Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 7 w Kętrzynie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2006.11.81

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 31 października 2006 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 7 w Kętrzynie

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) zarządza się, co następuje:
§  1.
Obwodowemu Urzędowi Miar nr 7 w Kętrzynie nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

OBWODOWEGO URZĘDU MIAR NR 7 W KĘTRZYNIE

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§  1.
Obwodowy Urząd Miar nr 7 w Kętrzynie działa na podstawie:
1)
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo o miarach";
2)
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar (Dz. U. Nr 241, poz. 2083);
3)
innych ustaw i rozporządzeń związanych z działalnością Obwodowego Urzędu Miar nr 7 w Kętrzynie;
4)
regulaminu organizacyjnego Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku;
5)
regulaminu organizacyjnego Obwodowego Urzędu Miar nr 7 w Kętrzynie, zwanego dalej "regulaminem"

oraz zarządzeń, wytycznych, decyzji i innych dokumentów wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar nr 7 w Kętrzynie.

§  2.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1)
Prezes - Prezes Głównego Urzędu Miar;
2)
Dyrektor - Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku;
3)
Naczelnik Urzędu - Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar nr 7 w Kętrzynie;
4)
Okręgowy Urząd - Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku;
5)
Obwodowy Urząd - Obwodowy Urząd Miar nr 7 w Kętrzynie.

Rozdział  2

Organizacja wewnętrzna

§  3.
1.
W skład Obwodowego Urzędu wchodzą następujące stanowiska:
1)
Stanowisko Pomiarowe Masy;
2)
Stanowisko Pomiarowe Objętości i Przepływów;
3)
Stanowisko Pomiarowe Parametrów Ruchu;
4)
Stanowisko Pomiarowe Długości;
5)
Punkt Obsługi Klienta.
2.
Obsługę w zakresie polityki rynkowej i spraw finansowo-księgowych, administracyjno-gospodarczych, kadrowych, szkoleniowych, socjalnych oraz prawnych Obwodowego Urzędu prowadzi Okręgowy Urząd.

Rozdział  3

Zakres działania Obwodowego Urzędu

§  4.
Obwodowy Urząd wykonuje czynności w zakresie prawnej kontroli metrologicznej dostarczonych do Obwodowego Urzędu przyrządów pomiarowych, zgodnie z zakresem rzeczowym działania, bez względu na miejsce użytkowania zgłoszonego przyrządu.
§  5.
Obwodowy Urząd wykonuje czynności dotyczące prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych w miejscu ich ustawienia lub użytkowania, zgodnie z ustalonym obszarem działania Obwodowego Urzędu.
§  6.
Obwodowy Urząd wykonuje czynności związane ze sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy - Prawo o miarach na obszarze działania Obwodowego Urzędu.
§  7.
Obwodowy Urząd uczestniczy w prowadzeniu nadzoru nad paczkowaniem towarów i produkcją butelek miarowych, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o towarach paczkowanych", i ustalonym obszarem działania.
§  8.
Obwodowy Urząd może wykonywać inne prace metrologiczne zgodnie z kompetencjami i możliwościami technicznymi, w tym wzorcowanie, ekspertyzy i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, bez względu na miejsce użytkowania zgłoszonego przyrządu.
§  9.
W wyjątkowych przypadkach prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych może być wykonywana poza ustalonym obszarem działania Obwodowego Urzędu - wyłącznie na podstawie:
1)
decyzji Dyrektora - jeżeli kontrola dotyczy obszaru działania Okręgowego Urzędu;
2)
porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorami właściwych Okręgowych Urzędów Miar - jeżeli kontrola będzie wykonywana poza obszarem działania Okręgowego Urzędu.
§  10.
Wykaz przyrządów pomiarowych legalizowanych przez Obwodowy Urząd określa załącznik do regulaminu.
§  11.
Obwodowy Urząd wykonuje wzorcowanie przyrządów pomiarowych zgodnie z certyfikatem akredytacji Nr AP 086 z dnia 19 stycznia 2006 r. oraz bierze udział w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości.
§  12.
Upoważnieni przez Naczelnika pracownicy Obwodowego Urzędu wykonują wzorcowanie przyrządów pomiarowych w jego imieniu, jako organu administracji miar, poza zakresem certyfikatu, o którym mowa w § 11.

