Nadanie statutów: Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Limerick, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Londynie, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Salonikach, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Thirze, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay sous Bois, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP...

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2014.26

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 25 listopada 2014 r.
w sprawie nadania statutów: Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Limerick, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Londynie, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Salonikach, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Thirze, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay sous Bois, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Strasburgu, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Lilie, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Ostii, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Mons, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Kopenhadze z siedzibą w Viborgu

Na podstawie § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454) zarządza się, co następuje:
§  1.
Nadaje się statuty:
1)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie - stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork - stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Limerick - stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan - stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;
5)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Londynie - stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia;
6)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga - stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia;
7)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu - stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia;
8)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Salonikach - stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia;
9)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Thirze - stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia;
10)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay sous Bois - stanowiący załącznik nr 10 do zarządzenia;
11)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii - stanowiący załącznik nr 11 do zarządzenia;
12)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie - stanowiący załącznik nr 12 do zarządzenia;
13)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Strasburgu - stanowiący załącznik nr 13 do zarządzenia;
14)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Lilie - stanowiący załącznik nr 14 do zarządzenia;
15)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej - stanowiący załącznik nr 15 do zarządzenia;
16)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Ostii - stanowiący załącznik nr 16 do zarządzenia;
17)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Mons - stanowiący załącznik nr 17 do zarządzenia;
18)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum - stanowiący załącznik nr 18 do zarządzenia;
19)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem - stanowiący załącznik nr 19 do zarządzenia;
20)
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Kopenhadze z siedzibą w Viborgu - stanowiący załącznik nr 20 do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STATUT

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Dublinie

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie, zwany dalej "punktem", umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Republiki Irlandii, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.
§  2.
1.
Siedzibą punktu jest Dublin.
2.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone w trybie stacjonarnym.
3.
Nauka w punkcie jest bezpłatna.
4.
Punkt może posługiwać się logo.
§  3.
1.
Organem prowadzącym punkt jest Minister Edukacji Narodowej.
2.
Punkt wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Ośrodkiem".
3.
Nadzór pedagogiczny nad kierownikiem punktu sprawuje Dyrektor Ośrodka.
4.
Nadzór nad działalnością punktu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje dyrektor Ośrodka we współpracy z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Irlandii.

Rozdział  2

Cele i zadania punktu

§  4.
Punkt realizuje cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454), w szczególności:
1)
zapewnia uczniom możliwość nauki w systemie kształcenia uzupełniającego;
2)
ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;
3)
podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej;
4)
współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie.
§  5.
1.
Punkt realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1)
prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego oraz planem nauczania uzupełniającego;
2)
tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;
3)
organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:
a)
zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
b)
imprez sportowych,
c)
wycieczek przedmiotowych,
d)
wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
e)
spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki i polityki z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Irlandii;
4)
współpracę w ramach swojej działalności ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.
2.
W zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stosuje się przepisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Punkt nie przeprowadza sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminów poprawkowych związanych z promowaniem.
3.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
4.
W punkcie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej punktu.
5.
Podjęcie działalności w punkcie przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 4, wymaga uzyskania pisemnej zgody kierownika punktu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

Rozdział  3

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do punktu

§  6.
1.
Do punktu przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Republice Irlandii.
2.
Warunkiem przyjęcia ucznia do punktu jest przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły działającej w systemie oświaty Republiki Irlandii.
3.
Jeżeli punkt posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe, do punktu mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi.
§  7.
1.
Rekrutację do punktu prowadzi kierownik punktu.
2.
Kierownik punktu ustala zasady rekrutacji oraz harmonogram przyjmowania uczniów, obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do wiadomości do końca czerwca poprzedniego roku szkolnego.
3.
Nabór uczniów do punktu jest co roku ogłaszany przez kierownika punktu, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy punktu.
4.
O przyjęciu ucznia do punktu decyduje kolejność zgłoszenia.
§  8.
1.
Uczniowie, którzy bez uzasadnionej przyczyny i bez powiadomienia, nie rozpoczną nauki w punkcie do końca września, zostaną skreśleni z listy uczniów, zgodnie z trybem określonym w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2.
Na zwolnione miejsce przyjmuje się ucznia z listy osób, które nie zostały przyjęte do szkoły z powodu braku miejsc.

Rozdział  4

Organy punktu i ich kompetencje

§  9.
Organami punktu są:
1)
kierownik;
2)
rada pedagogiczna;
3)
rada rodziców;
4)
samorząd uczniowski.
§  10.
1.
Organy, o których mowa w § 9 pkt 2-4, działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.
2.
Kierownik bada zgodność regulaminów, o których mowa w pkt 1, ze statutem punktu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia sprzeczności kierownik wzywa właściwy organ punktu do niezwłocznej zmiany regulaminu.
§  11.
1.
Organy punktu współpracują ze sobą w celu:
1)
stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów;
2)
organizowania działalności pozaszkolnej;
3)
rozwiązywania sytuacji konfliktowych powstałych w punkcie;
4)
dbania o dobre imię i wizerunek punktu.
2.
Spory powstałe pomiędzy organami, o których mowa w § 9 pkt 2-4, rozstrzyga kierownik punktu.
§  12.
1.
Stanowisko kierownika punktu powierza i odwołuje z niego dyrektor Ośrodka.
2.
Kierownik punktu odpowiada za działalność punktu, w szczególności:
1)
kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz odpowiada za jego realizację;
2)
opracowuje do dnia 30 czerwca każdego roku arkusz organizacji pracy punktu;
3)
ustala rozkład zajęć edukacyjnych;
4)
zwołuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej;
5)
realizuje uchwały rady pedagogicznej;
6)
współpracuje z innymi organami punktu;
7)
sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w punkcie;
8)
zatrudnia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
9)
wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym;
10)
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im odpowiednie warunki do nauki oraz harmonijnego i wszechstronnego rozwoju;
11)
skreśla z listy uczniów, zgodnie z § 8 lub § 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 2;
12)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do dyrektora Ośrodka z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie liczącej mniej niż 7 uczniów;
13)
interweniuje w przypadkach konfliktów w społeczności punktu;
14)
podejmuje decyzje o odwołaniu zajęć edukacyjnych w szczególnych przypadkach;
15)
dysponuje środkami finansowymi punktu zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez dyrektora Ośrodka;
16)
prowadzi i przechowuje dokumentację punktu;
17)
przechowuje pieczęć urzędową punktu;
18)
reprezentuje punkt na zewnątrz.
§  13.
1.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w punkcie bez względu na wymiar czasu pracy.
2.
Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
1)
podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2)
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
3)
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
4)
przygotowanie projektu statutu punktu lub jego zmiany;
5)
uchwalanie statutu punktu;
6)
opiniowanie arkusza organizacji pracy punktu, w tym rozkładu zajęć;
7)
opiniowanie wniosków kierownika punktu w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń pracownikom punktu;
8)
ustalanie regulaminu swojej działalności.
§  14.
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do występowania do rady pedagogicznej, kierownika punktu i dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem punktu.
§  15.
1.
W skład rady rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów, wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2.
Wybory do oddziałowych rad rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym.
3.
W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
§  16.
1.
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie punktu.
2.
Uczniowie w każdym oddziale wybierają spośród siebie, do końca września danego roku szkolnego, po jednym przedstawicielu do samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego, o których mowa w ust. 2, opracowują projekt regulaminu samorządu uczniowskiego, który jest następnie uchwalany przez wszystkich uczniów punktu w głosowaniu równym i tajnym.
4.
Regulamin samorządu uczniowskiego może przewidywać odmienny niż wymieniony w ust. 2 tryb wyboru przedstawicieli. Odmienny tryb wyboru przedstawicieli obowiązuje od następnych wyborów.
5.
Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, kierownikowi punktu oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach punktu, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)
prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami;
2)
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
3)
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
6.
Do zadań samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
1)
rozwijanie demokratycznych form współpracy uczniów i nauczycieli;
2)
kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania;
3)
współdziałanie z pozostałymi organami punktu;
4)
dbanie o mienie punktu;
5)
organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce;
6)
rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami;
7)
dbanie o dobre imię i wizerunek punktu.

Rozdział  5

Organizacja pracy punktu

§  17.
1.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy punktu opracowany przez kierownika punktu i zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka.
2.
Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala kierownik punktu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, o którym mowa w ust. 1.
§  18.
Kierownik punktu, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, przedstawia dyrektorowi Ośrodka projekt organizacji roku szkolnego w punkcie, który uwzględnia organizację roku szkolnego w Republice Irlandii.
§  19.
1.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone oddzielnie dla każdego oddziału, jeżeli w oddziale jest co najmniej siedmiu uczniów.
2.
Maksymalną liczbę uczniów w oddziale określa kierownik punktu uwzględniając warunki organizacyjne, lokalowe i finansowe punktu.
§  20.
1.
Program nauczania realizowany jest przez każdego ucznia przez jeden dzień w tygodniu.
2.
Kierownik punktu, w porozumieniu z radą rodziców, ustala sposób wykorzystania godzin lekcyjnych w ramach godzin do dyspozycji kierownika punktu.
§  21.
1.
Podstawową formą pracy punktu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny wymiar czasu zajęć, o którym mowa w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
3.
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując jednocześnie ogólny wymiar zajęć, o którym mowa przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
4.
Przerwy pomiędzy lekcjami trwają nie krócej niż 5 minut.

Rozdział  6

Biblioteka

§  22.
Punkt posiada bibliotekę, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
§  23.
Szczegółowe zasady pracy biblioteki ustalone są w regulaminie biblioteki.

Rozdział  7

Nauczyciele

§  24.
Kierownik punktu ustala zakres zadań oraz czas pracy wszystkich pracowników punktu.
§  25.
Kierownik punktu powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
§  26.
Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli określa regulamin organizacyjny punktu.

Rozdział  8

Prawa i obowiązki ucznia

§  27.
1.
Uczeń ma prawo do:
1)
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
2)
przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy;
3)
informacji na temat wymagań programowych;
4)
sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny postępów w nauce;
5)
życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i pozostałych pracowników punktu;
6)
zachowania i ochrony prywatności;
7)
poszanowania swoich poglądów, swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich;
8)
poszanowania swojej godności i nietykalności;
9)
występowania z wnioskami do kierownika punktu i nauczycieli w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
10)
korzystania z doraźnej pomocy dydaktycznej nauczycieli;
11)
składania do kierownika punktu skarg w przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka; skarga powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
2.
Uczeń ma obowiązek:
1)
przestrzegać statutu punktu;
2)
na bieżąco śledzić informacje odnoszące się do organizacji procesu kształcenia;
3)
przestrzegać przyjętych społecznie norm i zasad kultury;
4)
respektować decyzje kierownika, a także podporządkowywać się uchwałom rady pedagogicznej;
5)
dbać o dobre imię i wizerunek punktu;
3.
Uczniom zabrania się:
1)
zachowywania się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych;
2)
opuszczania terenu punktu podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych bez zgody kierownika punktu lub opiekuna klasy;
3)
przyprowadzania na teren punktu osób trzecich;
4)
niszczenia mienia punktu oraz innego mienia znajdującego się w obiektach punktu;
5)
przynoszenia na teren punktu alkoholu, papierosów, środków odurzających, petard, środków pirotechnicznych oraz innych środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i innych pracowników punktu;
6)
przynoszenia przedmiotów i sprzętów wartościowych, których nie można właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą;
7)
używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych, urządzeń elektronicznych nagrywających i odtwarzających oraz gier komputerowych.
§  28.
1.
Ucznia można nagrodzić za:
1)
bardzo dobre wyniki w nauce;
2)
udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
3)
działalność społeczną;
4)
działalność na rzecz punktu.
2.
Nagrodami, o których mowa w ust. 1, są:
1)
list pochwalny do rodziców;
2)
dyplom uznania;
3)
nagroda rzeczowa.
3.
Dyplom, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,1.
4.
Nagrodę rzeczową, o której mowa w ust. 2 pkt 3, otrzymuje uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75.
§  29.
Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów określa regulamin punktu.
§  30.
1.
Za uchybienie obowiązkom ucznia, o których mowa w § 27 ust. 2 lub w regulaminie punktu, a także naruszenie zakazów określonych w § 27 ust. 3 uczeń może być ukarany poprzez:
1)
rozmowę dyscyplinująca, bądź list dyscyplinujący;
2)
ustną lub pisemną naganę kierownika punktu;
3)
skreślenie z listy uczniów.
2.
Kierownik ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary lub skreśleniu z listy uczniów.

Rozdział  9

Ocenianie wewnątrzszkolne

§  31.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2)
udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)
dostarczanie rodzicom i nauczycielom stałej informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach;
5)
umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
§  32.
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego oraz promowania ustala rada pedagogiczna.

Rozdział  10

Postanowienia końcowe

§  33.
Uczniowie i absolwenci punktu otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
§  34.
Punkt używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
§  35.
W przypadku likwidacji punktu dokumentację i majątek przekazuje się organowi prowadzącemu lub placówce wskazanej przez ten organ.
§  36.
Statut punktu może być zmieniony na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej złożony do kierownika punktu. Kierownik punktu ma obowiązek przedłożyć wniosek radzie pedagogicznej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania. Zmiany w statucie punktu są uchwalane większością 2/3 głosów.
§  37.
Statut punktu jest przechowywany w dokumentacji punktu. Tekst statutu punktu jest dostępny w bibliotece szkolnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STATUT

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork, zwany dalej "punktem", umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Republiki Irlandii, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.
§  2.
1.
Siedzibą punktu jest Cork.
2.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone w trybie stacjonarnym.
3.
Nauka w punkcie jest bezpłatna.
4.
Punkt może posługiwać się logo.
§  3.
1.
Organem prowadzącym punkt jest Minister Edukacji Narodowej.
2.
Punkt wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Ośrodkiem".
3.
Nadzór pedagogiczny nad kierownikiem punktu sprawuje Dyrektor Ośrodka.
4.
Nadzór nad działalnością punktu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje dyrektor Ośrodka we współpracy z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Irlandii.

Rozdział  2

Cele i zadania punktu

§  4.
Punkt realizuje cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454), w szczególności:
1)
zapewnia uczniom możliwość nauki w systemie kształcenia uzupełniającego;
2)
ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;
3)
podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej;
4)
współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie.
§  5.
1.
Punkt realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1)
prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego oraz planem nauczania uzupełniającego;
2)
tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;
3)
organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:
a)
zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
b)
imprez sportowych,
c)
wycieczek przedmiotowych,
d)
wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
e)
spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki i polityki z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Irlandii;
4)
współpracę w ramach swojej działalności ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.
2.
W zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stosuje się przepisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Punkt nie przeprowadza sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminów poprawkowych związanych z promowaniem.
3.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
4.
W punkcie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej punktu.
5.
Podjęcie działalności w punkcie przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 4, wymaga uzyskania pisemnej zgody kierownika punktu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

Rozdział  3

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do punktu

§  6.
1.
Do punktu przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Republice Irlandii.
2.
Warunkiem przyjęcia ucznia do punktu jest przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły działającej w systemie oświaty Republiki Irlandii.
3.
Jeżeli punkt posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe, do punktu mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi.
§  7.
1.
Rekrutację do punktu prowadzi kierownik punktu.
2.
Kierownik punktu ustala zasady rekrutacji oraz harmonogram przyjmowania uczniów, obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do wiadomości do końca czerwca poprzedniego roku szkolnego.
3.
Nabór uczniów do punktu jest co roku ogłaszany przez kierownika punktu, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy punktu.
4.
O przyjęciu ucznia do punktu decyduje kolejność zgłoszenia.
§  8.
1.
Uczniowie, którzy bez uzasadnionej przyczyny i bez powiadomienia, nie rozpoczną nauki w punkcie do końca września, zostaną skreśleni z listy uczniów, zgodnie z trybem określonym w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2.
Na zwolnione miejsce przyjmuje się ucznia z listy osób, które nie zostały przyjęte do szkoły z powodu braku miejsc.

Rozdział  4

Organy punktu i ich kompetencje

§  9.
Organami punktu są:
1)
kierownik;
2)
rada pedagogiczna;
3)
rada rodziców;
4)
samorząd uczniowski.
§  10.
1.
Organy, o których mowa w § 9 pkt 2-4, działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.
2.
Kierownik bada zgodność regulaminów, o których mowa w pkt 1, ze statutem punktu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia sprzeczności kierownik wzywa właściwy organ punktu do niezwłocznej zmiany regulaminu.
§  11.
1.
Organy punktu współpracują ze sobą w celu:
1)
stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów;
2)
organizowania działalności pozaszkolnej;
3)
rozwiązywania sytuacji konfliktowych powstałych w punkcie;
4)
dbania o dobre imię i wizerunek punktu.
2.
Spory powstałe pomiędzy organami, o których mowa w § 9 pkt 2-4, rozstrzyga kierownik punktu.
§  12.
1.
Stanowisko kierownika punktu powierza i odwołuje z niego dyrektor Ośrodka.
2.
Kierownik punktu odpowiada za działalność punktu, w szczególności:
1)
kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz odpowiada za jego realizację;
2)
opracowuje do dnia 30 czerwca każdego roku arkusz organizacji pracy punktu;
3)
ustala rozkład zajęć edukacyjnych;
4)
zwołuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej;
5)
realizuje uchwały rady pedagogicznej;
6)
współpracuje z innymi organami punktu;
7)
sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w punkcie;
8)
zatrudnia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
9)
wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym;
10)
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im odpowiednie warunki do nauki oraz harmonijnego i wszechstronnego rozwoju;
11)
skreśla z listy uczniów, zgodnie z § 8 lub § 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 2;
12)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do dyrektora Ośrodka z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie liczącej mniej niż 7 uczniów;
13)
interweniuje w przypadkach konfliktów w społeczności punktu;
14)
podejmuje decyzje o odwołaniu zajęć edukacyjnych w szczególnych przypadkach;
15)
dysponuje środkami finansowymi punktu zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez dyrektora Ośrodka;
16)
prowadzi i przechowuje dokumentację punktu;
17)
przechowuje pieczęć urzędową punktu;
18)
reprezentuje punkt na zewnątrz.
§  13.
1.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w punkcie bez względu na wymiar czasu pracy.
2.
Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
1)
podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2)
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
3)
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
4)
przygotowanie projektu statutu punktu lub jego zmiany;
5)
uchwalanie statutu punktu;
6)
opiniowanie arkusza organizacji pracy punktu, w tym rozkładu zajęć;
7)
opiniowanie wniosków kierownika punktu w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń pracownikom punktu;
8)
ustalanie regulaminu swojej działalności.
§  14.
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do występowania do rady pedagogicznej, kierownika punktu i dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem punktu.
§  15.
1.
W skład rady rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów, wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2.
Wybory do oddziałowych rad rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym.
3.
W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
§  16.
1.
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie punktu.
2.
Uczniowie w każdym oddziale wybierają spośród siebie, do końca września danego roku szkolnego, po jednym przedstawicielu do samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego, o których mowa w ust. 2, opracowują projekt regulaminu samorządu uczniowskiego, który jest następnie uchwalany przez wszystkich uczniów punktu w głosowaniu równym i tajnym.
4.
Regulamin samorządu uczniowskiego może przewidywać odmienny niż wymieniony w ust. 2 tryb wyboru przedstawicieli. Odmienny tryb wyboru przedstawicieli obowiązuje od następnych wyborów.
5.
Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, kierownikowi punktu oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach punktu, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)
prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami;
2)
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
3)
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
6.
Do zadań samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
1)
rozwijanie demokratycznych form współpracy uczniów i nauczycieli;
2)
kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania;
3)
współdziałanie z pozostałymi organami punktu;
4)
dbanie o mienie punktu;
5)
organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce;
6)
rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami;
7)
dbanie o dobre imię i wizerunek punktu.

