Nadanie Regulaminu pracy Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2010.3.42

Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2010
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie nadania Regulaminu pracy Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:
§  1.
Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadaje się Regulamin pracy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN PRACY KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE W MINISTERSTWIE NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

§ 1.
Zakres regulacji

Niniejszy regulamin określa organizację i tryb pracy Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "Komitetem".

§  2.
Szczegółowy zakres zadań Komitetu
1.
Do zadań Komitetu należy:
1)
sygnalizowanie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanemu dalej "Ministrem", istotnych ryzyk na podstawie analizy ryzyka;
2)
sygnalizowanie Ministrowi istotnych słabości kontroli zarządczej w działach administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe, zwanych dalej "działami", na podstawie analizy sprawozdań z wykonanych zadań audytowych i innych zgromadzonych materiałów, oraz proponowanie usprawnień kontroli zarządczej;
3)
wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego w działach;
4)
przegląd istotnych wyników przeprowadzonych zadań audytowych w działach oraz monitorowanie ich wdrożenia przez osoby odpowiedzialne za wdrożenie oraz komórkę audytu wewnętrznego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej "Ministerstwem";
5)
przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz oceny kontroli zarządczej w działach;
6)
monitorowanie efektywności pracy komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie, w tym przeglądanie wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego;
7)
wyrażanie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierownika komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie;
8)
upowszechnianie dobrych praktyk dotyczących analizy i zarządzania ryzykiem.
2.
Komitet, do końca lutego każdego roku, składa Ministrowi oraz Ministrowi Finansów sprawozdanie z realizacji zadań w roku poprzednim.
3.
Sprawozdanie z realizacji zadań podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  3.
Zadania przewodniczącego Komitetu

Do zadań przewodniczącego Komitetu należy w szczególności:

1)
ustalanie planu pracy Komitetu;
2)
wyznaczanie terminów posiedzeń Komitetu;
3)
przewodniczenie posiedzeniom Komitetu;
4)
podział prac pomiędzy członków Komitetu;
5)
nadzorowanie współpracy z komórką audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz z komórkami audytu wewnętrznego w działach;
6)
informowanie Ministra o zadaniach realizowanych przez Komitet.
§  4.
Uprawnienia członków Komitetu

Członkowie Komitetu mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą Komitetu, w szczególności do akt stałych i akt bieżących komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz komórek audytu wewnętrznego w działach, a także dostęp do wszystkich informacji, danych, dokumentów i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostek w dziale, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

