Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2002.6.29

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Na podstawie art. 284 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje:
§  1.
Izbom celnym i urzędom celnym nadaje się statuty stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.
§  2.
Strukturę organizacyjną administracji celnej określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

STATUT IZB CELNYCH

§  1.
1.
Izby celne, zwane dalej "izbami", wykonują zadania określone w przepisach prawa celnego oraz w przepisach odrębnych, działając zgodnie z wytycznymi, decyzjami i poleceniami dyrektorów izb celnych.
2.
Izbą kieruje dyrektor, który jest odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację zadań izby przed ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.
3.
Dyrektor izby kieruje izbą przy pomocy zastępcy (zastępców), głównego księgowego, naczelników i kierowników podległych komórek organizacyjnych.
4.
Szczegółowy zakres kompetencji zastępcy (zastępców) ustala dyrektor izby.
5.
Główny księgowy w izbie podlega bezpośrednio dyrektorowi izby i odpowiada za prawidłową i terminową realizację zadań z zakresu ewidencji i sprawozdawczości budżetowej, gospodarki własnej izby i urzędów celnych. Inne obowiązki głównych księgowych wynikają z przepisów odrębnych.
6.
Dyrektor izby może upoważnić podległych funkcjonariuszy celnych lub pracowników izby do podejmowania w jego imieniu decyzji i innych rozstrzygnięć w określonych sprawach.
§  2.
1.
W izbach mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:
1)
wydziały - składające się z co najmniej 12 osób, włącznie z kierującym,
2)
referaty - składające się z co najmniej 6 osób, włącznie z kierującym,
3)
wieloosobowe stanowiska pracy składające się co najmniej z 2 osób, włącznie z kierującym,
4)
jednoosobowe stanowiska pracy.
2.
Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład wydziału.
3.
Wydziałem kieruje naczelnik wydziału, a referatem kierownik referatu.
§  3.
1.
Izba realizuje swoje zadania w ramach działów merytorycznych:
1)
prewencji, dozoru i kontroli celnej w zakresie dotyczącym:
a)
kontroli operacyjnej,
b)
kontroli podmiotów gospodarczych,
c)
analizy ryzyka,
d)
informacji dla kontroli celnej,
e) 1
dokumentacji celnej,
2)
orzecznictwa w zakresie dotyczącym:
a)
taryfikacji,
b)
wartości celnej,
c)
reguł pochodzenia towarów,
d)
ograniczeń pozataryfowych,
e)
przeznaczeń celnych,
f)
procedur uproszczonych,
g)
procedur gospodarczych,
h)
spraw karnych skarbowych,
3)
finansowego w zakresie dotyczącym:
a)
spraw finansowo-księgowych,
b)
rozliczeń ceł i podatków,
c)
zabezpieczeń należności budżetowych,
d)
likwidacji,
e)
egzekucji,
4)
logistyczno-informatycznego w zakresie dotyczącym:
a)
spraw administracyjno-gospodarczych,
b)
informatyki,
c)
inwestycji i zamówień publicznych,
5)
obsługi izby w zakresie dotyczącym:
a)
spraw organizacyjnych,
b)
statystyki,
c)
kadr i szkolenia,
d)
obsługi prawnej,
e)
kontroli wewnętrznej.
2.
Komórki organizacyjne realizujące zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. c) i lit. e) powinny mieć status wydziału.
3.
Działy, o których mowa w ust. 1:
1)
mogą być łączone,
2)
nie mogą, z wyjątkiem działu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, podlegać podziałowi w sferze nadzoru.