Rozdział  5

Organizacja pracy punktu

§  17.
1.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy punktu opracowany przez kierownika punktu i zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka.
2.
Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala kierownik punktu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, o którym mowa w ust. 1.
§  18.
Kierownik punktu, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, przedstawia dyrektorowi Ośrodka projekt organizacji roku szkolnego w punkcie, który uwzględnia organizację roku szkolnego w Republice Irlandii.
§  19.
1.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone oddzielnie dla każdego oddziału, jeżeli w oddziale jest co najmniej siedmiu uczniów.
2.
Maksymalną liczbę uczniów w oddziale określa kierownik punktu uwzględniając warunki organizacyjne, lokalowe i finansowe punktu.
§  20.
1.
Program nauczania realizowany jest przez każdego ucznia przez jeden dzień w tygodniu.
2.
Kierownik punktu, w porozumieniu z radą rodziców, ustala sposób wykorzystania godzin lekcyjnych w ramach godzin do dyspozycji kierownika punktu.
§  21.
1.
Podstawową formą pracy punktu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny wymiar czasu zajęć, o którym mowa w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
3.
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując jednocześnie ogólny wymiar zajęć, o którym mowa przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
4.
Przerwy pomiędzy lekcjami trwają nie krócej niż 5 minut.

Rozdział  6

Biblioteka

§  22.
Punkt posiada bibliotekę, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
§  23.
Szczegółowe zasady pracy biblioteki ustalone są w regulaminie biblioteki.

Rozdział  7

Nauczyciele

§  24.
Kierownik punktu ustala zakres zadań oraz czas pracy wszystkich pracowników punktu.
§  25.
Kierownik punktu powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
§  26.
Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli określa regulamin organizacyjny punktu.

Rozdział  8

Prawa i obowiązki ucznia

§  27.
1.
Uczeń ma prawo do:
1)
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
2)
przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy;
3)
informacji na temat wymagań programowych;
4)
sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny postępów w nauce;
5)
życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i pozostałych pracowników punktu;
6)
zachowania i ochrony prywatności;
7)
poszanowania swoich poglądów, swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich;
8)
poszanowania swojej godności i nietykalności;
9)
występowania z wnioskami do kierownika punktu i nauczycieli w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
10)
korzystania z doraźnej pomocy dydaktycznej nauczycieli;
11)
składania do kierownika punktu skarg w przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka; skarga powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
2.
Uczeń ma obowiązek:
1)
przestrzegać statutu punktu;
2)
na bieżąco śledzić informacje odnoszące się do organizacji procesu kształcenia;
3)
przestrzegać przyjętych społecznie norm i zasad kultury;
4)
respektować decyzje kierownika, a także podporządkowywać się uchwałom rady pedagogicznej;
5)
dbać o dobre imię i wizerunek punktu;
3.
Uczniom zabrania się:
1)
zachowywania się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych;
2)
opuszczania terenu punktu podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych bez zgody kierownika punktu lub opiekuna klasy;
3)
przyprowadzania na teren punktu osób trzecich;
4)
niszczenia mienia punktu oraz innego mienia znajdującego się w obiektach punktu;
5)
przynoszenia na teren punktu alkoholu, papierosów, środków odurzających, petard, środków pirotechnicznych oraz innych środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i innych pracowników punktu;
6)
przynoszenia przedmiotów i sprzętów wartościowych, których nie można właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą;
7)
używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych, urządzeń elektronicznych nagrywających i odtwarzających oraz gier komputerowych.
§  28.
1.
Ucznia można nagrodzić za:
1)
bardzo dobre wyniki w nauce;
2)
udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
3)
działalność społeczną;
4)
działalność na rzecz punktu.
2.
Nagrodami, o których mowa w ust. 1, są:
1)
list pochwalny do rodziców;
2)
dyplom uznania;
3)
nagroda rzeczowa.
3.
Dyplom, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,1.
4.
Nagrodę rzeczową, o której mowa w ust. 2 pkt 3, otrzymuje uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75.
§  29.
Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów określa regulamin punktu.
§  30.
1.
Za uchybienie obowiązkom ucznia, o których mowa w § 27 ust. 2 lub w regulaminie punktu, a także naruszenie zakazów określonych w § 27 ust. 3 uczeń może być ukarany poprzez:
1)
rozmowę dyscyplinująca, bądź list dyscyplinujący;
2)
ustną lub pisemną naganę kierownika punktu;
3)
skreślenie z listy uczniów.
2.
Kierownik ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary lub skreśleniu z listy uczniów.

Rozdział  9

Ocenianie wewnątrzszkolne

§  31.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2)
udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)
dostarczanie rodzicom i nauczycielom stałej informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach;
5)
umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
§  32.
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego oraz promowania ustala rada pedagogiczna.

Rozdział  10

Postanowienia końcowe

§  33.
Uczniowie i absolwenci punktu otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
§  34.
Punkt używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
§  35.
W przypadku likwidacji punktu dokumentację i majątek przekazuje się organowi prowadzącemu lub placówce wskazanej przez ten organ.
§  36.
Statut punktu może być zmieniony na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej złożony do kierownika punktu. Kierownik punktu ma obowiązek przedłożyć wniosek radzie pedagogicznej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania. Zmiany w statucie punktu są uchwalane większością 2/3 głosów.
§  37.
Statut punktu jest przechowywany w dokumentacji punktu. Tekst statutu punktu jest dostępny w bibliotece szkolnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

STATUT

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Limerick

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Limerick, zwany dalej "punktem", umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Republiki Irlandii, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.
§  2.
1.
Siedzibą punktu jest Limerick.
2.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone w trybie stacjonarnym.
3.
Nauka w punkcie jest bezpłatna.
4.
Punkt może posługiwać się logo.
§  3.
1.
Organem prowadzącym punkt jest Minister Edukacji Narodowej.
2.
Punkt wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Ośrodkiem".
3.
Nadzór pedagogiczny nad kierownikiem punktu sprawuje Dyrektor Ośrodka.
4.
Nadzór nad działalnością punktu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje dyrektor Ośrodka we współpracy z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Irlandii.

Rozdział  2

Cele i zadania punktu

§  4.
Punkt realizuje cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454), w szczególności:
1)
zapewnia uczniom możliwość nauki w systemie kształcenia uzupełniającego;
2)
ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;
3)
podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej;
4)
współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie.
§  5.
1.
Punkt realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1)
prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego oraz planem nauczania uzupełniającego;
2)
tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;
3)
organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:
a)
zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
b)
imprez sportowych,
c)
wycieczek przedmiotowych,
d)
wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
e)
spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki i polityki z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Irlandii;
4)
współpracę w ramach swojej działalności ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.
2.
W zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stosuje się przepisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Punkt nie przeprowadza sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminów poprawkowych związanych z promowaniem.
3.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
4.
W punkcie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej punktu.
5.
Podjęcie działalności w punkcie przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 4, wymaga uzyskania pisemnej zgody kierownika punktu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

Rozdział  3

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do punktu

§  6.
1.
Do punktu przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Republice Irlandii.
2.
Warunkiem przyjęcia ucznia do punktu jest przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły działającej w systemie oświaty Republiki Irlandii.
3.
Jeżeli punkt posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe, do punktu mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi.
§  7.
1.
Rekrutację do punktu prowadzi kierownik punktu.
2.
Kierownik punktu ustala zasady rekrutacji oraz harmonogram przyjmowania uczniów, obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do wiadomości do końca czerwca poprzedniego roku szkolnego.
3.
Nabór uczniów do punktu jest co roku ogłaszany przez kierownika punktu, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy punktu.
4.
O przyjęciu ucznia do punktu decyduje kolejność zgłoszenia.
§  8.
1.
Uczniowie, którzy bez uzasadnionej przyczyny i bez powiadomienia, nie rozpoczną nauki w punkcie do końca września, zostaną skreśleni z listy uczniów, zgodnie z trybem określonym w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2.
Na zwolnione miejsce przyjmuje się ucznia z listy osób, które nie zostały przyjęte do szkoły z powodu braku miejsc.

Rozdział  4

Organy punktu i ich kompetencje

§  9.
Organami punktu są:
1)
kierownik;
2)
rada pedagogiczna;
3)
rada rodziców;
4)
samorząd uczniowski.
§  10.
1.
Organy, o których mowa w § 9 pkt 2-4, działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.
2.
Kierownik bada zgodność regulaminów, o których mowa w pkt 1, ze statutem punktu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia sprzeczności kierownik wzywa właściwy organ punktu do niezwłocznej zmiany regulaminu.
§  11.
1.
Organy punktu współpracują ze sobą w celu:
1)
stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów;
2)
organizowania działalności pozaszkolnej;
3)
rozwiązywania sytuacji konfliktowych powstałych w punkcie;
4)
dbania o dobre imię i wizerunek punktu.
2.
Spory powstałe pomiędzy organami, o których mowa w § 9 pkt 2-4, rozstrzyga kierownik punktu.
§  12.
1.
Stanowisko kierownika punktu powierza i odwołuje z niego dyrektor Ośrodka.
2.
Kierownik punktu odpowiada za działalność punktu, w szczególności:
1)
kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz odpowiada za jego realizację;
2)
opracowuje do dnia 30 czerwca każdego roku arkusz organizacji pracy punktu;
3)
ustala rozkład zajęć edukacyjnych;
4)
zwołuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej;
5)
realizuje uchwały rady pedagogicznej;
6)
współpracuje z innymi organami punktu;
7)
sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w punkcie;
8)
zatrudnia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
9)
wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym;
10)
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im odpowiednie warunki do nauki oraz harmonijnego i wszechstronnego rozwoju;
11)
skreśla z listy uczniów, zgodnie z § 8 lub § 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 2;
12)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do dyrektora Ośrodka z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie liczącej mniej niż 7 uczniów;
13)
interweniuje w przypadkach konfliktów w społeczności punktu;
14)
podejmuje decyzje o odwołaniu zajęć edukacyjnych w szczególnych przypadkach;
15)
dysponuje środkami finansowymi punktu zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez dyrektora Ośrodka;
16)
prowadzi i przechowuje dokumentację punktu;
17)
przechowuje pieczęć urzędową punktu;
18)
reprezentuje punkt na zewnątrz.
§  13.
1.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w punkcie bez względu na wymiar czasu pracy.
2.
Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
1)
podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2)
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
3)
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
4)
przygotowanie projektu statutu punktu lub jego zmiany;
5)
uchwalanie statutu punktu;
6)
opiniowanie arkusza organizacji pracy punktu, w tym rozkładu zajęć;
7)
opiniowanie wniosków kierownika punktu w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń pracownikom punktu;
8)
ustalanie regulaminu swojej działalności.
§  14.
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do występowania do rady pedagogicznej, kierownika punktu i dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem punktu.
§  15.
1.
W skład rady rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów, wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2.
Wybory do oddziałowych rad rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym.
3.
W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
§  16.
1.
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie punktu.
2.
Uczniowie w każdym oddziale wybierają spośród siebie, do końca września danego roku szkolnego, po jednym przedstawicielu do samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego, o których mowa w ust. 2, opracowują projekt regulaminu samorządu uczniowskiego, który jest następnie uchwalany przez wszystkich uczniów punktu w głosowaniu równym i tajnym.
4.
Regulamin samorządu uczniowskiego może przewidywać odmienny niż wymieniony w ust. 2 tryb wyboru przedstawicieli. Odmienny tryb wyboru przedstawicieli obowiązuje od następnych wyborów.
5.
Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, kierownikowi punktu oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach punktu, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)
prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami;
2)
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
3)
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
6.
Do zadań samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
1)
rozwijanie demokratycznych form współpracy uczniów i nauczycieli;
2)
kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania;
3)
współdziałanie z pozostałymi organami punktu;
4)
dbanie o mienie punktu;
5)
organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce;
6)
rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami;
7)
dbanie o dobre imię i wizerunek punktu.

Rozdział  5

Organizacja pracy punktu

§  17.
1.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy punktu opracowany przez kierownika punktu i zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka.
2.
Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala kierownik punktu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, o którym mowa w ust. 1.
§  18.
Kierownik punktu, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, przedstawia dyrektorowi Ośrodka projekt organizacji roku szkolnego w punkcie, który uwzględnia organizację roku szkolnego w Republice Irlandii.
§  19.
1.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone oddzielnie dla każdego oddziału, jeżeli w oddziale jest co najmniej siedmiu uczniów.
2.
Maksymalną liczbę uczniów w oddziale określa kierownik punktu uwzględniając warunki organizacyjne, lokalowe i finansowe punktu.
§  20.
1.
Program nauczania realizowany jest przez każdego ucznia przez jeden dzień w tygodniu.
2.
Kierownik punktu, w porozumieniu z radą rodziców, ustala sposób wykorzystania godzin lekcyjnych w ramach godzin do dyspozycji kierownika punktu.
§  21.
1.
Podstawową formą pracy punktu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny wymiar czasu zajęć, o którym mowa w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
3.
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując jednocześnie ogólny wymiar zajęć, o którym mowa przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
4.
Przerwy pomiędzy lekcjami trwają nie krócej niż 5 minut.

Rozdział  6

Biblioteka

§  22.
Punkt posiada bibliotekę, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
§  23.
Szczegółowe zasady pracy biblioteki ustalone są w regulaminie biblioteki.

Rozdział  7

Nauczyciele

§  24.
Kierownik punktu ustala zakres zadań oraz czas pracy wszystkich pracowników punktu.
§  25.
Kierownik punktu powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
§  26.
Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli określa regulamin organizacyjny punktu.

Rozdział  8

Prawa i obowiązki ucznia

§  27.
1.
Uczeń ma prawo do:
1)
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
2)
przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy;
3)
informacji na temat wymagań programowych;
4)
sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny postępów w nauce;
5)
życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i pozostałych pracowników punktu;
6)
zachowania i ochrony prywatności;
7)
poszanowania swoich poglądów, swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich;
8)
poszanowania swojej godności i nietykalności;
9)
występowania z wnioskami do kierownika punktu i nauczycieli w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
10)
korzystania z doraźnej pomocy dydaktycznej nauczycieli;
11)
składania do kierownika punktu skarg w przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka; skarga powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
2.
Uczeń ma obowiązek:
1)
przestrzegać statutu punktu;
2)
na bieżąco śledzić informacje odnoszące się do organizacji procesu kształcenia;
3)
przestrzegać przyjętych społecznie norm i zasad kultury;
4)
respektować decyzje kierownika, a także podporządkowywać się uchwałom rady pedagogicznej;
5)
dbać o dobre imię i wizerunek punktu;
3.
Uczniom zabrania się:
1)
zachowywania się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych;
2)
opuszczania terenu punktu podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych bez zgody kierownika punktu lub opiekuna klasy;
3)
przyprowadzania na teren punktu osób trzecich;
4)
niszczenia mienia punktu oraz innego mienia znajdującego się w obiektach punktu;
5)
przynoszenia na teren punktu alkoholu, papierosów, środków odurzających, petard, środków pirotechnicznych oraz innych środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i innych pracowników punktu;
6)
przynoszenia przedmiotów i sprzętów wartościowych, których nie można właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą;
7)
używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych, urządzeń elektronicznych nagrywających i odtwarzających oraz gier komputerowych.
§  28.
1.
Ucznia można nagrodzić za:
1)
bardzo dobre wyniki w nauce;
2)
udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
3)
działalność społeczną;
4)
działalność na rzecz punktu.
2.
Nagrodami, o których mowa w ust. 1, są:
1)
list pochwalny do rodziców;
2)
dyplom uznania;
3)
nagroda rzeczowa.
3.
Dyplom, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,1.
4.
Nagrodę rzeczową, o której mowa w ust. 2 pkt 3, otrzymuje uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75.
§  29.
Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów określa regulamin punktu.
§  30.
1.
Za uchybienie obowiązkom ucznia, o których mowa w § 27 ust. 2 lub w regulaminie punktu, a także naruszenie zakazów określonych w § 27 ust. 3 uczeń może być ukarany poprzez:
1)
rozmowę dyscyplinująca, bądź list dyscyplinujący;
2)
ustną lub pisemną naganę kierownika punktu;
3)
skreślenie z listy uczniów.
2.
Kierownik ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary lub skreśleniu z listy uczniów.

Rozdział  9

Ocenianie wewnątrzszkolne

§  31.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2)
udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)
dostarczanie rodzicom i nauczycielom stałej informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach;
5)
umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
§  32.
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego oraz promowania ustala rada pedagogiczna.

