Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2013.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie nadania statutu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie2)

Na podstawie art. 44 ust. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.3) ) zarządza się, co następuje:
§  1. Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

2) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

3) Zmiany przywołanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Statut

Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1.
1. Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie jest organem właściwym do zwalczania dopingu w sporcie, działającym w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
2. Niniejszy statut nadaje się na podstawie art. 44 ust. 9 ustawy.

Rozdział  2.

Komisja

§  2.
1. W skład Komisji wchodzi Przewodniczący Komisji oraz 10 członków Komisji, powoływanych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, spełniających wymogi określone w art. 44 ust. 2 i ust. 3 ustawy.
2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej odwołuje Przewodniczącego Komisji lub członka Komisji w przypadku jego skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub w przypadku utraty przez niego rękojmi prawidłowego wykonywania zadań Komisji.
3. Funkcja Przewodniczącego Komisji lub członka Komisji wygasa w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego Komisji lub członka Komisji;
2) śmierci Przewodniczącego Komisji lub członka Komisji.
§  3. Do zakresu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, zwanej dalej "Komisją", należy w szczególności:
1) realizacja zadań, o których mowa w art. 44 ust. 5 ustawy;
2) opiniowanie projektów założeń aktów prawnych oraz projektów aktów prawnych, a także dokumentów legislacyjnych i pozalegislacyjnych UE, w zakresie, w jakim dotyczą one zwalczania dopingu w sporcie;
3) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdania o stanie realizacji programu kontroli antydopingowych oraz programów edukacyjnych i szkoleniowych, dotyczących zwalczania dopingu w sporcie w poprzednim roku kalendarzowym;
4) uchwalanie rocznych planów kontroli antydopingowej oraz określanie zasad i trybu przeprowadzania kontroli antydopingowej;
5) powiadamianie podmiotów prowadzących działalność sportową, w szczególności polskich związków sportowych, o stwierdzonych przypadkach stosowania przez zawodnika substancji lub metody zabronionej w sporcie;
6) określenie zadań, organizacji i sposobu funkcjonowania zespołów wykonawczych Komisji;
7) współpraca z właściwymi w zakresie zwalczania dopingu w sporcie organizacjami zagranicznymi.
§  4. Obsługę Komisji zapewnia Biuro Komisji, działające w formie jednostki budżetowej, którego dyrektor jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.
§  5.
1. Komisja działa w granicach i na podstawie przepisów prawa, w tym ratyfikowanych umów międzynarodowych stanowiących część krajowego porządku prawnego.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, dokumenty organizacji międzynarodowych oraz innych organizacji o uznanym autorytecie w zakresie zwalczania dopingu w sporcie, w tym dokumenty przyjęte przez Światową Agencję Antydopingową (WADA), mogą stanowić wytyczne dla działań podejmowanych przez Komisję.
3. Szczególne regulacje, dotyczące postępowań dyscyplinarnych w sprawach o naruszenie przepisów anty dopingowych, sankcji za naruszenie przepisów anty dopingowych, środków odwoławczych, praw i obowiązków zawodników, którzy dopuścili się naruszenia przepisów antydopingowych, przyjmowane są przez Komisję w drodze uchwały, z uwzględnieniem przepisów w tym przedmiocie wydanych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA).

Rozdział  3.