4. 2
Komórka realizująca zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, podlega bezpośrednio dyrektorowi izby.
§  4.
1.
W izbie mogą funkcjonować terenowe komórki organizacyjne w zakresie spraw operacyjnych, informatycznych i kontroli podmiotów gospodarczych.
2.
W skład Izby Celnej w Warszawie wchodzą komórki realizujące zadania z zakresu:
1)
pozwoleń na korzystanie z procedury TIR,
2)
decyzji w sprawie ochrony praw własności intelektualnej,
3) 3
(uchylony).
2a. 4
W skład Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie wchodzą komórki realizujące zadania z zakresu:
1)
prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji o pochodzeniu towarów; komórkę przyporządkowuje się do działu orzecznictwa;
2)
prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących agentów celnych; komórkę przyporządkowuje się do działu orzecznictwa;
3)
szkolenia przewodników psów służbowych oraz psów służbowych dla potrzeb Służby Celnej - Ośrodek Szkoleniowy w Kamionie; komórkę przyporządkowuje się do działu obsługi izby.
3. 5
W skład Izby Celnej w Białej Polskiej, Białymstoku, Gdyni, Przemyślu i we Wrocławiu wchodzi komórka realizująca zadania z zakresu laboratorium celnego. Komórkę przyporządkowuje się do działu orzecznictwa.
4.
W skład Izby Celnej w Gdyni wchodzi komórka administrująca ogólnopolskim informatycznym systemem kadrowo-płacowym "Hermes".
5.
W skład Izby Celnej w Krakowie wchodzi komórka administrująca ogólnopolskim informatycznym systemem finansowo-księgowym "Zefir" oraz systemem obsługi zgłoszeń celnych "Celina".
6. 6
W skład Izby Celnej w Łodzi wchodzi komórka administrująca ogólnopolskim Nowym Skomputeryzowanym Systemem Tranzytowym "NCTS" oraz komórka realizująca zadania z zakresu problematyki wspólnego tranzytu.
7.
W skład Izby Celnej w Rzepinie wchodzi komórka administrująca ogólnopolskim informatycznym systemem bezpieczeństwa "Security".
8.
Komórki, o których mowa w ust. 4-7 przyporządkowuje się do działu logistyczno-informatycznego.
9.
W izbie mogą być tworzone, na podstawie odrębnych przepisów, inne komórki organizacyjne.
§  5.
1.
Dyrektor izby nadaje izbie, na podstawie statutu, regulamin organizacyjny izby.
2.
Regulamin organizacyjny izby powinien określać:
1)
strukturę organizacyjną izby, w tym terenowych komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1,
2)
szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, w tym terenowych komórek organizacyjnych,
3)
zasady i rozkład czasu pracy izby, w tym terenowych komórek organizacyjnych,
4)
zakres nadzoru sprawowanego przez dyrektora izby i jego zastępców,
5)
zakres stałych uprawnień: zastępców dyrektora, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników komórek organizacyjnych i innych osób zatrudnionych lub pełniących służbę na stanowiskach samodzielnych - do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska dyrektora izby w określonych sprawach.
§  6.
1.
Dyrektor izby celnej przesyła regulamin organizacyjny izby celnej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminu organizacyjnego izby celnej ze statutem oraz innymi obowiązującymi przepisami, uchyla regulamin.
3.
Regulamin organizacyjny izby wywiesza się w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie izby.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