Rozdział  10

Postanowienia końcowe

§  33.
Uczniowie i absolwenci punktu otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
§  34.
Punkt używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
§  35.
W przypadku likwidacji punktu dokumentację i majątek przekazuje się organowi prowadzącemu lub placówce wskazanej przez ten organ.
§  36.
Statut punktu może być zmieniony na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej złożony do kierownika punktu. Kierownik punktu ma obowiązek przedłożyć wniosek radzie pedagogicznej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania. Zmiany w statucie punktu są uchwalane większością 2/3 głosów.
§  37.
Statut punktu jest przechowywany w dokumentacji punktu. Tekst statutu punktu jest dostępny w bibliotece szkolnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

STATUT

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan, zwany dalej "punktem", umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Republiki Irlandii, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.
§  2.
1.
Siedzibą punktu jest Cavan.
2.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone w trybie stacjonarnym.
3.
Nauka w punkcie jest bezpłatna.
4.
Punkt może posługiwać się logo.
§  3.
1.
Organem prowadzącym punkt jest Minister Edukacji Narodowej.
2.
Punkt wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Ośrodkiem".
3.
Nadzór pedagogiczny nad kierownikiem punktu sprawuje Dyrektor Ośrodka.
4.
Nadzór nad działalnością punktu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje dyrektor Ośrodka we współpracy z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Irlandii.

Rozdział  2

Cele i zadania punktu

§  4.
Punkt realizuje cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454), w szczególności:
1)
zapewnia uczniom możliwość nauki w systemie kształcenia uzupełniającego;
2)
ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;
3)
podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej;
4)
współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie.
§  5.
1.
Punkt realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1)
prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego oraz planem nauczania uzupełniającego;
2)
tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;
3)
organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:
a)
zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
b)
imprez sportowych,
c)
wycieczek przedmiotowych,
d)
wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
e)
spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki i polityki z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Irlandii;
4)
współpracę w ramach swojej działalności ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.
2.
W zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stosuje się przepisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Punkt nie przeprowadza sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminów poprawkowych związanych z promowaniem.
3.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
4.
W punkcie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej punktu.
5.
Podjęcie działalności w punkcie przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 4, wymaga uzyskania pisemnej zgody kierownika punktu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

Rozdział  3

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do punktu

§  6.
1.
Do punktu przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Republice Irlandii.
2.
Warunkiem przyjęcia ucznia do punktu jest przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły działającej w systemie oświaty Republiki Irlandii.
3.
Jeżeli punkt posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe, do punktu mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi.
§  7.
1.
Rekrutację do punktu prowadzi kierownik punktu.
2.
Kierownik punktu ustala zasady rekrutacji oraz harmonogram przyjmowania uczniów, obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do wiadomości do końca czerwca poprzedniego roku szkolnego.
3.
Nabór uczniów do punktu jest co roku ogłaszany przez kierownika punktu, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy punktu.
4.
O przyjęciu ucznia do punktu decyduje kolejność zgłoszenia.
§  8.
1.
Uczniowie, którzy bez uzasadnionej przyczyny i bez powiadomienia, nie rozpoczną nauki w punkcie do końca września, zostaną skreśleni z listy uczniów, zgodnie z trybem określonym w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2.
Na zwolnione miejsce przyjmuje się ucznia z listy osób, które nie zostały przyjęte do szkoły z powodu braku miejsc.

Rozdział  4

Organy punktu i ich kompetencje

§  9.
Organami punktu są:
1)
kierownik;
2)
rada pedagogiczna;
3)
rada rodziców;
4)
samorząd uczniowski.
§  10.
1.
Organy, o których mowa w § 9 pkt 2-4, działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.
2.
Kierownik bada zgodność regulaminów, o których mowa w pkt 1, ze statutem punktu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia sprzeczności kierownik wzywa właściwy organ punktu do niezwłocznej zmiany regulaminu.
§  11.
1.
Organy punktu współpracują ze sobą w celu:
1)
stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów;
2)
organizowania działalności pozaszkolnej;
3)
rozwiązywania sytuacji konfliktowych powstałych w punkcie;
4)
dbania o dobre imię i wizerunek punktu.
2.
Spory powstałe pomiędzy organami, o których mowa w § 9 pkt 2-4, rozstrzyga kierownik punktu.
§  12.
1.
Stanowisko kierownika punktu powierza i odwołuje z niego dyrektor Ośrodka.
2.
Kierownik punktu odpowiada za działalność punktu, w szczególności:
1)
kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz odpowiada za jego realizację;
2)
opracowuje do dnia 30 czerwca każdego roku arkusz organizacji pracy punktu;
3)
ustala rozkład zajęć edukacyjnych;
4)
zwołuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej;
5)
realizuje uchwały rady pedagogicznej;
6)
współpracuje z innymi organami punktu;
7)
sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w punkcie;
8)
zatrudnia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
9)
wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym;
10)
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im odpowiednie warunki do nauki oraz harmonijnego i wszechstronnego rozwoju;
11)
skreśla z listy uczniów, zgodnie z § 8 lub § 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 2;
12)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do dyrektora Ośrodka z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie liczącej mniej niż 7 uczniów;
13)
interweniuje w przypadkach konfliktów w społeczności punktu;
14)
podejmuje decyzje o odwołaniu zajęć edukacyjnych w szczególnych przypadkach;
15)
dysponuje środkami finansowymi punktu zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez dyrektora Ośrodka;
16)
prowadzi i przechowuje dokumentację punktu;
17)
przechowuje pieczęć urzędową punktu;
18)
reprezentuje punkt na zewnątrz.
§  13.
1.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w punkcie bez względu na wymiar czasu pracy.
2.
Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
1)
podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2)
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
3)
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
4)
przygotowanie projektu statutu punktu lub jego zmiany;
5)
uchwalanie statutu punktu;
6)
opiniowanie arkusza organizacji pracy punktu, w tym rozkładu zajęć;
7)
opiniowanie wniosków kierownika punktu w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń pracownikom punktu;
8)
ustalanie regulaminu swojej działalności.
§  14.
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do występowania do rady pedagogicznej, kierownika punktu i dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem punktu.
§  15.
1.
W skład rady rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów, wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2.
Wybory do oddziałowych rad rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym.
3.
W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
§  16.
1.
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie punktu.
2.
Uczniowie w każdym oddziale wybierają spośród siebie, do końca września danego roku szkolnego, po jednym przedstawicielu do samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego, o których mowa w ust. 2, opracowują projekt regulaminu samorządu uczniowskiego, który jest następnie uchwalany przez wszystkich uczniów punktu w głosowaniu równym i tajnym.
4.
Regulamin samorządu uczniowskiego może przewidywać odmienny niż wymieniony w ust. 2 tryb wyboru przedstawicieli. Odmienny tryb wyboru przedstawicieli obowiązuje od następnych wyborów.
5.
Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, kierownikowi punktu oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach punktu, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)
prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami;
2)
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
3)
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
6.
Do zadań samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
1)
rozwijanie demokratycznych form współpracy uczniów i nauczycieli;
2)
kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania;
3)
współdziałanie z pozostałymi organami punktu;
4)
dbanie o mienie punktu;
5)
organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce;
6)
rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami;
7)
dbanie o dobre imię i wizerunek punktu.

Rozdział  5

Organizacja pracy punktu

§  17.
1.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy punktu opracowany przez kierownika punktu i zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka.
2.
Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala kierownik punktu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, o którym mowa w ust. 1.
§  18.
Kierownik punktu, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, przedstawia dyrektorowi Ośrodka projekt organizacji roku szkolnego w punkcie, który uwzględnia organizację roku szkolnego w Republice Irlandii.
§  19.
1.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone oddzielnie dla każdego oddziału, jeżeli w oddziale jest co najmniej siedmiu uczniów.
2.
Maksymalną liczbę uczniów w oddziale określa kierownik punktu uwzględniając warunki organizacyjne, lokalowe i finansowe punktu.
§  20.
1.
Program nauczania realizowany jest przez każdego ucznia przez jeden dzień w tygodniu.
2.
Kierownik punktu, w porozumieniu z radą rodziców, ustala sposób wykorzystania godzin lekcyjnych w ramach godzin do dyspozycji kierownika punktu.
§  21.
1.
Podstawową formą pracy punktu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny wymiar czasu zajęć, o którym mowa w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
3.
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując jednocześnie ogólny wymiar zajęć, o którym mowa przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
4.
Przerwy pomiędzy lekcjami trwają nie krócej niż 5 minut.

Rozdział  6

Biblioteka

§  22.
Punkt posiada bibliotekę, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
§  23.
Szczegółowe zasady pracy biblioteki ustalone są w regulaminie biblioteki.

Rozdział  7

Nauczyciele

§  24.
Kierownik punktu ustala zakres zadań oraz czas pracy wszystkich pracowników punktu.
§  25.
Kierownik punktu powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
§  26.
Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli określa regulamin organizacyjny punktu.

Rozdział  8

Prawa i obowiązki ucznia

§  27.
1.
Uczeń ma prawo do:
1)
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
2)
przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy;
3)
informacji na temat wymagań programowych;
4)
sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny postępów w nauce;
5)
życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i pozostałych pracowników punktu;
6)
zachowania i ochrony prywatności;
7)
poszanowania swoich poglądów, swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich;
8)
poszanowania swojej godności i nietykalności;
9)
występowania z wnioskami do kierownika punktu i nauczycieli w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
10)
korzystania z doraźnej pomocy dydaktycznej nauczycieli;
11)
składania do kierownika punktu skarg w przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka; skarga powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
2.
Uczeń ma obowiązek:
1)
przestrzegać statutu punktu;
2)
na bieżąco śledzić informacje odnoszące się do organizacji procesu kształcenia;
3)
przestrzegać przyjętych społecznie norm i zasad kultury;
4)
respektować decyzje kierownika, a także podporządkowywać się uchwałom rady pedagogicznej;
5)
dbać o dobre imię i wizerunek punktu;
3.
Uczniom zabrania się:
1)
zachowywania się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych;
2)
opuszczania terenu punktu podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych bez zgody kierownika punktu lub opiekuna klasy;
3)
przyprowadzania na teren punktu osób trzecich;
4)
niszczenia mienia punktu oraz innego mienia znajdującego się w obiektach punktu;
5)
przynoszenia na teren punktu alkoholu, papierosów, środków odurzających, petard, środków pirotechnicznych oraz innych środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i innych pracowników punktu;
6)
przynoszenia przedmiotów i sprzętów wartościowych, których nie można właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą;
7)
używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych, urządzeń elektronicznych nagrywających i odtwarzających oraz gier komputerowych.
§  28.
1.
Ucznia można nagrodzić za:
1)
bardzo dobre wyniki w nauce;
2)
udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
3)
działalność społeczną;
4)
działalność na rzecz punktu.
2.
Nagrodami, o których mowa w ust. 1, są:
1)
list pochwalny do rodziców;
2)
dyplom uznania;
3)
nagroda rzeczowa.
3.
Dyplom, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,1.
4.
Nagrodę rzeczową, o której mowa w ust. 2 pkt 3, otrzymuje uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75.
§  29.
Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów określa regulamin punktu.
§  30.
1.
Za uchybienie obowiązkom ucznia, o których mowa w § 27 ust. 2 lub w regulaminie punktu, a także naruszenie zakazów określonych w § 27 ust. 3 uczeń może być ukarany poprzez:
1)
rozmowę dyscyplinująca, bądź list dyscyplinujący;
2)
ustną lub pisemną naganę kierownika punktu;
3)
skreślenie z listy uczniów.
2.
Kierownik ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary lub skreśleniu z listy uczniów.

Rozdział  9

Ocenianie wewnątrzszkolne

§  31.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2)
udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)
dostarczanie rodzicom i nauczycielom stałej informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach;
5)
umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
§  32.
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego oraz promowania ustala rada pedagogiczna.

Rozdział  10

Postanowienia końcowe

§  33.
Uczniowie i absolwenci punktu otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
§  34.
Punkt używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
§  35.
W przypadku likwidacji punktu dokumentację i majątek przekazuje się organowi prowadzącemu lub placówce wskazanej przez ten organ.
§  36.
Statut punktu może być zmieniony na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej złożony do kierownika punktu. Kierownik punktu ma obowiązek przedłożyć wniosek radzie pedagogicznej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania. Zmiany w statucie punktu są uchwalane większością 2/3 głosów.
§  37.
Statut punktu jest przechowywany w dokumentacji punktu. Tekst statutu punktu jest dostępny w bibliotece szkolnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

STATUT

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Londynie, zwany dalej "punktem", umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pónocnej, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.
§  2.
1.
Siedzibą punktu jest Londyn.
2.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone w trybie stacjonarnym.
3.
Nauka w punkcie jest bezpłatna.
4.
Punkt może posługiwać się logo.
§  3.
1.
Organem prowadzącym punkt jest Minister Edukacji Narodowej.
2.
Punkt wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Ośrodkiem".
3.
Nadzór pedagogiczny nad kierownikiem punktu sprawuje Dyrektor Ośrodka.
4.
Nadzór nad działalnością punktu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje dyrektor Ośrodka we współpracy z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pónocnej.

Rozdział  2

Cele i zadania punktu

§  4.
Punkt realizuje cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454), w szczególności:
1)
zapewnia uczniom możliwość nauki w systemie kształcenia uzupełniającego;
2)
ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;
3)
podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej;
4)
współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie.
§  5.
1.
Punkt realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1)
prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego oraz planem nauczania uzupełniającego;
2)
tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;
3)
organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:
a)
zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
b)
imprez sportowych,
c)
wycieczek przedmiotowych,
d)
wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
e)
spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki i polityki z Rzeczpospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pónocnej;
4)
współpracę w ramach swojej działalności ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.
2.
W zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stosuje się przepisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Punkt nie przeprowadza sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminów poprawkowych związanych z promowaniem.
3.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
4.
W punkcie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej punktu.
5.
Podjęcie działalności w punkcie przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 4, wymaga uzyskania pisemnej zgody kierownika punktu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

Rozdział  3

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do punktu

§  6.
1.
Do punktu przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
2.
Warunkiem przyjęcia ucznia do punktu jest przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły działającej w systemie oświaty Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pónocnej.
3.
Jeżeli punkt posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe, do punktu mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi.
§  7.
1.
Rekrutację do punktu prowadzi kierownik punktu.
2.
Kierownik punktu ustala zasady rekrutacji oraz harmonogram przyjmowania uczniów, obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do wiadomości do końca czerwca poprzedniego roku szkolnego.
3.
Nabór uczniów do punktu jest co roku ogłaszany przez kierownika punktu, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy punktu.
4.
O przyjęciu ucznia do punktu decyduje kolejność zgłoszenia.
§  8.
1.
Uczniowie, którzy bez uzasadnionej przyczyny i bez powiadomienia, nie rozpoczną nauki w punkcie do końca września, zostaną skreśleni z listy uczniów, zgodnie z trybem określonym w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2.
Na zwolnione miejsce przyjmuje się ucznia z listy osób, które nie zostały przyjęte do szkoły z powodu braku miejsc.

Rozdział  4

Organy punktu i ich kompetencje

§  9.
Organami punktu są:
1)
kierownik;
2)
rada pedagogiczna;
3)
rada rodziców;
4)
samorząd uczniowski.
§  10.
1.
Organy, o których mowa w § 9 pkt 2-4, działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.
2.
Kierownik bada zgodność regulaminów, o których mowa w pkt 1, ze statutem punktu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia sprzeczności kierownik wzywa właściwy organ punktu do niezwłocznej zmiany regulaminu.
§  11.
1.
Organy punktu współpracują ze sobą w celu:
1)
stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów;
2)
organizowania działalności pozaszkolnej;
3)
rozwiązywania sytuacji konfliktowych powstałych w punkcie;
4)
dbania o dobre imię i wizerunek punktu.
2.
Spory powstałe pomiędzy organami, o których mowa w § 9 pkt 2-4, rozstrzyga kierownik punktu.
§  12.
1.
Stanowisko kierownika punktu powierza i odwołuje z niego dyrektor Ośrodka.
2.
Kierownik punktu odpowiada za działalność punktu, w szczególności:
1)
kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz odpowiada za jego realizację;
2)
opracowuje do dnia 30 czerwca każdego roku arkusz organizacji pracy punktu;
3)
ustala rozkład zajęć edukacyjnych;
4)
zwołuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej;
5)
realizuje uchwały rady pedagogicznej;
6)
współpracuje z innymi organami punktu;
7)
sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w punkcie;
8)
zatrudnia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
9)
wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym;
10)
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im odpowiednie warunki do nauki oraz harmonijnego i wszechstronnego rozwoju;
11)
skreśla z listy uczniów, zgodnie z § 8 lub § 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 2;
12)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do dyrektora Ośrodka z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie liczącej mniej niż 7 uczniów;
13)
interweniuje w przypadkach konfliktów w społeczności punktu;
14)
podejmuje decyzje o odwołaniu zajęć edukacyjnych w szczególnych przypadkach;
15)
dysponuje środkami finansowymi punktu zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez dyrektora Ośrodka;
16)
prowadzi i przechowuje dokumentację punktu;
17)
przechowuje pieczęć urzędową punktu;
18)
reprezentuje punkt na zewnątrz.
§  13.
1.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w punkcie bez względu na wymiar czasu pracy.
2.
Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
1)
podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2)
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
3)
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
4)
przygotowanie projektu statutu punktu lub jego zmiany;
5)
uchwalanie statutu punktu;
6)
opiniowanie arkusza organizacji pracy punktu, w tym rozkładu zajęć;
7)
opiniowanie wniosków kierownika punktu w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń pracownikom punktu;
8)
ustalanie regulaminu swojej działalności.
§  14.
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do występowania do rady pedagogicznej, kierownika punktu i dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem punktu.
§  15.
1.
W skład rady rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów, wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2.
Wybory do oddziałowych rad rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym.
3.
W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
§  16.
1.
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie punktu.
2.
Uczniowie w każdym oddziale wybierają spośród siebie, do końca września danego roku szkolnego, po jednym przedstawicielu do samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego, o których mowa w ust. 2, opracowują projekt regulaminu samorządu uczniowskiego, który jest następnie uchwalany przez wszystkich uczniów punktu w głosowaniu równym i tajnym.
4.
Regulamin samorządu uczniowskiego może przewidywać odmienny niż wymieniony w ust. 2 tryb wyboru przedstawicieli. Odmienny tryb wyboru przedstawicieli obowiązuje od następnych wyborów.
5.
Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, kierownikowi punktu oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach punktu, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)
prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami;
2)
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
3)
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
6.
Do zadań samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
1)
rozwijanie demokratycznych form współpracy uczniów i nauczycieli;
2)
kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania;
3)
współdziałanie z pozostałymi organami punktu;
4)
dbanie o mienie punktu;
5)
organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce;
6)
rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami;
7)
dbanie o dobre imię i wizerunek punktu.