Struktura organizacyjna

§  6.
1. Organami Komisji są:
1) Przewodniczący Komisji;
2) Prezydium Komisji.
2. W skład Prezydium Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji;
2) Wiceprzewodniczący Komisji;
3) dwie osoby wybrane spośród członków Komisji w trybie określonym w § 9 ust. 2 statutu.
§  7.
1. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:
1) reprezentowanie Komisji na zewnątrz;
2) przygotowywanie projektów planów pracy Komisji;
3) wydawanie decyzji i zarządzeń w sprawach, dotyczących działań Komisji, w zakresie swoich kompetencji, w szczególności w przedmiocie prowadzenia kontroli antydopingowych;
4) ustalanie terminów posiedzeń Komisji i proponowanie ich porządków obrad;
5) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Komisji;
6) powoływanie i odwoływanie członków zespołów wykonawczych;
7) proponowanie projektów uchwał Komisji;
8) wykonywanie innych zadań określonych przez Komisję.
2. Przewodniczący Komisji może upoważniać członków Komisji lub pracowników Biura Komisji do reprezentowania Komisji na sympozjach i konferencjach krajowych oraz międzynarodowych.
§  8.
1. Komisja wybiera spośród swego grona Wiceprzewodniczącego Komisji w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej sześciu osób wchodzących w jej skład.
2. Komisja odwołuje Wiceprzewodniczącego Komisji, na wniosek Przewodniczącego Komisji lub grupy co najmniej trzech członków Komisji, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej sześciu osób wchodzących w jej skład.
3. Wiceprzewodniczący w szczególności:
1) reprezentuje Komisję na zewnątrz pod nieobecność Przewodniczącego Komisji;
2) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Komisji w zastępstwie Przewodniczącego Komisji pod jego nieobecność.
§  9.
1. W okresie między posiedzeniami Komisji zadania Komisji wykonuje Prezydium Komisji.
2. Komisja wybiera członków Prezydium Komisji, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej sześciu osób wchodzących w jej skład.
3. Komisja odwołuje członków Prezydium Komisji, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3, na wniosek Przewodniczącego Komisji lub grupy co najmniej trzech członków Komisji, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej sześciu osób wchodzących w jej skład.

Rozdział  4.

Tryb pracy Komisji

§  10.
1. Komisja działa na posiedzeniach odbywających się co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek członka Komisji lub ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, posiedzenie Komisji zwołuje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
4. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia powołania Przewodniczącego i 10 członków Komisji przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
§  11. Przewodniczący Komisji wyznacza do pełnienia obowiązków protokolanta Komisji, w porozumieniu z Dyrektorem Biura Komisji, pracownika Biura Komisji.
§  12.
1. Komisja w zakresie swojej właściwości podejmuje uchwały.
2. Uchwały podpisuje Przewodniczący Komisji.
3. Komisja podejmuje uchwały na posiedzeniu zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej sześciu osób wchodzących w jej skład; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
§  13.
1. Przewodniczący Komisji, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji, może zdecydować o przyjęciu uchwały przez Komisję w trybie obiegowym. Przy podejmowaniu uchwały w trybie obiegowym stosuje się odpowiednio zasady określone w § 12 ust. 3.
2. Projekt uchwały w trybie obiegowym Dyrektor Biura Komisji przekazuje faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie za potwierdzeniem odbioru.
3. Przewodniczący Komisji lub członek Komisji może zgłosić swoje uwagi do projektu uchwały w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu uchwały.
4. Za dzień otrzymania projektu uchwały przyjmuje się dzień potwierdzenia jej odbioru.
5. Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli wszyscy członkowie Komisji wyrazili na piśmie zgodę na podjęcie uchwały oraz w razie nie zgłoszenia uwag do projektu w wyznaczonym terminie. W razie zgłoszenia uwag, projekt uchwały wymaga rozpatrzenia w trybie zwykłym.
§  14.
1. Z przebiegu posiedzeń Komisji protokolant Komisji sporządza protokoły zawierające:
1) listę uczestników;
2) porządek dzienny;
3) treść obrad;
4) podjęte ustalenia.
2. Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący Komisji i protokolant Komisji.
3. Protokół doręcza członkom Komisji Dyrektor Biura Komisji.
§  15.
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
2. Jeżeli Przewodniczący Komisji jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich zadań lub jeżeli nie został powołany, jego zadania i obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Komisji, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2.
3. Jeżeli Przewodniczący Komisji oraz Wiceprzewodniczący Komisji nie mogą wykonywać swoich zadań lub nie zostali powołani, zadania i obowiązki Przewodniczącego Komisji wykonuje tymczasowo osoba wyznaczona przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej spośród członków Komisji.
4. W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć minister właściwy do spraw kultury fizycznej lub jego przedstawiciel, bez prawa udziału w głosowaniach.
5. Do udziału w posiedzeniach Komisji mogą być zapraszane osoby niebędące członkami Komisji, w tym eksperci z różnych dziedzin nauki, bez prawa udziału w głosowaniach.

Rozdział  5.