Rozdział  4

Zakres działania Naczelnika Urzędu i Zastępcy Naczelnika Urzędu

§  13.
1.
Naczelnik Urzędu kieruje działalnością Obwodowego Urzędu przy pomocy Zastępcy.
2.
Do zakresu działania Naczelnika Urzędu należy:
1)
realizowanie zadań wynikających z ustawy - Prawo o miarach, w szczególności:
a)
badanie przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia wykonania zadań związanych z prawną kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych, w tym legalizacja przyrządów pomiarowych,
b)
sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją publiczną,
c)
wykonywanie wzorcowania przyrządów pomiarowych na wniosek zainteresowanych podmiotów;
2)
realizowanie zadań wynikających z ustawy o towarach paczkowanych, w tym:
a)
nadzór nad paczkowaniem produktów, w szczególności nad stosowanym przez paczkującego systemem kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego,
b)
nadzór nad produkcją butelek miarowych, w szczególności nad stosowanym przez producenta butelek miarowych systemem kontroli wewnętrznej tych butelek.
3.
Ponadto do zadań Naczelnika Urzędu należy:
1)
organizowanie, planowanie i kierowanie działalnością Obwodowego Urzędu oraz nadzór nad realizacją prac i sporządzanie sprawozdań z działalności Obwodowego Urzędu;
2)
dobór pracowników do określonych zadań w Obwodowym Urzędzie, nadzór nad podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych;
3)
wnioskowanie do Dyrektora o uzupełnienie i modernizację wyposażenia technicznego, dbałość o właściwy stan techniczny nieruchomości i wyposażenia;
4)
zapewnienie dbałości o interes Skarbu Państwa w zakresie dochodów i wydatków oraz ścisła współpraca w tym zakresie z Wydziałem Finansowo-Księgowym Okręgowego Urzędu;
5)
celowe i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Obwodowego Urzędu oraz prawidłowe i racjonalne gospodarowanie powierzonym mieniem;
6)
wystawianie decyzji finansowych, o których mowa w ustawie - Prawo o miarach;
7)
podpisywanie umów cywilnoprawnych w formie potwierdzeń zamówień do wysokości wynagrodzenia określonego we właściwym zarządzeniu Dyrektora oraz faktur VAT za czynności określone w art. 25 ustawy - Prawo o miarach;
8)
współpraca z komórkami organizacyjnymi Okręgowego Urzędu;
9)
zapewnienie porządku, dyscypliny pracy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony przeciwpożarowej i technicznego zabezpieczenia mienia oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów w tym zakresie;
10)
zapewnienie właściwej gospodarki stemplami i naklejkami legalizacyjnymi;
11)
prowadzenie ewidencji pobierania, wydawania i rozliczania mandatów karnych;
12)
wykonywanie zadań w zakresie obronności kraju oraz przestrzeganie wymogów wynikających z ustaw: o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych;
13)
reprezentowanie Obwodowego Urzędu i współdziałanie z administracją publiczną w zakresie działania Obwodowego Urzędu;
14)
prowadzenie rejestru - ewidencji wyposażenia, w tym środków trwałych i przedmiotów nietrwałych;
15)
wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa lub Dyrektora.
4.
Naczelnik Urzędu może upoważnić pracowników Obwodowego Urzędu do podejmowania decyzji w jego imieniu, na określonych zasadach i w określonych przez niego sprawach.
5.
Zastępca Naczelnika Urzędu wykonuje zadania Naczelnika Urzędu w czasie jego nieobecności.
6.
Naczelnika Urzędu, w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Zastępcy Naczelnika Urzędu, zastępuje wyznaczony przez Naczelnika Urzędu pracownik. O ustanowieniu zastępstwa Naczelnik Urzędu zawiadamia Dyrektora.

Rozdział  5

Prawa i obowiązki pracowników Obwodowego Urzędu

§  14.
1.
Do pracowników w zakresie ich praw i obowiązków stosuje się odpowiednio:
1)
przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218);
2)
przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.);
3)
przepisy Kodeksu Pracy;
4)
postanowienia regulaminu organizacyjnego Obwodowego Urzędu.
2.
Do podstawowych obowiązków pracowników Obwodowego Urzędu należy w szczególności:
1)
znajomość aktów prawnych i innych przepisów, niezbędnych dla prawidłowego wykonywania zadań;
2)
terminowe i należyte załatwianie spraw i kompetentne wykonywanie zadań określonych dla danego stanowiska pracy;
3)
rzetelne i obiektywne informowanie przełożonych o stanie prowadzonych spraw;
4)
wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i załatwianiu spraw oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami do przełożonego;
5)
rejestrowanie i przechowywanie akt prowadzonych spraw w należytym porządku, zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami;
6)
przestrzeganie postanowień zawartych w dokumentach systemu zarządzania;
7)
stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
8)
dbanie o porządek i ład w miejscu pracy;
9)
przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia;
10)
przestrzeganie wymogów wynikających z ustaw o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.