STATUT URZĘDÓW CELNYCH

§  1.
1.
Urzędy celne, zwane dalej "urzędami", wykonują zadania określone w przepisach prawa celnego oraz w przepisach odrębnych, działając zgodnie z wytycznymi, decyzjami i poleceniami naczelników urzędów celnych.
2.
Urzędem kieruje naczelnik, który jest odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu przed dyrektorem izby celnej.
3.
Naczelnik kieruje pracą urzędu przy pomocy zastępcy (zastępców) i kierowników podległych komórek organizacyjnych.
4.
Naczelnik może upoważnić podległych funkcjonariuszy celnych oraz pracowników urzędu do podejmowania w jego imieniu decyzji i innych rozstrzygnięć w określonych sprawach.
§  2.
1.
W skład urzędu wchodzą:
1)
wewnętrzne komórki organizacyjne:
a)
referaty - składające się z co najmniej 5 osób, włącznie z kierującym,
b)
sekcje - składające się z co najmniej 3 osób,
c)
samodzielne stanowiska pracy,
2)
zewnętrzne jednostki organizacyjne - oddziały celne, do których przepis pkt 1 stosuje się odpowiednio.
2.
Referatami i oddziałami kierują kierownicy, a sekcją osoba wyznaczona przez naczelnika urzędu.
§  3.
1.
W skład urzędu mogą wchodzić komórki organizacyjne o następującym zakresie działania:
1)
przyjmowania zgłoszeń celnych,
2)
kontroli celnej,
3)
kasowa,
4)
ogólna,
5)
postępowania celnego,
6)
gospodarczych procedur celnych,
7)
taryfikacji, wartości celnej i podatków pośrednich,
8)
reguł pochodzenia towarów,
9)
karna skarbowa,
10)
kontroli wewnętrznej.
2.
W urzędzie mogą być tworzone, na podstawie odrębnych przepisów, inne niż określone w ust. 1, komórki organizacyjne.
3.
W uzasadnionych wypadkach naczelnik urzędu może łączyć lub dzielić komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, uwzględniając zakres i rozmiar ich zadań.
§  4.
1.
Czas pracy komórek organizacyjnych urzędu, z wyjątkiem komórek organizacyjnych w przejściach granicznych, wynosi 8 godzin.
2.
W uzasadnionych wypadkach naczelnik urzędu może wydłużyć czas pracy komórek organizacyjnych innych niż zlokalizowane w przejściach granicznych.
3.
W wypadkach, o których mowa w ust. 2 oraz w komórkach organizacyjnych zlokalizowanych w przejściach granicznych, praca może być wykonywana w systemie zmianowym. Podział na zmiany i ich liczbę ustala naczelnik urzędu.
4.
W wypadku, o którym mowa w ust. 3, naczelnik urzędu powołuje kierownika zmiany.
§  5.
1.
Naczelnik urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu.
2.
Regulamin organizacyjny urzędu powinien określać:
1)
strukturę organizacyjną urzędu,
2)
szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych,
3)
zasady i rozkład czasu pracy urzędu i oddziałów celnych,
4)
zakres nadzoru sprawowanego przez naczelnika i jego zastępców,
5)
zakres stałych uprawnień: zastępców naczelnika, kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz innych osób zatrudnionych lub pełniących służbę na stanowiskach samodzielnych - do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska naczelnika urzędu w określonych sprawach.
§  6.
1.
Naczelnik urzędu celnego przesyła regulamin organizacyjny urzędu celnego dyrektorowi izby celnej.
2.
Dyrektor izby celnej, w przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminu organizacyjnego urzędu celnego ze statutem oraz innymi obowiązującymi przepisami, uchyla regulamin.
3.
Regulamin organizacyjny urzędu wywiesza się w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie urzędu.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 7

