Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2010.9.38

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1351
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Komendzie Wojewódzkiej Policji W Gdańsku nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 193 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 24 i Nr 16, poz. 87).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU

§  1. 
1. 
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, zwana dalej "Komendą", zapewnia obsługę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, zwanego dalej "Komendantem".
2. 
Komenda działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)), innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
3. 
Komenda jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
§  2. 
Nadzór nad działalnością Komendy sprawuje Komendant Główny Policji.
§  3. 
Siedzibą Komendy jest Gdańsk.
§  4. 
Obszarem działania Komendy jest obszar województwa pomorskiego.
§  5. 
Na obszarze działania Komendy działają jednostki organizacyjne Policji, których kierownicy podlegają Komendantowi, a mianowicie:
1)
Komenda Miejska Policji w Gdańsku;
2)
Komenda Miejska Policji w Gdyni;
3)
Komenda Miejska Policji w Słupsku;
4)
Komenda Miejska Policji w Sopocie;
5)
Komenda Powiatowa Policji w Bytowie;
6)
Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach;
7)
Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie;
8)
Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach;
9)
Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie;
10)
Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie;
11)
Komenda Powiatowa Policji w Lęborku;
12)
Komenda Powiatowa Policji w Malborku;
13)
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim;
14)
Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim;
15) 1
 Komenda Powiatowa Policji w Pucku;
16)
Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim;
17)
Komenda Powiatowa Policji w Sztumie;
18)
Komenda Powiatowa Policji w Tczewie;
19)
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie;
20)
Oddział Prewencji Policji w Gdańsku;
21) 2
 Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gdańsku.
22) 3
 Komisariat Wodny Policji w Gdańsku.
§  6. 
Komenda ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: "Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku".
§  7. 
1. 
Przedmiotem działalności Komendy, w tym działalności podstawowej, jest realizacja zadań wynikających z zakresu działania Komendanta, jako organu administracji rządowej właściwego, w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze, o którym mowa w § 4.
2. 
Zakres działania Komendy określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
§  8. 
1.  4
 Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta, zastępców Komendanta, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy.
2. 
Podział zadań pomiędzy Komendantem a jego zastępcami określa Komendant.
3. 
Komendant może upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach.
§  9. 
Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa regulamin Komendy.

______

1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.
1 Załącznik § 5 pkt 15 zmieniony przez obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2010 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.KGP.10.12.80).
2 Załącznik § 5 pkt 21 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 33 z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.53) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
3 Załącznik § 5 pkt 22 dodany przez § 1 zarządzenia nr 31 z dnia 3 października 2017 r. (Dz.Urz.KGP.2017.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 października 2017 r.
4 Załącznik § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 28 z dnia 16 sierpnia 2021 r. (Dz.Urz.KGP.2021.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2021 r.