Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2019.80

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 3 października 2019 r.
w sprawie nadania statutu Głównej Bibliotece Lekarskiej im. Stanisława Konopki

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115, 730 i 1696) zarządza się, co następuje:
§  1.  Głównej Bibliotece Lekarskiej im. Stanisława Konopki nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównej Bibliotece Lekarskiej im. Stanisława Konopki (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 48 oraz z 2016 r. poz. 69).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Statut Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki

§  1. 
1.  Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki, zwana dalej "GBL", działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115, 730 i 1696);
3) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730);
4) innych przepisów dotyczących działalności GBL;
5) niniejszego statutu.
2.  GBL jest samodzielną jednostką organizacyjną, wyposażoną w osobowość prawną, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej "Ministrem Zdrowia".
3.  GBL jest biblioteką naukową wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
4.  Działalność GBL ma zasięg ogólnokrajowy.
§  2.  Siedzibą GBL jest Warszawa.
§  3. 
1.  GBL posiada oddziały terenowe w: Białej Podlaskiej, Bielsku-Białej, Ciechanowie, Częstochowie, Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Toruniu, Zielonej Górze, zwane dalej "oddziałami GBL".
2.  Na czele oddziałów GBL stoją kierownicy powołani przez Dyrektora, działający na podstawie regulaminu organizacyjnego GBL.
§  4.  GBL używa pieczęci okrągłej z godłem państwowym pośrodku i napisem "Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki" w otoku.
§  5.  Głównym celem działalności GBL jest zaspokojenie potrzeb wszystkich zainteresowanych problematyką medyczną i naukami pokrewnymi w zakresie usług bibliotecznych i informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osób studiujących nauki medyczne i pokrewne.
§  6. 
1.  Do zadań GBL należy:
1) prowadzenie działalności bibliotecznej, a w szczególności gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie:
a) krajowych publikacji naukowych i fachowych z dziedziny medycyny,
b) wyboru publikacji polskich z nauk pokrewnych medycynie,
c) wybranych publikacji obcych z zakresu medycyny i nauk pokrewnych,
d) wyboru dokumentów niepublikowanych oraz innych materiałów i przedmiotów związanych z polską medycyną lub wchodzących w skład kolekcji i spuścizn po wybitnych przedstawicielach polskiej medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów piśmienniczych, ikonograficznych, audiowizualnych i elektronicznych;
2) prowadzenie, zgodnie ze swoją specjalizacją i we współpracy z innymi bibliotekami i instytucjami, wielostronnej działalności informacyjno-dokumentacyjnej, w szczególności:
a) opracowywanie, wydawanie i udostępnianie na różnych nośnikach bibliografii bieżącej i retrospektywnej polskiego piśmiennictwa z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, stanowiących część bibliografii narodowej,
b) opracowywanie przy współudziale innych bibliotek i udostępnianie bazy centralnego katalogu czasopism zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych,
c) prowadzenie bazy języków informacyjno-wyszukiwawczych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych,
d) uczestniczenie w ogólnokrajowych pracach dokumentacyjnych w zakresie swojej specjalizacji,
e) potwierdzanie udziału lekarzy i lekarzy dentystów w publikacjach w czasopismach naukowych;
3) prowadzenie działalności naukowej, metodycznej i wydawniczej, w szczególności:
a) inicjowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz metodycznych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
b) upowszechnianie wyników badań oraz udzielanie pomocy i przekazywanie opinii w dziedzinach objętych problematyką badawczą,
c) rozpowszechnianie informacji o stanie i rozwoju polskiego bibliotekarstwa i naukowej informacji medycznej, na łamach Biuletynu GBL i innych czasopism naukowych oraz podczas konferencji naukowych,
d) organizowanie konferencji, sesji naukowych oraz wystaw,
e) wydawanie publikacji naukowych, metodycznych i dokumentacyjnych;
4) współpraca z bibliotekami, przede wszystkim medycznymi oraz z pokrewnymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą, w szczególności w zakresie:
a) gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów,
b) wymiany wydawnictw,
c) wymiany informacji,
d) wymiany doświadczeń i osiągnięć,
e) krajowych i międzynarodowych programów bibliotecznych i informacyjnych.
2.  Oddziały GBL zajmują się prowadzeniem, przy współdziałaniu z GBL i innymi bibliotekami, wszechstronnych usług biblioteczno-informacyjnych dla pracowników ochrony zdrowia i osób zainteresowanych medycyną w środowiskach lokalnych i regionalnych oraz realizacją innych zadań, które określa regulamin organizacyjny GBL.
§  7. 
1.  Na czele GBL stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.  Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Zdrowia w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej.
3.  Dyrektor zarządza GBL przy pomocy Zastępców i Głównego Księgowego. Zastępców Dyrektora, w liczbie nie większej niż trzech, powołuje i odwołuje Dyrektor.
4.  Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy kierują poporządkowanymi im bezpośrednio komórkami organizacyjnymi GBL. Podział ich kompetencji określa regulamin organizacyjny ustalany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz opinii działających w GBL organizacji związkowych.
§  8.  Dyrektor GBL może powoływać spośród pracowników GBL zespoły problemowe do wykonywania określonych zadań, działające w ramach udzielonych im pełnomocnictw. Dyrektor może powoływać doradców naukowych, technicznych i organizacyjnych spośród specjalistów spoza GBL.
§  9. 
1.  Organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora w sprawach bieżącej działalności GBL jest Kolegium.
2.  W skład Kolegium wchodzą Zastępcy Dyrektora, Główny Księgowy oraz kierownicy działów powoływani przez Dyrektora.
3.  Zasady pracy Kolegium ustala Dyrektor w regulaminie.
§  10. 
1.  Organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora w sprawach działalności statutowej GBL jest Rada Naukowa.
2.  Do zadań Rady Naukowej w szczególności należy:
1) opiniowanie spraw dotyczących działalności podstawowej GBL;
2) wypowiadanie się w sprawach kierunków, programów i planów działalności naukowo-badawczej, inspirowanie prac w tym zakresie oraz ocena ich skutków;
3) opiniowanie statutu oraz projektów jego zmian;
4) rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z rozwojem kadry naukowej GBL;
5) opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów naukowych.
3.  Skład Rady Naukowej na wniosek Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Zdrowia. Członkowie Rady Naukowej powoływani sią na pięcioletnią kadencję spośród samodzielnych pracowników nauki uczelni medycznych i instytutów badawczych uczestniczących w systemie ochrony zdrowia, przedstawicieli naukowych środowisk bibliotekoznawczych oraz innych osób wyróżniających się zasobem wiedzy i praktycznym dorobkiem z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
4.  Liczba członków Rady Naukowej nieposiadających stopnia lub tytułu naukowego nie może przekroczyć 30% ogólnej liczny osób wchodzących w skład Rady Naukowej.
5.  Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie statutu.
§  11. 
1.  W strukturze organizacyjnej GBL występują działy i samodzielne stanowiska pracy oraz oddziały GBL.
2.  Działy GBL mogą dzielić się na pracownie lub sekcje.
3.  Szczegółową organizację wewnętrzną GBL oraz zadania oddziałów GBL określa regulamin organizacyjny GBL.
§  12.  Szczegółowe warunki i zasady udostępniania zbiorów GBL oraz świadczenia usług biblioteczno-informacyjnych dla indywidualnych użytkowników, innych bibliotek i instytucji określają regulaminy ustalone przez Dyrektora.
§  13.  Do wykonywania swych zadań GBL może zatrudniać następujących pracowników:
1) służby bibliotecznej i dokumentacji naukowej;
2) bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej;
3) naukowych;
4) inżynieryjno-technicznych;
5) administracyjnych;
6) oraz innych niż określeni w pkt 1-5, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4.
§  14. 
1.  GBL prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej.
2.  GBL:
1) otrzymuje dotacje z budżetu państwa na pokrycie kosztów działalności oraz inwestycji;
2) korzysta z wpływów uzyskanych z własnej działalności kulturalnej;
3) może otrzymywać środki od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§  15.  Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania przez Ministra Zdrowia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).