Lp.Izba

Urząd

Jednostka organizacyjna

Kod IdentyfikacyjnyUwagi
1234
1.IZBA CELNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ130000
I.Urząd Celny w Białej Podlaskiej130700
a)Oddział Celny w Małaszewiczach Centralnych130400przejście graniczne
b)Oddział Celny w Małaszewiczach Południowych130420przejście graniczne
c)Oddział Celny w "WOC" w Małaszewiczach130440
d)Oddział Celny w Międzyrzecu Podlaskim130730
e)Oddział Celny w Kowalewie131000przejście graniczne
2.Urząd Celny w Koroszczynie130500przejście graniczne
a)Oddział Celny w Terespolu130100przejście graniczne
b)Oddział Celny Drogowy w Terespolu130200przejście graniczne
c)Oddział Celny w Sławatyczach131100przejście graniczne
3.Urząd Celny w Lublinie130300
a)Oddział Celny w Opolu Lubelskim130320
b)Oddział Celny w Kraśniku130330
c)Oddział Celny w Puławach130800
d)Oddział Celny w Lublinie131200
4.Urząd Celny w Chełmie131400
a)Oddział Celny w Dorohusku130600przejście graniczne
b)Oddział Celny Drogowy w Dorohusku131300przejście graniczne
5.Urząd Celny w Zamościu131600
a)Oddział Celny w Hrebennem131610przejście graniczne
b)Oddział Celny w Hrubieszowie131620przejście graniczne
c)Oddział Celny w Zosinie131630przejście graniczne
d)Oddział Celny w Biłgoraju131640
e)Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim131650
II.IZBA CELNA W BIAŁYMSTOKU060000
1.Urząd Celny w Białymstoku060300
a)Oddział Celny Kolejowy I w Kuźnicy060100przejście graniczne
b)Oddział Celny Kolejowy II w Kuźnicy060110przejście graniczne
c)Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy060200przejście graniczne
d)Oddział Celny w Czeremsze060400przejście graniczne
e)Oddział Celny w Siemianówce060410przejście graniczne
f)Oddział Celny w Połowcach060420przejście graniczne
g)Oddział Celny w Bobrownikach060800przejście graniczne
2.Urząd Celny w Łomży060900
3.Urząd Celny w Suwałkach060600
a)Oddział Celny w Ogrodnikach060500przejście graniczne
b)Oddział Celny w Augustowie060640
c)Oddział Celny w Budzisku k. Szypliszek060700przejście graniczne
d)Oddział Celny w Trakiszkach061000przejście graniczne
III.IZBA CELNA W CIESZYNIE010000
1.Urząd Celny w Cieszynie010100przejście graniczne
a)Oddział Celny w Skoczowie010130
b)Oddział Celny "Most Wolności" w Cieszynie010800przejście graniczne
c)Oddział Celny Kolejowy w Cieszynie010820przejście graniczne
d)Oddział Celny w Lesznej Górnej010830przejście graniczne
e)Oddział Celny "Most Przyjaźni" w Cieszynie010840przejście graniczne
2.Urząd Celny w Zebrzydowicach010300przejście graniczne
a)Oddział Celny w Chałupkach010200przejście graniczne
b)Oddział Celny Drogowy w Chałupkach010210przejście graniczne
c)Oddział Celny "Rakowiec" w Chałupkach010220przejście graniczne
d)Oddział Celny w Pietraszynie010230przejście graniczne
e)Oddział Celny w Owsiszczach010240przejście graniczne
f)Oddział Celny w Raciborzu010250
g)Oddział Celny w Gołkowicach010260przejście graniczne
h)Oddział Celny II w Zebrzydowicach010330
i)Oddział Celny Osobowy w Zebrzydowicach010400przejście graniczne
j)Oddział Celny w Kaczycach Górnych010430przejście graniczne
k)Oddział Celny w Marklowicach010440przejście graniczne
3.Urząd Celny w Bielsku-Białej010500
a)Oddział Celny w Oświęcimiu010510
b)Oddział Celny w Andrychowie010530
c)Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach010550
d)Oddział Celny w Zwardoniu010600przejście graniczne
e)Oddział Celny w Istebnej010610przejście graniczne
f)Oddział Celny w Zwardoniu-Myto010620przejście graniczne
g)Oddział Celny w Zwardoniu-Skalite010630przejście graniczne
h)Oddział Celny w Ujsołach-Glince010640przejście graniczne
i)Oddział Celny w Żywcu010700
j)Oddział Celny w Korbielowie010710przejście graniczne
IV.IZBA CELNA W GDYNI040000
1.Urząd Celny w Gdyni040400przejście graniczne
