Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRPiPSp.2013.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie nadania statutu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą w Warszawie, utworzonemu decyzją nr 1 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.2)) nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 28 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 31).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. z 2007 r. Nr 2, poz. 10, z 2009 r. Nr 1, poz. 6 oraz z 2010 r. Nr 6, poz. 27.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

§  1.
1. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, zwane dalej "Centrum RZL" jest państwową jednostką budżetową, podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.
2. Centrum RZL działa na podstawie:
1) decyzji nr 1 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich;
2) niniejszego statutu.
3. Siedzibą Centrum RZL jest miasto stołeczne Warszawa.
§  2.
1. Centrum RZL uczestniczy w realizacji programów operacyjnych, w szczególności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
2. W realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Centrum RZL uczestniczy jako:
1) instytucja wdrażająca;
2) beneficjent.
3. W związku z pełnieniem funkcji instytucji wdrażającej Centrum RZL realizuje zadania oddelegowane przez Instytucję Pośredniczącą w drodze odrębnego porozumienia, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644), w szczególności:
1) zawiera umowy o dofinansowanie projektów i nadzoruje ich realizację;
2) weryfikuje i poświadcza wydatki w dofinansowanych projektach;
3) odzyskuje kwoty nienależnie wypłacone w projektach, w tym wydaje decyzje o zwrocie środków na podstawie przepisów o finansach publicznych;
4) prowadzi kontrole realizacji dofinansowanych projektów;
5) monitoruje postępy i przygotowuje prognozy wydatków w dofinansowanych projektach;
6) monitoruje postęp osiągania celów w formie wskaźników rezultatu i produktu;
7) prowadzi ewaluację skuteczności i efektywności dofinansowanych projektów;
8) prowadzi działania informacyjne i promocyjne;
9) zapewnia realizację projektów innowacyjnych i ponadnarodowych;
10) dokonuje wyboru projektów do dofinansowania;
11) rozpatruje protesty;
12) dokonuje płatności na rzecz beneficjentów niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi;
13) dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I "Zatrudnienie i integracja społeczna", Działanie 1.3 "Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej", Poddziałanie 1.3.6 "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych".
4. W związku z pełnieniem funkcji beneficjenta Centrum RZL realizuje następujące zadania:
1) realizuje projekty inicjowane przez merytoryczne komórki organizacyjne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z obszaru zatrudnienia oraz pomocy i integracji społecznej, zgodnie z postanowieniami umów o dofinansowanie projektów;
2) współpracuje z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji projektów, o których mowa w pkt 1, na odrębnie uregulowanych zasadach.
5. W trakcie wykonywania zadań wymienionych w ust. 3 i 4 Centrum RZL stosuje zasady i procedury obowiązujące przy realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określone we właściwych dokumentach programowych.
6. W ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Centrum RZL realizuje zadania uregulowane w drodze odrębnego porozumienia.
§  3.
1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum RZL jest plan finansowy, zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Działalność Centrum RZL jest finansowana z budżetu państwa, część 31 - Praca, dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
3. Centrum RZL realizuje także zadania w ramach:
1) Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, których realizacja jest finansowana z budżetu państwa, część 44 - Zabezpieczenie społeczne, dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność;
2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I "Zatrudnienie i integracja społeczna", Działanie 1.3 "Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej", Poddziałanie 1.3.6 "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych", których realizacja jest finansowana z budżetu środków europejskich, część 44 - Zabezpieczenie społeczne, dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Centrum RZL prowadzi przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.
§  4.
1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum RZL oraz sposób i zakres współdziałania Centrum RZL z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej określa regulamin organizacyjny Centrum RZL, ustalany przez dyrektora Centrum RZL.
2. Regulamin organizacyjny Centrum RZL zatwierdza Dyrektor Generalny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej po uzyskaniu akceptacji członka Kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nadzorującego Centrum RZL.
§  5.
1. Centrum RZL kieruje dyrektor przy pomocy co najmniej jednego zastępcy dyrektora.
2. Dyrektora Centrum RZL powołuje i odwołuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
3. Stosunek pracy z zastępcą dyrektora Centrum RZL nawiązuje na podstawie umowy o pracę oraz rozwiązuje dyrektor Centrum RZL, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
§  6. Do obowiązków dyrektora należy zarządzanie Centrum RZL, w szczególności:
1) nadzorowanie i koordynowanie prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w § 2;
2) sporządzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rocznego planu finansowego Centrum RZL;
3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Centrum RZL;
4) zarządzanie mieniem Centrum RZL;
5) reprezentowanie Centrum RZL;
6) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących Centrum RZL.
§  7. Centrum RZL zatrudnia pracowników zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do pracowników państwowych jednostek sfery budżetowej.