Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2020.34

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Lublinie

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1.  Muzeum Narodowemu w Lublinie nadaje się statut - statut Muzeum Narodowego w Lublinie (w organizacji), w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MUZEUM NARODOWEGO W LUBLINIE

(w organizacji)

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.  Muzeum Narodowe w Lublinie, zwane dalej "Muzeum", działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726), zwanej dalej "ustawą o muzeach";
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";
3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282);
4) niniejszego statutu.
§  2. 
1.  Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
2.  Muzeum jest państwową instytucją kultury podlegającą wpisaniu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra.
3.  Muzeum posiada osobowość prawną.
4.  Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
§  3.  Siedzibą Muzeum jest Lublin, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§  4.  Muzeum używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu:

"Muzeum Narodowe w Lublinie".

Rozdział  2

Zakres działania Muzeum oraz zakres gromadzonych zbiorów

§  5.  Do zakresu działania Muzeum należy:
1) prowadzenie działalności wystawienniczej, kulturalnej, naukowej i edukacyjnej mającej na celu upowszechnianie wartości historycznych i artystycznych kultury polskiej i światowej, w tym dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej;
2) gromadzenie, opracowywanie, konserwacja, przechowywanie i udostępnianie zbiorów związanych z kulturą polską, europejską i światową, między innymi zbiorów związanych z dziedzictwem Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, historią obiektów poddanych opiece Muzeum lub w których prowadzona jest działalność Muzeum;
3) współpraca z muzeami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz inspirowanie inicjatyw społecznych dotyczących działalności Muzeum, w szczególności w zakresie ochrony dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.
§  6.  Muzeum realizuje zadania określone w § 5, w szczególności przez:
1) gromadzenie zbiorów w statutowo określonym zakresie;
2) przechowywanie, zabezpieczanie i konserwację zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz dostęp do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycji;
3) opiekę nad zabytkami nieruchomymi;
4) inwentaryzowanie i katalogowanie zgromadzonych zbiorów;
5) zabezpieczanie i konserwację zabytków i zbiorów oraz utrzymanie budynku Muzeum i jego otoczenia we właściwym stanie użytkowym i technicznym;
6) wzbogacanie zbiorów w drodze zakupów, wypożyczeń, darowizn oraz wymiany;
7) użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów;
8) opracowywanie i organizowanie wystaw czasowych, w kraju i za granicą;
9) udostępnianie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych do celów naukowo-badawczych i popularyzatorskich;
10) inspirowanie i prowadzenie badań naukowych oraz działalności popularyzatorskiej, w zakresie swojej działalności;
11) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej;
12) organizowanie koncertów, przedstawień, pokazów filmowych i multimedialnych;
13) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie projektów związanych z zakresem swojej działalności;
14) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie publikacji naukowych i popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności;
15) dokumentowanie "historii mówionej", nagrywanie filmów i wywiadów;
16) tworzenie filmów, instalacji artystycznych i innych działań mających na celu podtrzymywanie w pamięci wartości związanych z zakresem swojej działalności;
17) tworzenie projektów e-learningowych, portali internetowych, aplikacji mobilnych związanych z zakresem swojej działalności;
18) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
19) prowadzenie biblioteki fachowej;
20) współpracę w organizowaniu uroczystości o charakterze państwowym i narodowym, a także dyplomatycznym, społecznym, naukowym, artystycznym i kulturalnym, przyczyniając się do kształtowania wizerunku Polski, a także organizowanie lub współorganizowanie akcji o charakterze charytatywnym;
21) organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów i konferencji, związanych z zakresem swojej działalności;
22) współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi podmiotami działającymi w zakresie statutowych zadań Muzeum.
§  7.  Muzeum gromadzi zbiory w szczególności z zakresu historii, sztuki, architektury, wojskowości, geografii, etnografii, między innymi:
1) malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę;
2) rzemiosło artystyczne;
3) odznaczenia;
4) sztandary;
5) przedmioty codziennego użytku;
6) elementy architektury;
7) dewocjonalia;
8) obiekty o charakterze artystycznym i dzieła sztuki, w tym związane dziedzictwem Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej;
9) materiały dokumentacyjne i archiwalne;
10) muzealne bazy danych mające na celu dostarczanie informacji naukowej, w szczególności bibliografie, bazy adresów archiwalnych, listy adresowe i listy osobowe;
11) zasoby "historii mówionej", w szczególności nagrania audio i wideo, materiały filmowe będące pochodnymi realizowanych nagrań;
12) książki, rękopisy i druki.