a)Oddział Celny "Dworzec Morski" w Gdyni040200przejście graniczne
b)Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni040300przejście graniczne
c)Oddział Celny II w Gdyni040320
d)Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni040500przejście graniczne
e)Oddział Celny "Terminal Promowy" w Gdyni040510przejście graniczne
f)Oddział Celny Pocztowy w Gdyni040900
g)Oddział Celny we Władysławowie040010przejście graniczne
2.Urząd Celny Gdańsk-Miasto041300
a)Oddział Celny w Starogardzie Gdańskim041310
b)Oddział Celny w Tczewie041320
c)Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo041600przejście graniczne
d)Oddział Celny w Kwidzynie041800
3.Urząd Celny Gdańsk-Port041400przejście graniczne
a)Oddział Celny "Basen im. Władysława IV" w Gdańsku041100przejście graniczne
b)Oddział Celny "Baza Promowa" w Gdańsku041200przejście graniczne
c)Oddział Celny "Stocznie Morskie" w Gdańsku041410przejście graniczne
d)Oddział Celny "Port Północny" w Gdańsku041500przejście graniczne
4.Urząd Celny w Słupsku040600
a)Oddział Celny w Ustce040620przejście graniczne
b)Oddział Celny w Kościerzynie040800
c)Oddział Celny w Lęborku041000
d)Oddział Celny w Chojnicach041900
V.IZBA CELNA W KATOWICACH180000
1.Urząd Celny w Katowicach180100
a)Oddział Celny w Mysłowicach180120
b)Oddział Celny w Gliwicach180400
c)Oddział Celny "WOC" w Gliwicach180410
d)Oddział Celny w Rybniku180440
2.Urząd Celny w Bytomiu180200
a)Oddział Celny Pocztowy w Bytomiu180210
b)Oddział Celny w Chorzowie180220
c)Oddział Celny w Tarnowskich Górach180230
d)Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice180700przejście graniczne
3.Urząd Celny w Częstochowie180300
4.Urząd Celny w Tychach180600
a)Oddział Celny w Orzeszu180130
b)Oddział Celny w Sosnowcu180500
c)Oddział Celny w Dąbrowie Górniczej180510
VI.IZBA CELNA W KRAKOWIE050000
1.Urząd Celny I w Krakowie050100
a)Oddział Celny "PKP Towarowy" w Krakowie050120
b)Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice050200przejście graniczne
c)Oddział Celny "Nowa Huta" w Krakowie050500
d)Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Kraków-Balice050700przejście graniczne
2.Urząd Celny II w Krakowie050600
3.Urząd Celny w Kielcach050300
a)Oddział Celny w Ostrowcu Świętokrzyskim050320
b)Oddział Celny w Końskich050340
c)Oddział Celny w Starachowicach050370
d)Oddział Celny w Sandomierzu050380
4.Urząd Celny w Tarnowie050400
a)Oddział Celny w Brzesku050410
VII.IZBA CELNA W ŁODZI070000
1.Urząd Celny I w Łodzi070100
a)Oddział Celny w Skierniewicach070110
b)Oddział Celny I w Łodzi070160
c)Oddział Celny III w Łodzi070300
d)Oddział Celny Pocztowy w Łodzi070310
e)Oddział Celny w Sieradzu070340
f)Oddział Celny w Pabianicach070350
g)Oddział Celny w Wieluniu070360
2.Urząd Celny II w Łodzi070200
a)Oddział Celny II w Łodzi070120
b)Oddział Celny w Kutnie070240
3.Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim070400
a)Oddział Celny w Radomsku070410
b)Oddział Celny w Tomaszowie Mazowieckim070420
c)Oddział Celny w Rogowcu070430
VIII.IZBA CELNA W NOWYM TARGU080000
1.Urząd Celny w Nowym Targu080600
a)Oddział Celny w Chyżnem080100przejście graniczne
b)Oddział Celny w Łysej Polanie080200przejście graniczne
c)Oddział Celny w Chochołowie080010przejście graniczne
d)Oddział Celny w Jurgowie080020przejście graniczne
e)Oddział Celny w Niedzicy080030przejście graniczne
f)Oddział Celny w Winiarczykówce080800przejście graniczne
2.Urząd Celny w Nowym Sączu080500
a)Oddział Celny w Muszynie080300przejście graniczne
b)Oddział Celny w Piwnicznej080400przejście graniczne
c)Oddział Celny w Gorlicach080700
d)Oddział Celny w Koniecznej080070przejście graniczne
IX.IZBA CELNA W OLSZTYNIE200000
1.Urząd Celny w Olsztynie200100
a)Oddział Celny w Korszach200130przejście graniczne
b)Oddział Celny w Mrągowie200150
c)Oddział Celny w Szczytnie200160
