Nadanie statutu Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. - OpenLEX

Nadanie statutu Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2022.58

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie nadania statutu Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT CENTRUM ROZWOJU PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1. 
1. 
Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, zwane dalej "CRPK", jest państwową instytucją kultury, utworzoną na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych (Dz. Urz. MKiDN poz. 57).
2. 
CRPK działa w szczególności na podstawie:
1)
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194), zwanej dalej "ustawą";
2)
niniejszego statutu.
§  2. 
1. 
Organizatorem CRPK jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
2. 
Nadzór nad CRPK sprawuje Minister, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
3. 
CRPK podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.
4. 
Siedzibą CRPK jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
5. 
Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych może używać nazwy skróconej "CRPK".

ROZDZIAŁ  II

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§  3. 
1. 
Do zakresu działalności CRPK należy wspieranie rozwoju polskich przemysłów kreatywnych, w tym:
1)
budowanie efektywnego systemu wsparcia publicznego adresowanego do polskich przemysłów kreatywnych;
2)
stwarzanie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału współpracy poszczególnych branż kreatywnych oraz współpracy polskich przemysłów kreatywnych z innymi sektorami;
3)
upowszechnianie zrozumienia znaczenia potencjału przemysłów kreatywnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kultury i dziedzictwa Polski;
4)
wspieranie polskich przemysłów kreatywnych w obliczu rosnącej konkurencji międzynarodowej oraz nadpodaży dóbr i usług kulturalnych.
§  4. 
1. 
Działania, o których mowa w § 3, CRPK realizuje przez:
1)
inspirowanie i rozwijanie współpracy międzybranżowej i międzysektorowej;
2)
organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń, wystaw, pokazów, imprez artystycznych i innych wydarzeń;
3)
udostępnianie innowacyjnych technologii na potrzeby produkcji kreatywnej;
4)
prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych;
5)
realizowanie programów mających na celu finansowanie lub dofinansowanie zadań podmiotów prowadzących działalność w zakresie przemysłów kreatywnych;
6)
opracowywanie i zlecanie badań, analiz i ekspertyz;
7)
prowadzenie działalności wydawniczej;
8)
działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych oraz multimediów;
9)
wspieranie działalności osób fizycznych prowadzących działalność w zakresie przemysłów kreatywnych;
10)
zawieranie umów i porozumień z innymi podmiotami w celu wspólnej realizacji lub zlecania przedsięwzięć;
11)
inspirowanie i realizację projektów kulturalnych łączących kulturę popularną z kulturą wysoką oraz wykorzystujących nowoczesne technologie;
12)
promowanie polskich przemysłów kreatywnych poza granicami kraju;
13)
pozyskiwanie dodatkowych środków pozabudżetowych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych;
14)
tworzenie, udostępnianie i animowanie przestrzeni służącej rozwojowi polskich przemysłów kreatywnych oraz interdyscyplinarnej współpracy w tym obszarze;
15)
realizowanie zadań zleconych przez Ministra.
2. 
CRPK współpracuje, w zakresie swojej działalności, z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, uczelniami, szkołami, przedsiębiorcami, mediami, osobami fizycznymi i innymi podmiotami.