Rozdział  3

Organy nadzorujące, organ zarządzający oraz organy doradcze i sposób ich powoływania

§  8.  Nadzór nad funkcjonowaniem Muzeum sprawuje Minister.
§  9. 
1.  Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora.
2.  Dyrektora powołuje i odwołuje Minister, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3.  Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
4.  Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) organizowanie działalności Muzeum, w tym nadzór nad przygotowaniem otwarcia wystawy stałej;
2) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
3) kierowanie pracami Muzeum, w tym ustalanie wieloletnich programów i okresowych planów pracy oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją;
4) przedstawianie właściwym instytucjom i Ministrowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;
5) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy;
6) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum, w tym zarządzanie mieniem Muzeum;
7) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Muzeum;
8) wydawanie zarządzeń, regulaminów i decyzji;
9) nadzór nad kontrolą wewnętrzną i sprawowanie kontroli zarządczej w Muzeum;
10) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;
11) prowadzenie polityki kadrowej, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
12) organizowanie ochrony Muzeum;
13) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę, określonych w odrębnych przepisach;
14) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.
§  10. 
1.  Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy zastępcy.
2.  Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor po uzgodnieniu z Ministrem.
§  11. 
1.  Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.
2.  Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3.  Rada Muzeum składa się z 15 członków.
§  12. 
1.  W Muzeum mogą działać kolegia doradcze, zwane dalej "kolegiami", które są organami doradczymi, w zakresie statutowej działalności Muzeum.
2.  Kolegia tworzy Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w Muzeum muzealników.
3.  W skład kolegiów wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród pracowników merytorycznych Muzeum lub spoza ich grona.
4.  Posiedzenia kolegiów zwołuje Dyrektor.
5.  Członkowie kolegium wybierają ze swego grona przewodniczącego.
6.  Kolegia wyrażają opinie w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu kolegium.
7.  Obsługę kancelaryjno - biurową kolegiów zapewnia Muzeum.

Rozdział  4

Organizacja Muzeum

§  13. 
1.  Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Ministra oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2.  Zmian regulaminu organizacyjnego dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

Rozdział  5

Majątek i finanse Muzeum

§  14. 
1.  Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
2.  Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§  15.  Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.
§  16.  Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1) dotacje przekazywane przez Ministra, w tym:
a) dotacje podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§  17. 
1.  Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Muzeum.
2.  Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:
1) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego, w tym transportowych;
2) usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, plakatów, pamiątek, materiałów promocyjnych, replik przedmiotów historycznych i innych;
3) usług konserwatorskich i renowacyjnych;
4) usług szkoleniowych;
5) usług reklamowych i sponsoringu;
6) wynajmu powierzchni użytkowych Muzeum;
7) wynajmu lub dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego;
8) odpłatnej organizacji konferencji, projekcji, spektakli, sympozjów, koncertów, szkoleń, wykładów i innych spotkań oraz wydarzeń artystycznych, naukowych i edukacyjnych;
9) odpłatnego udostępniania zbiorów do celów wystawienniczych, wydawniczych, filmowych, fotograficznych itp.
3.  Dochód z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.
§  18. 
1.  Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych jest uprawniony Dyrektor.
2.  Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3.  Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych, podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra.

Rozdział  6

Postanowienia końcowe

§  19.  Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§  20.  Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).