Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar Nr 4 w Zduńskiej Woli.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2006.13.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 97
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 31 października 2006 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar Nr 4 w Zduńskiej Woli

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) zarządza się co następuje:
§  1.
Obwodowemu Urzędowi Miar Nr 4 w Zduńskiej Woli nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OBWODOWEGO URZĘDU MIAR NR 4 W ZDUŃSKIEJ WOLI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§  1.
Obwodowy Urząd Miar nr 4 w Zduńskiej Woli działa na podstawie:
1)
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.);
2)
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar (Dz. U. Nr 241, poz. 2083);
3)
innych ustaw i rozporządzeń związanych z działalnością Obwodowego Urzędu Miar nr 4 w Zduńskiej Woli;
4)
regulaminu organizacyjnego Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi;
5)
regulaminu organizacyjnego Obwodowego Urzędu Miar nr 4 w Zduńskiej Woli, zwanego dalej "Regulaminem";
6)
zarządzeń, wytycznych, decyzji i innych dokumentów wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Miar, Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi oraz Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar nr 4 w Zduńskiej Woli.
§  2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1)
Prezes - Prezes Głównego Urzędu Miar;
2)
Dyrektor - Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi;
3)
Naczelnik Urzędu - Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar nr 4 w Zduńskiej Woli;
4)
Okręgowy Urząd - Okręgowy Urząd Miar w Łodzi;
5)
Obwodowy Urząd - Obwodowy Urząd Miar nr 4 w Zduńskiej Woli;
6)
komórki organizacyjne - komórki wymienione w § 3 ust. 1;
7)
kierownik komórki organizacyjnej - kierownik pracowni albo inna osoba kierująca komórką organizacyjną.

Rozdział  2

Organizacja wewnętrzna

§  3.
1.
W skład Obwodowego Urzędu wchodzą następujące pracownie i stanowiska pracy:
1)
Pracownia Pomiarów Masy (741);
2)
Pracownia Pomiarów Prędkości i Drogi (742);
3)
Pracownia Pomiarów Objętości i Przepływu (743).
2.
Schemat organizacyjny Obwodowego Urzędu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
3.
Obsługę w zakresie spraw kadrowych, prawnych oraz spraw związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu Obwodowego Urzędu prowadzi Okręgowy Urząd.

Rozdział  3

Zakres działania Obwodowego Urzędu

§  4.
Obwodowy Urząd wykonuje czynności w zakresie prawnej kontroli metrologicznej dostarczonych do urzędu przyrządów pomiarowych zgodnie z rzeczowym zakresem działania Obwodowego Urzędu, bez względu na miejsce użytkowania zgłoszonego przyrządu.
§  5.
Obwodowy Urząd wykonuje czynności dotyczące prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych w miejscu ich ustawienia lub użytkowania, zgodnie z ustalonym obszarem działania Obwodowego Urzędu.
§  6.
Obwodowy Urząd wykonuje czynności związane ze sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy - Prawo o miarach zgodnie z ustalonym obszarem działania.
§  7.
Obwodowy Urząd sprawuje nadzór nad paczkowaniem towarów i produkcją butelek miarowych zgodnie z ustalonym obszarem działania, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o towarach paczkowanych".
§  8.
Obwodowy Urząd może wykonywać inne prace metrologiczne zgodnie z kompetencjami i możliwościami technicznymi, w tym wzorcowanie i ekspertyzy przyrządów pomiarowych bez względu na miejsce użytkowania zgłoszonego przyrządu.
§  9.
Wykaz przyrządów pomiarowych legalizowanych w Obwodowym Urzędzie określa załącznik nr 2 do regulaminu.

Rozdział  4

Zakres działania Naczelnika Urzędu

§  10.
1.
Naczelnik Urzędu kieruje działalnością Obwodowego Urzędu przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych Obwodowego Urzędu.
2.
Do zakresu działania Naczelnika Urzędu należy:
1)
realizowanie zadań wynikających z ustawy - Prawo o miarach, w szczególności:
a)
badanie przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia wykonania zadań związanych z prawną kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych, w tym legalizacja przyrządów pomiarowych,
b)
sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy oraz współdziałanie z administracją publiczną w tym zakresie,
c)
wykonywanie wzorcowania przyrządów pomiarowych na wniosek zainteresowanych podmiotów;
2)
realizowanie zadań wynikających z ustawy o towarach paczkowanych, w tym:
a)
nadzór nad paczkowaniem produktów, w szczególności nad stosowanym przez paczkującego systemem kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego,
b)
nadzór nad produkcją butelek miarowych, w szczególności nad stosowanym przez producenta butelek miarowych systemem kontroli wewnętrznej tych butelek.
3.
Ponadto do zadań Naczelnika Urzędu należy:
1)
organizowanie, planowanie i kierowanie działalnością Obwodowego Urzędu oraz nadzór nad realizacją prac, a także sporządzanie sprawozdań z działalności Obwodowego Urzędu;
2)
dobór pracowników do określonych zadań w Obwodowym Urzędzie, nadzór nad podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych;
3)
wnioskowanie do Dyrektora o uzupełnienie i modernizację wyposażenia technicznego, dbałość o właściwy stan techniczny nieruchomości i wyposażenia;
4)
zapewnienie dbałości o interes Skarbu Państwa w zakresie dochodów i wydatków oraz ścisła współpraca w tym zakresie ze służbami finansowymi Okręgowego Urzędu;
5)
celowe i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Obwodowego Urzędu oraz prawidłowe i racjonalne gospodarowanie powierzonym mieniem;
6)
współpraca z komórkami organizacyjnymi Okręgowego Urzędu;
7)
zapewnienie porządku, dyscypliny pracy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony przeciwpożarowej i technicznego zabezpieczenia mienia oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów w tym zakresie;
8)
zapewnienie właściwej gospodarki stemplami i naklejkami legalizacyjnymi;
9)
prowadzenie ewidencji pobierania, wydawania i rozliczania mandatów karnych;
10)
wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu jakości;
11)
wykonywanie zadań w zakresie obronności kraju oraz przestrzeganie wymogów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy ochronie informacji niejawnych;
12)
reprezentowanie Obwodowego Urzędu i współdziałanie z administracją publiczną w zakresie działania Obwodowego Urzędu;
13)
wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa lub Dyrektora.
4.
Naczelnik Urzędu może upoważnić pracowników Obwodowego Urzędu do podejmowania decyzji oraz do podpisywania pism, w zakresie o którym mowa odpowiednio w ust. 2 i 3.
5.
Naczelnika Urzędu w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik. O ustanowieniu zastępstwa Naczelnik Urzędu zawiadamia Dyrektora.