d)Oddział Celny w Bezledach200300przejście graniczne
e)Oddział Celny w Bartoszycach200310przejście graniczne
2.Urząd Celny w Iławie200400
a)Oddział Celny w Ostródzie200410
3.Urząd Celny w Ełku200500
a)Oddział Celny w Gołdapi200510przejście graniczne
4.Urząd Celny w Elblągu200600przejście graniczne
a)Oddział Celny w Braniewie200200przejście graniczne
b)Oddział Celny w Gronowie200210przejście graniczne
X.IZBA CELNA W POZNANIU090000
1.Urząd Celny w Poznaniu090100
a)Oddział Celny w Obornikach090160
b)Oddział Celny II w Poznaniu090300
c)Oddział Celny "MTP" w Poznaniu090340
d)Oddział Celny Pocztowy w Poznaniu090350
e)Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica090700przejście graniczne
2.Urząd Celny w Gądkach091100
a)Oddział Celny w Gnieźnie091120
b)Oddział Celny w Koninie091200
c)Oddział Celny w Turku091220
3.Urząd Celny w Lesznie090900
a)Oddział Celny w Nowym Tomyślu090400
b)Oddział Celny w Zbąszyniu090410
c)Oddział Celny w Śremie090920
4.Urząd Celny w Pile090600
5.Urząd Celny w Kaliszu090500
a)Oddział Celny w Ostrowie Wielkopolskim090530
XI.IZBA CELNA W PRZEMYŚLU100000
1.Urząd Celny w Przemyślu101100
a)Oddział Celny w Przemyślu100100przejście graniczne
b)Oddział Celny Pocztowy w Przemyślu100110
c)Oddział Celny w Medyce100300przejście graniczne
d)Oddział Celny w Krościenku100910przejście graniczne
e)Oddział Celny w Jarosławiu101110
f)Oddział Celny w Korczowej101200przejście graniczne
g)Oddziat Celny w Werchracie100610przejście graniczne
h)Oddział Celny Kolejowy w Medyce101300przejście graniczne
2.Urząd Celny w Rzeszowie100400
a)Oddział Celny w Leżajsku100420
b)Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka100430przejście graniczne
c)Oddział Celny w Dębicy100440
3.Urząd Celny w Stalowej Woli100810
a)Oddział Celny w Mielcu100410
b)Oddział Celny w Tarnobrzegu100800
4.Urząd Celny w Krośnie101000
a)Oddział Celny w Barwinku100200przejście graniczne
b)Oddział Celny w Sanoku100900
c)Oddział Celny w Łupkowie100930przejście graniczne
d)Oddział Celny w Jaśle101010
5.skreślony
XII.IZBA CELNA W RZEPINIE110000
1.Urząd Celny w Zielonej Górze110200
a)Oddział Celny w Gubinie110300przejście graniczne
b)Oddział Celny w Gubinku111600przejście graniczne
2.Urząd Celny w Olszynie110600przejście graniczne
a)Oddział Celny w Łęknicy110610przejście graniczne
b)Oddział Celny w Przewozie110620przejście graniczne
c)Oddział Celny w Tuplicach110900przejście graniczne
d)Oddział Celny w Żarach110920
e)Oddział Celny w Zasiekach111700przejście graniczne
3.Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim111000
a)Oddział Celny w Kostrzynie n. O110400
b)Oddział Celny Kolejowy w Kostrzynie n. O110410przejście graniczne
c)Oddział Celny Drogowy w Kostrzynie n. O111300przejście graniczne
4.Urząd Celny w Rzepinie110100
a)Oddział Celny Kolejowy w Rzepinie110110przejście graniczne
b)Oddział Celny w Staropolu110210
c)Oddział Celny w Kunowicach110500przejście graniczne
5.Urząd Celny w Świecku111400przejście graniczne
a)Oddział Celny I w Słubicach110700
b)Oddział Celny II Drogowy w Słubicach111100przejście graniczne
c)Oddział Celny III w Słubicach111200
d)Oddział Celny IV w Słubicach111500
XIII.IZBA CELNA W SZCZECINIE120000
1.Urząd Celny I w Szczecinie120100
a)(skreślona)
b)Oddział Celny "Nabrzeże HUK" w Szczecinie120300przejście graniczne
c)Oddział Celny w Trzebieży120310przejście graniczne
d)Oddział Celny w Policach120320
e)Oddział Celny "Stocznia" w Szczecinie120330przejście graniczne
f)Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie120400przejście graniczne
g)Oddział Celny "Basen Górniczy" w Szczecinie120500przejście graniczne
2.Urząd Celny II w Szczecinie121600
a)Oddział Celny w Szczecinie-Gumieńcach120700przejście graniczne
b)Oddział Celny w Kołbaskowie120800przejście graniczne
