Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2015.97

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 192 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 23 i Nr 13, poz. 108).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY

§  1. 
1. 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, zwana dalej "Komendą", zapewnia obsługę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, zwanego dalej "Komendantem".
2. 
Komenda działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
3. 
Komenda jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
§  2. 
Nadzór nad działalnością Komendy sprawuje Komendant Główny Policji.
§  3. 
Siedzibą Komendy jest Bydgoszcz.
§  4. 
Obszarem działania Komendy jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego.
§  5. 
Na obszarze działania Komendy działają jednostki organizacyjne Policji, których kierownicy podlegają Komendantowi, a mianowicie:
1)
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy;
2)
Komenda Miejska Policji w Grudziądzu;
3)
Komenda Miejska Policji w Toruniu;
4)
Komenda Miejska Policji we Włocławku;
5)
Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim;
6)
Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy;
7)
Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie;
8)
Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu;
9)
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu;
10)
Komenda Powiatowa Policji w Lipnie;
11)
Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie;
12)
Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią;
13)
Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie;
14)
Komenda Powiatowa Policji w Rypinie;
15)
Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim;
16)
Komenda Powiatowa Policji w Świeciu;
17)
Komenda Powiatowa Policji w Tucholi;
18)
Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie;
19)
Komenda Powiatowa Policji w Żninie;
20)
Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy;
21) 1
 Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Bydgoszczy.
§  6. 
Komenda ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: "Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy".
§  7. 
1. 
Przedmiotem działalności Komendy, w tym działalności podstawowej, jest realizacja zadań wynikających z zakresu działania Komendanta, jako organu administracji rządowej właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze, o którym mowa w § 4.
2. 
Zakres działania Komendy określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
§  8. 
1. 
Komendą kieruje Komendant przy pomocy zastępców Komendanta, Głównego Księgowego - Naczelnika Wydziału Finansów Komendy oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy.
2. 
Podział zadań pomiędzy Komendantem a jego zastępcami określa Komendant.
3. 
Komendant może upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach.
§  9. 
Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa regulamin Komendy.
1 Załącznik § 5 pkt 21:

- dodany przez § 1 zarządzenia nr 18 z dnia 17 maja 2017 r. (Dz.Urz.KGP.2017.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2017 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 32 z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.