Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na zakładanym lotnisku "Bydgoszcz Baza LPR".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2020.54

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIE Nr 29
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na zakładanym lotnisku "Bydgoszcz Baza LPR"

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378) w związku z § 3a ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1295) ogłasza się nadanie oznaczenia lokalizacji "EPBH*" dla stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na zakładanym lotnisku "Bydgoszcz Baza LPR".