c)Oddział Celny w Rosówku120830przejście graniczne
d)Oddział Celny w Lubieszynie121200przejście graniczne
3.Urząd Celny w Stargardzie Szczecińskim121500
a)Oddział Celny w Krajniku Dolnym121000przejście graniczne
b)Oddział Celny w Osinowie Dolnym121010przejście graniczne
c)Oddział Celny w Goleniowie121510przejście graniczne
d)Oddział Celny w Pyrzycach121520
e)Oddział Celny w Wałczu121530
4.Urząd Celny w Kołobrzegu120900przejście graniczne
a)Oddział Celny w Świdwinie120950
b)Oddział Celny w Koszalinie121400
c)Oddział Celny w Szczecinkua121410
d)Oddział Celny w Darłowie121420przejście graniczne
5.Urząd Celny w Świnoujściu121100przejście graniczne
a)Oddział Celny "Baza Rybacka" w Świnoujściu121110przejście graniczne
b)Oddział Celny Drogowy w Świnoujściu121130przejście graniczne
XIV.IZBA CELNA W TORUNIU190000
1.Urząd Celny w Bydgoszczy190700
a)Oddział Celny I w Bydgoszczy190200
b)Oddział Celny II w Bydgoszczy190230
c)Oddział Celny w Świeciu190510
d)Oddział Celny w Inowrocławiu190600
2.Urząd Celny w Toruniu190100
a)Oddział Celny w Brodnicy190120
b)Oddział Celny we Włocławku190300
c)Oddział Celny w Grudziądzu190500
XV.IZBA CELNA W WARSZAWIE140000
1.Urząd Celny I w Warszawie140300
a)Oddział Celny I w Warszawie140310
b)Oddział Celny w Nowym Dworze Mazowieckim140340
c)Oddział Celny w Markach140350
d)Oddział Celny w Ciechanowie140800
e)Oddział Celny w Ostrołęce140810
f)Oddział Celny w Płońsku140820
g)Oddział Celny w Mławie140830
h)Oddział Celny w Ostrowi Mazowieckiej140840
2.Urząd Celny II w Warszawie140400
a)Oddział Celny III w Warszawie140410
b)Oddział Celny II "Kwatery Głównej" w Warszawie141100
c)Oddział Celny IV w Warszawie141110
3.Urząd Celny w Pruszkowie141000
a)Oddział Celny w Błoniu140900
b)Oddział Celny w Płocku140910
c)Oddział Celny w Sochaczewie140920
d)Oddział Celny I w Pruszkowie141010
e)Oddział Celny II w Pruszkowie141020
f)Oddział Celny w Grodzisku Mazowieckim141030
4.Urząd Celny w Siedlcach141300
a)Oddział Celny w Garwolinie141130
XVI.IZBA CELNA PORT LOTNICZY W WARSZAWIE150000
1.Urząd Celny III w Warszawie150100przejście graniczne
a)Oddział Celny "WOC"150110przejście graniczne
b)Oddział Celny - Składy Celne150120przejście graniczne
c)Oddział Celny Towarowy I150200przejście graniczne
d)Oddział Celny Towarowy II150300przejście graniczne
e)Oddział Celny Towarowy III150310przejście graniczne
f)Oddział Celny Towarowy IV150320przejście graniczne
g)Oddział Celny Towarowy V150330przejście graniczne
2.Urząd Celny IV w Warszawie150400
a)Oddział Celny V w Warszawie150500
b)Oddział Celny w Piasecznie150510
c)Oddział Celny w Górze Kalwarii150520
d)Oddział Celny VI w Warszawie150600
e)Oddział Celny VII w Warszawie150610
3.Urząd Celny w Mszczonowie150700
a)Oddział Celny w Warce150710
b)Oddział Celny w Grójcu150720
4.Urząd Celny w Radomiu150800
XVII.IZBA CELNA WE WROCŁAWIU160000
1.Urząd Celny we Wrocławiu160900
a)Oddział Celny I we Wrocławiu160100
b)Oddział Celny "Dworzec Główny" we Wrocławiu160110
c)Oddział Celny w Oławie160130
d)Oddział Celny w Oleśnicy160140
e)Oddział Celny Port Lotniczy Wrocław-Strachowice160700przejście graniczne
f)Oddział Celny IV we Wrocławiu160800
g)Oddział Celny w Brzegu Dolnym160810
h)Oddział Celny II we Wrocławiu161100
i)Oddział Celny Towarowy we Wrocławiu161110
2.Urząd Celny w Opolu160600
a)(skreślona)
b)Oddział Celny Drogowy w Głuchołazach160210przejście graniczne
c)Oddział Celny w Konradowie160250przejście graniczne
d)Oddział Celny w Kluczborku160650
e)Oddział Celny w Brzegu160660
f)Oddział Celny w Strzelcach Opolskich160670
g)Oddział Celny w Pietrowicach161300przejście graniczne
h)Oddział Celny w Pomorzowiczkach161320przejście graniczne
i)Oddział Celny w Nysie161400
j)Oddział Celny w Paczkowie161410przejście graniczne