Rozdział  6

Zadania stanowisk pracy Obwodowego Urzędu

§  15.
1.
Do zadań stanowisk pracy Obwodowego Urzędu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 -4, należy:
1)
udział w wykonywanych przez Główny Urząd Miar badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu;
2)
wykonywanie czynności związanych z legalizacją przyrządów pomiarowych;
3)
sprawdzanie i wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych;
4)
wzorcowanie przyrządów pomiarowych zgodnie z certyfikatem akredytacji Nr AP 086 z dnia 19 stycznia 2006 r.;
5)
wzorcowanie przyrządów pomiarowych w imieniu Naczelnika Urzędu jako organu administracji miar, poza zakresem certyfikatu, o którym mowa w pkt 4;
6)
udział w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości;
7)
wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustawy - Prawo o miarach na obszarze działania Obwodowego Urzędu oraz prowadzenie działań pokontrolnych;
8)
udział w przeprowadzaniu kontroli u paczkujących towary i producentów butelek miarowych, a także w prowadzeniu działań pokontrolnych;
9)
uczestniczenie w kontrolach oraz w prowadzeniu działań pokontrolnych u:
a)
podmiotów upoważnionych do legalizacji przyrządów pomiarowych,
b)
przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub naprawy oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych,
c)
podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych;
10)
ścisła współpraca w zakresie nadzoru i kontroli, o których mowa w pkt 7-9, z Wydziałem Nadzoru Metrologicznego i Polityki Rynkowej Okręgowego Urzędu;
2.
Ponadto do zadań stanowisk pracy Obwodowego Urzędu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 -4, należy:
1)
prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Naczelnika Urzędu imiennych upoważnień do przeprowadzania kontroli, w tym ich rejestru;
2)
nadzór merytoryczny nad działalnością punktów legalizacyjnych;
3)
opiniowanie projektów przepisów i innych dokumentów metrologicznych;
4)
prowadzenie ewidencji przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji, dla których ewidencja taka jest przewidziana w odrębnych przepisach;
5)
prowadzenie i aktualizacja zbioru aktów prawnych oraz decyzji o zatwierdzeniu typu przyrządów pomiarowych;
6)
współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Okręgowego Urzędu.
§  16.
Do zadań Punktu Obsługi Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 należy w szczególności:
1)
prowadzenie kasy Obwodowego Urzędu i dokonywanie operacji kasowych związanych z wykonanymi czynnościami metrologicznymi;
2)
prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków Obwodowego Urzędu;
3)
prowadzenie rejestru zgłoszeń przyrządów pomiarowych i rejestru czynności metrologicznych wykonywanych przez Obwodowy Urząd;
4)
sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań z wykonania zadań metrologicznych oraz dochodów Obwodowego Urzędu;
5)
prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i poleceń wyjazdów służbowych pracowników Obwodowego Urzędu;
6)
przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Obwodowego Urzędu oraz przekazywanie jej Naczelnikowi Urzędu;
7)
przygotowywanie korespondencji wypływającej z Obwodowego Urzędu do podpisu oraz wysyłki.

Załącznik 

Wykaz przyrządów pomiarowych legalizowanych przez Obwodowy Urząd Miar w Kętrzynie

Lp.Nazwy przyrządów pomiarowych
1.Przymiary sztywne do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników
2.Zbiorniki pomiarowe do cieczy
3.Samochodowe cysterny pomiarowe
4.Instalacje pomiarowe:
- do gazu ciekłego propan-butan,
- do pozostałych cieczy innych niż woda
5.Odmierzacze:
- paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe,
- gazu ciekłego propan-butan
6.Pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzenia objętości cieczy
7.Liczniki do cieczy innych niż woda
8.Pływakowe mierniki objętości mleka
9.Beczki drewniane
10.Odważniki klasy dokładności F2, M1 i M2
11.Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, II, III i IIII
12.Wagi automatyczne:
- odważające,
- dla pojedynczych ładunków,
- przenośnikowe,
- kontrolne i sortujące,
- porcjujące oraz dozowniki objętościowe
13.Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych
14.Urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym - tachografy samochodowe
15.Taksometry elektroniczne