Tryb działania Prezydium Komisji

§  16. Do Prezydium Komisji stosuje się odpowiednio § 10 ust. 1-3 oraz § 11-15, chyba że postanowienia niniejszego rozdziału stanowią inaczej.
§  17. Posiedzenia Prezydium Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji.
§  18. Prezydium Komisji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej trzech osób wchodzących w jego skład.
§  19. Przewodniczący Komisji składa Komisji sprawozdanie z działalności Prezydium Komisji w okresie między posiedzeniami Komisji.

Rozdział  6.

Zespoły wykonawcze Komisji

§  20.
1. Komisja w celu usprawnienia swoich prac może powoływać w drodze uchwały zespoły wykonawcze Komisji, określając ich nazwę, cel powołania, skład, zakres i tryb działania oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom zespołów wykonawczych za udział w posiedzeniach tych zespołów, zgodnie z właściwymi przepisami oraz mając na uwadze wysokość środków Komisji pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
2. Zespoły wykonawcze powołuje się spośród członków Komisji oraz osób niebędących członkami Komisji.
§  21. W posiedzeniach zespołów wykonawczych może uczestniczyć minister właściwy do spraw kultury fizycznej lub jego przedstawiciel, bez prawa udziału w głosowaniach.
§  22. Stale działającymi zespołami wykonawczymi Komisji są:
1) Zespół Planowania Badań i Oceny Wyników Próbek Biologicznych;
2) Komitet Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych.
§  23.
1. Do zadań Zespołu Planowania Badań i Oceny Wyników Próbek Biologicznych, zwanego dalej "Zespołem", należy w szczególności podejmowanie rozstrzygnięć w sprawie planu kontroli antydopingowych, planu rozkładu badań antydopingowych oraz oceny wyników badań antydopingowych.
2. W skład Zespołu wchodzi od 3 do 5 członków powołanych spośród członków Komisji oraz osób niebędących członkami Komisji.
3. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Komisja w drodze uchwały.
4. Przewodniczącego Zespołu spośród jego członków wyznacza Przewodniczący Komisji.
§  24.
1. Do zadań Komitetu Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych, zwanego dalej "Komitetem", należy w szczególności opiniowanie kierowanych do Komisji wniosków osób uczestniczących lub przygotowujących się do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym o uzyskanie zgody, o której mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.
2. W skład Komitetu wchodzi od 3 do 5 członków powołanych spośród członków Komisji oraz osób niebędących członkami Komisji.
3. Członków Komitetu powołuje i odwołuje Komisja w drodze uchwały.
4. Przewodniczącego Komitetu spośród jego członków wyznacza Przewodniczący Komisji.
5. Kryteria przyznawania wyłączeń dla celów terapeutycznych określa się z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności z uwzględnieniem międzynarodowego standardu wyłączeń dla celów terapeutycznych stanowiącego załącznik nr 2 do Międzynarodowej konwencji sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2007 r., Nr 142, poz. 999).
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) na żądanie osoby uczestniczącej lub przygotowującej się do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym lub z własnej inicjatywy, może ocenić przyznanie lub odmowę przyznania wyłączenia dla celów terapeutycznych przez Komisję. Jeśli Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) ustali, że przyznanie lub odmowa przyznania wyłączenia dla celów terapeutycznych nie jest zgodna z wówczas obowiązującym międzynarodowym standardem wyłączeń dla celów terapeutycznych, może unieważnić taką decyzję.

Rozdział  7.

Wynagrodzenia

§  25.
1. Za udział w posiedzeniu Komisji lub w posiedzeniu Prezydium Komisji, potwierdzony na liście obecności, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1) 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z trzeciego kwartału roku poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" -Przewodniczącemu Komisji;
2) 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z trzeciego kwartału roku poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - członkowi Komisji.
2. Wiceprzewodniczącemu Komisji lub członkowi Komisji, zastępującemu na posiedzeniu Komisji Przewodniczącego Komisji, przysługuje wynagrodzenie w wysokości, określonej w ust. 1 pkt 1. W tym przypadku wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przysługuje.
3. Przewodniczącemu Komisji, członkom Komisji oraz osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniach Komisji - których stałe miejsce zamieszkania jest w innej miejscowości niż siedziba Komisji -przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na zasadach określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
4. Wynagrodzenie członków Komisji oraz członków zespołów wykonawczych Komisji, a także zwrot kosztów podróży i zakwaterowania są wypłacane ze środków Komisji pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
5. Do członków zespołów wykonawczych Komisji stosuje się odpowiednio ust. 3 i 4.
6. Pracownicy Biura Komisji nie otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach.
7. Komisja może określić w drodze uchwały warunki oddelegowania do wykonywania zadań związanych z działalnością Komisji osób niebędących członkami Komisji.

