Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2012.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie nadania statutu Filmotece Narodowej

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:
§  1. Filmotece Narodowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Nr 17 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Filmotece Narodowej (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 19).
§  3. Członkowie Rady Programowo-Naukowej Filmoteki Narodowej, powołani na podstawie statutu Filmoteki Narodowej stanowiącego załącznik do zarządzenia, o którym mowa w § 2, pełnią obowiązki do końca kadencji, na którą zostali powołani.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

ZAŁĄCZNIK

STATUT FILMOTEKI NARODOWEJ

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. Filmoteka Narodowa, zwana dalej "Filmoteką", jest państwową instytucją kultury działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą";
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111, z późn. zm.);
3) niniejszego Statutu.
§  2.
1. Organizatorem Filmoteki jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
2. Filmoteka posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Filmoteki jest m.st. Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
4. Nadzór nad Filmoteką sprawuje Minister.

Rozdział  2

Zakres działalności Filmoteki

§  3. Do zakresu działalności Filmoteki należy ochrona narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii i upowszechnianie kultury filmowej, w szczególności:
1) gromadzenie, katalogowanie, zachowanie i restaurowanie:
a) materiałów negatywowych, kopii wzorcowych oraz innych archiwalnych kopii filmowych filmów polskich,
b) archiwalnych kopii filmowych filmów nie będących filmami polskimi, jeżeli filmy te mają istotne znaczenie dla polskiej kultury, nauki lub życia społecznego;
2) wypracowanie metodologii archiwizacji filmów polskich i polskiej dokumentacji historyczno-filmowej;
3) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej produkcji filmów i rozpowszechniania filmów;
4) upowszechnianie kultury filmowej, w tym udostępnianie zasobów sztuki filmowej;
5) gromadzenie zbiorów bibliotecznych oraz eksponatów dotyczących historii filmu i kinematografii;
6) prowadzenie katalogu dzieł filmowych;
7) współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami;
8) prowadzenie kina "Iluzjon";
9) działalność kulturalno-oświatowa i działalność wydawnicza polegająca w szczególności na przygotowywaniu i wydawaniu opracowań dotyczących działalności statutowej Filmoteki Narodowej oraz materiałów filmowych i filmograficznych znajdujących się w jej zasobach w formie drukowanej lub multimedialnej;
10) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury filmowej w zakresie rozpowszechniania i promocji filmów o wysokich walorach artystycznych oraz edukacyjnych w kinach studyjnych;
11) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mających na celu upowszechnianie kultury filmowej, w tym imprez filmowych oraz edukacji filmowej w szczególności w kinach studyjnych;
12) produkcja filmów o tematyce związanej z przedmiotem działania Filmoteki oraz współudział w produkcjach filmowych w oparciu o zasoby Filmoteki.

Rozdział  3

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§  4. Organami Filmoteki są:
1) Dyrektor
2) Rada Programowo-Naukowa, zwana dalej "Radą".
§  5.
1. Dyrektor zarządza Filmoteką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
1) odpowiedzialność za bieżącą działalność Filmoteki;
2) przygotowywanie strategii, rocznych i wieloletnich programów działania oraz założeń finansowych działalności Filmoteki;
3) nadzór i koordynacja wykonania programów działania i planów finansowych Filmoteki;
4) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy;
5) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi oraz prawami;
6) wydawanie wewnętrznych zarządzeń i regulaminów.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister, w trybie określonym ustawą.
4. Dyrektor kieruje Filmoteką przy pomocy trzech zastępców.
5. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Ministra.
6. Organizację wewnętrzną Filmoteki określa regulamin organizacyjny Filmoteki, nadany przez Dyrektora, w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.
7. Wszelkie zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
8. Dyrektor może, na podstawie zarządzenia, za zgodą Ministra, tworzyć, przekształcać lub likwidować oddziały terenowe Filmoteki.
§  6.
1. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora.
2. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie strategii, rocznych i wieloletnich programów działania Filmoteki oraz ocena ich realizacji;
2) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Filmoteki;
3) pomoc Dyrektorowi w poszukiwaniu nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Filmoteki.
3. W skład Rady wchodzą osoby powoływane na okres 4 lat przez Ministra na wniosek Dyrektora.
4. Rada liczy 10 członków.
5. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.
6. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i jego Zastępcę.
7. Przewodniczący kieruje pracami Rady.
8. W razie nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje zastępca Przewodniczącego.
9. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady przynajmniej raz w roku.
10. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1) zrzeczenia się członkostwa;
2) śmierci;
3) prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
4) odwołania przez Ministra, z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających z niniejszego statutu oraz regulaminu, o którym mowa w ust. 11.
11. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę.
§  7.
1. Dyrektor może powoływać kolegia doradcze dla realizacji konkretnego zadania, złożone ze specjalistów różnych dziedzin. Powołując kolegium doradcze Dyrektor określa przedmiot jego działania, skład i liczbę członków kolegium.
2. Członkowie kolegium doradczego odpowiadają za realizację zadań przed Dyrektorem.

