Nadanie statutu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2002.5.22

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie nadania statutu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Na podstawie art. 82 ust. 12 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 523) zarządza się, co następuje:
§  1.
Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH

§  1.
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, zwana dalej "Komisją", jest centralnym organem administracji rządowej w zakresie określonym w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej.
§  2.
1.
W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący Komisji, dwóch Zastępców Przewodniczącego Komisji i dwóch członków Komisji.
2.
W posiedzeniach Komisji biorą udział: Przewodniczący Komisji, Zastępcy Przewodniczącego Komisji i członkowie Komisji oraz osoby uczestniczące z głosem doradczym zgodnie z art. 82 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
3.
Posiedzeniami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego Komisji.
4.
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego Komisji.
5.
Posiedzenia Komisji powinny być zwoływane z taką częstotliwością, aby zapewnić sprawną realizację zadań ustawowych Komisji, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
§  3.
1.
Komisja w zakresie swojej właściwości podejmuje uchwały.
2.
Uchwały podpisuje Przewodniczący Komisji lub, w razie jego nieobecności, wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego Komisji.
3.
Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej trzech osób wchodzących w jej skład, w tym Przewodniczącego Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
4.
Komisja może również podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
5.
Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego Komisji, może zdecydować o przyjęciu uchwały w trybie obiegowym. Projekt uchwały jest przesyłany członkom Komisji, z jednoczesnym określeniem terminu do zajęcia stanowiska.
6.
Przy podejmowaniu uchwały w trybie obiegowym stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.
§  4.
Przewodniczący Komisji może powoływać organy doradcze i opiniodawcze Komisji, określając ich nazwę, cel powołania, skład osobowy, zakres i tryb działania.
§  5.
1.
Komisja oraz Przewodniczący Komisji wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu Komisji, zwanego dalej "Urzędem".
2.
Urzędem kieruje Przewodniczący Komisji - Przewodniczący Urzędu przy pomocy dwóch zastępców, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 6 ust. 1.
3.
Zastępcy Przewodniczącego Urzędu są powoływani przez Przewodniczącego Komisji w porozumieniu z Zastępcami Przewodniczącego Komisji.
4.
Zakres czynności osób wymienionych w ust. 2, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Przewodniczący Komisji.
5.
Przewodniczący Komisji może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 2, a także innych pracowników Urzędu do podejmowania decyzji, w określonych sprawach, w jego imieniu.
§  6.
1.
W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Sekretariat Komisji,
2)
Biuro Dyrektora Generalnego,
3)
Departament Nadzoru,
4)
Departament Kontroli,
5)
Departament Polityki Inwestycyjnej,
6)
Departament Pracowniczych Programów Emerytalnych,
7)
Departament Analiz, Komunikacji Społecznej i Informacji,
8)
Departament Pośrednictwa i Akwizycji,
9)
Departament Prawno-Licencyjny,
10)
Biuro Administracyjno-Budżetowe,
11)
Biuro Informatyki,
12)
Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Kancelaria Tajna.
2.
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Urzędu oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Przewodniczącego Komisji, na wniosek dyrektora generalnego.
3.
Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Urzędu rozstrzyga Przewodniczący Komisji.
§  7.
Przewodniczący Komisji, na wniosek dyrektora generalnego, może tworzyć w Urzędzie, na czas określony, zespoły do wykonywania zadań wykraczających poza zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych wymienionych w § 6 ust. 1, określając ich nazwę, skład, zakres zadań i tryb pracy.