Rozdział  5

Organizacja pracy punktu

§  17.
1.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy punktu opracowany przez kierownika punktu i zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka.
2.
Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala kierownik punktu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, o którym mowa w ust. 1.
§  18.
Kierownik punktu, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, przedstawia dyrektorowi Ośrodka projekt organizacji roku szkolnego w punkcie, który uwzględnia organizację roku szkolnego w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
§  19.
1.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone oddzielnie dla każdego oddziału, jeżeli w oddziale jest co najmniej siedmiu uczniów.
2.
Maksymalną liczbę uczniów w oddziale określa kierownik punktu uwzględniając warunki organizacyjne, lokalowe i finansowe punktu.
§  20.
1.
Program nauczania realizowany jest przez każdego ucznia przez jeden dzień w tygodniu.
2.
Kierownik punktu, w porozumieniu z radą rodziców, ustala sposób wykorzystania godzin lekcyjnych w ramach godzin do dyspozycji kierownika punktu.
§  21.
1.
Podstawową formą pracy punktu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny wymiar czasu zajęć, o którym mowa w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
3.
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując jednocześnie ogólny wymiar zajęć, o którym mowa przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
4.
Przerwy pomiędzy lekcjami trwają nie krócej niż 5 minut.

Rozdział  6

Biblioteka

§  22.
Punkt posiada bibliotekę, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
§  23.
Szczegółowe zasady pracy biblioteki ustalone są w regulaminie biblioteki.

Rozdział  7

Nauczyciele

§  24.
Kierownik punktu ustala zakres zadań oraz czas pracy wszystkich pracowników punktu.
§  25.
Kierownik punktu powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
§  26.
Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli określa regulamin organizacyjny punktu.

Rozdział  8

Prawa i obowiązki ucznia

§  27.
1.
Uczeń ma prawo do:
1)
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
2)
przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy;
3)
informacji na temat wymagań programowych;
4)
sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny postępów w nauce;
5)
życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i pozostałych pracowników punktu;
6)
zachowania i ochrony prywatności;
7)
poszanowania swoich poglądów, swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich;
8)
poszanowania swojej godności i nietykalności;
9)
występowania z wnioskami do kierownika punktu i nauczycieli w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
10)
korzystania z doraźnej pomocy dydaktycznej nauczycieli;
11)
składania do kierownika punktu skarg w przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka; skarga powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
2.
Uczeń ma obowiązek:
1)
przestrzegać statutu punktu;
2)
na bieżąco śledzić informacje odnoszące się do organizacji procesu kształcenia;
3)
przestrzegać przyjętych społecznie norm i zasad kultury;
4)
respektować decyzje kierownika, a także podporządkowywać się uchwałom rady pedagogicznej;
5)
dbać o dobre imię i wizerunek punktu;
3.
Uczniom zabrania się:
1)
zachowywania się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych;
2)
opuszczania terenu punktu podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych bez zgody kierownika punktu lub opiekuna klasy;
3)
przyprowadzania na teren punktu osób trzecich;
4)
niszczenia mienia punktu oraz innego mienia znajdującego się w obiektach punktu;
5)
przynoszenia na teren punktu alkoholu, papierosów, środków odurzających, petard, środków pirotechnicznych oraz innych środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i innych pracowników punktu;
6)
przynoszenia przedmiotów i sprzętów wartościowych, których nie można właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą;
7)
używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych, urządzeń elektronicznych nagrywających i odtwarzających oraz gier komputerowych.
§  28.
1.
Ucznia można nagrodzić za:
1)
bardzo dobre wyniki w nauce;
2)
udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
3)
działalność społeczną;
4)
działalność na rzecz punktu.
2.
Nagrodami, o których mowa w ust. 1, są:
1)
list pochwalny do rodziców;
2)
dyplom uznania;
3)
nagroda rzeczowa.
3.
Dyplom, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,1.
4.
Nagrodę rzeczową, o której mowa w ust. 2 pkt 3, otrzymuje uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75.
§  29.
Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów określa regulamin punktu.
§  30.
1.
Za uchybienie obowiązkom ucznia, o których mowa w § 27 ust. 2 lub w regulaminie punktu, a także naruszenie zakazów określonych w § 27 ust. 3 uczeń może być ukarany poprzez:
1)
rozmowę dyscyplinująca, bądź list dyscyplinujący;
2)
ustną lub pisemną naganę kierownika punktu;
3)
skreślenie z listy uczniów.
2.
Kierownik ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary lub skreśleniu z listy uczniów.

Rozdział  9

Ocenianie wewnątrzszkolne

§  31.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2)
udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)
dostarczanie rodzicom i nauczycielom stałej informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach;
5)
umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
§  32.
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego oraz promowania ustala rada pedagogiczna.

Rozdział  10

Postanowienia końcowe

§  33.
Uczniowie i absolwenci punktu otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
§  34.
Punkt używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
§  35.
W przypadku likwidacji punktu dokumentację i majątek przekazuje się organowi prowadzącemu lub placówce wskazanej przez ten organ.
§  36.
Statut punktu może być zmieniony na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej złożony do kierownika punktu. Kierownik punktu ma obowiązek przedłożyć wniosek radzie pedagogicznej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania. Zmiany w statucie punktu są uchwalane większością 2/3 głosów.
§  37.
Statut punktu jest przechowywany w dokumentacji punktu. Tekst statutu punktu jest dostępny w bibliotece szkolnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

STATUT

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga, zwany dalej "punktem", umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Wielkiego Księstwa Luksemburga, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.
§  2.
1.
Siedzibą punktu jest Luksemburg.
2.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone w trybie stacjonarnym.
3.
Nauka w punkcie jest bezpłatna.
4.
Punkt może posługiwać się logo.
§  3.
1.
Organem prowadzącym punkt jest Minister Edukacji Narodowej.
2.
Punkt wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Ośrodkiem".
3.
Nadzór pedagogiczny nad kierownikiem punktu sprawuje Dyrektor Ośrodka.
4.
Nadzór nad działalnością punktu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje dyrektor Ośrodka we współpracy z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkim Księstwie Luksemburga.

Rozdział  2

Cele i zadania punktu

§  4.
Punkt realizuje cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454), w szczególności:
1)
zapewnia uczniom możliwość nauki w systemie kształcenia uzupełniającego;
2)
ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;
3)
podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej;
4)
współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie.
§  5.
1.
Punkt realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1)
prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego oraz planem nauczania uzupełniającego;
2)
tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;
3)
organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:
a)
zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
b)
imprez sportowych,
c)
wycieczek przedmiotowych,
d)
wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
e)
spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki i polityki z Rzeczpospolitej Polskiej i Wielkiego Księstwa Luksemburga;
4)
współpracę w ramach swojej działalności ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.
2.
W zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stosuje się przepisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Szkoła nie przeprowadza sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminów poprawkowych związanych z promowaniem.
3.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
4.
W punkcie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej punktu.
5.
Podjęcie działalności w punkcie przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 4, wymaga uzyskania pisemnej zgody kierownika punktu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

Rozdział  3

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do punktu

§  6.
1.
Do punktu przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Wielkim Księstwie Luksemburga.
2.
Warunkiem przyjęcia ucznia do punktu jest przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły działającej w systemie oświaty Wielkiego Księstwa Luksemburga.
3.
Jeżeli punkt posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe, do punktu mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi.
§  7.
1.
Rekrutację do punktu prowadzi kierownik punktu.
2.
Kierownik punktu ustala zasady rekrutacji oraz harmonogram przyjmowania uczniów, obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do wiadomości do końca czerwca poprzedniego roku szkolnego.
3.
Nabór uczniów do punktu jest co roku ogłaszany przez kierownika punktu, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy punktu.
4.
O przyjęciu ucznia do punktu decyduje kolejność zgłoszenia.
§  8.
1.
Uczniowie, którzy bez uzasadnionej przyczyny i bez powiadomienia, nie rozpoczną nauki w punkcie do końca września, zostaną skreśleni z listy uczniów, zgodnie z trybem określonym w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2.
Na zwolnione miejsce przyjmuje się ucznia z listy osób, które nie zostały przyjęte do szkoły z powodu braku miejsc.

Rozdział  4

Organy punktu i ich kompetencje

§  9.
Organami punktu są:
1)
kierownik;
2)
rada pedagogiczna;
3)
rada rodziców;
4)
samorząd uczniowski.
§  10.
1.
Organy, o których mowa w § 9 pkt 2-4, działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.
2.
Kierownik bada zgodność regulaminów, o których mowa w pkt 1, ze statutem punktu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia sprzeczności kierownik wzywa właściwy organ punktu do niezwłocznej zmiany regulaminu.
§  11.
1.
Organy punktu współpracują ze sobą w celu:
1)
stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów;
2)
organizowania działalności pozaszkolnej;
3)
rozwiązywania sytuacji konfliktowych powstałych w punkcie;
4)
dbania o dobre imię i wizerunek punktu.
2.
Spory powstałe pomiędzy organami, o których mowa w § 9 pkt 2-4, rozstrzyga kierownik punktu.
§  12.
1.
Stanowisko kierownika punktu powierza i odwołuje z niego dyrektor Ośrodka.
2.
Kierownik punktu odpowiada za działalność punktu, w szczególności:
1)
kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz odpowiada za jego realizację;
2)
opracowuje do dnia 30 czerwca każdego roku arkusz organizacji pracy punktu;
3)
ustala rozkład zajęć edukacyjnych;
4)
zwołuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej;
5)
realizuje uchwały rady pedagogicznej;
6)
współpracuje z innymi organami punktu;
7)
sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w punkcie;
8)
zatrudnia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
9)
wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym;
10)
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im odpowiednie warunki do nauki oraz harmonijnego i wszechstronnego rozwoju;
11)
skreśla z listy uczniów, zgodnie z § 8 lub § 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 2;
12)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do dyrektora Ośrodka z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie liczącej mniej niż 7 uczniów;
13)
interweniuje w przypadkach konfliktów w społeczności punktu;
14)
podejmuje decyzje o odwołaniu zajęć edukacyjnych w szczególnych przypadkach;
15)
dysponuje środkami finansowymi punktu zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez dyrektora Ośrodka;
16)
prowadzi i przechowuje dokumentację punktu;
17)
przechowuje pieczęć urzędową punktu;
18)
reprezentuje punkt na zewnątrz.
§  13.
1.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w punkcie bez względu na wymiar czasu pracy.
2.
Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
1)
podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2)
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
3)
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
4)
przygotowanie projektu statutu punktu lub jego zmiany;
5)
uchwalanie statutu punktu;
6)
opiniowanie arkusza organizacji pracy punktu, w tym rozkładu zajęć;
7)
opiniowanie wniosków kierownika punktu w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń pracownikom punktu;
8)
ustalanie regulaminu swojej działalności.
§  14.
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do występowania do rady pedagogicznej, kierownika punktu i dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem punktu.
§  15.
1.
W skład rady rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów, wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2.
Wybory do oddziałowych rad rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym.
3.
W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
§  16.
1.
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie punktu.
2.
Uczniowie w każdym oddziale wybierają spośród siebie, do końca września danego roku szkolnego, po jednym przedstawicielu do samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego, o których mowa w ust. 2, opracowują projekt regulaminu samorządu uczniowskiego, który jest następnie uchwalany przez wszystkich uczniów punktu w głosowaniu równym i tajnym.
4.
Regulamin samorządu uczniowskiego może przewidywać odmienny niż wymieniony w ust. 2 tryb wyboru przedstawicieli. Odmienny tryb wyboru przedstawicieli obowiązuje od następnych wyborów.
5.
Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, kierownikowi punktu oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach punktu, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)
prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami;
2)
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
3)
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
6.
Do zadań samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
1)
rozwijanie demokratycznych form współpracy uczniów i nauczycieli;
2)
kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania;
3)
współdziałanie z pozostałymi organami punktu;
4)
dbanie o mienie punktu;
5)
organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce;
6)
rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami;
7)
dbanie o dobre imię i wizerunek punktu.

Rozdział  5

Organizacja pracy punktu

§  17.
1.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy punktu opracowany przez kierownika punktu i zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka.
2.
Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala kierownik punktu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, o którym mowa w ust. 1.
§  18.
Kierownik punktu, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, przedstawia dyrektorowi Ośrodka projekt organizacji roku szkolnego w punkcie, który uwzględnia organizację roku szkolnego w Wielkim Księstwie Luksemburga.
§  19.
1.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone oddzielnie dla każdego oddziału, jeżeli w oddziale jest co najmniej siedmiu uczniów.
2.
Maksymalną liczbę uczniów w oddziale określa kierownik punktu uwzględniając warunki organizacyjne, lokalowe i finansowe punktu.
§  20.
1.
Program nauczania realizowany jest przez każdego ucznia przez jeden dzień w tygodniu.
2.
Kierownik punktu, w porozumieniu z radą rodziców, ustala sposób wykorzystania godzin lekcyjnych w ramach godzin do dyspozycji kierownika punktu.
§  21.
1.
Podstawową formą pracy punktu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny wymiar czasu zajęć, o którym mowa w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
3.
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując jednocześnie ogólny wymiar zajęć, o którym mowa przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
4.
Przerwy pomiędzy lekcjami trwają nie krócej niż 5 minut.

Rozdział  6

Biblioteka

§  22.
Punkt posiada bibliotekę, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
§  23.
Szczegółowe zasady pracy biblioteki ustalone są w regulaminie biblioteki.

Rozdział  7

Nauczyciele

§  24.
Kierownik punktu ustala zakres zadań oraz czas pracy wszystkich pracowników punktu.
§  25.
Kierownik punktu powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
§  26.
Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli określa regulamin organizacyjny punktu.

Rozdział  8

Prawa i obowiązki ucznia

§  27.
1.
Uczeń ma prawo do:
1)
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
2)
przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy;
3)
informacji na temat wymagań programowych;
4)
sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny postępów w nauce;
5)
życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i pozostałych pracowników punktu;
6)
zachowania i ochrony prywatności;
7)
poszanowania swoich poglądów, swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich;
8)
poszanowania swojej godności i nietykalności;
9)
występowania z wnioskami do kierownika punktu i nauczycieli w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
10)
korzystania z doraźnej pomocy dydaktycznej nauczycieli;
11)
składania do kierownika punktu skarg w przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka; skarga powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
2.
Uczeń ma obowiązek:
1)
przestrzegać statutu punktu;
2)
na bieżąco śledzić informacje odnoszące się do organizacji procesu kształcenia;
3)
przestrzegać przyjętych społecznie norm i zasad kultury;
4)
respektować decyzje kierownika, a także podporządkowywać się uchwałom rady pedagogicznej;
5)
dbać o dobre imię i wizerunek punktu;
3.
Uczniom zabrania się:
1)
zachowywania się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych;
2)
opuszczania terenu punktu podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych bez zgody kierownika punktu lub opiekuna klasy;
3)
przyprowadzania na teren punktu osób trzecich;
4)
niszczenia mienia punktu oraz innego mienia znajdującego się w obiektach punktu;
5)
przynoszenia na teren punktu alkoholu, papierosów, środków odurzających, petard, środków pirotechnicznych oraz innych środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i innych pracowników punktu;
6)
przynoszenia przedmiotów i sprzętów wartościowych, których nie można właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą;
7)
używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych, urządzeń elektronicznych nagrywających i odtwarzających oraz gier komputerowych.
§  28.
1.
Ucznia można nagrodzić za:
1)
bardzo dobre wyniki w nauce;
2)
udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
3)
działalność społeczną;
4)
działalność na rzecz punktu.
2.
Nagrodami, o których mowa w ust. 1, są:
1)
list pochwalny do rodziców;
2)
dyplom uznania;
3)
nagroda rzeczowa.
3.
Dyplom, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,1.
4.
Nagrodę rzeczową, o której mowa w ust. 2 pkt 3, otrzymuje uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75.
§  29.
Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów określa regulamin punktu.
§  30.
1.
Za uchybienie obowiązkom ucznia, o których mowa w § 27 ust. 2 lub w regulaminie punktu, a także naruszenie zakazów określonych w § 27 ust. 3 uczeń może być ukarany poprzez:
1)
rozmowę dyscyplinująca, bądź list dyscyplinujący;
2)
ustną lub pisemną naganę kierownika punktu;
3)
skreślenie z listy uczniów.
2.
Kierownik ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary lub skreśleniu z listy uczniów.

Rozdział  9

Ocenianie wewnątrzszkolne

§  31.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2)
udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)
dostarczanie rodzicom i nauczycielom stałej informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach;
5)
umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
§  32.
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego oraz promowania ustala rada pedagogiczna.

Rozdział  10

Postanowienia końcowe

§  33.
Uczniowie i absolwenci punktu otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
§  34.
Punkt używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
§  35.
W przypadku likwidacji punktu dokumentację i majątek przekazuje się organowi prowadzącemu lub placówce wskazanej przez ten organ.
§  36.
Statut punktu może być zmieniony na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej złożony do kierownika punktu. Kierownik punktu ma obowiązek przedłożyć wniosek radzie pedagogicznej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania. Zmiany w statucie punktu są uchwalane większością 2/3 głosów.
§  37.
Statut punktu jest przechowywany w dokumentacji punktu. Tekst statutu punktu jest dostępny w bibliotece szkolnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

STATUT

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu, zwany dalej "punktem", umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Republiki Chorwacji, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.
§  2.
1.
Siedzibą punktu jest Zagrzeb.
2.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone w trybie stacjonarnym.
3.
Nauka w punkcie jest bezpłatna.
4.
Punkt może posługiwać się logo.
§  3.
1.
Organem prowadzącym punkt jest Minister Edukacji Narodowej.
2.
Punkt wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Ośrodkiem".
3.
Nadzór pedagogiczny nad kierownikiem punktu sprawuje Dyrektor Ośrodka.
4.
Nadzór nad działalnością punktu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje dyrektor Ośrodka we współpracy z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji.