Rozdział  8.

Biuro Komisji

§  26.
1. Biuro Komisji, o którym mowa w art. 44 ust. 8 ustawy, wykonuje zadania organizacyjno-techniczne i doradcze związane z działalnością Komisji i jej organów oraz zespołów wykonawczych Komisji.
2. Szczegółowo zadania oraz organizację Biura Komisji określa statut Biura Komisji.
§  27. Przewodniczący Komisji może upoważnić Dyrektora Biura Komisji, a także innych pracowników Biura Komisji do wykonywania określonych zadań w jego imieniu.

Rozdział  9.

Kontrola

§  28.
1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej dokonuje kontroli i oceny działalności Komisji oraz pracy Przewodniczącego Komisji.
2. Przewodniczący Komisji na żądanie ministra właściwego do spraw kultury fizycznej udostępnia odpisy dokumentów wewnętrznych Komisji oraz udziela pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności Komisji.
§  29. Przewodniczący Komisji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej informacje o przeprowadzonych w Komisji kontrolach zewnętrznych. Po zakończeniu kontroli oraz po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego, Przewodniczący Komisji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej w terminie 30 dni kopię wystąpienia pokontrolnego oraz informację o podjętych działaniach związanych z jego realizacją.

Rozdział  10.

Zakaz łączenia stanowisk

§  30. Zakazuje się łączenia następujących funkcji lub stanowisk:
1) funkcji członka Komisji ze sprawowaniem funkcji osoby wykonującej kontrole antydopingowe;
2) stanowiska Dyrektora Biura Komisji ze sprawowaniem funkcji osoby wykonującej kontrole antydopingowe;
3) stanowiska Dyrektora Biura Komisji z członkowstwem w Komisji;
4) stanowiska Kierownika Wydziału Zarządzania Badaniami ze sprawowaniem funkcji osoby wykonującej kontrole antydopingowe;
5) funkcji w zespole wykonawczym, w tym funkcji członka Zespołu lub członka Komitetu, ze sprawowaniem funkcji osoby wykonującej kontrole antydopingowe.

Rozdział  11.

Klauzula poufności

§  31.
1. Przewodniczący Komisji, członkowie Komisji, Zespołu, Komitetu, członkowie innych zespołów wykonawczych, pracownicy Biura Komisji, osoby biorące udział w kontroli antydopingowej oraz pracownicy laboratorium wykonujący badania na zlecenie Komisji są obowiązani do przestrzegania poufności przebiegu i wyników kontroli antydopingowej.
2. Przewodniczący Komisji, członkowie Komisji oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniach Komisji są obowiązani do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z udziałem w posiedzeniach Komisji.
3. Upoważniając do przeprowadzenia kontroli antydopingowej inny podmiot na podstawie art. 44 ust. 7 ustawy, zobowiązuje się go do zachowania poufności informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 2.
4. Członkowie zespołów wykonawczych oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniach zespołów wykonawczych są obowiązani do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z udziałem w posiedzeniach tych zespołów.

Rozdział  12.

Postanowienia końcowe

§  32. Wiceprzewodniczący Komisji powołany na podstawie regulaminu, o którym mowa w § 36, staje się Wiceprzewodniczącym w rozumieniu niniejszego statutu.
§  33. Członkowie Prezydium powołani na podstawie regulaminu, o którym mowa w § 36 stają się członkami Prezydium w rozumieniu niniejszego statutu.
§  34. Zespół Planowania Badań i Oceny Wyników Próbek Biologicznych oraz Komitet Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych utworzone na podstawie regulaminu, o którym mowa w § 36, stają się odpowiednio Zespołem Planowania Badań i Oceny Wyników Próbek Biologicznych oraz Komitetem Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych, w rozumieniu niniejszego statutu.
§  35. Dyrektor Biura Komisji powołany na podstawie regulaminu, o którym mowa w § 36, staje się Dyrektorem Biura Komisji w rozumieniu niniejszego statutu.
§  36. Traci moc uchwała Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie z dnia 14 października 2009 r. w sprawie regulaminu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.