Rozdział  5

Zadania kierowników komórek organizacyjnych Obwodowego Urzędu

§  11.
Do zadań kierowników komórek organizacyjnych Obwodowego Urzędu należy w szczególności:
1)
planowanie bieżących prac i sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;
2)
planowanie rozwoju wyposażenia technicznego, dbałość o jego stan techniczny, prawidłową eksploatację i zabezpieczenie wyposażenia technicznego oraz innego powierzonego mienia;
3)
organizowanie prac, podział zadań między pracowników i udzielanie niezbędnych wyjaśnień co do sposobu ich załatwiania, nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zadań;
4)
wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących dokumentów systemu jakości;
5)
współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Okręgowego Urzędu;
6)
nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących ochrony mienia oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych.

Rozdział  6

Prawa i obowiązki pracowników Obwodowego Urzędu

§  12.
1.
Do pracowników w zakresie ich praw i obowiązków stosuje się:
1)
przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218);
2)
przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.);
3)
przepisy Kodeksu Pracy;
4)
postanowienia regulaminu organizacyjnego Obwodowego Urzędu.
2.
Do podstawowych obowiązków pracowników Obwodowego Urzędu należy w szczególności:
1)
znajomość aktów prawnych i innych przepisów niezbędnych dla prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
2)
terminowe i należyte załatwianie spraw i kompetentne wykonywanie zadań określonych dla danego stanowiska pracy;
3)
rzetelne i obiektywne informowanie przełożonych o stanie prowadzonych spraw;
4)
wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i załatwianiu spraw oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami do przełożonego;
5)
rejestrowanie i przechowywanie akt prowadzonych spraw w należytym porządku, zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami;
6)
przestrzeganie postanowień zawartych w dokumentach systemu jakości;
7)
stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
8)
dbanie o porządek i ład w miejscu pracy;
9)
przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia;
10)
przestrzeganie wymogów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Rozdział  7

Zadania komórek organizacyjnych Obwodowego Urzędu

§  13.
Do zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, należy w szczególności:
1)
wykonywanie na zlecenie Głównego Urzędu Miar badań przyrządów pomiarowych w ramach badania typu;
2)
wykonywanie czynności związanych z legalizacją przyrządów pomiarowych;
3)
wzorcowanie i wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych;
4)
wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustawy - Prawo o miarach na obszarze działania Obwodowego Urzędu oraz prowadzenie działań pokontrolnych;
5)
dokonywanie kontroli u paczkujących towary i producentów butelek miarowych, a także prowadzenie działań pokontrolnych;
6)
dokonywanie kontroli:
a)
podmiotów upoważnionych do legalizacji przyrządów pomiarowych,
b)
przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub naprawy oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych,
c)
podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych,

- oraz prowadzenie działań pokontrolnych w tym zakresie;

7)
współpraca w zakresie dokonywanych kontroli z Wydziałem Nadzoru Metrologicznego i Polityki Rynkowej Okręgowego Urzędu;
8)
Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Naczelnika Urzędu imiennych upoważnień do przeprowadzania kontroli, w tym ich rejestru;
9)
nadzór merytoryczny nad działalnością punktów legalizacyjnych;
10)
opiniowanie projektów przepisów i innych dokumentów metrologicznych;
11)
prowadzenie ewidencji przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji, dla których ewidencja taka jest przewidziana w odrębnych przepisach;
12)
prowadzenie i aktualizacja zbioru aktów prawnych oraz decyzji o zatwierdzeniu typu przyrządów pomiarowych.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Załącznik  Nr 1

Schemat Organizacyjny Obwodowego Urzędu Miar nr 4 w Zduńskiej Woli

Załącznik  Nr 2

Wykaz przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej dokonywanej przez Obwodowy Urząd Miar nr 4 w Zduńskiej Woli

Lp.Nazwa przyrządu pomiarowego
Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych i magnetycznych
1.Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2; 0,5; 1; 2
Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów oraz do pomiaru ciepła
2.Wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h
3.Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż: gaz ciekły propan-butan, ciecze kriogeniczne, woda o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6.000 dm3/min
4.Odmierzacze:
paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
gazu ciekłego propan-butan
5.Zbiorniki pomiarowe do cieczy
6.Samochodowe cysterny pomiarowe
Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu
7.Urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym - tachografy samochodowe
8.Taksometry elektroniczne
Przyrządy do pomiaru masy i wielkości pochodnych
9.Odważniki klasy dokładności M1 i M2
10.Wagi nieautomatyczne
11.Wagi automatyczne:
a) porcjujące oraz dozowniki objętościowe
b) przenośnikowe
c) odważające
d) dla pojedynczych ładunków
e) kontrolne i sortujące
12.Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych
13.Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
14.Gęstościomierze zbożowe ¼ L