ROZDZIAŁ  III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§  5. 
1. 
Organami CRPK są: Dyrektor oraz Rada Programowa, zwana dalej "Radą".
2. 
Dyrektor zarządza działalnością CRPK i reprezentuje je na zewnątrz.
3. 
Dyrektor realizuje zadania statutowe CRPK, w szczególności:
1)
odpowiada za bieżącą działalność;
2)
przygotowuje strategie, programy działania i plany finansowe;
3)
nadzoruje realizację programów działania i wykonanie planów finansowych;
4)
sporządza sprawozdania merytoryczne i finansowe za każdy rok budżetowy;
5)
wydaje wewnętrzne regulaminy, zarządzenia i inne dokumenty wewnętrzne;
6)
czuwa nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materialnymi;
7)
nawiązuje i rozwija współpracę z podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 2.
4. 
Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w trybie określonym w ustawie.
5. 
Dyrektor zarządza CRPK przy pomocy dwóch zastępców.
6. 
Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po uzyskaniu zgody Ministra.
§  6. 
1. 
CRPK może tworzyć oddziały.
2. 
Tworzenie, łączenie, przekształcenie i likwidacja oddziałów następuje na podstawie zarządzenia Dyrektora, po uzyskaniu zgody Ministra.
3. 
Organizację wewnętrzną CRPK określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora, w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.
§  7. 
1. 
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym CRPK.
2. 
W skład Rady wchodzi 10 członków, powoływanych przez Ministra na okres 5 lat, na wniosek Dyrektora.
3. 
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)
opiniowanie programów i planów CRPK oraz ocena jego działalności;
2)
wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach dotyczących CRPK;
3)
pomoc w poszukiwaniu nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności CRPK.
4. 
Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.
5. 
Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego i jego zastępcę.
6. 
Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz zwołuje jej posiedzenia.
7. 
Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
8. 
Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Ministra, Dyrektora lub co najmniej połowy składu Rady.
9. 
Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1)
zrzeczenia się członkostwa;
2)
śmierci;
3)
prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
4)
odwołania przez Ministra, po zasięgnięciu opinii Rady i Dyrektora, z powodu uporczywego niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających z niniejszego statutu oraz regulaminu, o którym mowa w ust. 11.
10. 
Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia CRPK.
11. 
Szczegółowy tryb działania Rady określa regulamin, nadawany zarządzeniem Dyrektora.
§  8. 
1. 
Dyrektor może tworzyć zespoły eksperckie o charakterze stałym lub tymczasowym.
2. 
Powołując zespół ekspercki, Dyrektor określa przedmiot jego działania oraz skład i liczbę członków.

ROZDZIAŁ  IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§  9. 
1. 
CRPK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. 
Źródłami finansowania działalności CRPK są:
1)
środki przekazywane przez Ministra w postaci dotacji:
a)
podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b)
celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c)
celowej na realizację wskazanych zadań i programów;
2)
przychody z tytułu wykonywania zadań na rzecz organizacji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji;
3)
środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych;
4)
środki z tytułu spadków, zapisów i darowizn otrzymywanych w postaci pieniężnej od osób fizycznych i prawnych;
5)
przychody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze;
6)
odsetki z lokat bankowych;
7)
przychody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz przychody ze świadczenia usług;
8)
przychody z prowadzonej działalności dodatkowej;
9)
środki z innych źródeł.
3. 
Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, jego obligatoryjne zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.
§  10. 
1. 
Dyrektor dokonuje w imieniu CRPK czynności prawnych, w tym składa oświadczenia w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych.
2. 
Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu CRPK, ustalając, w formie pisemnej, zakres i sposób reprezentacji.
3. 
Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

ROZDZIAŁ  V

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

§  11. 
1. 
CRPK może prowadzić jako dodatkową, działalność odpłatną według zasad określonych w obowiązujących przepisach.
2. 
Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w celu finansowania działalności określonej w § 3 i § 4 oraz w zakresie:
1)
najmu i dzierżawy składników majątkowych;
2)
produkcji i sprzedaży wydawnictw książkowych, audiowizualnych, multimedialnych, zdjęć oraz innych publikacji i materiałów;
3)
usług reklamowych, graficznych i artystycznych;
4)
zarządzania projektami;
5)
usług public relations i marketingu;
6)
organizowania imprez, wydarzeń, widowisk, sympozjów, konferencji, szkoleń, warsztatów, wystaw, ekspozycji, festiwali, koncertów lub wizyt studyjnych;
7)
udzielania licencji na rozpowszechnienie utworów, do których CRPK posiada autorskie prawa majątkowe lub prawa dystrybucyjne;
8)
wykonywania opracowań, projektów i ekspertyz;
9)
usług technicznych, konserwatorskich i transportowych;
10)
usług gastronomicznych.
3. 
Dochód z działalności, o której mowa w ust. 1 i 2, może być wykorzystany wyłącznie na realizację zadań statutowych.

ROZDZIAŁ  VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§  12. 
Połączenia, podziału lub likwidacji CRPK dokonuje Minister na zasadach i w trybie określonym w ustawie.
§  13. 
Wszelkie zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).