Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. - OpenLEX

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2009.18.62

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 10 lipca 2009 r.
w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Nr 31 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Dz. Urz. Min. Rol. Nr 31, poz. 42).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1346, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

GŁÓWNEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
§ 1.
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwany dalej "Głównym Inspektoratem", działa na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niniejszego statutu.
§  2.
Głównym Inspektoratem kieruje Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwany dalej "Głównym Inspektorem", przy pomocy zastępców Głównego Inspektora, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska, o których mowa w § 3.
§  3.
W skład Głównego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska:
1)
Biuro Kontroli Jakości Handlowej;
2)
Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych;
3)
Biuro Kontroli Ex-post;
4)
Biuro Orzecznictwa, Legislacji i Laboratoriów;
5)
Biuro Współpracy Międzynarodowej;
6)
Biuro Kontroli Wewnętrznej;
7)
Biuro Administracji;
8)
Biuro Budżetowo-Rachunkowe;
9)
Biuro Kadr i Szkoleń;
10)
Centralne Laboratorium w Poznaniu;
11)
laboratoria specjalistyczne;
12)
Audytor Wewnętrzny;
13)
Radca Prawny;
14)
Samodzielne Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
15)
Samodzielne Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
16)
Samodzielne Stanowisko do Spraw Systemu Zarządzania Jakością;
17)
Samodzielne Stanowisko do Spraw Mediów;
18)
Samodzielne Stanowisko do Spraw Obronnych.
§  4.
Do zadań:
1)
Biura Kontroli Jakości Handlowej należy koordynacja działań w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz środków produkcji na rynku krajowym i w obrocie międzynarodowym;
2)
Biura Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych należy wykonywanie zadań wynikających z przepisów o rolnictwie ekologicznym oraz zadań wynikających z przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych;
3)
Biura Kontroli Ex-post należy realizacja zadań dotyczących nadzorowania i koordynowania kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, z wyłączeniem refundacji eksportowych oraz działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich;
4)
Biura Orzecznictwa, Legislacji i Laboratoriów należy opracowywanie projektów decyzji i postanowień Głównego Inspektora w przypadku wniesienia przez strony odwołania od decyzji lub zażalenia na postanowienie organu pierwszej instancji, nadzór merytoryczny nad działalnością laboratoriów Głównego Inspektoratu, realizacja zadań delegowanych;
5)
Biura Współpracy Międzynarodowej należy prowadzenie spraw z zakresu współpracy międzynarodowej z właściwymi organizacjami międzynarodowymi, w tym prowadzenie Punktu Kontaktowego Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Rzeczpospolitej Polskiej oraz współpracy z organami Unii Europejskiej, instytucjami państw członkowskich Unii Europejskiej i państwami trzecimi;
6)
Biura Kontroli Wewnętrznej należy kontrola jednostek organizacyjnych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
7)
Biura Administracji należy prowadzenie spraw administracyjnych i gospodarczych Głównego Inspektoratu;
8)
Biura Budżetowo-Rachunkowego należy prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją budżetu oraz obsługą księgową Głównego Inspektoratu;
9)
Biura Kadr i Szkoleń należy realizacja zadań polityki personalnej i szkoleniowej oraz czynności z zakresu prawa pracy i świadczeń socjalnych wobec pracowników Głównego Inspektoratu;
10)
Centralnego Laboratorium w Poznaniu należy sprawowanie funkcji laboratorium referencyjnego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do mięsa drobiowego oraz wykonywanie badań laboratoryjnych w próbkach artykułów rolno-spożywczych;
11)
laboratoriów specjalistycznych należy wykonywanie badań laboratoryjnych w próbkach artykułów rolno- spożywczych;
12)
Audytora Wewnętrznego należy realizacja zadań wynikających z przepisów o audycie wewnętrznym;
13)
Radcy Prawnego należy realizacja zadań wynikających z przepisów o radcach prawnych;
14)
Samodzielnego Stanowiska do Spraw Informacji Niejawnych należy realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych;
15)
Samodzielnego Stanowiska do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy realizacja zadań wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy;
16)
Samodzielnego Stanowiska do Spraw Systemu Zarządzania Jakością należy nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością;
17)
Samodzielnego Stanowiska do Spraw Mediów należy obsługa Głównego Inspektora w zakresie publikacji, wydawnictw i strony internetowej;
18)
Samodzielnego Stanowiska do Spraw Obronnych należy realizacja zadań wynikających z przepisów o obronności kraju oraz zarządzania kryzysowego.
§  5.
Organizację wewnętrzną biur oraz Centralnego Laboratorium w Poznaniu, wykaz i strukturę organizacyjną laboratoriów specjalistycznych oraz szczegółowy zakres zadań biur, Centralnego Laboratorium, laboratoriów specjalistycznych i osób zajmujących samodzielne stanowiska, o których mowa w § 3 pkt 12 - 18, określi Główny Inspektor w regulaminie organizacyjnym.
§  6.
Główny Inspektor może tworzyć komisje lub zespoły, jako organy opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania, w tym sposób finansowania ich działalności.
§  7.
1.
Znakiem Inspekcji jest stylizowany kłos zboża wpisany w literę Q z napisem Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na dole, ze skrótem IJHARS na górze. Całość w kolorze PANTONE NR 871 (złoty mat).
2.
Wzór znaku Inspekcji określa załącznik do statutu.
3.
Nazwa Inspekcji w języku angielskim brzmi: Agricultural and Food Quality Inspection.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Załącznik 

Wzór znaku Inspekcji

grafika