Rozdział  2

Cele i zadania punktu

§  4.
Punkt realizuje cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454), w szczególności:
1)
zapewnia uczniom możliwość nauki w systemie kształcenia uzupełniającego;
2)
ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;
3)
podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej;
4)
współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie.
§  5.
1.
Punkt realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1)
prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego oraz planem nauczania uzupełniającego;
2)
tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;
3)
organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:
a)
zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
b)
imprez sportowych,
c)
wycieczek przedmiotowych,
d)
wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
e)
spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki i polityki z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Chorwacji;
4)
współpracę w ramach swojej działalności ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.
2.
W zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stosuje się przepisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Szkoła nie przeprowadza sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminów poprawkowych związanych z promowaniem.
3.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
4.
W punkcie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej punktu.
5.
Podjęcie działalności w punkcie przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 4, wymaga uzyskania pisemnej zgody kierownika punktu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

Rozdział  3

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do punktu

§  6.
1.
Do punktu przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Republice Chorwacji.
2.
Warunkiem przyjęcia ucznia do punktu jest przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły działającej w systemie oświaty Republiki Chorwacji.
3.
Jeżeli punkt posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe, do punktu mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi.
§  7.
1.
Rekrutację do punktu prowadzi kierownik punktu.
2.
Kierownik punktu ustala zasady rekrutacji oraz harmonogram przyjmowania uczniów, obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do wiadomości do końca czerwca poprzedniego roku szkolnego.
3.
Nabór uczniów do punktu jest co roku ogłaszany przez kierownika punktu, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy punktu.
4.
O przyjęciu ucznia do punktu decyduje kolejność zgłoszenia.
§  8.
1.
Uczniowie, którzy bez uzasadnionej przyczyny i bez powiadomienia, nie rozpoczną nauki w punkcie do końca września, zostaną skreśleni z listy uczniów, zgodnie z trybem określonym w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2.
Na zwolnione miejsce przyjmuje się ucznia z listy osób, które nie zostały przyjęte do szkoły z powodu braku miejsc.

Rozdział  4

Organy punktu i ich kompetencje

§  9.
Organami punktu są:
1)
kierownik;
2)
rada pedagogiczna;
3)
rada rodziców;
4)
samorząd uczniowski.
§  10.
1.
Organy, o których mowa w § 9 pkt 2-4, działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.
2.
Kierownik bada zgodność regulaminów, o których mowa w pkt 1, ze statutem punktu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia sprzeczności kierownik wzywa właściwy organ punktu do niezwłocznej zmiany regulaminu.
§  11.
1.
Organy punktu współpracują ze sobą w celu:
1)
stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów;
2)
organizowania działalności pozaszkolnej;
3)
rozwiązywania sytuacji konfliktowych powstałych w punkcie;
4)
dbania o dobre imię i wizerunek punktu.
2.
Spory powstałe pomiędzy organami, o których mowa w § 9 pkt 2-4, rozstrzyga kierownik punktu.
§  12.
1.
Stanowisko kierownika punktu powierza i odwołuje z niego dyrektor Ośrodka.
2.
Kierownik punktu odpowiada za działalność punktu, w szczególności:
1)
kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz odpowiada za jego realizację;
2)
opracowuje do dnia 30 czerwca każdego roku arkusz organizacji pracy punktu;
3)
ustala rozkład zajęć edukacyjnych;
4)
zwołuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej;
5)
realizuje uchwały rady pedagogicznej;
6)
współpracuje z innymi organami punktu;
7)
sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w punkcie;
8)
zatrudnia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
9)
wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym;
10)
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im odpowiednie warunki do nauki oraz harmonijnego i wszechstronnego rozwoju;
11)
skreśla z listy uczniów, zgodnie z § 8 lub § 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 2;
12)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do dyrektora Ośrodka z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie liczącej mniej niż 7 uczniów;
13)
interweniuje w przypadkach konfliktów w społeczności punktu;
14)
podejmuje decyzje o odwołaniu zajęć edukacyjnych w szczególnych przypadkach;
15)
dysponuje środkami finansowymi punktu zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez dyrektora Ośrodka;
16)
prowadzi i przechowuje dokumentację punktu;
17)
przechowuje pieczęć urzędową punktu;
18)
reprezentuje punkt na zewnątrz.
§  13.
1.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w punkcie bez względu na wymiar czasu pracy.
2.
Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
1)
podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2)
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
3)
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
4)
przygotowanie projektu statutu punktu lub jego zmiany;
5)
uchwalanie statutu punktu;
6)
opiniowanie arkusza organizacji pracy punktu, w tym rozkładu zajęć;
7)
opiniowanie wniosków kierownika punktu w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń pracownikom punktu;
8)
ustalanie regulaminu swojej działalności.
§  14.
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do występowania do rady pedagogicznej, kierownika punktu i dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem punktu.
§  15.
1.
W skład rady rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów, wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2.
Wybory do oddziałowych rad rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym.
3.
W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
§  16.
1.
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie punktu.
2.
Uczniowie w każdym oddziale wybierają spośród siebie, do końca września danego roku szkolnego, po jednym przedstawicielu do samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego, o których mowa w ust. 2, opracowują projekt regulaminu samorządu uczniowskiego, który jest następnie uchwalany przez wszystkich uczniów punktu w głosowaniu równym i tajnym.
4.
Regulamin samorządu uczniowskiego może przewidywać odmienny niż wymieniony w ust. 2 tryb wyboru przedstawicieli. Odmienny tryb wyboru przedstawicieli obowiązuje od następnych wyborów.
5.
Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, kierownikowi punktu oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach punktu, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)
prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami;
2)
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
3)
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
6.
Do zadań samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
1)
rozwijanie demokratycznych form współpracy uczniów i nauczycieli;
2)
kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania;
3)
współdziałanie z pozostałymi organami punktu;
4)
dbanie o mienie punktu;
5)
organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce;
6)
rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami;
7)
dbanie o dobre imię i wizerunek punktu.

Rozdział  5

Organizacja pracy punktu

§  17.
1.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy punktu opracowany przez kierownika punktu i zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka.
2.
Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala kierownik punktu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, o którym mowa w ust. 1.
§  18.
Kierownik punktu, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, przedstawia dyrektorowi Ośrodka projekt organizacji roku szkolnego w punkcie, który uwzględnia organizację roku szkolnego w Republice Chorwacji.
§  19.
1.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone oddzielnie dla każdego oddziału, jeżeli w oddziale jest co najmniej siedmiu uczniów.
2.
Maksymalną liczbę uczniów w oddziale określa kierownik punktu uwzględniając warunki organizacyjne, lokalowe i finansowe punktu.
§  20.
1.
Program nauczania realizowany jest przez każdego ucznia przez jeden dzień w tygodniu.
2.
Kierownik punktu, w porozumieniu z radą rodziców, ustala sposób wykorzystania godzin lekcyjnych w ramach godzin do dyspozycji kierownika punktu.
§  21.
1.
Podstawową formą pracy punktu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny wymiar czasu zajęć, o którym mowa w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
3.
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując jednocześnie ogólny wymiar zajęć, o którym mowa przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
4.
Przerwy pomiędzy lekcjami trwają nie krócej niż 5 minut.

Rozdział  6

Biblioteka

§  22.
Punkt posiada bibliotekę, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
§  23.
Szczegółowe zasady pracy biblioteki ustalone są w regulaminie biblioteki.

Rozdział  7

Nauczyciele

§  24.
Kierownik punktu ustala zakres zadań oraz czas pracy wszystkich pracowników punktu.
§  25.
Kierownik punktu powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
§  26.
Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli określa regulamin organizacyjny punktu.

Rozdział  8

Prawa i obowiązki ucznia

§  27.
1.
Uczeń ma prawo do:
1)
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
2)
przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy;
3)
informacji na temat wymagań programowych;
4)
sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny postępów w nauce;
5)
życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i pozostałych pracowników punktu;
6)
zachowania i ochrony prywatności;
7)
poszanowania swoich poglądów, swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich;
8)
poszanowania swojej godności i nietykalności;
9)
występowania z wnioskami do kierownika punktu i nauczycieli w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
10)
korzystania z doraźnej pomocy dydaktycznej nauczycieli;
11)
składania do kierownika punktu skarg w przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka; skarga powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
2.
Uczeń ma obowiązek:
1)
przestrzegać statutu punktu;
2)
na bieżąco śledzić informacje odnoszące się do organizacji procesu kształcenia;
3)
przestrzegać przyjętych społecznie norm i zasad kultury;
4)
respektować decyzje kierownika, a także podporządkowywać się uchwałom rady pedagogicznej;
5)
dbać o dobre imię i wizerunek punktu;
3.
Uczniom zabrania się:
1)
zachowywania się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych;
2)
opuszczania terenu punktu podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych bez zgody kierownika punktu lub opiekuna klasy;
3)
przyprowadzania na teren punktu osób trzecich;
4)
niszczenia mienia punktu oraz innego mienia znajdującego się w obiektach punktu;
5)
przynoszenia na teren punktu alkoholu, papierosów, środków odurzających, petard, środków pirotechnicznych oraz innych środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i innych pracowników punktu;
6)
przynoszenia przedmiotów i sprzętów wartościowych, których nie można właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą;
7)
używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych, urządzeń elektronicznych nagrywających i odtwarzających oraz gier komputerowych.
§  28.
1.
Ucznia można nagrodzić za:
1)
bardzo dobre wyniki w nauce;
2)
udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
3)
działalność społeczną;
4)
działalność na rzecz punktu.
2.
Nagrodami, o których mowa w ust. 1, są:
1)
list pochwalny do rodziców;
2)
dyplom uznania;
3)
nagroda rzeczowa.
3.
Dyplom, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,1.
4.
Nagrodę rzeczową, o której mowa w ust. 2 pkt 3, otrzymuje uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75.
§  29.
Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów określa regulamin punktu.
§  30.
1.
Za uchybienie obowiązkom ucznia, o których mowa w § 27 ust. 2 lub w regulaminie punktu, a także naruszenie zakazów określonych w § 27 ust. 3 uczeń może być ukarany poprzez:
1)
rozmowę dyscyplinująca, bądź list dyscyplinujący;
2)
ustną lub pisemną naganę kierownika punktu;
3)
skreślenie z listy uczniów.
2.
Kierownik ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary lub skreśleniu z listy uczniów.

Rozdział  9

Ocenianie wewnątrzszkolne

§  31.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2)
udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)
dostarczanie rodzicom i nauczycielom stałej informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach;
5)
umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
§  32.
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego oraz promowania ustala rada pedagogiczna.

Rozdział  10

Postanowienia końcowe

§  33.
Uczniowie i absolwenci punktu otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
§  34.
Punkt używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
§  35.
W przypadku likwidacji punktu dokumentację i majątek przekazuje się organowi prowadzącemu lub placówce wskazanej przez ten organ.
§  36.
Statut punktu może być zmieniony na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej złożony do kierownika punktu. Kierownik punktu ma obowiązek przedłożyć wniosek radzie pedagogicznej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania. Zmiany w statucie punktu są uchwalane większością 2/3 głosów.
§  37.
Statut punktu jest przechowywany w dokumentacji punktu. Tekst statutu punktu jest dostępny w bibliotece szkolnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

STATUT

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Salonikach

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Salonikach, zwany dalej "punktem", umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Republiki Greckiej, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.
§  2.
1.
Siedzibą punktu jest Saloniki.
2.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone w trybie stacjonarnym.
3.
Nauka w punkcie jest bezpłatna.
4.
Punkt może posługiwać się logo.
§  3.
1.
Organem prowadzącym punkt jest Minister Edukacji Narodowej.
2.
Punkt wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Ośrodkiem".
3.
Nadzór pedagogiczny nad kierownikiem punktu sprawuje Dyrektor Ośrodka.
4.
Nadzór nad działalnością punktu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje dyrektor Ośrodka we współpracy z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej.

Rozdział  2

Cele i zadania punktu

§  4.
Punkt realizuje cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454), w szczególności:
1)
zapewnia uczniom możliwość nauki w systemie kształcenia uzupełniającego;
2)
ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;
3)
podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej;
4)
współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie.
§  5.
1.
Punkt realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1)
prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego oraz planem nauczania uzupełniającego;
2)
tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;
3)
organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:
a)
zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
b)
imprez sportowych,
c)
wycieczek przedmiotowych,
d)
wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
e)
spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki i polityki z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Greckiej;
4)
współpracę w ramach swojej działalności ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.
2.
W zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stosuje się przepisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Punkt nie przeprowadza sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminów poprawkowych związanych z promowaniem.
3.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
4.
W punkcie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej punktu.
5.
Podjęcie działalności w punkcie przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 4, wymaga uzyskania pisemnej zgody kierownika punktu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

Rozdział  3

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do punktu

§  6.
1.
Do punktu przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Republice Greckiej.
2.
Warunkiem przyjęcia ucznia do punktu jest przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły działającej w systemie oświaty Republiki Greckiej.
3.
Jeżeli punkt posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe, do punktu mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi.
§  7.
1.
Rekrutację do punktu prowadzi kierownik punktu.
2.
Kierownik punktu ustala zasady rekrutacji oraz harmonogram przyjmowania uczniów, obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do wiadomości do końca czerwca poprzedniego roku szkolnego.
3.
Nabór uczniów do punktu jest co roku ogłaszany przez kierownika punktu, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy punktu.
4.
O przyjęciu ucznia do punktu decyduje kolejność zgłoszenia.
§  8.
1.
Uczniowie, którzy bez uzasadnionej przyczyny i bez powiadomienia, nie rozpoczną nauki w punkcie do końca września, zostaną skreśleni z listy uczniów, zgodnie z trybem określonym w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2.
Na zwolnione miejsce przyjmuje się ucznia z listy osób, które nie zostały przyjęte do szkoły z powodu braku miejsc.

Rozdział  4

Organy punktu i ich kompetencje

§  9.
Organami punktu są:
1)
kierownik;
2)
rada pedagogiczna;
3)
rada rodziców;
4)
samorząd uczniowski.
§  10.
1.
Organy, o których mowa w § 9 pkt 2-4, działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.
2.
Kierownik bada zgodność regulaminów, o których mowa w pkt 1, ze statutem punktu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia sprzeczności kierownik wzywa właściwy organ punktu do niezwłocznej zmiany regulaminu.
§  11.
1.
Organy punktu współpracują ze sobą w celu:
1)
stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów;
2)
organizowania działalności pozaszkolnej;
3)
rozwiązywania sytuacji konfliktowych powstałych w punkcie;
4)
dbania o dobre imię i wizerunek punktu.
2.
Spory powstałe pomiędzy organami, o których mowa w § 9 pkt 2-4, rozstrzyga kierownik punktu.
§  12.
1.
Stanowisko kierownika punktu powierza i odwołuje z niego dyrektor Ośrodka.
2.
Kierownik punktu odpowiada za działalność punktu, w szczególności:
1)
kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz odpowiada za jego realizację;
2)
opracowuje do dnia 30 czerwca każdego roku arkusz organizacji pracy punktu;
3)
ustala rozkład zajęć edukacyjnych;
4)
zwołuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej;
5)
realizuje uchwały rady pedagogicznej;
6)
współpracuje z innymi organami punktu;
7)
sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w punkcie;
8)
zatrudnia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
9)
wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym;
10)
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im odpowiednie warunki do nauki oraz harmonijnego i wszechstronnego rozwoju;
11)
skreśla z listy uczniów, zgodnie z § 8 lub § 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 2;
12)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do dyrektora Ośrodka z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie liczącej mniej niż 7 uczniów;
13)
interweniuje w przypadkach konfliktów w społeczności punktu;
14)
podejmuje decyzje o odwołaniu zajęć edukacyjnych w szczególnych przypadkach;
15)
dysponuje środkami finansowymi punktu zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez dyrektora Ośrodka;
16)
prowadzi i przechowuje dokumentację punktu;
17)
przechowuje pieczęć urzędową punktu;
18)
reprezentuje punkt na zewnątrz.
§  13.
1.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w punkcie bez względu na wymiar czasu pracy.
2.
Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
1)
podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2)
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
3)
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
4)
przygotowanie projektu statutu punktu lub jego zmiany;
5)
uchwalanie statutu punktu;
6)
opiniowanie arkusza organizacji pracy punktu, w tym rozkładu zajęć;
7)
opiniowanie wniosków kierownika punktu w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń pracownikom punktu;
8)
ustalanie regulaminu swojej działalności.
§  14.
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do występowania do rady pedagogicznej, kierownika punktu i dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem punktu.
§  15.
1.
W skład rady rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów, wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2.
Wybory do oddziałowych rad rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym.
3.
W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
§  16.
1.
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie punktu.
2.
Uczniowie w każdym oddziale wybierają spośród siebie, do końca września danego roku szkolnego, po jednym przedstawicielu do samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego, o których mowa w ust. 2, opracowują projekt regulaminu samorządu uczniowskiego, który jest następnie uchwalany przez wszystkich uczniów punktu w głosowaniu równym i tajnym.
4.
Regulamin samorządu uczniowskiego może przewidywać odmienny niż wymieniony w ust. 2 tryb wyboru przedstawicieli. Odmienny tryb wyboru przedstawicieli obowiązuje od następnych wyborów.
5.
Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, kierownikowi punktu oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach punktu, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)
prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami;
2)
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
3)
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
6.
Do zadań samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
1)
rozwijanie demokratycznych form współpracy uczniów i nauczycieli;
2)
kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania;
3)
współdziałanie z pozostałymi organami punktu;
4)
dbanie o mienie punktu;
5)
organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce;
6)
rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami;
7)
dbanie o dobre imię i wizerunek punktu.

