Nadanie statutu Instytutowi Polskiemu w Budapeszcie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2006.3.221

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2006 r.

DECYZJA Nr 174
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Instytutowi Polskiemu w Budapeszcie

Na podstawie art. 238 ust. 3, w związku z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Instytutowi Polskiemu w Budapeszcie nadaje się niniejszy statut:

Statut Instytutu Polskiego w Budapeszcie

§  1.
1.
Instytut Polski w Budapeszcie, zwany dalej "instytutem", jest placówką zagraniczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.).
2.
Siedzibą instytutu jest Budapeszt.
§  2.
1.
Instytut używa nazwy "Instytut Polski w Budapeszcie".
2.
Instytut może używać nazwy wymienionej w ust. 1 w tłumaczeniu na język urzędowy państwa przyjmującego, a także na inne języki powszechnie używane w stosunkach zagranicznych.
§  3.
1.
Instytut prowadzi działalność w zakresie administracji publicznej, związaną ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych - sekcja L dział 75 podklasa 75.21 Z, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289, z późn. zm.).
2.
Działalność podstawowa instytutu obejmuje wykonywanie i wspieranie działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej w państwie przyjmującym.
§  4.
Szczegółowy zakres zadań instytutu określają przepisy wewnętrznego regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez dyrektora generalnego służby zagranicznej.
§  5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.