Rozdział  4

Gospodarka finansowa i źródła finansowania

§  8.
1. Filmoteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. Podstawą gospodarki finansowej Filmoteki jest plan finansowy, sporządzony zgodnie z przepisami o finansach publicznych, ustalony przez Dyrektora.
3. Źródła finansowania Filmoteki stanowią:
1) środki przekazywane przez Ministra w postaci dotacji:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na realizację wskazanych zadań i programów,
c) celowej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;
4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
5) przychody z dystrybucji filmów do których posiada autorskie prawa majątkowe lub prawa dystrybucyjne;
6) dochody z udostępniania zasobów sztuki filmowej, kopii filmowych oraz materiałów wyjściowych zapisanych na różnych nośnikach;
7) odsetki z lokat bankowych;
8) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
9) środki z innych źródeł.
4. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go Ministrowi do zatwierdzenia.
§  9.
1. Do składania w imieniu Filmoteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Filmoteki ustalając zakres ich umocowania.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział  5

Działalność gospodarcza Filmoteki

§  10.
1. Filmoteka może prowadzić - jako dodatkową - działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, zbieżną z celami statutowymi.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:
1) najmu i dzierżawy składników majątkowych;
2) produkcji i sprzedaży wydawnictw książkowych, audiowizualnych, multimedialnych, zdjęć oraz innych publikacji i materiałów filmograficznych;
3) promocji i reklamy;
4) projekcji filmów, w tym w szczególności w kinie "Iluzjon";
5) usług transportowych związanych z przewozem materiałów filmowych;
6) usług archiwizacji i konserwacji materiałów filmowych;
7) usług kserograficznych;
8) wypożyczania kopii filmowych;
9) udzielania licencji na rozpowszechnianie filmów, do których Filmoteka posiada autorskie prawa majątkowe lub prawa dystrybucyjne;
10) usług przegrywania i skanowania materiałów filmowych i filmograficznych.
3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.
4. Przychody z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych Filmoteki.

Rozdział  6

Postanowienia końcowe

§  11. Zmiany niniejszego statutu dokonywane są na zasadach określonych dla jego nadania.

Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230). Wprowadziła ona w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zmiany, które powodują konieczność dokonania zmian w statucie Filmoteki Narodowej, nadanym zarządzeniem nr 17 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2008 r. Zmiany w statucie są na tyle liczne, że celowe jest nadanie Studiu nowego statutu, zamiast nowelizowania dotychczasowego.

Przedstawiony projekt stanowi więc dostosowanie statutu Filmoteki do nowych ustawowych wymogów i ma istotne znaczenie dla prawidłowego oraz zgodnego z prawem funkcjonowania tej instytucji kultury.

W statucie Filmoteki wprowadza się następujące zmiany:

1) wykreślono przepis w brzmieniu "Filmoteka używa okrągłej pieczęci z Godłem państwowym pośrodku i napisem "Filmoteka Narodowa" w otoku" (§ 2 ust. 4 dotychczasowego statutu). Kwestię tę regulują bowiem odrębne przepisy,

2) w § 3 (§ 4 dotychczasowego statutu):

a) w pkt 1 wykreślono wyrazy "w każdym przypadku w zgodzie z prawami autorskimi i pokrewnymi" - przestrzeganie prawa jest bowiem obowiązkiem niezależnie od zamieszczenia wzmianki o tym w statucie,

b) dodano punkt "Prowadzenie kina "Iluzjon", jako zadanie Filmoteki,

3) dodano przepis określający organy Filmoteki (§ 4),

4) w § 5:

a) dodano ustęp, w którym wyszczególniono zakres głównych obowiązków dyrektora Filmoteki,

b) dopuszczalną liczbę zastępców dyrektora zastąpiono ściśle wskazaną liczbą zastępców dyrektora i uwzględniono, jako obligatoryjny, udział Ministra w procedurze powoływania i odwoływania zastępców,

5) w § 6:

a) w ust. 2 - dotychczasowe zadania Rady, jako organu doradczo-opiniodawczego dyrektora, dostosowano do ustalonych w § 5 ust. 2 głównych obowiązków dyrektora,

b) zmodyfikowano ust. 3 i 4 dotychczasowego statutu, zastępując je nowymi ustępami 3-10, w których określono nową kadencję Rady na 4 lata (poprzednio 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata), dotychczasową dopuszczalną liczbę członków Rady zastąpiono ściśle określoną liczbą, umożliwiono Radzie wybór Przewodniczącego i Zastępcy ze swojego grona (dotychczas przez Ministra) oraz określono zadania Przewodniczącego i Zastępcy,

c) w ust. 5 odstąpiono od zatwierdzania przez Ministra regulaminu Rady,

6) przepisowi § 7 nadano nowe brzmienie, zastępując komisje kolegiami doradczymi powoływanymi przez dyrektora Filmoteki dla realizacji konkretnego zadania,

7) dotychczasowy § 8 wykreślono, przenosząc jego przepisy do § 5 jako ust. 6-8,

8) w § 8 (dotychczasowy § 9):

a) ust. 2 dostosowano do zmian wprowadzonych ustawą zmieniającą,

b) przepisowi ust. 3 nadano nowe brzmienie, w którym wskazano źródła finansowania Filmoteki, w tym doprecyzowano formy dotacji przekazywanych przez organizatora,

c) dodano ust. 4 będący odpowiednikiem § 10 ust. 1 w dotychczasowym statucie,

9) § 10 ust. 2 dotychczasowego statutu wykreślono; zgodnie z ustawą o rachunkowości biegłego rewidenta wybiera Minister,

10) § 11 dotychczasowego statutu wykreślono, zastępując go rozdziałem - 5 Działalność gospodarcza Filmoteki, gdzie dopuszczono możliwość prowadzenia działalności gospodarczej zbieżnej z działalnością statutową, przy jednoczesnym zastosowaniu katalogu zamkniętego rodzajów prowadzonej działalności,

11) § 12 dotychczasowego statutu wykreślono, a sposób uzyskiwania środków zastąpiono określeniem źródeł finansowania wskazanych w § 8 ust. 3,

12) § 13 dotychczasowego statutu zastąpiono przepisem § 9, w którym ustalono zasady reprezentacji Filmoteki, potwierdzając prawo jednoosobowej reprezentacji przez dyrektora, możliwości ustanawiania przez dyrektora pełnomocników oraz obowiązek ujawniania udzielanych przez dyrektora pełnomocnictw w rejestrze instytucji kultury.