Rozdział  5

Organizacja pracy punktu

§  17.
1.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy punktu opracowany przez kierownika punktu i zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka.
2.
Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala kierownik punktu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, o którym mowa w ust. 1.
§  18.
Kierownik punktu, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, przedstawia dyrektorowi Ośrodka projekt organizacji roku szkolnego w punkcie, który uwzględnia organizację roku szkolnego w Republice Greckiej.
§  19.
1.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone oddzielnie dla każdego oddziału, jeżeli w oddziale jest co najmniej siedmiu uczniów.
2.
Maksymalną liczbę uczniów w oddziale określa kierownik punktu uwzględniając warunki organizacyjne, lokalowe i finansowe punktu.
§  20.
1.
Program nauczania realizowany jest przez każdego ucznia przez jeden dzień w tygodniu.
2.
Kierownik punktu, w porozumieniu z radą rodziców, ustala sposób wykorzystania godzin lekcyjnych w ramach godzin do dyspozycji kierownika punktu.
§  21.
1.
Podstawową formą pracy punktu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny wymiar czasu zajęć, o którym mowa w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
3.
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując jednocześnie ogólny wymiar zajęć, o którym mowa przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
4.
Przerwy pomiędzy lekcjami trwają nie krócej niż 5 minut.

Rozdział  6

Biblioteka

§  22.
Punkt posiada bibliotekę, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
§  23.
Szczegółowe zasady pracy biblioteki ustalone są w regulaminie biblioteki.

Rozdział  7

Nauczyciele

§  24.
Kierownik punktu ustala zakres zadań oraz czas pracy wszystkich pracowników punktu.
§  25.
Kierownik punktu powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
§  26.
Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli określa regulamin organizacyjny punktu.

Rozdział  8

Prawa i obowiązki ucznia

§  27.
1.
Uczeń ma prawo do:
1)
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
2)
przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy;
3)
informacji na temat wymagań programowych;
4)
sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny postępów w nauce;
5)
życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i pozostałych pracowników punktu;
6)
zachowania i ochrony prywatności;
7)
poszanowania swoich poglądów, swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich;
8)
poszanowania swojej godności i nietykalności;
9)
występowania z wnioskami do kierownika punktu i nauczycieli w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
10)
korzystania z doraźnej pomocy dydaktycznej nauczycieli;
11)
składania do kierownika punktu skarg w przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka; skarga powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
2.
Uczeń ma obowiązek:
1)
przestrzegać statutu punktu;
2)
na bieżąco śledzić informacje odnoszące się do organizacji procesu kształcenia;
3)
przestrzegać przyjętych społecznie norm i zasad kultury;
4)
respektować decyzje kierownika, a także podporządkowywać się uchwałom rady pedagogicznej;
5)
dbać o dobre imię i wizerunek punktu;
3.
Uczniom zabrania się:
1)
zachowywania się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych;
2)
opuszczania terenu punktu podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych bez zgody kierownika punktu lub opiekuna klasy;
3)
przyprowadzania na teren punktu osób trzecich;
4)
niszczenia mienia punktu oraz innego mienia znajdującego się w obiektach punktu;
5)
przynoszenia na teren punktu alkoholu, papierosów, środków odurzających, petard, środków pirotechnicznych oraz innych środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i innych pracowników punktu;
6)
przynoszenia przedmiotów i sprzętów wartościowych, których nie można właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą;
7)
używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych, urządzeń elektronicznych nagrywających i odtwarzających oraz gier komputerowych.
§  28.
1.
Ucznia można nagrodzić za:
1)
bardzo dobre wyniki w nauce;
2)
udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
3)
działalność społeczną;
4)
działalność na rzecz punktu.
2.
Nagrodami, o których mowa w ust. 1, są:
1)
list pochwalny do rodziców;
2)
dyplom uznania;
3)
nagroda rzeczowa.
3.
Dyplom, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,1.
4.
Nagrodę rzeczową, o której mowa w ust. 2 pkt 3, otrzymuje uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75.
§  29.
Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów określa regulamin punktu.
§  30.
1.
Za uchybienie obowiązkom ucznia, o których mowa w § 27 ust. 2 lub w regulaminie punktu, a także naruszenie zakazów określonych w § 27 ust. 3 uczeń może być ukarany poprzez:
1)
rozmowę dyscyplinująca, bądź list dyscyplinujący;
2)
ustną lub pisemną naganę kierownika punktu;
3)
skreślenie z listy uczniów.
2.
Kierownik ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary lub skreśleniu z listy uczniów.

Rozdział  9

Ocenianie wewnątrzszkolne

§  31.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2)
udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)
dostarczanie rodzicom i nauczycielom stałej informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach;
5)
umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
§  32.
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego oraz promowania ustala rada pedagogiczna.

Rozdział  10

Postanowienia końcowe

§  33.
Uczniowie i absolwenci punktu otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
§  34.
Punkt używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
§  35.
W przypadku likwidacji punktu dokumentację i majątek przekazuje się organowi prowadzącemu lub placówce wskazanej przez ten organ.
§  36.
Statut punktu może być zmieniony na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej złożony do kierownika punktu. Kierownik punktu ma obowiązek przedłożyć wniosek radzie pedagogicznej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania. Zmiany w statucie punktu są uchwalane większością 2/3 głosów.
§  37.
Statut punktu jest przechowywany w dokumentacji punktu. Tekst statutu punktu jest dostępny w bibliotece szkolnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

STATUT

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Thirze

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Thirze, zwany dalej "punktem", umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Republiki Greckiej, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.
§  2.
1.
Siedzibą punktu jest Thira.
2.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone w trybie stacjonarnym.
3.
Nauka w punkcie jest bezpłatna.
4.
Punkt może posługiwać się logo.
§  3.
1.
Organem prowadzącym punkt jest Minister Edukacji Narodowej.
2.
Punkt wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Ośrodkiem".
3.
Nadzór pedagogiczny nad kierownikiem punktu sprawuje Dyrektor Ośrodka.
4.
Nadzór nad działalnością punktu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje dyrektor Ośrodka we współpracy z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej.

Rozdział  2

Cele i zadania punktu

§  4.
Punkt realizuje cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454), w szczególności:
1)
zapewnia uczniom możliwość nauki w systemie kształcenia uzupełniającego;
2)
ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;
3)
podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej;
4)
współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie.
§  5.
1.
Punkt realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1)
prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego oraz planem nauczania uzupełniającego;
2)
tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;
3)
organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:
a)
zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
b)
imprez sportowych,
c)
wycieczek przedmiotowych,
d)
wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
e)
spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki i polityki z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Greckiej;
4)
współpracę w ramach swojej działalności ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.
2.
W zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stosuje się przepisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Punkt nie przeprowadza sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminów poprawkowych związanych z promowaniem.
3.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
4.
W punkcie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej punktu.
5.
Podjęcie działalności w punkcie przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 4, wymaga uzyskania pisemnej zgody kierownika punktu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

Rozdział  3

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do punktu

§  6.
1.
Do punktu przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Republice Greckiej.
2.
Warunkiem przyjęcia ucznia do punktu jest przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły działającej w systemie oświaty Republiki Greckiej.
3.
Jeżeli punkt posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe, do punktu mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi.
§  7.
1.
Rekrutację do punktu prowadzi kierownik punktu.
2.
Kierownik punktu ustala zasady rekrutacji oraz harmonogram przyjmowania uczniów, obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do wiadomości do końca czerwca poprzedniego roku szkolnego.
3.
Nabór uczniów do punktu jest co roku ogłaszany przez kierownika punktu, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy punktu.
4.
O przyjęciu ucznia do punktu decyduje kolejność zgłoszenia.
§  8.
1.
Uczniowie, którzy bez uzasadnionej przyczyny i bez powiadomienia, nie rozpoczną nauki w punkcie do końca września, zostaną skreśleni z listy uczniów, zgodnie z trybem określonym w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2.
Na zwolnione miejsce przyjmuje się ucznia z listy osób, które nie zostały przyjęte do szkoły z powodu braku miejsc.

Rozdział  4

Organy punktu i ich kompetencje

§  9.
Organami punktu są:
1)
kierownik;
2)
rada pedagogiczna;
3)
rada rodziców;
4)
samorząd uczniowski.
§  10.
1.
Organy, o których mowa w § 9 pkt 2-4, działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.
2.
Kierownik bada zgodność regulaminów, o których mowa w pkt 1, ze statutem punktu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia sprzeczności kierownik wzywa właściwy organ punktu do niezwłocznej zmiany regulaminu.
§  11.
1.
Organy punktu współpracują ze sobą w celu:
1)
stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów;
2)
organizowania działalności pozaszkolnej;
3)
rozwiązywania sytuacji konfliktowych powstałych w punkcie;
4)
dbania o dobre imię i wizerunek punktu.
2.
Spory powstałe pomiędzy organami, o których mowa w § 9 pkt 2-4, rozstrzyga kierownik punktu.
§  12.
1.
Stanowisko kierownika punktu powierza i odwołuje z niego dyrektor Ośrodka.
2.
Kierownik punktu odpowiada za działalność punktu, w szczególności:
1)
kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz odpowiada za jego realizację;
2)
opracowuje do dnia 30 czerwca każdego roku arkusz organizacji pracy punktu;
3)
ustala rozkład zajęć edukacyjnych;
4)
zwołuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej;
5)
realizuje uchwały rady pedagogicznej;
6)
współpracuje z innymi organami punktu;
7)
sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w punkcie;
8)
zatrudnia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
9)
wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym;
10)
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im odpowiednie warunki do nauki oraz harmonijnego i wszechstronnego rozwoju;
11)
skreśla z listy uczniów, zgodnie z § 8 lub § 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 2;
12)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do dyrektora Ośrodka z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie liczącej mniej niż 7 uczniów;
13)
interweniuje w przypadkach konfliktów w społeczności punktu;
14)
podejmuje decyzje o odwołaniu zajęć edukacyjnych w szczególnych przypadkach;
15)
dysponuje środkami finansowymi punktu zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez dyrektora Ośrodka;
16)
prowadzi i przechowuje dokumentację punktu;
17)
przechowuje pieczęć urzędową punktu;
18)
reprezentuje punkt na zewnątrz.
§  13.
1.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w punkcie bez względu na wymiar czasu pracy.
2.
Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
1)
podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2)
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
3)
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
4)
przygotowanie projektu statutu punktu lub jego zmiany;
5)
uchwalanie statutu punktu;
6)
opiniowanie arkusza organizacji pracy punktu, w tym rozkładu zajęć;
7)
opiniowanie wniosków kierownika punktu w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń pracownikom punktu;
8)
ustalanie regulaminu swojej działalności.
§  14.
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do występowania do rady pedagogicznej, kierownika punktu i dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem punktu.
§  15.
1.
W skład rady rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów, wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2.
Wybory do oddziałowych rad rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym.
3.
W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
§  16.
1.
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie punktu.
2.
Uczniowie w każdym oddziale wybierają spośród siebie, do końca września danego roku szkolnego, po jednym przedstawicielu do samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego, o których mowa w ust. 2, opracowują projekt regulaminu samorządu uczniowskiego, który jest następnie uchwalany przez wszystkich uczniów punktu w głosowaniu równym i tajnym.
4.
Regulamin samorządu uczniowskiego może przewidywać odmienny niż wymieniony w ust. 2 tryb wyboru przedstawicieli. Odmienny tryb wyboru przedstawicieli obowiązuje od następnych wyborów.
5.
Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, kierownikowi punktu oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach punktu, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)
prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami;
2)
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
3)
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
6.
Do zadań samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
1)
rozwijanie demokratycznych form współpracy uczniów i nauczycieli;
2)
kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania;
3)
współdziałanie z pozostałymi organami punktu;
4)
dbanie o mienie punktu;
5)
organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce;
6)
rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami;
7)
dbanie o dobre imię i wizerunek punktu.

Rozdział  5

Organizacja pracy punktu

§  17.
1.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy punktu opracowany przez kierownika punktu i zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka.
2.
Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala kierownik punktu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, o którym mowa w ust. 1.
§  18.
Kierownik punktu, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, przedstawia dyrektorowi Ośrodka projekt organizacji roku szkolnego w punkcie, który uwzględnia organizację roku szkolnego w Republice Greckiej.
§  19.
1.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone oddzielnie dla każdego oddziału, jeżeli w oddziale jest co najmniej siedmiu uczniów.
2.
Maksymalną liczbę uczniów w oddziale określa kierownik punktu uwzględniając warunki organizacyjne, lokalowe i finansowe punktu.
§  20.
1.
Program nauczania realizowany jest przez każdego ucznia przez jeden dzień w tygodniu.
2.
Kierownik punktu, w porozumieniu z radą rodziców, ustala sposób wykorzystania godzin lekcyjnych w ramach godzin do dyspozycji kierownika punktu.
§  21.
1.
Podstawową formą pracy punktu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny wymiar czasu zajęć, o którym mowa w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
3.
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując jednocześnie ogólny wymiar zajęć, o którym mowa przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
4.
Przerwy pomiędzy lekcjami trwają nie krócej niż 5 minut.

Rozdział  6

Biblioteka

§  22.
Punkt posiada bibliotekę, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
§  23.
Szczegółowe zasady pracy biblioteki ustalone są w regulaminie biblioteki.

Rozdział  7

Nauczyciele

§  24.
Kierownik punktu ustala zakres zadań oraz czas pracy wszystkich pracowników punktu.
§  25.
Kierownik punktu powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
§  26.
Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli określa regulamin organizacyjny punktu.

Rozdział  8

Prawa i obowiązki ucznia

§  27.
1.
Uczeń ma prawo do:
1)
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
2)
przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy;
3)
informacji na temat wymagań programowych;
4)
sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny postępów w nauce;
5)
życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i pozostałych pracowników punktu;
6)
zachowania i ochrony prywatności;
7)
poszanowania swoich poglądów, swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich;
8)
poszanowania swojej godności i nietykalności;
9)
występowania z wnioskami do kierownika punktu i nauczycieli w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
10)
korzystania z doraźnej pomocy dydaktycznej nauczycieli;
11)
składania do kierownika punktu skarg w przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka; skarga powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
2.
Uczeń ma obowiązek:
1)
przestrzegać statutu punktu;
2)
na bieżąco śledzić informacje odnoszące się do organizacji procesu kształcenia;
3)
przestrzegać przyjętych społecznie norm i zasad kultury;
4)
respektować decyzje kierownika, a także podporządkowywać się uchwałom rady pedagogicznej;
5)
dbać o dobre imię i wizerunek punktu;
3.
Uczniom zabrania się:
1)
zachowywania się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych;
2)
opuszczania terenu punktu podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych bez zgody kierownika punktu lub opiekuna klasy;
3)
przyprowadzania na teren punktu osób trzecich;
4)
niszczenia mienia punktu oraz innego mienia znajdującego się w obiektach punktu;
5)
przynoszenia na teren punktu alkoholu, papierosów, środków odurzających, petard, środków pirotechnicznych oraz innych środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i innych pracowników punktu;
6)
przynoszenia przedmiotów i sprzętów wartościowych, których nie można właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą;
7)
używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych, urządzeń elektronicznych nagrywających i odtwarzających oraz gier komputerowych.
§  28.
1.
Ucznia można nagrodzić za:
1)
bardzo dobre wyniki w nauce;
2)
udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
3)
działalność społeczną;
4)
działalność na rzecz punktu.
2.
Nagrodami, o których mowa w ust. 1, są:
1)
list pochwalny do rodziców;
2)
dyplom uznania;
3)
nagroda rzeczowa.
3.
Dyplom, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,1.
4.
Nagrodę rzeczową, o której mowa w ust. 2 pkt 3, otrzymuje uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75.
§  29.
Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów określa regulamin punktu.
§  30.
1.
Za uchybienie obowiązkom ucznia, o których mowa w § 27 ust. 2 lub w regulaminie punktu, a także naruszenie zakazów określonych w § 27 ust. 3 uczeń może być ukarany poprzez:
1)
rozmowę dyscyplinująca, bądź list dyscyplinujący;
2)
ustną lub pisemną naganę kierownika punktu;
3)
skreślenie z listy uczniów.
2.
Kierownik ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary lub skreśleniu z listy uczniów.

Rozdział  9

Ocenianie wewnątrzszkolne

§  31.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2)
udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)
dostarczanie rodzicom i nauczycielom stałej informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach;
5)
umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
§  32.
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego oraz promowania ustala rada pedagogiczna.

Rozdział  10

Postanowienia końcowe

§  33.
Uczniowie i absolwenci punktu otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
§  34.
Punkt używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
§  35.
W przypadku likwidacji punktu dokumentację i majątek przekazuje się organowi prowadzącemu lub placówce wskazanej przez ten organ.
§  36.
Statut punktu może być zmieniony na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej złożony do kierownika punktu. Kierownik punktu ma obowiązek przedłożyć wniosek radzie pedagogicznej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania. Zmiany w statucie punktu są uchwalane większością 2/3 głosów.
§  37.
Statut punktu jest przechowywany w dokumentacji punktu. Tekst statutu punktu jest dostępny w bibliotece szkolnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

STATUT

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay sous Bois

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay sous Bois, zwany dalej "punktem", umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Republiki Francuskiej, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.
§  2.
1.
Siedzibą punktu jest Aulnay sous Bois.
2.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone w trybie stacjonarnym.
3.
Nauka w punkcie jest bezpłatna.
4.
Punkt może posługiwać się logo.
§  3.
1.
Organem prowadzącym punkt jest Minister Edukacji Narodowej.
2.
Punkt wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Ośrodkiem".
3.
Nadzór pedagogiczny nad kierownikiem punktu sprawuje Dyrektor Ośrodka.
4.
Nadzór nad działalnością punktu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje dyrektor Ośrodka we współpracy z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej.

