i sprawuje opiekę nad zbiorami z zakresu historii, kultury materialnej, nauki oraz tradycji i sztuki Piastów Śląskich na Ziemiach Polskich oraz dziejów Ziemi Brzeskiej, a także dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.
§  8. 
Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:
1)
sarkofagi nowożytnych (XVI-XVII w.) Piastów legnicko-brzeskich;
2)
meble (XII-XIX w.);
3)
malarstwo i grafikę (XVI-XXI w.);
4)
numizmatykę (XI-XXI w.);
5)
sprzęt oświetleniowy (XVII-XX w.), w tym: lampy naftowe, lampy uliczne, lampy dorożkarskie, świeczniki i latarki;
6)
starodruki i druki, dokumenty pergaminowe i papierowe, rękopiśmienne oraz drukowane - książęce, cechowe, kościelne oraz miejskie oraz naukowe z okresu działalności piastowskiego Gimnazjum Książęcego (XIV-XX w.);
7)
pieczęcie i tłoki pieczętne (XIV-XX w.);
8)
zabytki archeologiczne (prehistoria - wczesne średniowiecze), w tym: ceramikę, wyroby kościane i kamienne oraz przedmioty z brązu i żelaza;
9)
rzeźbę (XIII-XX w.);
10)
sprzęt gospodarstwa domowego (XVII-XX w.), w tym: naczynia, sztućce, formy do pieczenia ciasta, dzwonki stołowe, przybory toaletowe i żelazka;
11)
militaria (XV-XX w.), w tym: broń palna w postaci pistoletów, strzelb i karabinów, broń biała w postaci szabli, szpad i pałaszy, tasaków i mieczy, a także pociski i uzbrojenie jeździeckie;
12)
wyroby kowalsko-ślusarskie (XIII-XX w.);
13)
zabytki i przedmioty związane z działalnością i obrzędowością cechów (XV-XX w.);
14)
fotografie (XIX-XX w.);
15)
pocztówki (XIX-XX w.);
16)
plakaty (XX-XXI).

Rozdział  3

Organizacja Muzeum

§  9. 
W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzi oddział - Gimnazjum Książęce - Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów.
§  10. 
1. 
Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk pracy, określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Ministra, Województwa, Powiatu oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. 
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

Rozdział  4

Organ nadzorujący, organ zarządzający oraz organ doradczy i sposób ich powoływania

§  11. 
Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister.
§  12. 
1. 
Dyrektor zarządzaMuzeum i reprezentuje je na zewnątrz.
2. 
Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w uzgodnieniu z Województwem oraz Powiatem, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o muzeach oraz postanowieniach umowy.
3. 
Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
4. 
Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1)
nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
2)
reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
3)
nadzór nad kontrolą wewnętrzną;
4)
wydawanie zarządzeń i regulaminów;
5)
wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę wynikających z odrębnych przepisów;
6)
przedkładanie Ministrowi, Województwu oraz Powiatowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
7)
nadzór nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materialnymi Muzeum;
8)
zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz innych umów cywilnoprawnych;
9)
podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
10)
tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych, określonych odrębnymi przepisami.
§  13. 
1. 
Dyrektor zarządza działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy.
2. 
Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor po uzgodnieniu z Ministrem oraz Województwem i Powiatem.
§  14. 
1. 
Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 12 członków.
2. 
Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Minister, z tym zastrzeżeniem, że w skład Rady Muzeum jest powoływany co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez Ministra, co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez Województwo i co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez Powiat, w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy o muzeach.
3. 
Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.
§  15. 
1. 
W Muzeum mogą działać kolegia doradcze utworzone na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o muzeach.
2. 
Tworząc kolegium doradcze Dyrektor informuje Ministra i Województwo oraz Powiat o zamiarze w tym zakresie, którzy mają prawo desygnowania po jednym przedstawicielu do składu kolegium.
3. 
Kolegium doradcze może mieć charakter stały albo doraźny, w związku z realizacją konkretnego zadania.
4. 
Zakres działania kolegium doradczego i liczbę jego członków określa Dyrektor.
5. 
W skład kolegium doradczego wchodzą pracownicy merytoryczni Muzeum lub osoby spoza Muzeum.
6. 
Członkowie kolegium doradczego wybierają ze swojego grona przewodniczącego kolegium.
7. 
Posiedzenia kolegium doradczego zwołuje Dyrektor.
8. 
Kolegium doradcze wyraża opinie w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium.
9. 
Z posiedzenia kolegium doradczego sporządza się protokół, który zawiera porządek posiedzenia, nazwiska obecnych członków kolegium oraz opinie zgłoszone podczas posiedzenia.
10. 
Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium doradczego.
11. 
Obsługę kolegium doradczego zapewnia Muzeum.

Rozdział  5

Gospodarka finansowa i majątek Muzeum

§  16. 
Środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum zapewniają Minister, Województwo oraz Powiat.
§  17. 
1. 
Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
2. 
Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem dotacji otrzymanych od Ministra, Województwa i Powiatu.
3. 
Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§  18. 
Muzeum rozporządza samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywnego ich wykorzystania.
§  19. 
1. 
Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego obligatoryjnie zbadanego przez firmę audytową i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.
2. 
Dyrektor jest zobowiązany przekazać Województwu i Powiatowi kopię zatwierdzonego sprawozdania.
3. 
Dyrektor składa do Ministra, Województwa oraz do Powiatu dokumenty dotyczące planowania działalności bieżącej i inwestycyjnej oraz dokumenty sprawozdawcze z wykonania zadań ujętych w planach w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminach zgodnych z obowiązującymi u Ministra, Województwa i Powiatu procedurami nadzoru.
§  20. 
Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1)
dotacje przekazywane przez Ministra, Województwo i Powiat, w tym:
a)
dotacje podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b)
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c)
dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
2)
przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3)
przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4)
dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
5)
środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§  21. 
1. 
Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Muzeum.
2. 
Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:
1)
usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
2)
usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie z profilem działalności Muzeum, własnych oraz oddanych w komis;
3)
wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;
4)
usług szkoleniowych, zleconych konsultacji i opinii naukowych;
5)
usług reklamowych i promocji;
6)
zleconych prac konserwacji zabytków oraz obsługi zleconych nadzorów archeologicznych;
7)
odpłatnej organizacji imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli, koncertów, pokazów i konferencji;
8)
odpłatnego udostępniania zbiorów w szczególności do reprodukowania, filmowania, fotografowania i kopiowania.
3. 
Dochód z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.
§  22. 
1. 
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych jest uprawniony Dyrektor.
2. 
Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3. 
Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział  6

Postanowienia końcowe

§  23. 
Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum mogą dokonać Minister,

Województwo i Powiat w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach oraz z uwzględnieniem postanowień umowy.

§  24. 
Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).