§  5.
Obowiązki członków Komitetu
1.
Do obowiązków członków Komitetu należy w szczególności:
1)
czynny udział w pracach Komitetu;
2)
współpraca z komórką audytu wewnętrznego w Ministerstwie.
2.
Przewodniczący Komitetu ustala zadania dla poszczególnych członków Komitetu.
3.
Członkowie Komitetu wykonują powierzone im zadania rzetelnie i obiektywnie, kierując się przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.
4.
Członek Komitetu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu Komitetu, może nadesłać pisemne oceny lub opinie w sprawach objętych porządkiem posiedzenia.
5.
W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Komitetu powinien przed posiedzeniem zawiadomić o tym przewodniczącego Komitetu, podając powód swojej nieobecności.
§  6.
Tryb pracy Komitetu
1.
Komitet obraduje na posiedzeniach.
2.
Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Ministerstwa co najmniej raz na kwartał.
3.
Posiedzenia Komitetu zwołuje przewodniczący Komitetu:
1)
z inicjatywy własnej;
2)
na wniosek co najmniej 3 członków Komitetu.
4.
Zaproszenia na posiedzenia Komitetu, wraz z ustalonym przez przewodniczącego Komitetu tematem i porządkiem posiedzenia oraz niezbędnymi dokumentami, przekazywane są członkom Komitetu nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia.
5.
Przewodniczący Komitetu, z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Komitetu, może zapraszać na posiedzenia Komitetu osoby spoza jego składu.
6.
Posiedzeniem Komitetu przewodniczy przewodniczący Komitetu.
7.
Przewodniczącego Komitetu, w razie jego nieobecności na posiedzeniu Komitetu, zastępuje inny wskazany przez niego członek Komitetu.
8.
Uczestnicy posiedzenia Komitetu potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu podpisem na liście obecności.
§  7.
Sposób podejmowania uchwał
1.
Komitet wyraża opinie i oceny w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu Komitetu.
2.
W przypadku równego podziału głosów, głos przewodniczącego Komitetu liczony jest podwójnie.
3.
Przewodniczący Komitetu może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym.
4.
Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Komitetu otrzymali jej projekt, a za jej przyjęciem głosowała bezwzględna większość członków Komitetu.
5.
Uchwały przyjęte w trybie obiegowym są dołączane do protokołu z najbliższego posiedzenia Komitetu.
6.
W drodze obiegowej nie może być rozpatrywana sprawa, jeżeli choć jeden z członków Komitetu wyraził sprzeciw wobec jej rozpatrzenia w tym trybie.
§  8.
Tryb postępowania w sprawie wyrażania zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo zmianę warunków pracy i płacy kierownika komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie
1.
Wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo zmianę warunków pracy i płacy kierownika komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie następuje na wniosek Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest rozpatrywany na pierwszym posiedzeniu Komitetu przypadającym po jego złożeniu.
3.
Komitet wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1, w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
4.
Przed podjęciem uchwały Komitet wysłuchuje kierownika komórki audytu wewnętrznego oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
§  9.
Sposób dokumentowania posiedzeń
1.
Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół, który zawiera w szczególności:
1)
kolejny numer protokołu;
2)
datę posiedzenia;
3)
porządek posiedzenia;
4)
listę uczestników posiedzenia;
5)
treść podjętych uchwał;
6)
wyniki głosowania;
7)
treść zdania odrębnego.
2.
Protokół podpisuje przewodniczący Komitetu.
3.
Załącznik do protokołu stanowi lista obecności uczestników posiedzenia.
4.
Protokoły z posiedzeń Komitetu przechowuje komórka audytu wewnętrznego w Ministerstwie.
§  10.
Współpraca pracowników Ministerstwa i jednostek w działach z Komitetem
1.
Komitet jest uprawniony do pozyskiwania danych niezbędnych do realizacji zadań od Członków Kierownictwa Ministerstwa, kierownika komórki audytu wewnętrznego i kierowników innych komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz kierowników komórek audytu wewnętrznego i kierowników jednostek w działach.
2.
W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Komitet wskazuje zakres niezbędnych informacji oraz termin ich dostarczenia.
3.
Materiały pisemne, takie jak: plany audytów, sprawozdania z wykonania planów, sprawozdania z zadań audytowych, kluczowe wskaźniki ekonomiczne oraz opis czynności podjętych w celu zapobiegania zagrożeniom w ramach kontroli zarządczej, są przekazywane Komitetowi za pośrednictwem komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
§  11.
Obsługa organizacyjna Komitetu
1.
Obsługę prac Komitetu zapewnia komórka audytu wewnętrznego w Ministerstwie, której pracownik pełni funkcję sekretarza Komitetu.
2.
Do obowiązków sekretarza Komitetu należy w szczególności:
1)
dokumentowanie czynności i uchwał podejmowanych przez Komitet;
2)
organizowanie w uzgodnieniu z przewodniczącym Komitetu posiedzeń Komitetu i przekazywanie członkom Komitetu oraz innym osobom zaproszeń, o których mowa w § 6 ust. 4 i 5;
3)
opracowywanie projektów dokumentów przygotowywanych przez Komitet w zakresie określonym przez przewodniczącego Komitetu;
4)
obsługa organizacyjna Komitetu;
5)
prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez przewodniczącego Komitetu;
6)
przechowywanie dokumentacji z prac Komitetu.