k)Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu161600
l)Oddział Celny w Prudniku161800
ł)Oddział Celny w Trzebinie161810przejście graniczne
3.Urząd Celny w Legnicy162300
a)Oddział Celny w Bolesławcu162900
b)Oddział Celny w Polkowicach163000
4.Urząd Celny w Zgorzelcu162000przejście graniczne
a)Oddział Celny w Żarskiej Wsi161900
b)Oddział Celny w Krzewinie Zgorzeleckiej162010przejście graniczne
c)Oddział Celny w Jakuszycach162100przejście graniczne
d)Oddział Celny w Czerniawie162110przejście graniczne
e)Oddział Celny w Węglińcu162200przejście graniczne
f)Oddział Celny w Sieniawce162400przejście graniczne
g)Oddział Celny w Porajowie162410przejście graniczne
h)Oddział Celny w Bogatyni162420przejście graniczne
i)Oddział Celny w Jeleniej Górze162500
j)Oddział Celny w Zawidowie162600przejście graniczne
k)Oddział Celny w Miłoszowie162610przejście graniczne
l)Oddział Celny w Jędrzychowicach162700przejście graniczne
ł)Oddział Celny w Przełęcz-Okraj162810przejście graniczne
m)Oddział Celny w Radomierzycach162020przejście graniczne
5.Urząd Celny w Wałbrzychu160500
a)Oddział Celny w Mieroszowie160510przejście graniczne
b)Oddział Celny w Świdnicy161700
c)Oddział Celny w Dzierżoniowie161710
d)Oddział Celny w Lubawce162800przejście graniczne
6.Urząd Celny w Kudowie Zdroju160300przejście graniczne
a)Oddział Celny w Międzylesiu160400przejście graniczne
b)Oddział Celny w Boboszowie160410przejście graniczne
c)Oddział Celny w Tłumaczowie160520przejście graniczne
d)Oddział Celny w Kłodzku161000
Nazwy przejść granicznych, zakres dopuszczonego ruchu granicznego oraz godziny otwarcia, w odniesieniu do komórek wymienionych w wykazie i oznakowanych w kolumnie 4, jako "przejście graniczne" - określają odrębne przepisy.
1 Załącznik nr 1 § 3 ust. 1 pkt 1 lit. e) dodana przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 16 z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.Urz.MF.03.9.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 lipca 2003 r.
2 Załącznik nr 1 § 3 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 16 z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.Urz.MF.03.9.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 lipca 2003 r.
3 Załącznik nr 1 § 4 ust. 2 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 7 z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.Urz.MF.03.4.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2003 r.
4 Załącznik nr 1 § 4 ust. 2a:

- dodany przez § 1 zarządzenia nr 19 z dnia 26 września 2002 r.(Dz.Urz.MF.02.13.64) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia nr 16 z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.Urz.MF.03.9.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 lipca 2003 r.

5 Załącznik nr 1 § 4 ust. 3:

- zmieniony przez obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2002 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.MF.02.14.69).

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia nr 16 z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.Urz.MF.03.9.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 lipca 2003 r.

6 Załącznik nr 1 § 4 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 7 z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.Urz.MF.03.4.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2003 r.
7 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2002 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.MF.02.14.69).

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 22 z dnia 12 listopada 2002 r. (Dz.Urz.MF.02.14.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 grudnia 2002 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 19 z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.Urz.MF.03.10.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2003 r.