Rozdział  2

Cele i zadania punktu

§  4.
Punkt realizuje cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454), w szczególności:
1)
zapewnia uczniom możliwość nauki w systemie kształcenia uzupełniającego;
2)
ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;
3)
podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej;
4)
współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie.
§  5.
1.
Punkt realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1)
prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego oraz planem nauczania uzupełniającego;
2)
tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;
3)
organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:
a)
zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
b)
imprez sportowych,
c)
wycieczek przedmiotowych,
d)
wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
e)
spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki i polityki z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej;
4)
współpracę w ramach swojej działalności ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.
2.
W zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stosuje się przepisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Punkt nie przeprowadza sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminów poprawkowych związanych z promowaniem.
3.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
4.
W punkcie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej punktu.
5.
Podjęcie działalności w punkcie przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 4, wymaga uzyskania pisemnej zgody kierownika punktu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

Rozdział  3

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do punktu

§  6.
1.
Do punktu przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Republice Francuskiej.
2.
Warunkiem przyjęcia ucznia do punktu jest przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły działającej w systemie oświaty Republiki Francuskiej.
3.
Jeżeli punkt posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe, do punktu mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi.
§  7.
1.
Rekrutację do punktu prowadzi kierownik punktu.
2.
Kierownik punktu ustala zasady rekrutacji oraz harmonogram przyjmowania uczniów, obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do wiadomości do końca czerwca poprzedniego roku szkolnego.
3.
Nabór uczniów do punktu jest co roku ogłaszany przez kierownika punktu, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy punktu.
4.
O przyjęciu ucznia do punktu decyduje kolejność zgłoszenia.
§  8.
1.
Uczniowie, którzy bez uzasadnionej przyczyny i bez powiadomienia, nie rozpoczną nauki w punkcie do końca września, zostaną skreśleni z listy uczniów, zgodnie z trybem określonym w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2.
Na zwolnione miejsce przyjmuje się ucznia z listy osób, które nie zostały przyjęte do szkoły z powodu braku miejsc.

Rozdział  4

Organy punktu i ich kompetencje

§  9.
Organami punktu są:
1)
kierownik;
2)
rada pedagogiczna;
3)
rada rodziców;
4)
samorząd uczniowski.
§  10.
1.
Organy, o których mowa w § 9 pkt 2-4, działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.
2.
Kierownik bada zgodność regulaminów, o których mowa w pkt 1, ze statutem punktu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia sprzeczności kierownik wzywa właściwy organ punktu do niezwłocznej zmiany regulaminu.
§  11.
1.
Organy punktu współpracują ze sobą w celu:
1)
stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów;
2)
organizowania działalności pozaszkolnej;
3)
rozwiązywania sytuacji konfliktowych powstałych w punkcie;
4)
dbania o dobre imię i wizerunek punktu.
2.
Spory powstałe pomiędzy organami, o których mowa w § 9 pkt 2-4, rozstrzyga kierownik punktu.
§  12.
1.
Stanowisko kierownika punktu powierza i odwołuje z niego dyrektor Ośrodka.
2.
Kierownik punktu odpowiada za działalność punktu, w szczególności:
1)
kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz odpowiada za jego realizację;
2)
opracowuje do dnia 30 czerwca każdego roku arkusz organizacji pracy punktu;
3)
ustala rozkład zajęć edukacyjnych;
4)
zwołuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej;
5)
realizuje uchwały rady pedagogicznej;
6)
współpracuje z innymi organami punktu;
7)
sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w punkcie;
8)
zatrudnia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
9)
wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym;
10)
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im odpowiednie warunki do nauki oraz harmonijnego i wszechstronnego rozwoju;
11)
skreśla z listy uczniów, zgodnie z § 8 lub § 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 2;
12)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do dyrektora Ośrodka z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie liczącej mniej niż 7 uczniów;
13)
interweniuje w przypadkach konfliktów w społeczności punktu;
14)
podejmuje decyzje o odwołaniu zajęć edukacyjnych w szczególnych przypadkach;
15)
dysponuje środkami finansowymi punktu zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez dyrektora Ośrodka;
16)
prowadzi i przechowuje dokumentację punktu;
17)
przechowuje pieczęć urzędową punktu;
18)
reprezentuje punkt na zewnątrz.
§  13.
1.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w punkcie bez względu na wymiar czasu pracy.
2.
Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
1)
podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2)
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
3)
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
4)
przygotowanie projektu statutu punktu lub jego zmiany;
5)
uchwalanie statutu punktu;
6)
opiniowanie arkusza organizacji pracy punktu, w tym rozkładu zajęć;
7)
opiniowanie wniosków kierownika punktu w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń pracownikom punktu;
8)
ustalanie regulaminu swojej działalności.
§  14.
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do występowania do rady pedagogicznej, kierownika punktu i dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem punktu.
§  15.
1.
W skład rady rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów, wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2.
Wybory do oddziałowych rad rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym.
3.
W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
§  16.
1.
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie punktu.
2.
Uczniowie w każdym oddziale wybierają spośród siebie, do końca września danego roku szkolnego, po jednym przedstawicielu do samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego, o których mowa w ust. 2, opracowują projekt regulaminu samorządu uczniowskiego, który jest następnie uchwalany przez wszystkich uczniów punktu w głosowaniu równym i tajnym.
4.
Regulamin samorządu uczniowskiego może przewidywać odmienny niż wymieniony w ust. 2 tryb wyboru przedstawicieli. Odmienny tryb wyboru przedstawicieli obowiązuje od następnych wyborów.
5.
Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, kierownikowi punktu oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach punktu, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)
prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami;
2)
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
3)
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
6.
Do zadań samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
1)
rozwijanie demokratycznych form współpracy uczniów i nauczycieli;
2)
kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania;
3)
współdziałanie z pozostałymi organami punktu;
4)
dbanie o mienie punktu;
5)
organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce;
6)
rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami;
7)
dbanie o dobre imię i wizerunek punktu.

Rozdział  5

Organizacja pracy punktu

§  17.
1.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy punktu opracowany przez kierownika punktu i zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka.
2.
Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala kierownik punktu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, o którym mowa w ust. 1.
§  18.
Kierownik punktu, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, przedstawia dyrektorowi Ośrodka projekt organizacji roku szkolnego w punkcie, który uwzględnia organizację roku szkolnego w Republice Francuskiej.
§  19.
1.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone oddzielnie dla każdego oddziału, jeżeli w oddziale jest co najmniej siedmiu uczniów.
2.
Maksymalną liczbę uczniów w oddziale określa kierownik punktu uwzględniając warunki organizacyjne, lokalowe i finansowe punktu.
§  20.
1.
Program nauczania realizowany jest przez każdego ucznia przez jeden dzień w tygodniu.
2.
Kierownik punktu, w porozumieniu z radą rodziców, ustala sposób wykorzystania godzin lekcyjnych w ramach godzin do dyspozycji kierownika punktu.
§  21.
1.
Podstawową formą pracy punktu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny wymiar czasu zajęć, o którym mowa w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
3.
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując jednocześnie ogólny wymiar zajęć, o którym mowa przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
4.
Przerwy pomiędzy lekcjami trwają nie krócej niż 5 minut.

Rozdział  6

Biblioteka

§  22.
Punkt posiada bibliotekę, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
§  23.
Szczegółowe zasady pracy biblioteki ustalone są w regulaminie biblioteki.

Rozdział  7

Nauczyciele

§  24.
Kierownik punktu ustala zakres zadań oraz czas pracy wszystkich pracowników punktu.
§  25.
Kierownik punktu powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
§  26.
Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli określa regulamin organizacyjny punktu.

Rozdział  8

Prawa i obowiązki ucznia

§  27.
1.
Uczeń ma prawo do:
1)
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
2)
przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy;
3)
informacji na temat wymagań programowych;
4)
sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny postępów w nauce;
5)
życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i pozostałych pracowników punktu;
6)
zachowania i ochrony prywatności;
7)
poszanowania swoich poglądów, swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich;
8)
poszanowania swojej godności i nietykalności;
9)
występowania z wnioskami do kierownika punktu i nauczycieli w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
10)
korzystania z doraźnej pomocy dydaktycznej nauczycieli;
11)
składania do kierownika punktu skarg w przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka; skarga powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
2.
Uczeń ma obowiązek:
1)
przestrzegać statutu punktu;
2)
na bieżąco śledzić informacje odnoszące się do organizacji procesu kształcenia;
3)
przestrzegać przyjętych społecznie norm i zasad kultury;
4)
respektować decyzje kierownika, a także podporządkowywać się uchwałom rady pedagogicznej;
5)
dbać o dobre imię i wizerunek punktu;
3.
Uczniom zabrania się:
1)
zachowywania się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych;
2)
opuszczania terenu punktu podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych bez zgody kierownika punktu lub opiekuna klasy;
3)
przyprowadzania na teren punktu osób trzecich;
4)
niszczenia mienia punktu oraz innego mienia znajdującego się w obiektach punktu;
5)
przynoszenia na teren punktu alkoholu, papierosów, środków odurzających, petard, środków pirotechnicznych oraz innych środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i innych pracowników punktu;
6)
przynoszenia przedmiotów i sprzętów wartościowych, których nie można właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą;
7)
używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych, urządzeń elektronicznych nagrywających i odtwarzających oraz gier komputerowych.
§  28.
1.
Ucznia można nagrodzić za:
1)
bardzo dobre wyniki w nauce;
2)
udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
3)
działalność społeczną;
4)
działalność na rzecz punktu.
2.
Nagrodami, o których mowa w ust. 1, są:
1)
list pochwalny do rodziców;
2)
dyplom uznania;
3)
nagroda rzeczowa.
3.
Dyplom, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,1.
4.
Nagrodę rzeczową, o której mowa w ust. 2 pkt 3, otrzymuje uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75.
§  29.
Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów określa regulamin punktu.
§  30.
1.
Za uchybienie obowiązkom ucznia, o których mowa w § 27 ust. 2 lub w regulaminie punktu, a także naruszenie zakazów określonych w § 27 ust. 3 uczeń może być ukarany poprzez:
1)
rozmowę dyscyplinująca, bądź list dyscyplinujący;
2)
ustną lub pisemną naganę kierownika punktu;
3)
skreślenie z listy uczniów.
2.
Kierownik ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary lub skreśleniu z listy uczniów.

Rozdział  9

Ocenianie wewnątrzszkolne

§  31.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2)
udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)
dostarczanie rodzicom i nauczycielom stałej informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach;
5)
umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
§  32.
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego oraz promowania ustala rada pedagogiczna.

Rozdział  10

Postanowienia końcowe

§  33.
Uczniowie i absolwenci punktu otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
§  34.
Punkt używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
§  35.
W przypadku likwidacji punktu dokumentację i majątek przekazuje się organowi prowadzącemu lub placówce wskazanej przez ten organ.
§  36.
Statut punktu może być zmieniony na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej złożony do kierownika punktu. Kierownik punktu ma obowiązek przedłożyć wniosek radzie pedagogicznej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania. Zmiany w statucie punktu są uchwalane większością 2/3 głosów.
§  37.
Statut punktu jest przechowywany w dokumentacji punktu. Tekst statutu punktu jest dostępny w bibliotece szkolnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

STATUT

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii, zwany dalej "punktem", umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Republiki Włoskiej, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.
§  2.
1.
Siedzibą punktu jest Bolonia.
2.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone w trybie stacjonarnym.
3.
Nauka w punkcie jest bezpłatna.
4.
Punkt może posługiwać się logo.
§  3.
1.
Organem prowadzącym punkt jest Minister Edukacji Narodowej.
2.
Punkt wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Ośrodkiem".
3.
Nadzór pedagogiczny nad kierownikiem punktu sprawuje Dyrektor Ośrodka.
4.
Nadzór nad działalnością punktu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje dyrektor Ośrodka we współpracy z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie.

Rozdział  2

Cele i zadania punktu

§  4.
Punkt realizuje cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454), w szczególności:
1)
zapewnia uczniom możliwość nauki w systemie kształcenia uzupełniającego;
2)
ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;
3)
podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej;
4)
współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie.
§  5.
1.
Punkt realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1)
prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego oraz planem nauczania uzupełniającego;
2)
tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;
3)
organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:
a)
zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
b)
imprez sportowych,
c)
wycieczek przedmiotowych,
d)
wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
e)
spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki i polityki z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej;
4)
współpracę w ramach swojej działalności ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.
2.
W zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stosuje się przepisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Punkt nie przeprowadza sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminów poprawkowych związanych z promowaniem.
3.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
4.
W punkcie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej punktu.
5.
Podjęcie działalności w punkcie przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 4, wymaga uzyskania pisemnej zgody kierownika punktu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

Rozdział  3

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do punktu

§  6.
1.
Do punktu przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Republice Włoskiej.
2.
Warunkiem przyjęcia ucznia do punktu jest przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły działającej w systemie oświaty Republiki Włoskiej.
3.
Jeżeli punkt posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe, do punktu mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi.
§  7.
1.
Rekrutację do punktu prowadzi kierownik punktu.
2.
Kierownik punktu ustala zasady rekrutacji oraz harmonogram przyjmowania uczniów, obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do wiadomości do końca czerwca poprzedniego roku szkolnego.
3.
Nabór uczniów do punktu jest co roku ogłaszany przez kierownika punktu, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy punktu.
4.
O przyjęciu ucznia do punktu decyduje kolejność zgłoszenia.
§  8.
1.
Uczniowie, którzy bez uzasadnionej przyczyny i bez powiadomienia, nie rozpoczną nauki w punkcie do końca września, zostaną skreśleni z listy uczniów, zgodnie z trybem określonym w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2.
Na zwolnione miejsce przyjmuje się ucznia z listy osób, które nie zostały przyjęte do szkoły z powodu braku miejsc.

Rozdział  4

Organy punktu i ich kompetencje

§  9.
Organami punktu są:
1)
kierownik;
2)
rada pedagogiczna;
3)
rada rodziców;
4)
samorząd uczniowski.
§  10.
1.
Organy, o których mowa w § 9 pkt 2-4, działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.
2.
Kierownik bada zgodność regulaminów, o których mowa w pkt 1, ze statutem punktu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia sprzeczności kierownik wzywa właściwy organ punktu do niezwłocznej zmiany regulaminu.
§  11.
1.
Organy punktu współpracują ze sobą w celu:
1)
stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów;
2)
organizowania działalności pozaszkolnej;
3)
rozwiązywania sytuacji konfliktowych powstałych w punkcie;
4)
dbania o dobre imię i wizerunek punktu.
2.
Spory powstałe pomiędzy organami, o których mowa w § 9 pkt 2-4, rozstrzyga kierownik punktu.
§  12.
1.
Stanowisko kierownika punktu powierza i odwołuje z niego dyrektor Ośrodka.
2.
Kierownik punktu odpowiada za działalność punktu, w szczególności:
1)
kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz odpowiada za jego realizację;
2)
opracowuje do dnia 30 czerwca każdego roku arkusz organizacji pracy punktu;
3)
ustala rozkład zajęć edukacyjnych;
4)
zwołuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej;
5)
realizuje uchwały rady pedagogicznej;
6)
współpracuje z innymi organami punktu;
7)
sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w punkcie;
8)
zatrudnia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
9)
wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym;
10)
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im odpowiednie warunki do nauki oraz harmonijnego i wszechstronnego rozwoju;
11)
skreśla z listy uczniów, zgodnie z § 8 lub § 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 2;
12)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do dyrektora Ośrodka z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie liczącej mniej niż 7 uczniów;
13)
interweniuje w przypadkach konfliktów w społeczności punktu;
14)
podejmuje decyzje o odwołaniu zajęć edukacyjnych w szczególnych przypadkach;
15)
dysponuje środkami finansowymi punktu zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez dyrektora Ośrodka;
16)
prowadzi i przechowuje dokumentację punktu;
17)
przechowuje pieczęć urzędową punktu;
18)
reprezentuje punkt na zewnątrz.
§  13.
1.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w punkcie bez względu na wymiar czasu pracy.
2.
Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
1)
podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2)
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
3)
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
4)
przygotowanie projektu statutu punktu lub jego zmiany;
5)
uchwalanie statutu punktu;
6)
opiniowanie arkusza organizacji pracy punktu, w tym rozkładu zajęć;
7)
opiniowanie wniosków kierownika punktu w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń pracownikom punktu;
8)
ustalanie regulaminu swojej działalności.
§  14.
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do występowania do rady pedagogicznej, kierownika punktu i dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem punktu.
§  15.
1.
W skład rady rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów, wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2.
Wybory do oddziałowych rad rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym.
3.
W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
§  16.
1.
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie punktu.
2.
Uczniowie w każdym oddziale wybierają spośród siebie, do końca września danego roku szkolnego, po jednym przedstawicielu do samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego, o których mowa w ust. 2, opracowują projekt regulaminu samorządu uczniowskiego, który jest następnie uchwalany przez wszystkich uczniów punktu w głosowaniu równym i tajnym.
4.
Regulamin samorządu uczniowskiego może przewidywać odmienny niż wymieniony w ust. 2 tryb wyboru przedstawicieli. Odmienny tryb wyboru przedstawicieli obowiązuje od następnych wyborów.
5.
Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, kierownikowi punktu oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach punktu, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)
prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami;
2)
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
3)
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
6.
Do zadań samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
1)
rozwijanie demokratycznych form współpracy uczniów i nauczycieli;
2)
kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania;
3)
współdziałanie z pozostałymi organami punktu;
4)
dbanie o mienie punktu;
5)
organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce;
6)
rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami;
7)
dbanie o dobre imię i wizerunek punktu.

Rozdział  5

Organizacja pracy punktu

§  17.
1.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy punktu opracowany przez kierownika punktu i zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka.
2.
Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala kierownik punktu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, o którym mowa w ust. 1.
§  18.
Kierownik punktu, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, przedstawia dyrektorowi Ośrodka projekt organizacji roku szkolnego w punkcie, który uwzględnia organizację roku szkolnego w Republice Włoskiej.
§  19.
1.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone oddzielnie dla każdego oddziału, jeżeli w oddziale jest co najmniej siedmiu uczniów.
2.
Maksymalną liczbę uczniów w oddziale określa kierownik punktu uwzględniając warunki organizacyjne, lokalowe i finansowe punktu.
§  20.
1.
Program nauczania realizowany jest przez każdego ucznia przez jeden dzień w tygodniu.
2.
Kierownik punktu, w porozumieniu z radą rodziców, ustala sposób wykorzystania godzin lekcyjnych w ramach godzin do dyspozycji kierownika punktu.
§  21.
1.
Podstawową formą pracy punktu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny wymiar czasu zajęć, o którym mowa w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
3.
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując jednocześnie ogólny wymiar zajęć, o którym mowa przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
4.
Przerwy pomiędzy lekcjami trwają nie krócej niż 5 minut.

