Nadanie statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.1.20

Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 10 października 2005 r.
w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:
§  1.
Nadaje się statut Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania2).
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. U. Nr 136, poz. 1278).

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
§ 1.
Biebrzański Park Narodowy, zwany dalej "Parkiem", utworzony został rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 r. w sprawie utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 86, poz. 399).
§  2.
Siedzibą Parku jest Osowiec - Twierdza.
§  3.
Logo Parku stanowi załącznik do niniejszego statutu.
§  4.
1.
Dyrektor Parku wykonuje zadania związane z działalnością Parku przy pomocy Dyrekcji Parku i Straży Parku.
2.
W skład Dyrekcji Parku wchodzą:
1)
zastępcy dyrektora Parku (dwa stanowiska);
2) 1
komórki organizacyjne:
a)
dział ochrony przyrody,
b)
dział edukacji i udostępniania Parku,
c)
dział naukowy i monitoringu,
d)
dział administracyjny,
e)
zespół finansowo-księgowy,
f)
zespół do spraw stanu posiadania i zagospodarowania przestrzennego,
g)
zespół do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,
h)
zespół do spraw Natura 2000 - Dolina Biebrzy;".
3)
samodzielne stanowiska pracy:
a)
stanowisko pracy do spraw obsługi prawnej,
b)
stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu,
c)
stanowisko pracy do spraw kadr.
§  5.
Obszar Parku dzieli się na obręby ochronne:
1)
Basenu Górnego i Środkowego, podzielony na obwody ochronne:
a)
Trzyrzeczki,
b)
Kopytkowo,
c)
Kapice,
d)
Tajno,
e)
Ciszewo,
f)
Grzędy,
g)
Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego i Rehabilitacji Zwierząt;
2)
Basenu Dolnego, podzielony na obwody ochronne:
a)
Osowiec,
b)
Werykle,
c)
Brzeziny.

ZAŁĄCZNIK 

LOGO BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

grafika
1 Załącznik § 4 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 12 z dnia 21 marca 2006 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.06.3.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 marca 2006 r.