Nadanie statutu Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szulca.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2021.44

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 5 listopada 2021 r.
w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szulca

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955 i 1641) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szulca nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szulca (Dz. Urz. GUS poz. 38 oraz z 2015 r. poz. 4).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT CENTRALNEJ BIBLIOTEKI STATYSTYCZNEJ

IM. STEFANA SZULCA

I. 

Postanowienia ogólne

§  1. 
Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca, zwana dalej "Biblioteką", jest biblioteką naukową i pełni funkcję centralnej biblioteki naukowej w kraju w zakresie statystyki, demografii, techniki statystycznej i dyscyplin pokrewnych.
§  2. 
Biblioteka działa na podstawie:
1)
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);
2)
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955, z późn. zm.);
3)
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.);
4)
niniejszego statutu.
§  3. 
Siedzibą Biblioteki jest Warszawa.
§  4. 
1. 
Biblioteka działa jako jednostka samodzielna, podporządkowana Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.
2. 
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

II. 

Zadania Biblioteki

§  5. 
1. 
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1)
gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona i digitalizacja materiałów bibliotecznych;
2)
obsługa użytkowników, w tym udostępnianie zbiorów i komputerowych baz danych bibliotecznych i bibliograficznych na miejscu w Bibliotece i on-line oraz prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych, innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej;
3)
prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowej, publikacyjnej, wystawienniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i promocyjnej.
2. 
Do zadań Biblioteki należy w szczególności:
1)
gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, konserwacja, digitalizacja i udostępnianie zbiorów w zakresie:
a)
całokształtu piśmiennictwa polskiego i obcego z dziedziny statystyki i demografii oraz innych zasobów informacji statystycznej publikowanych w formie baz danych bibliotecznych i bibliograficznych dostępnych na miejscu w Bibliotece i on-line, w tym wszystkich publikacji materiałów opracowywanych przez Główny Urząd Statystyczny i inne jednostki służb statystyki publicznej,
b)
piśmiennictwa polskiego i obcego z zakresu nauk pokrewnych statystyce i demografii (w wyborze),
c)
materiałów specjalnych związanych ze statystyką polską (dokumenty graficzne, dźwiękowe, wizualne, audiowizualne, elektroniczne i inne) oraz wchodzących w skład kolekcji i spuścizn po przedstawicielach statystyki polskiej;
2)
prowadzenie prac badawczych i ogłaszanie ich wyników, publikowanie bibliografii bieżącej i retrospektywnej z zakresu statystyki i demografii, techniki statystycznej i dyscyplin pokrewnych;
3)
popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o statystyce;
4)
realizowanie specjalizacji zbiorów oraz innych funkcji wynikających ze statusu centralnej biblioteki naukowej w kraju w zakresie statystyki i demografii;
5)
udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie działalności biblioteczno-informacyjnej urzędom statystycznym;
6)
współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami i systemami biblioteczno-informacyjnymi w zakresie wymiany wydawnictw, wzajemnego udostępniania zbiorów i informacji o zbiorach, komputerowych bazach danych bibliotecznych i bibliograficznych;
7)
prowadzenie prac nad automatyzacją procesów bibliotecznych w ramach krajowych i międzynarodowych grup i konsorcjów informatycznych;
8)
organizowanie i prowadzenie zaplecza technicznego umożliwiającego realizowanie zadań biblioteczno-informacyjnych przy zastosowaniu informatycznych, reprograficznych i innych technik i środków.
3. 
Biblioteka posiada status centralnej biblioteki naukowej. Realizując tę funkcję Biblioteka:
1)
służy potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych;
2)
prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie bibliotekoznawstwa, a także w zakresie obsługiwanych przez nią dziedzin określonych w § 1.

III. 

Organy Biblioteki

§  6. 
1. 
Biblioteką kieruje dyrektor Biblioteki.
2. 
Stosunek pracy z dyrektorem Biblioteki nawiązuje i rozwiązuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
§  7. 
1. 
Przy Bibliotece działa Kolegium jako organ opiniodawczo-doradczy dyrektora Biblioteki.
2. 
W skład Kolegium wchodzą:
1)
dyrektor Biblioteki jako przewodniczący;
2)
kierownicy działów;
3)
pracownicy Biblioteki powołani przez dyrektora.

IV. 

Organizacja Biblioteki

§  8. 
1. 
W skład Biblioteki wchodzą:
1)
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;
2)
Dział Czasopism;
3)
Dział Komunikacji i Promocji;
4)
Dział Informacji Naukowej;
5)
Dział - Administratorzy Systemów Informatycznych;
6)
Dział - Archiwum Zakładowe;
7)
samodzielne stanowisko pracy do spraw finansowo-księgowych;
8)
samodzielne stanowisko pracy do spraw pracowniczych.
2. 
Organizację wewnętrzną Biblioteki i zadania poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny nadawany zarządzeniem wewnętrznym dyrektora Biblioteki, po akceptacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
§  9. 
Szczegółowe zasady działalności Biblioteki w zakresie świadczenia usług biblioteczno-informacyjnych określa regulamin ustalony przez dyrektora Biblioteki.

V. 

Gospodarka finansowa

§  10. 
1. 
Biblioteka jest finansowana z budżetu państwa i prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.
2. 
Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.
3. 
Opłaty mogą być pobierane:
1)
za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;
2)
za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;
3)
w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
4)
za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
5)
za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
4. 
Zakres usług świadczonych odpłatnie przez Bibliotekę oraz ich ceny określa dyrektor Biblioteki, stosując obowiązujące przepisy.
5. 
Działalność Biblioteki jest finansowana z budżetu państwa w części 58 - Główny Urząd Statystyczny w dziale 750.