Rozdział  6

Biblioteka

§  22.
Punkt posiada bibliotekę, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
§  23.
Szczegółowe zasady pracy biblioteki ustalone są w regulaminie biblioteki.

Rozdział  7

Nauczyciele

§  24.
Kierownik punktu ustala zakres zadań oraz czas pracy wszystkich pracowników punktu.
§  25.
Kierownik punktu powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
§  26.
Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli określa regulamin organizacyjny punktu.

Rozdział  8

Prawa i obowiązki ucznia

§  27.
1.
Uczeń ma prawo do:
1)
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
2)
przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy;
3)
informacji na temat wymagań programowych;
4)
sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny postępów w nauce;
5)
życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i pozostałych pracowników punktu;
6)
zachowania i ochrony prywatności;
7)
poszanowania swoich poglądów, swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich;
8)
poszanowania swojej godności i nietykalności;
9)
występowania z wnioskami do kierownika punktu i nauczycieli w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
10)
korzystania z doraźnej pomocy dydaktycznej nauczycieli;
11)
składania do kierownika punktu skarg w przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka; skarga powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
2.
Uczeń ma obowiązek:
1)
przestrzegać statutu punktu;
2)
na bieżąco śledzić informacje odnoszące się do organizacji procesu kształcenia;
3)
przestrzegać przyjętych społecznie norm i zasad kultury;
4)
respektować decyzje kierownika, a także podporządkowywać się uchwałom rady pedagogicznej;
5)
dbać o dobre imię i wizerunek punktu;
3.
Uczniom zabrania się:
1)
zachowywania się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych;
2)
opuszczania terenu punktu podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych bez zgody kierownika punktu lub opiekuna klasy;
3)
przyprowadzania na teren punktu osób trzecich;
4)
niszczenia mienia punktu oraz innego mienia znajdującego się w obiektach punktu;
5)
przynoszenia na teren punktu alkoholu, papierosów, środków odurzających, petard, środków pirotechnicznych oraz innych środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i innych pracowników punktu;
6)
przynoszenia przedmiotów i sprzętów wartościowych, których nie można właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą;
7)
używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych, urządzeń elektronicznych nagrywających i odtwarzających oraz gier komputerowych.
§  28.
1.
Ucznia można nagrodzić za:
1)
bardzo dobre wyniki w nauce;
2)
udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
3)
działalność społeczną;
4)
działalność na rzecz punktu.
2.
Nagrodami, o których mowa w ust. 1, są:
1)
list pochwalny do rodziców;
2)
dyplom uznania;
3)
nagroda rzeczowa.
3.
Dyplom, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,1.
4.
Nagrodę rzeczową, o której mowa w ust. 2 pkt 3, otrzymuje uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75.
§  29.
Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów określa regulamin punktu.
§  30.
1.
Za uchybienie obowiązkom ucznia, o których mowa w § 27 ust. 2 lub w regulaminie punktu, a także naruszenie zakazów określonych w § 27 ust. 3 uczeń może być ukarany poprzez:
1)
rozmowę dyscyplinująca, bądź list dyscyplinujący;
2)
ustną lub pisemną naganę kierownika punktu;
3)
skreślenie z listy uczniów.
2.
Kierownik ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary lub skreśleniu z listy uczniów.

Rozdział  9

Ocenianie wewnątrzszkolne

§  31.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2)
udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)
dostarczanie rodzicom i nauczycielom stałej informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach;
5)
umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
§  32.
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego oraz promowania ustala rada pedagogiczna.

Rozdział  10

Postanowienia końcowe

§  33.
Uczniowie i absolwenci punktu otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
§  34.
Punkt używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
§  35.
W przypadku likwidacji punktu dokumentację i majątek przekazuje się organowi prowadzącemu lub placówce wskazanej przez ten organ.
§  36.
Statut punktu może być zmieniony na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej złożony do kierownika punktu. Kierownik punktu ma obowiązek przedłożyć wniosek radzie pedagogicznej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania. Zmiany w statucie punktu są uchwalane większością 2/3 głosów.
§  37.
Statut punktu jest przechowywany w dokumentacji punktu. Tekst statutu punktu jest dostępny w bibliotece szkolnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  12

STATUT

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie, zwany dalej "punktem", umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Republiki Włoskiej, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.
§  2.
1.
Siedzibą punktu jest Mediolan.
2.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone w trybie stacjonarnym.
3.
Nauka w punkcie jest bezpłatna.
4.
Punkt może posługiwać się logo.
§  3.
1.
Organem prowadzącym punkt jest Minister Edukacji Narodowej.
2.
Punkt wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Ośrodkiem".
3.
Nadzór pedagogiczny nad kierownikiem punktu sprawuje Dyrektor Ośrodka.
4.
Nadzór nad działalnością punktu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje dyrektor Ośrodka we współpracy z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie.

Rozdział  2

Cele i zadania punktu

§  4.
Punkt realizuje cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454), w szczególności:
1)
zapewnia uczniom możliwość nauki w systemie kształcenia uzupełniającego;
2)
ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;
3)
podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej;
4)
współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie.
§  5.
1.
Punkt realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1)
prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego oraz planem nauczania uzupełniającego;
2)
tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;
3)
organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:
a)
zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
b)
imprez sportowych,
c)
wycieczek przedmiotowych,
d)
wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
e)
spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki i polityki z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej;
4)
współpracę w ramach swojej działalności ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.
2.
W zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stosuje się przepisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Punkt nie przeprowadza sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminów poprawkowych związanych z promowaniem.
3.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
4.
W punkcie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej punktu.
5.
Podjęcie działalności w punkcie przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 4, wymaga uzyskania pisemnej zgody kierownika punktu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

Rozdział  3

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do punktu

§  6.
1.
Do punktu przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Republice Włoskiej.
2.
Warunkiem przyjęcia ucznia do punktu jest przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły działającej w systemie oświaty Republiki Włoskiej.
3.
Jeżeli punkt posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe, do punktu mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi.
§  7.
1.
Rekrutację do punktu prowadzi kierownik punktu.
2.
Kierownik punktu ustala zasady rekrutacji oraz harmonogram przyjmowania uczniów, obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do wiadomości do końca czerwca poprzedniego roku szkolnego.
3.
Nabór uczniów do punktu jest co roku ogłaszany przez kierownika punktu, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy punktu.
4.
O przyjęciu ucznia do punktu decyduje kolejność zgłoszenia.
§  8.
1.
Uczniowie, którzy bez uzasadnionej przyczyny i bez powiadomienia, nie rozpoczną nauki w punkcie do końca września, zostaną skreśleni z listy uczniów, zgodnie z trybem określonym w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2.
Na zwolnione miejsce przyjmuje się ucznia z listy osób, które nie zostały przyjęte do szkoły z powodu braku miejsc.

Rozdział  4

Organy punktu i ich kompetencje

§  9.
Organami punktu są:
1)
kierownik;
2)
rada pedagogiczna;
3)
rada rodziców;
4)
samorząd uczniowski.
§  10.
1.
Organy, o których mowa w § 9 pkt 2-4, działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.
2.
Kierownik bada zgodność regulaminów, o których mowa w pkt 1, ze statutem punktu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia sprzeczności kierownik wzywa właściwy organ punktu do niezwłocznej zmiany regulaminu.
§  11.
1.
Organy punktu współpracują ze sobą w celu:
1)
stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów;
2)
organizowania działalności pozaszkolnej;
3)
rozwiązywania sytuacji konfliktowych powstałych w punkcie;
4)
dbania o dobre imię i wizerunek punktu.
2.
Spory powstałe pomiędzy organami, o których mowa w § 9 pkt 2-4, rozstrzyga kierownik punktu.
§  12.
1.
Stanowisko kierownika punktu powierza i odwołuje z niego dyrektor Ośrodka.
2.
Kierownik punktu odpowiada za działalność punktu, w szczególności:
1)
kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz odpowiada za jego realizację;
2)
opracowuje do dnia 30 czerwca każdego roku arkusz organizacji pracy punktu;
3)
ustala rozkład zajęć edukacyjnych;
4)
zwołuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej;
5)
realizuje uchwały rady pedagogicznej;
6)
współpracuje z innymi organami punktu;
7)
sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w punkcie;
8)
zatrudnia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
9)
wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym;
10)
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im odpowiednie warunki do nauki oraz harmonijnego i wszechstronnego rozwoju;
11)
skreśla z listy uczniów, zgodnie z § 8 lub § 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 2;
12)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do dyrektora Ośrodka z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie liczącej mniej niż 7 uczniów;
13)
interweniuje w przypadkach konfliktów w społeczności punktu;
14)
podejmuje decyzje o odwołaniu zajęć edukacyjnych w szczególnych przypadkach;
15)
dysponuje środkami finansowymi punktu zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez dyrektora Ośrodka;
16)
prowadzi i przechowuje dokumentację punktu;
17)
przechowuje pieczęć urzędową punktu;
18)
reprezentuje punkt na zewnątrz.
§  13.
1.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w punkcie bez względu na wymiar czasu pracy.
2.
Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
1)
podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2)
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
3)
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
4)
przygotowanie projektu statutu punktu lub jego zmiany;
5)
uchwalanie statutu punktu;
6)
opiniowanie arkusza organizacji pracy punktu, w tym rozkładu zajęć;
7)
opiniowanie wniosków kierownika punktu w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń pracownikom punktu;
8)
ustalanie regulaminu swojej działalności.
§  14.
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do występowania do rady pedagogicznej, kierownika punktu i dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem punktu.
§  15.
1.
W skład rady rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów, wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2.
Wybory do oddziałowych rad rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym.
3.
W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
§  16.
1.
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie punktu.
2.
Uczniowie w każdym oddziale wybierają spośród siebie, do końca września danego roku szkolnego, po jednym przedstawicielu do samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego, o których mowa w ust. 2, opracowują projekt regulaminu samorządu uczniowskiego, który jest następnie uchwalany przez wszystkich uczniów punktu w głosowaniu równym i tajnym.
4.
Regulamin samorządu uczniowskiego może przewidywać odmienny niż wymieniony w ust. 2 tryb wyboru przedstawicieli. Odmienny tryb wyboru przedstawicieli obowiązuje od następnych wyborów.
5.
Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, kierownikowi punktu oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach punktu, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)
prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami;
2)
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
3)
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
6.
Do zadań samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
1)
rozwijanie demokratycznych form współpracy uczniów i nauczycieli;
2)
kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania;
3)
współdziałanie z pozostałymi organami punktu;
4)
dbanie o mienie punktu;
5)
organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce;
6)
rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami;
7)
dbanie o dobre imię i wizerunek punktu.

Rozdział  5

Organizacja pracy punktu

§  17.
1.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy punktu opracowany przez kierownika punktu i zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka.
2.
Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala kierownik punktu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, o którym mowa w ust. 1.
§  18.
Kierownik punktu, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, przedstawia dyrektorowi Ośrodka projekt organizacji roku szkolnego w punkcie, który uwzględnia organizację roku szkolnego w Republice Włoskiej.
§  19.
1.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone oddzielnie dla każdego oddziału, jeżeli w oddziale jest co najmniej siedmiu uczniów.
2.
Maksymalną liczbę uczniów w oddziale określa kierownik punktu uwzględniając warunki organizacyjne, lokalowe i finansowe punktu.
§  20.
1.
Program nauczania realizowany jest przez każdego ucznia przez jeden dzień w tygodniu.
2.
Kierownik punktu, w porozumieniu z radą rodziców, ustala sposób wykorzystania godzin lekcyjnych w ramach godzin do dyspozycji kierownika punktu.
§  21.
1.
Podstawową formą pracy punktu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny wymiar czasu zajęć, o którym mowa w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
3.
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując jednocześnie ogólny wymiar zajęć, o którym mowa przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
4.
Przerwy pomiędzy lekcjami trwają nie krócej niż 5 minut.

Rozdział  6

Biblioteka

§  22.
Punkt posiada bibliotekę, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
§  23.
Szczegółowe zasady pracy biblioteki ustalone są w regulaminie biblioteki.

Rozdział  7

Nauczyciele

§  24.
Kierownik punktu ustala zakres zadań oraz czas pracy wszystkich pracowników punktu.
§  25.
Kierownik punktu powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
§  26.
Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli określa regulamin organizacyjny punktu.

Rozdział  8

Prawa i obowiązki ucznia

§  27.
1.
Uczeń ma prawo do:
1)
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
2)
przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy;
3)
informacji na temat wymagań programowych;
4)
sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny postępów w nauce;
5)
życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i pozostałych pracowników punktu;
6)
zachowania i ochrony prywatności;
7)
poszanowania swoich poglądów, swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich;
8)
poszanowania swojej godności i nietykalności;
9)
występowania z wnioskami do kierownika punktu i nauczycieli w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
10)
korzystania z doraźnej pomocy dydaktycznej nauczycieli;
11)
składania do kierownika punktu skarg w przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka; skarga powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
2.
Uczeń ma obowiązek:
1)
przestrzegać statutu punktu;
2)
na bieżąco śledzić informacje odnoszące się do organizacji procesu kształcenia;
3)
przestrzegać przyjętych społecznie norm i zasad kultury;
4)
respektować decyzje kierownika, a także podporządkowywać się uchwałom rady pedagogicznej;
5)
dbać o dobre imię i wizerunek punktu;
3.
Uczniom zabrania się:
1)
zachowywania się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych;
2)
opuszczania terenu punktu podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych bez zgody kierownika punktu lub opiekuna klasy;
3)
przyprowadzania na teren punktu osób trzecich;
4)
niszczenia mienia punktu oraz innego mienia znajdującego się w obiektach punktu;
5)
przynoszenia na teren punktu alkoholu, papierosów, środków odurzających, petard, środków pirotechnicznych oraz innych środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i innych pracowników punktu;
6)
przynoszenia przedmiotów i sprzętów wartościowych, których nie można właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą;
7)
używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych, urządzeń elektronicznych nagrywających i odtwarzających oraz gier komputerowych.
§  28.
1.
Ucznia można nagrodzić za:
1)
bardzo dobre wyniki w nauce;
2)
udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
3)
działalność społeczną;
4)
działalność na rzecz punktu.
2.
Nagrodami, o których mowa w ust. 1, są:
1)
list pochwalny do rodziców;
2)
dyplom uznania;
3)
nagroda rzeczowa.
3.
Dyplom, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,1.
4.
Nagrodę rzeczową, o której mowa w ust. 2 pkt 3, otrzymuje uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75.
§  29.
Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów określa regulamin punktu.
§  30.
1.
Za uchybienie obowiązkom ucznia, o których mowa w § 27 ust. 2 lub w regulaminie punktu, a także naruszenie zakazów określonych w § 27 ust. 3 uczeń może być ukarany poprzez:
1)
rozmowę dyscyplinująca, bądź list dyscyplinujący;
2)
ustną lub pisemną naganę kierownika punktu;
3)
skreślenie z listy uczniów.
2.
Kierownik ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary lub skreśleniu z listy uczniów.

Rozdział  9

Ocenianie wewnątrzszkolne

§  31.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2)
udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)
dostarczanie rodzicom i nauczycielom stałej informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach;
5)
umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
§  32.
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego oraz promowania ustala rada pedagogiczna.

Rozdział  10

Postanowienia końcowe

§  33.
Uczniowie i absolwenci punktu otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
§  34.
Punkt używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
§  35.
W przypadku likwidacji punktu dokumentację i majątek przekazuje się organowi prowadzącemu lub placówce wskazanej przez ten organ.
§  36.
Statut punktu może być zmieniony na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej złożony do kierownika punktu. Kierownik punktu ma obowiązek przedłożyć wniosek radzie pedagogicznej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania. Zmiany w statucie punktu są uchwalane większością 2/3 głosów.
§  37.
Statut punktu jest przechowywany w dokumentacji punktu. Tekst statutu punktu jest dostępny w bibliotece szkolnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  13

STATUT

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Strasburgu

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Strasburgu, zwany dalej "punktem", umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Republiki Francuskiej, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.
§  2.
1.
Siedzibą punktu jest Strasburg.
2.
Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone w trybie stacjonarnym.
3.
Nauka w punkcie jest bezpłatna.
4.
Punkt może posługiwać się logo.
§  3.
1.
Organem prowadzącym punkt jest Minister Edukacji Narodowej.
2.
Punkt wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Ośrodkiem".
3.
Nadzór pedagogiczny nad kierownikiem punktu sprawuje Dyrektor Ośrodka.
4.
Nadzór nad działalnością punktu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje dyrektor Ośrodka we współpracy z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej.

Rozdział  2

Cele i zadania punktu

§  4.
Punkt realizuje cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454), w szczególności:
1)
zapewnia uczniom możliwość nauki w systemie kształcenia uzupełniającego;
2)
ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;
3)
podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej;
4)
współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie.
§  5.
1.
Punkt realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1)
prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego oraz planem nauczania uzupełniającego;
2)
tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;
3)
organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:
a)
zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
b)
imprez sportowych,
c)
wycieczek przedmiotowych,
d)
wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
e)
spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki i polityki z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej;
4)
współpracę w ramach swojej działalności ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.
2.
W zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stosuje się przepisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Punkt nie przeprowadza sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminów poprawkowych związanych z promowaniem.
3.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
4.
W punkcie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej punktu.
5.
Podjęcie działalności w punkcie przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 4, wymaga uzyskania pisemnej zgody kierownika punktu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

Rozdział  3

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do punktu

§  6.
1.
Do punktu przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Republice Francuskiej.
2.
Warunkiem przyjęcia ucznia do punktu jest przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły działającej w systemie oświaty Republiki Francuskiej.
3.
Jeżeli punkt posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe, do punktu mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi.
§  7.
1.
Rekrutację do punktu prowadzi kierownik punktu.
2.
Kierownik punktu ustala zasady rekrutacji oraz harmonogram przyjmowania uczniów, obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do wiadomości do końca czerwca poprzedniego roku szkolnego.