Nadanie statutu Instytutowi Myśli Politycznej im. Gabriela Narutowicza.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2024.74

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2024 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 18 czerwca 2024 r.
w sprawie nadania statutu Instytutowi Myśli Politycznej im. Gabriela Narutowicza 2

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Instytutowi Myśli Politycznej im. Gabriela Narutowicza nadaje się statut,

stanowiący załącznik do zarządzenia.

§  2. 
Kadencja członków Rady Programowej powołanej na podstawie statutu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego nadanego zarządzeniem, o którym mowa w § 3, wygasa z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego (Dz. Urz. MKiDN poz. 30).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT INSTYTUTU MYŚLI POLITYCZNEJ IM. GABRIELA NARUTOWICZA

ROZDZIAŁ  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1. 
1. 
Instytut Myśli Politycznej im. Gabriela Narutowicza, zwany dalej "Instytutem", jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
1)
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87), zwanej dalej "ustawą";
2)
zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego (Dz. Urz. MKiDN poz. 10 oraz z 2024 r. poz. 72);
3)
niniejszego Statutu.
2. 
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
§  2. 
1. 
Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania - obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. 
Organizatorem Instytutu jest Minister.
3. 
Instytut podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.
4. 
Instytut może używać nazwy skróconej "Instytut Narutowicza".

ROZDZIAŁ  2

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§  3. 
Do zakresu działalności Instytutu należy:
1)
realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym w szczególności dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej;
2)
tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej;
3)
upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej;
4)
prowadzenie badań nad historią i dziedzictwem Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej;
5)
inspirowanie, wspieranie i upowszechnianie zjawisk w nauce, kulturze i sztuce nawiązujących do dziedzictwa polskiej historii.
§  4. 
1. 
Działania objęte zakresem § 3 Instytut realizuje przez:
1)
prowadzenie działalności badawczej;
2)
prowadzenie działalności wydawniczej, dokumentacyjnej, informacyjnej i promocyjnej;
3)
organizowanie wystaw czasowych oraz objazdowych;
4)
prowadzenie działalności upowszechniającej kulturęę;
5)
prowadzenie działań związanych z cyfryzacją, digitalizacją i udostępnianiem materiałów dotyczących przedmiotu działania Instytutu.
2. 
Instytut może w zakresie swojej działalności współpracować z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w tym polonijnymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, osobami fizycznymi i innymi podmiotami.

ROZDZIAŁ  3

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§  5. 
Organami Instytutu są: Dyrektor, zwany dalej "Dyrektorem" oraz Rada Programowa, zwana dalej "Radą".
§  6. 
1. 
Dyrektor zarządza działalnością Instytutu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. 
Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a także:
1)
odpowiedzialność za bieżącą działalność Instytutu;
2)
przygotowywanie strategii, programów działania i planów finansowych Instytutu;
3)
nadzór nad realizacją przygotowanych programów działania i wykonaniem planów finansowych Instytutu;
4)
sporządzanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych za każdy rok budżetowy;
5)
wydawanie wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów wewnętrznych Instytutu.
3. 
Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w trybie określonym ustawą.
4. 
Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy dwóch zastępców.
5. 
Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu opinii Ministra.
§  7. 
1. 
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Instytutu.
2. 
W skład Rady wchodzi 9 członków powoływanych przez Ministra na okres pięciu lat.
3. 
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)
opiniowanie strategii, programów działania i planów finansowych Instytutu;
2)
opiniowanie realizacji zadań Instytutu;
3)
wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach dotyczących Instytutu i jego działalności;
4)
pomoc w poszukiwaniu nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Instytutu;
5)
pomoc w promowaniu działalności Instytutu.
4. 
Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.
5. 
Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady.
6. 
Członkowie Rady wybierają spośród siebie dwóch zastępców Przewodniczącego.
7. 
Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz zwołuje jej posiedzenia.
8. 
Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
9. 
Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Ministra, Dyrektora lub na wniosek co najmniej połowy składu Rady.
10. 
Członkostwo w Radzie ustaje przed upływem kadencji w razie:
1)
zrzeczenia się;
2)
śmierci;
3)
prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
4)
odwołania przez Ministra, z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających z niniejszego Statutu lub regulaminu, o którym mowa w ust. 11.
11. 
Szczegółowy tryb działania Rady określa jej regulamin nadawany zarządzeniem Dyrektora po uprzednim zatwierdzeniu przez Ministra.
§  8. 
1. 
Instytut może tworzyć filie i oddziały specjalistyczne.
2. 
Tworzenie, łączenie i likwidacja filii i oddziałów specjalistycznych Instytutu następuje na podstawie zarządzenia Dyrektora, po uzyskaniu zgody Ministra.
3. 
Organizację wewnętrzną Instytutu określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem Dyrektora, w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.

ROZDZIAŁ  4

GOSPODARKA FINANSOWA

§  9. 
1. 
Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. 
Źródłami finansowania działalności Instytutu są:
1)
środki przekazywane przez Ministra w formie dotacji:
a)
podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b)
celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c)
celowej na realizację zadań wskazanych przez Ministra;
2)
przychody z tytułu wykonywania zadań na rzecz organizacji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji;
3)
środki, w tym pozabudżetowe, pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych;
4)
środki z tytułu spadków, zapisów i darowizn otrzymywanych w postaci pieniężnej od osób fizycznych i prawnych;
5)
przychody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze;
6)
odsetki z lokat bankowych;
7)
przychody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz przychody ze świadczenia usług;
8)
przychody z prowadzonej działalności dodatkowej;
9)
dotacje inne niż wymienione w pkt 1.
3. 
Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi. Wyboru firmy audytorskiej dokonuje Minister.
§  10. 
1. 
Instytut może prowadzić - jako dodatkową - działalność odpłatną według zasad określonych w obowiązujących przepisach, zbieżną z zadaniami statutowymi.
2. 
Działalność, określona w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:
1)
produkcji i sprzedaży czasopism, wydawnictw książkowych i innych publikacji;
2)
udzielania licencji i sprzedaży praw autorskich;
3)
wynajmu nieruchomości i lokali;
4)
usług cyfryzacji i digitalizacji;
5)
organizacji imprez, w tym szkoleń, konferencji, warsztatów i wyjazdów studyjnych.
3. 
Dochód z działalności dodatkowej odpłatnej może zostać wykorzystany wyłącznie na realizację zadań statutowych Instytutu.
§  11. 
1. 
Dyrektor dokonuje w imieniu Instytutu czynności prawnych, w tym składa oświadczenia w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych.
2. 
Dyrektor może udzielić w formie pisemnej pełnomocnictwa swojemu zastępcy, głównemu księgowemu lub innej osobie, określając jego zakres i sposób reprezentacji.
3. 
Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

ROZDZIAŁ  5

PRZEPIS KOŃCOWY

§  12. 
1. 
Połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu dokonuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie.
2. 
Zmiany niniejszego Statutu dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 740).
2 Nazwa - Instytut Myśli Politycznej im. Gabriela Narutowicza - w brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego (Dz. Urz. MKIDN poz. 73), które weszło w życie z dniem 19 czerwca 2024 r.